Terraria Wiki
Westgrass (토론 | 기여)
잔글 (update)
Westgrass (토론 | 기여)
잔글 (update)
1번째 줄: 1번째 줄:
   
 
-- The code here are generated on https://terraria.fandom.com/wiki/Template:Language_info/datagen
 
-- The code here are generated on https://terraria.fandom.com/wiki/Template:Language_info/datagen
-- Generated at 2022-01-22 13:39:47 UTC
+
-- Generated at 2022-01-23 03:40:26 UTC
 
 
 
local info={}
 
local info={}
7번째 줄: 7번째 줄:
 
 
 
 
-- onwiki languages interwiki links info database code. Generated at 20220122133734 (Sat, 22 Jan 2022 13:37:34 +0000)
+
-- onwiki languages interwiki links info database code. Generated at 20220123034025 (Sun, 23 Jan 2022 03:40:25 +0000)
 
-- Please visit https://terraria.fandom.com/wiki/Template:Language_info/luadata for the latest version.
 
-- Please visit https://terraria.fandom.com/wiki/Template:Language_info/luadata for the latest version.
 
-- onwiki languages start --------------------------------------------------------------------
 
-- onwiki languages start --------------------------------------------------------------------
1,921번째 줄: 1,921번째 줄:
 
-- de START -------------------------
 
-- de START -------------------------
 
info["de"] = {}
 
info["de"] = {}
info["de"]["0x33's Aviators"] = "0x33s Flieger"
 
 
info["de"]["Template:Hint"] = "Leitfaden:Walkthrough/Hinweis"
 
info["de"]["Template:Hint"] = "Leitfaden:Walkthrough/Hinweis"
  +
info["de"]["Guide:Walkthrough"] = "Leitfaden:Walkthrough"
 
info["de"]["Guide:Game Progression graph"] = "Leitfaden:Spielverlauf (Graph)"
 
info["de"]["Guide:Game Progression graph"] = "Leitfaden:Spielverlauf (Graph)"
info["de"]["Guide:Walkthrough"] = "Leitfaden:Walkthrough"
 
 
info["de"]["Guide:Class setups"] = "Leitfaden:Klassen-Setups"
 
info["de"]["Guide:Class setups"] = "Leitfaden:Klassen-Setups"
 
info["de"]["Guide:Wiring"] = "Leitfaden:Kabel"
 
info["de"]["Guide:Wiring"] = "Leitfaden:Kabel"
 
info["de"]["Guide:Crafting 101"] = "Leitfaden:Herstellung 101"
 
info["de"]["Guide:Crafting 101"] = "Leitfaden:Herstellung 101"
 
info["de"]["Category:Axes"] = "Kategorie:Äxte"
 
info["de"]["Category:Axes"] = "Kategorie:Äxte"
  +
info["de"]["Category:Sentry summon items"] = "Kategorie:Wächterbeschwörungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Wilderness NPCs"] = "Kategorie:Wildnis-NPCs"
 
info["de"]["Category:Wilderness NPCs"] = "Kategorie:Wildnis-NPCs"
 
info["de"]["Category:Wiki files"] = "Kategorie:Wiki-Dateien"
 
info["de"]["Category:Wiki files"] = "Kategorie:Wiki-Dateien"
info["de"]["Category:Sentry summon items"] = "Kategorie:Wächterbeschwörungs-Gegenstände"
+
info["de"]["Category:Work Bench and Chair"] = "Kategorie:Werkbank und Stuhl"
 
info["de"]["Category:Work Bench"] = "Kategorie:Werkbank"
 
info["de"]["Category:Work Bench"] = "Kategorie:Werkbank"
 
info["de"]["Category:Launchers"] = "Kategorie:Werfer"
 
info["de"]["Category:Launchers"] = "Kategorie:Werfer"
 
info["de"]["Category:Redirection and link templates"] = "Kategorie:Weiterleitungs- und Linkvorlagen"
 
info["de"]["Category:Redirection and link templates"] = "Kategorie:Weiterleitungs- und Linkvorlagen"
 
info["de"]["Category:Christmas"] = "Kategorie:Weihnachten"
 
info["de"]["Category:Christmas"] = "Kategorie:Weihnachten"
info["de"]["Category:Loom"] = "Kategorie:Webstuhl"
 
 
info["de"]["Category:Water or Sink"] = "Kategorie:Wasser oder Waschbecken"
 
info["de"]["Category:Water or Sink"] = "Kategorie:Wasser oder Waschbecken"
  +
info["de"]["Category:Loom"] = "Kategorie:Webstuhl"
 
info["de"]["Category:Things to do"] = "Kategorie:Was zu tun ist"
 
info["de"]["Category:Things to do"] = "Kategorie:Was zu tun ist"
 
info["de"]["Category:Weapon types"] = "Kategorie:Waffenarten"
 
info["de"]["Category:Weapon types"] = "Kategorie:Waffenarten"
info["de"]["Category:Work Bench and Chair"] = "Kategorie:Werkbank und Stuhl"
 
 
info["de"]["Category:Weapon items"] = "Kategorie:Waffen-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Weapon items"] = "Kategorie:Waffen-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Templates with unit test failed"] = "Kategorie:Vorlagen mit fehlgeschlagenem Unit-Test"
 
