Terraria Wiki
Westgrass (토론 | 기여)
잔글 ({{language info}})
119.69.113.120 (토론)
(문서를 비움)
태그: 비우기
 
1번째 줄: 1번째 줄:
{{pc 전용}}
 
{{토막글}}
 
{{아이템 정보상자
 
| 유형 = 주괴
 
| 유형2 = 조합 재료
 
| 자동 = 예
 
| 배치 = 가능
 
| 가로 = 1
 
| 세로 = 1
 
| 갯수 = 999
 
| 희소성 = 10
 
| 사용 시간 = 14
 
| 설명 = '천국의 조약돌'
 
| 판매가 = {{은화|30}}
 
| id = 3467
 
| idtile = 239
 
| 분류추가 = 루나 이벤트 아이템
 
}}
 
'''루미나이트 주괴'''는 [[주괴]]중 하나이다.
 
 
== 조합 ==
 
=== 조합법 ===
 
{{조합법
 
| 도구 = 고대의 머니퓰레이터
 
| 재료1 = 루미나이트 | 갯수1 = 4
 
}}
 
 
=== 사용법 ===
 
{{조합 상단}}
 
{{조합 중단 | 상위 = 예
 
| 도구 = 고대의 머니퓰레이터 | 높이 = 50
 
| 결과 = 루미나이트 총알 | 333
 
| 루미나이트 주괴 |
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 루미나이트 화살 | 333
 
| 루미나이트 주괴 |
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 태양의 투구 |
 
| 태양의 파편 | 10
 
| 루미나이트 주괴 | 8
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 태양의 흉갑 |
 
| 태양의 파편 | 20
 
| 루미나이트 주괴 | 16
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 태양의 각반 |
 
| 태양의 파편 | 15
 
| 루미나이트 주괴 | 12
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 태양의 곡괭이 |
 
| 태양의 파편 | 12
 
| 루미나이트 주괴 | 10
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 태양의 날망치 |
 
| 태양의 파편 | 14
 
| 루미나이트 주괴 | 12
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소용돌이의 투구 |
 
| 소용돌이의 파편 | 10
 
| 루미나이트 주괴 | 8
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소용돌이의 흉갑 |
 
| 소용돌이의 파편 | 20
 
| 루미나이트 주괴 | 16
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소용돌이의 각반 |
 
| 소용돌이의 파편 | 15
 
| 루미나이트 주괴 | 12
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소용돌이의 곡괭이 |
 
| 소용돌이의 파편 | 12
 
| 루미나이트 주괴 | 10
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소용돌이의 날망치 |
 
| 소용돌이의 파편 | 14
 
| 루미나이트 주괴 | 12
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 성운의 투구 |
 
| 성운의 파편 | 10
 
| 루미나이트 주괴 | 8
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 성운의 흉갑 |
 
| 성운의 파편 | 20
 
| 루미나이트 주괴 | 16
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 성운의 각반 |
 
| 성운의 파편 | 15
 
| 루미나이트 주괴 | 12
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 성운의 곡괭이 |
 
| 성운의 파편 | 12
 
| 루미나이트 주괴 | 10
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 성운의 날망치 |
 
| 성운의 파편 | 14
 
| 루미나이트 주괴 | 12
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소성단의 투구 |
 
| 소성단의 파편 | 10
 
| 루미나이트 주괴 | 8
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소성단의 흉갑 |
 
| 소성단의 파편 | 20
 
| 루미나이트 주괴 | 16
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소성단의 각반 |
 
| 소성단의 파편 | 15
 
| 루미나이트 주괴 | 12
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소성단의 곡괭이 |
 
| 소성단의 파편 | 12
 
| 루미나이트 주괴 | 10
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소성단의 날망치 |
 
| 소성단의 파편 | 14
 
| 루미나이트 주괴 | 12
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 태양의 날개 |
 
| 태양의 파편 | 14
 
| 루미나이트 주괴 | 10
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소용돌이의 추진기 |
 
| 소용돌이의 파편 | 14
 
| 루미나이트 주괴 | 10
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 성운의 외피 |
 
| 성운의 파편 | 14
 
| 루미나이트 주괴 | 10
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 결과 = 소성단의 날개 |
 
| 소성단의 파편 | 14
 
| 루미나이트 주괴 | 10
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 도구 = 미스릴 모루 | 높이 = 6
 
| 결과 = 드릴 수용 장치 |
 
| 루미나이트 주괴 | 40
 
| 녹조류 주괴 | 40
 
| 유령의 주괴 | 40
 
| 쉬루마이트 주괴 | 40
 
| 지옥석 주괴 | 40
 
| 운석 주괴 | 40
 
}}
 
{{조합 중단
 
| 도구 = 염료통 | 높이 = 2
 
| 결과 = 공허의 염료 |
 
| 물병 | 1
 
| 루미나이트 주괴 | 5
 
}}
 
{{조합 하단}}
 
 
== 역사 ==
 
{{역사|1.3.0.1|첫 공개.}}
 
 
{{루나 이벤트 아이템}}
 
{{language info|en=Luminite Bar}}
 

2022년 1월 17일 (월) 11:07 기준 최신판