Terraria Wiki
Terraria Wiki
K (Error handling)
K (class fix)
Zeile 19: Zeile 19:
 
--><ul class="inline"><li>{{#var:ii:imagealt}}</li></ul><!--
 
--><ul class="inline"><li>{{#var:ii:imagealt}}</li></ul><!--
 
-->|<!--
 
-->|<!--
--><ul class="{{#if:{{#var:ii:ext:imagebreak}}|block|inline}}"><!--
+
--><ul class="infobox-{{#if:{{#var:ii:ext:imagebreak}}|block|inline}}"><!--
 
//main image
 
//main image
 
-->{{#if:{{#var:ii:image}}|<li>{{#var:ii:image}}{{#if:{{#var:ii:imageold}}|&ensp;{{#var:ii:imageold}}}}</li>}}<!--
 
-->{{#if:{{#var:ii:image}}|<li>{{#var:ii:image}}{{#if:{{#var:ii:imageold}}|&ensp;{{#var:ii:imageold}}}}</li>}}<!--
Zeile 332: Zeile 332:
 
-->}}}}}}}}<!--
 
-->}}}}}}}}<!--
 
--></div><!--
 
--></div><!--
--><ul class="{{#if:{{#var:ii:ext:projectileblock}}|block|inline}}"><!--
+
--><ul class="infobox-{{#if:{{#var:ii:ext:projectileblock}}|block|inline}}"><!--
 
-->{{#lstmap:{{#var:ii:idprojectile}}|,|@@@@|<esc><li><!--
 
-->{{#lstmap:{{#var:ii:idprojectile}}|,|@@@@|<esc><li><!--
 
--><div class="name">{{#vardefineecho:_pname|{{tr|{{getProjectileInfo|@@@@|name}}}}}}</div><!--
 
--><div class="name">{{#vardefineecho:_pname|{{tr|{{getProjectileInfo|@@@@|name}}}}}}</div><!--

Version vom 15. September 2020, 08:32 Uhr

Internal subtemplate. Handles the output of the default "infobox" view of {{item infobox}}.