info["de"]["Category:Templates with unit test failed"] = "Kategorie:Vorlagen mit fehlgeschlagenem Unit-Test"
 
info["de"]["Category:Templates using Lua"] = "Kategorie:Vorlagen, die Lua verwenden"
 
info["de"]["Category:Templates using Lua"] = "Kategorie:Vorlagen, die Lua verwenden"
info["de"]["Category:Misc weapons"] = "Kategorie:Verschiedene Waffen"
 
 
info["de"]["Category:Versions"] = "Kategorie:Versionen"
 
info["de"]["Category:Versions"] = "Kategorie:Versionen"
  +
info["de"]["Category:Misc weapons"] = "Kategorie:Verschiedene Waffen"
 
info["de"]["Category:Miscellaneous items"] = "Kategorie:Verschiedene Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Miscellaneous items"] = "Kategorie:Verschiedene Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Consumables"] = "Kategorie:Verbrauchbare Waffen"
 
info["de"]["Category:Consumables"] = "Kategorie:Verbrauchbare Waffen"
 
info["de"]["Category:Consumable items"] = "Kategorie:Verbrauchbare Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Consumable items"] = "Kategorie:Verbrauchbare Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Ancient Manipulator"] = "Kategorie:Uralter Manipulator"
 
info["de"]["Category:Ancient Manipulator"] = "Kategorie:Uralter Manipulator"
info["de"]["Category:Undead Enemy NPCs"] = "Kategorie:Untoter Gegner-NPCs"
 
 
info["de"]["Category:Patches"] = "Kategorie:Updates"
 
info["de"]["Category:Patches"] = "Kategorie:Updates"
  +
info["de"]["Category:Undead Enemy NPCs"] = "Kategorie:Untoter Gegner-NPCs"
 
info["de"]["Category:Undead Enemy NPCs"] = "Kategorie:Untoter-Gegner-NPCs"
 
info["de"]["Category:Undead Enemy NPCs"] = "Kategorie:Untoter-Gegner-NPCs"
 
info["de"]["Category:Localization subtemplates"] = "Kategorie:Untervorlagen zur Lokalisierung"
 
info["de"]["Category:Localization subtemplates"] = "Kategorie:Untervorlagen zur Lokalisierung"
1,964번째 줄: 1,963번째 줄:
 
info["de"]["Category:Terraria Wiki"] = "Kategorie:Terraria Wiki"
 
info["de"]["Category:Terraria Wiki"] = "Kategorie:Terraria Wiki"
 
info["de"]["Category:Terraria files"] = "Kategorie:Terraria-Dateien"
 
info["de"]["Category:Terraria files"] = "Kategorie:Terraria-Dateien"
info["de"]["Category:Terraria"] = "Kategorie:Terraria"
 
 
info["de"]["Category:Table helper templates"] = "Kategorie:Tabellenhilfsvorlagen"
 
info["de"]["Category:Table helper templates"] = "Kategorie:Tabellenhilfsvorlagen"
 
info["de"]["Category:Sawmill"] = "Kategorie:Sägewerk"
 
info["de"]["Category:Sawmill"] = "Kategorie:Sägewerk"
  +
info["de"]["Category:Terraria"] = "Kategorie:Terraria"
 
info["de"]["Category:I18n-ready templates"] = "Kategorie:Synchronisiert-lokalisierte Vorlagen"
 
info["de"]["Category:I18n-ready templates"] = "Kategorie:Synchronisiert-lokalisierte Vorlagen"
 
info["de"]["Category:Stub"] = "Kategorie:Stubs"
 
info["de"]["Category:Stub"] = "Kategorie:Stubs"
1,979번째 줄: 1,978번째 줄:
 
info["de"]["Category:Swords"] = "Kategorie:Schwerter"
 
info["de"]["Category:Swords"] = "Kategorie:Schwerter"
 
info["de"]["Category:Heavy Work Bench"] = "Kategorie:Schwere Werkbank"
 
info["de"]["Category:Heavy Work Bench"] = "Kategorie:Schwere Werkbank"
  +
info["de"]["Category:Guns"] = "Kategorie:Schusswaffen"
 
info["de"]["Category:Furnace"] = "Kategorie:Schmelzofen"
 
info["de"]["Category:Furnace"] = "Kategorie:Schmelzofen"
  +
info["de"]["Category:Key items"] = "Kategorie:Schlüssel-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Novelty items"] = "Kategorie:Scherzgegenstände"
 
info["de"]["Category:Novelty items"] = "Kategorie:Scherzgegenstände"
 
info["de"]["Category:Slime NPCs"] = "Kategorie:Schleim-NPCs"
 
info["de"]["Category:Slime NPCs"] = "Kategorie:Schleim-NPCs"
info["de"]["Treasure Bag loot items"] = "Kategorie:Schatzbeutelinhalt-Gegenstände"
 
 
info["de"]["Category:Loot items"] = "Kategorie:Schatz-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Loot items"] = "Kategorie:Schatz-Gegenstände"
  +
info["de"]["Treasure Bag loot items"] = "Kategorie:Schatzbeutelinhalt-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Seasonal events"] = "Kategorie:Saisonale Events"
 
info["de"]["Category:Seasonal events"] = "Kategorie:Saisonale Events"
 
info["de"]["Category:Seeds items"] = "Kategorie:Saat-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Seeds items"] = "Kategorie:Saat-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Armor sets"] = "Kategorie:Rüstungs-Sets"
 
info["de"]["Category:Armor sets"] = "Kategorie:Rüstungs-Sets"
 
info["de"]["Category:Armor items"] = "Kategorie:Rüstungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Armor items"] = "Kategorie:Rüstungs-Gegenstände"
info["de"]["Category:Policies"] = "Kategorie:Richtlinien"
 
 
info["de"]["Category:Recipes templates"] = "Kategorie:Rezepte-Vorlagen"
 
info["de"]["Category:Recipes templates"] = "Kategorie:Rezepte-Vorlagen"
info["de"]["Category:Key items"] = "Kategorie:Schlüssel-Gegenstände"
+
info["de"]["Category:Policies"] = "Kategorie:Richtlinien"
  +
info["de"]["0x33's Aviators"] = "0x33s Flieger"
 
info["de"]["Category:Recipes table with no row"] = "Kategorie:Rezepte-Tabelle ohne Zeilen"
 
info["de"]["Category:Recipes table with no row"] = "Kategorie:Rezepte-Tabelle ohne Zeilen"
info["de"]["Category:Recipes table with unexpected total number of rows"] = "Kategorie:Rezepte-Tabelle mit unerwarteter Gesamtzahl an Zeilen"
+
info["de"]["Category:Recipes"] = "Kategorie:Rezepte"
info["de"]["Category:Guns"] = "Kategorie:Schusswaffen"
 
 
info["de"]["Category:Repeaters"] = "Kategorie:Repetierer"
 
info["de"]["Category:Repeaters"] = "Kategorie:Repetierer"
 
info["de"]["Category:Summoning items (all)"] = "Kategorie:Reittierbeschwörungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Summoning items (all)"] = "Kategorie:Reittierbeschwörungs-Gegenstände"
info["de"]["Category:Buffs"] = "Kategorie:Positive Statuseffekte"
 
 
info["de"]["Category:Quest rewards"] = "Kategorie:Questbelohnungen"
 
info["de"]["Category:Quest rewards"] = "Kategorie:Questbelohnungen"
  +
info["de"]["Category:Recipes table with unexpected total number of rows"] = "Kategorie:Rezepte-Tabelle mit unerwarteter Gesamtzahl an Zeilen"
  +
info["de"]["Category:Buffs"] = "Kategorie:Positive Statuseffekte"
 
info["de"]["Category:Placed Bottle or Alchemy Table"] = "Kategorie:Platzierte Flasche oder Alchemietisch"
 
info["de"]["Category:Placed Bottle or Alchemy Table"] = "Kategorie:Platzierte Flasche oder Alchemietisch"
info["de"]["Category:Recipes"] = "Kategorie:Rezepte"
 
 
info["de"]["Category:Npc infobox"] = "Kategorie:Npc infobox"
 
info["de"]["Category:Npc infobox"] = "Kategorie:Npc infobox"
 
info["de"]["Category:Unobtainable items"] = "Kategorie:Nicht erhältliche Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Unobtainable items"] = "Kategorie:Nicht erhältliche Gegenstände"
2,017번째 줄: 2,017번째 줄:
 
info["de"]["Category:Plant AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Pflanzen-KI"
 
info["de"]["Category:Plant AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Pflanzen-KI"
 
info["de"]["Category:Passive AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Passiver KI"
 
info["de"]["Category:Passive AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Passiver KI"
info["de"]["Category:Passive Worm AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Passiver-Wurm-KI"
 
 
info["de"]["Category:Ocram AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Ocram-KI"
 
info["de"]["Category:Ocram AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Ocram-KI"
 
info["de"]["Category:Mothron AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Mottron-KI"
 
info["de"]["Category:Mothron AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Mottron-KI"
 
info["de"]["Category:Mothron Egg AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Mottron-Ei-KI"
 
info["de"]["Category:Mothron Egg AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Mottron-Ei-KI"
  +
info["de"]["Category:Passive Worm AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Passiver-Wurm-KI"
 
info["de"]["Category:Mimic AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Mimic-KI"
 
info["de"]["Category:Mimic AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Mimic-KI"
 
info["de"]["Category:Caster AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Magier-KI"
 
info["de"]["Category:Caster AI NPCs"] = "Kategorie:NPCs mit Magier-KI"
2,038번째 줄: 2,038번째 줄:
 
info["de"]["Category:Space NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Weltraum"
 
info["de"]["Category:Space NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Weltraum"
 
info["de"]["Category:Water NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Wasser"
 
info["de"]["Category:Water NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Wasser"
  +
info["de"]["Category:Christmas NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Weihnachten"
 
info["de"]["Category:Forest NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Wald"
 
info["de"]["Category:Forest NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Wald"
  +
info["de"]["Category:Corrupted Underground Desert NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Verdorbene Untergrundwüste"
 
info["de"]["Category:Dungeon NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Verlies"
 
info["de"]["Category:Dungeon NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Verlies"
info["de"]["Category:Christmas NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Weihnachten"
 
info["de"]["Category:Corrupted Underground Desert NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Verdorbene Untergrundwüste"
 
 
info["de"]["Category:Underground Desert NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrundwüste"
 
info["de"]["Category:Underground Desert NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrundwüste"
 
info["de"]["Category:Underground Corruption NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrundverderben"
 
info["de"]["Category:Underground Corruption NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrundverderben"
 
info["de"]["Category:Underground Hallow NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrundheiligtum"
 
info["de"]["Category:Underground Hallow NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrundheiligtum"
info["de"]["Category:Underground Jungle NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrunddschungel"
 
 
info["de"]["Category:Underground NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrund"
 
info["de"]["Category:Underground NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrund"
 
info["de"]["Category:Snow biome NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Tundra"
 
info["de"]["Category:Snow biome NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Tundra"
2,055번째 줄: 2,054번째 줄:
 
info["de"]["Category:Mushroom biome NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Pilzbiom"
 
info["de"]["Category:Mushroom biome NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Pilzbiom"
 
info["de"]["Category:Ocean NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Ozean"
 
info["de"]["Category:Ocean NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Ozean"
  +
info["de"]["Category:Surface NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Oberfläche"
 
info["de"]["Category:Lunar Events NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Mondinvasion"
 
info["de"]["Category:Lunar Events NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Mondinvasion"
info["de"]["Category:Surface NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Oberfläche"
+
info["de"]["Category:Underground Jungle NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Untergrunddschungel"
 
info["de"]["Category:Meteorite (biome) NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Meteorit (Biom)"
 
info["de"]["Category:Meteorite (biome) NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Meteorit (Biom)"
 
info["de"]["Category:Martian Madness NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Marsianerwahnsinn"
 
info["de"]["Category:Martian Madness NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Marsianerwahnsinn"
2,065번째 줄: 2,065번째 줄:
 
info["de"]["Category:Valid house NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Gültiges Haus"
 
info["de"]["Category:Valid house NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Gültiges Haus"
 
info["de"]["Category:Goblin Army NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Goblin-Armee"
 
info["de"]["Category:Goblin Army NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Goblin-Armee"
  +
info["de"]["Category:Frost Legion NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Frostlegion"
 
info["de"]["Category:Frost Moon NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Frostmond"
 
info["de"]["Category:Frost Moon NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Frostmond"
info["de"]["Category:Frost Legion NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Frostlegion"
 
 
info["de"]["Category:Jungle Temple NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Dschungeltempel"
 
info["de"]["Category:Jungle Temple NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Dschungeltempel"
 
info["de"]["Category:Jungle NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Dschungel"
 
info["de"]["Category:Jungle NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Dschungel"
2,077번째 줄: 2,077번째 줄:
 
info["de"]["Category:Old One's Army NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Armee des Alten"
 
info["de"]["Category:Old One's Army NPCs"] = "Kategorie:NPCs der Umgebung Armee des Alten"
 
info["de"]["Category:NPCs"] = "Kategorie:NPCs"
 
info["de"]["Category:NPCs"] = "Kategorie:NPCs"
info["de"]["Category:NPC names"] = "Kategorie:NPC-Namen"
 
 
info["de"]["Category:Ammunition items"] = "Kategorie:Munitions-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Ammunition items"] = "Kategorie:Munitions-Gegenstände"
info["de"]["Category:Module documentation"] = "Kategorie:Moduldokumentation"
 
 
info["de"]["Category:Modules"] = "Kategorie:Module"
 
info["de"]["Category:Modules"] = "Kategorie:Module"
  +
info["de"]["Category:Module documentation"] = "Kategorie:Moduldokumentation"
 
info["de"]["Category:Modifiers"] = "Kategorie:Modifikationen"
 
info["de"]["Category:Modifiers"] = "Kategorie:Modifikationen"
  +
info["de"]["Category:Vanity items"] = "Kategorie:Mode-Gegenstände"
  +
info["de"]["Category:NPC names"] = "Kategorie:NPC-Namen"
 
info["de"]["Category:Mythril or Orichalcum Anvil"] = "Kategorie:Mithril- oder Oreichalkosamboss"
 
info["de"]["Category:Mythril or Orichalcum Anvil"] = "Kategorie:Mithril- oder Oreichalkosamboss"
 
info["de"]["Category:Blend-O-Matic"] = "Kategorie:Misch-O-Matik"
 
info["de"]["Category:Blend-O-Matic"] = "Kategorie:Misch-O-Matik"
 
info["de"]["Category:Mechanism items"] = "Kategorie:Mechanismus-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Mechanism items"] = "Kategorie:Mechanismus-Gegenstände"
info["de"]["Category:Minecart track items"] = "Kategorie:Lorengleis-Gegenstände"
 
 
info["de"]["Category:Magic weapons"] = "Kategorie:Magiewaffen"
 
info["de"]["Category:Magic weapons"] = "Kategorie:Magiewaffen"
info["de"]["Category:Vanity items"] = "Kategorie:Mode-Gegenstände"
+
info["de"]["Category:Minecart track items"] = "Kategorie:Lorengleis-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Lihzahrd Furnace"] = "Kategorie:Lihzahrd-Schmelzofen"
 
info["de"]["Category:Lihzahrd Furnace"] = "Kategorie:Lihzahrd-Schmelzofen"
 
info["de"]["Category:Light Source items"] = "Kategorie:Lichtquellen-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Light Source items"] = "Kategorie:Lichtquellen-Gegenstände"
2,096번째 줄: 2,096번째 줄:
 
info["de"]["Category:Crystall Ball and Water or Sink"] = "Kategorie:Kristallkugel und Wasser oder Waschbecken"
 
info["de"]["Category:Crystall Ball and Water or Sink"] = "Kategorie:Kristallkugel und Wasser oder Waschbecken"
 
info["de"]["Category:Crystall Ball and Lava"] = "Kategorie:Kristallkugel und Lava"
 
info["de"]["Category:Crystall Ball and Lava"] = "Kategorie:Kristallkugel und Lava"
info["de"]["Category:Crystall Ball and Honey"] = "Kategorie:Kristallkugel und Honig"
 
 
info["de"]["Category:Crystal Ball"] = "Kategorie:Kristallkugel"
 
info["de"]["Category:Crystal Ball"] = "Kategorie:Kristallkugel"
  +
info["de"]["Category:Crystall Ball and Honey"] = "Kategorie:Kristallkugel und Honig"
 
info["de"]["Category:Crystal Ball"] = "Kategorie:Kristallglaskugel"
 
info["de"]["Category:Crystal Ball"] = "Kategorie:Kristallglaskugel"
 
info["de"]["Category:Cooking Pot or Cauldron"] = "Kategorie:Kochtopf oder Kessel"
 
info["de"]["Category:Cooking Pot or Cauldron"] = "Kategorie:Kochtopf oder Kessel"
2,107번째 줄: 2,107번째 줄:
 
info["de"]["Category:Vendor items"] = "Kategorie:Händler-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Vendor items"] = "Kategorie:Händler-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Hammers"] = "Kategorie:Hämmer"
 
info["de"]["Category:Hammers"] = "Kategorie:Hämmer"
info["de"]["Category:Honey Dispenser"] = "Kategorie:Honigspender"
 
 
info["de"]["Category:Honey"] = "Kategorie:Honig"
 
info["de"]["Category:Honey"] = "Kategorie:Honig"
  +
info["de"]["Category:Honey Dispenser"] = "Kategorie:Honigspender"
 
info["de"]["Category:Background object items"] = "Kategorie:Hintergrundobjekt-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Background object items"] = "Kategorie:Hintergrundobjekt-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Sky Mill and Water or Sink"] = "Kategorie:Himmelsmühle und Wasser oder Waschbecken"
 
info["de"]["Category:Sky Mill and Water or Sink"] = "Kategorie:Himmelsmühle und Wasser oder Waschbecken"
2,115번째 줄: 2,115번째 줄:
 
info["de"]["Category:Crafting station items"] = "Kategorie:Herstellungsobjekt-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Crafting station items"] = "Kategorie:Herstellungsobjekt-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Crafting tree subpages"] = "Kategorie:Herstellungsbaum-Unterseiten"
 
info["de"]["Category:Crafting tree subpages"] = "Kategorie:Herstellungsbaum-Unterseiten"
info["de"]["Category:Craftable items"] = "Kategorie:Herstellbare Gegenstände"
 
 
info["de"]["Category:Hardmode-only NPCs"] = "Kategorie:Hardmode-exklusive NPCs"
 
info["de"]["Category:Hardmode-only NPCs"] = "Kategorie:Hardmode-exklusive NPCs"
  +
info["de"]["Category:Hardmode-only items"] = "Kategorie:Hardmode-exklusive Gegenstände"
  +
info["de"]["Category:Craftable items"] = "Kategorie:Herstellbare Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Hamaxes"] = "Kategorie:Hamäxte"
 
info["de"]["Category:Hamaxes"] = "Kategorie:Hamäxte"
 
info["de"]["Category:Halloween"] = "Kategorie:Halloween"
 
info["de"]["Category:Halloween"] = "Kategorie:Halloween"
info["de"]["Category:Hardmode-only items"] = "Kategorie:Hardmode-exklusive Gegenstände"
 
 
info["de"]["Category:Minion summon items"] = "Kategorie:Günstlingsbeschwörungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Minion summon items"] = "Kategorie:Günstlingsbeschwörungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Keg"] = "Kategorie:Gärbottich"
 
info["de"]["Category:Keg"] = "Kategorie:Gärbottich"
2,131번째 줄: 2,131번째 줄:
 
info["de"]["Category:Acquired through"] = "Kategorie:Gegenstände nach Aneignungsmethode"
 
info["de"]["Category:Acquired through"] = "Kategorie:Gegenstände nach Aneignungsmethode"
 
info["de"]["Category:Autoswing items"] = "Kategorie:Gegenstände mit Autoschwingen"
 
info["de"]["Category:Autoswing items"] = "Kategorie:Gegenstände mit Autoschwingen"
info["de"]["Category:Items of rarity Quest"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe Quest"
 
 
info["de"]["Category:Items of rarity Rainbow"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe Regenbogen"
 
info["de"]["Category:Items of rarity Rainbow"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe Regenbogen"
  +
info["de"]["Category:Items of rarity Quest"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe Quest"
 
info["de"]["Category:Items of rarity Fiery Red"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe Feuerrot"
 
info["de"]["Category:Items of rarity Fiery Red"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe Feuerrot"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 9"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 9"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 9"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 9"
2,138번째 줄: 2,138번째 줄:
 
info["de"]["Category:Items of rarity 7"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 7"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 7"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 7"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 6"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 6"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 6"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 6"
info["de"]["Category:Items of rarity 5"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 5"
 
 
info["de"]["Category:Items of rarity 4"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 4"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 4"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 4"
  +
info["de"]["Category:Items of rarity 5"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 5"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 3"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 3"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 3"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 3"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 2"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 2"
 
info["de"]["Category:Items of rarity 2"] = "Kategorie:Gegenstände der Seltenheitsstufe 2"
2,151번째 줄: 2,151번째 줄:
 
info["de"]["Category:Flying Enemy NPCs"] = "Kategorie:Fliegender-Gegner-NPCs"
 
info["de"]["Category:Flying Enemy NPCs"] = "Kategorie:Fliegender-Gegner-NPCs"
 
info["de"]["Category:Meat Grinder"] = "Kategorie:Fleischwolf"
 
info["de"]["Category:Meat Grinder"] = "Kategorie:Fleischwolf"
info["de"]["Category:Ranged weapons"] = "Kategorie:Fernkampfwaffen"
 
 
info["de"]["Category:Solidifier"] = "Kategorie:Festiger"
 
info["de"]["Category:Solidifier"] = "Kategorie:Festiger"
  +
info["de"]["Category:Ranged weapons"] = "Kategorie:Fernkampfwaffen"
 
info["de"]["Category:Enemy NPCs"] = "Kategorie:Feindliche NPCs"
 
info["de"]["Category:Enemy NPCs"] = "Kategorie:Feindliche NPCs"
 
info["de"]["Category:Issues related to recipes table"] = "Kategorie:Fehler in Rezepte-Tabellen"
 
info["de"]["Category:Issues related to recipes table"] = "Kategorie:Fehler in Rezepte-Tabellen"
2,158번째 줄: 2,158번째 줄:
 
info["de"]["Category:Explosives"] = "Kategorie:Explosiva"
 
info["de"]["Category:Explosives"] = "Kategorie:Explosiva"
 
info["de"]["Category:Exclusive content"] = "Kategorie:Exklusiver Inhalt"
 
info["de"]["Category:Exclusive content"] = "Kategorie:Exklusiver Inhalt"
  +
info["de"]["Category:Ore items"] = "Kategorie:Erz-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Event summon items"] = "Kategorie:Eventbeschwörungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Event summon items"] = "Kategorie:Eventbeschwörungs-Gegenstände"
info["de"]["Category:Ore items"] = "Kategorie:Erz-Gegenstände"
 
 
info["de"]["Category:Entities introduced"] = "Kategorie:Entitäten nach Einführung"
 
info["de"]["Category:Entities introduced"] = "Kategorie:Entitäten nach Einführung"
 
info["de"]["Category:Entities patched"] = "Kategorie:Entitäten nach Aktualisierung"
 
info["de"]["Category:Entities patched"] = "Kategorie:Entitäten nach Aktualisierung"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Switch 1.0.1096.2"] = "Kategorie:Entitäten, die in Switch 1.0.1096.2 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Switch 1.0.1096.2"] = "Kategorie:Entitäten, die in Switch 1.0.1096.2 eingeführt wurden"
info["de"]["Category:Entities patched Switch"] = "Kategorie:Entitäten, die in Switch-Aktualisierungen aktualisiert wurden"
 
 
info["de"]["Category:Entities introduced Switch"] = "Kategorie:Entitäten, die in Switch-Aktualisierungen eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced Switch"] = "Kategorie:Entitäten, die in Switch-Aktualisierungen eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.4.0.5.0"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.4.0.5.0 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.4.0.5.0"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.4.0.5.0 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.3.0.7"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.3.0.7 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.3.0.7"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.3.0.7 eingeführt wurden"
  +
info["de"]["Category:Entities patched Switch"] = "Kategorie:Entitäten, die in Switch-Aktualisierungen aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.3.0.7"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.3.0.7 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.3.0.7"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.3.0.7 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.2.6508"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.2.6508 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.2.6508"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.2.6508 eingeführt wurden"
2,176번째 줄: 2,176번째 줄:
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.2.11212"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.2.11212 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.2.11212"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.2.11212 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.2.10061"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.2.10061 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.2.10061"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.2.10061 aktualisiert wurden"
  +
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.1.933"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.1.933 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.1.8"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.1.8 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.1.8"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.1.8 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.1.5536"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.1.5536 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.1.5536"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.1.5536 eingeführt wurden"
  +
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.1.5536"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.1.5536 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.0.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.0.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.0.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.0.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile-Release"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil-Veröffentlichung eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile-Release"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil-Veröffentlichung eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced Mobile"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil-Aktualisierungen eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced Mobile"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil-Aktualisierungen eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched Mobile"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil-Aktualisierungen aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched Mobile"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil-Aktualisierungen aktualisiert wurden"
info["de"]["Category:Entities patched in Mobile 1.1.5536"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.1.5536 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Mobile 1.1.933"] = "Kategorie:Entitäten, die in Mobil 1.1.933 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console-Release"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsolen-Veröffentlichung eingeführt wurden"
 
 
info["de"]["Category:Entities introduced Console"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsolen-Aktualisierungen eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced Console"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsolen-Aktualisierungen eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched Console"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsolen-Aktualisierungen aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched Console"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsolen-Aktualisierungen aktualisiert wurden"
  +
info["de"]["Category:Entities introduced in Console-Release"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsolen-Veröffentlichung eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.17"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.17 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.17"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.17 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.09"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.09 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.09"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.09 aktualisiert wurden"
2,192번째 줄: 2,192번째 줄:
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.08"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.08 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.08"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.08 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.07"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.07 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.07"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.07 aktualisiert wurden"
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.07 Holiday Update"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.07 Holiday Update aktualisiert wurden"
 
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.06"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.06 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.06"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.06 eingeführt wurden"
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.06"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.06 aktualisiert wurden"
+
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.07 Holiday Update"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.07 Holiday Update aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.04"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.04 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.04"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.04 eingeführt wurden"
  +
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.06"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.06 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.02"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.02 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.02"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.02 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.02"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.02 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.02"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.02 aktualisiert wurden"
2,201번째 줄: 2,201번째 줄:
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.0.933.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.0.933.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.0.933.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.0.933.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.0.750.0"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.0.750.0 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced in Console 1.0.750.0"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.0.750.0 eingeführt wurden"
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.0.1372.5"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.0.1372.5 aktualisiert wurden"
 
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.0.750.0"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.0.750.0 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.0.750.0"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.0.750.0 aktualisiert wurden"
  +
info["de"]["Category:Entities patched in Console 1.0.1372.5"] = "Kategorie:Entitäten, die in Konsole 1.0.1372.5 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.4.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.4.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.4.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.4.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.4.0.5"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.4.0.5 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.4.0.5"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.4.0.5 aktualisiert wurden"
2,208번째 줄: 2,208번째 줄:
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.4.0.2"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.4.0.2 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.4.0.2"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.4.0.2 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.4.0.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.4.0.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.4.0.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.4.0.1 aktualisiert wurden"
  +
info["de"]["Category:Entities introduced in Desktop 1.3.4"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.4 eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.3.5.2"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.5.2 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.3.5.2"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.5.2 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.3.4.3"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.4.3 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.3.4.3"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.4.3 aktualisiert wurden"
info["de"]["Category:Entities introduced in Desktop 1.3.4"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.4 eingeführt wurden"
 
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.3.1.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.1.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.3.1.1"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.1.1 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.3.0.2"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.0.2 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in Desktop 1.3.0.2"] = "Kategorie:Entitäten, die in Desktop 1.3.0.2 aktualisiert wurden"
2,226번째 줄: 2,226번째 줄:
 
info["de"]["Category:Entities patched in 3DS 1.03"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS 1.03 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in 3DS 1.03"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS 1.03 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in 3DS 1.01"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS 1.01 aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched in 3DS 1.01"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS 1.01 aktualisiert wurden"
info["de"]["Category:Entities introduced in 3DS-Release"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS-Veröffentlichung eingeführt wurden"
 
 
info["de"]["Category:Entities introduced 3DS"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS-Aktualisierungen eingeführt wurden"
 
info["de"]["Category:Entities introduced 3DS"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS-Aktualisierungen eingeführt wurden"
info["de"]["Category:Ice Machine"] = "Kategorie:Eismaschine"
 
 
info["de"]["Category:Entities patched 3DS"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS-Aktualisierungen aktualisiert wurden"
 
info["de"]["Category:Entities patched 3DS"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS-Aktualisierungen aktualisiert wurden"
  +
info["de"]["Category:Entities introduced in 3DS-Release"] = "Kategorie:Entitäten, die in 3DS-Veröffentlichung eingeführt wurden"
  +
info["de"]["Category:Ice Machine"] = "Kategorie:Eismaschine"
 
info["de"]["Category:Iron or Lead Anvil"] = "Kategorie:Eisen- oder Bleiamboss"
 
info["de"]["Category:Iron or Lead Anvil"] = "Kategorie:Eisen- oder Bleiamboss"
 
info["de"]["Category:Furniture items"] = "Kategorie:Einrichtungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Furniture items"] = "Kategorie:Einrichtungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Eicons template with all platforms"] = "Kategorie:Eicons template with all platforms"
 
info["de"]["Category:Eicons template with all platforms"] = "Kategorie:Eicons template with all platforms"
info["de"]["Gem items"] = "Kategorie:Edelstein-Gegenstände"
 
 
info["de"]["Category:Demon or Crimson Altar"] = "Kategorie:Dämonen- oder Purpur-Altar"
 
info["de"]["Category:Demon or Crimson Altar"] = "Kategorie:Dämonen- oder Purpur-Altar"
 
info["de"]["Category:Data IDs"] = "Kategorie:Daten-IDs"
 
info["de"]["Category:Data IDs"] = "Kategorie:Daten-IDs"
2,242번째 줄: 2,241번째 줄:
 
info["de"]["Category:Broadswords"] = "Kategorie:Breitschwerter"
 
info["de"]["Category:Broadswords"] = "Kategorie:Breitschwerter"
 
info["de"]["Category:Flesh Cloning Vat"] = "Kategorie:Bottich zum Fleischklonen"
 
info["de"]["Category:Flesh Cloning Vat"] = "Kategorie:Bottich zum Fleischklonen"
  +
info["de"]["Gem items"] = "Kategorie:Edelstein-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Boss summon items"] = "Kategorie:Bossgegnerbeschwörungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Boss summon items"] = "Kategorie:Bossgegnerbeschwörungs-Gegenstände"
  +
info["de"]["Category: Boss NPCs"] = "Kategorie:Bossgegner-NPCs"
 
info["de"]["Category:Boss Part NPCs"] = "Kategorie:Bossgegner-Bestandteil-NPCs"
 
info["de"]["Category:Boss Part NPCs"] = "Kategorie:Bossgegner-Bestandteil-NPCs"
 
info["de"]["Category:Drills"] = "Kategorie:Bohrer"
 
info["de"]["Category:Drills"] = "Kategorie:Bohrer"
  +
info["de"]["Category:Block items"] = "Kategorie:Block-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Plunder items"] = "Kategorie:Beute-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Plunder items"] = "Kategorie:Beute-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Special subpages"] = "Kategorie:Besondere Unterseiten"
 
info["de"]["Category:Special subpages"] = "Kategorie:Besondere Unterseiten"
 
info["de"]["Category:Summon weapons"] = "Kategorie:Beschwörungswaffen"
 
info["de"]["Category:Summon weapons"] = "Kategorie:Beschwörungswaffen"
 
info["de"]["Category:Summoning items (all)"] = "Kategorie:Beschwörungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Summoning items (all)"] = "Kategorie:Beschwörungs-Gegenstände"
info["de"]["Category:Block items"] = "Kategorie:Block-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Verify"] = "Kategorie:Beleg erforderlich"
 
 
info["de"]["Category:Terraria Wiki"] = "Kategorie:Begriffsklärung"
 
info["de"]["Category:Terraria Wiki"] = "Kategorie:Begriffsklärung"
 
info["de"]["Category:Bar items"] = "Kategorie:Barren-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Bar items"] = "Kategorie:Barren-Gegenstände"
  +
info["de"]["Category:Verify"] = "Kategorie:Beleg erforderlich"
 
info["de"]["Category:Autohammer"] = "Kategorie:Autohammer"
 
info["de"]["Category:Autohammer"] = "Kategorie:Autohammer"
 
info["de"]["Category:Storage items"] = "Kategorie:Aufbewahrungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Storage items"] = "Kategorie:Aufbewahrungs-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Aquatic NPCs"] = "Kategorie:Aquatische NPCs"
 
info["de"]["Category:Aquatic NPCs"] = "Kategorie:Aquatische NPCs"
info["de"]["Category: Boss NPCs"] = "Kategorie:Bossgegner-NPCs"
 
 
info["de"]["Category:Adamantite or Titanium Forge"] = "Kategorie:Adamantit- oder Titanschmiede"
 
info["de"]["Category:Adamantite or Titanium Forge"] = "Kategorie:Adamantit- oder Titanschmiede"
 
info["de"]["Category:Accessory items"] = "Kategorie:Accessoire-Gegenstände"
 
info["de"]["Category:Accessory items"] = "Kategorie:Accessoire-Gegenstände"
info["de"]["Template:•"] = "Vorlage:•"
 
 
info["de"]["Template:Worms"] = "Vorlage:Würmer"
 
info["de"]["Template:Worms"] = "Vorlage:Würmer"
 
info["de"]["Template:Tungsten"] = "Vorlage:Wolfram"
 
info["de"]["Template:Tungsten"] = "Vorlage:Wolfram"
  +
info["de"]["Template:•"] = "Vorlage:•"
 
info["de"]["Template:Wikipedia"] = "Vorlage:Wikipedia"
 
info["de"]["Template:Wikipedia"] = "Vorlage:Wikipedia"
 
info["de"]["Template:Wiki admin"] = "Vorlage:Wiki admin"
 
info["de"]["Template:Wiki admin"] = "Vorlage:Wiki admin"
2,276번째 줄: 2,276번째 줄:
 
info["de"]["Template:Toc limit"] = "Vorlage:Toc limit"
 
info["de"]["Template:Toc limit"] = "Vorlage:Toc limit"
 
info["de"]["Template:Tl"] = "Vorlage:Tl"
 
info["de"]["Template:Tl"] = "Vorlage:Tl"
info["de"]["Template:Titanium"] = "Vorlage:Titanium"
 
 
info["de"]["Template:Tin"] = "Vorlage:Tin"
 
info["de"]["Template:Tin"] = "Vorlage:Tin"
  +
info["de"]["Template:Titanium"] = "Vorlage:Titanium"
 
info["de"]["Template:This.value"] = "Vorlage:This.value"
 
info["de"]["Template:This.value"] = "Vorlage:This.value"
 
info["de"]["Template:Stub"] = "Vorlage:Stub"
 
info["de"]["Template:Stub"] = "Vorlage:Stub"
2,317번째 줄: 2,317번째 줄:
 
info["de"]["Template:Old-gen console enemies"] = "Vorlage:Old-gen-Konsolen-Gegner"
 
info["de"]["Template:Old-gen console enemies"] = "Vorlage:Old-gen-Konsolen-Gegner"
 
info["de"]["Template:Old-gen"] = "Vorlage:Old-gen"
 
info["de"]["Template:Old-gen"] = "Vorlage:Old-gen"
  +
info["de"]["Template:Obsidian"] = "Vorlage:Obsidian"
 
info["de"]["Template:Nutshell"] = "Vorlage:Nutshell"
 
info["de"]["Template:Nutshell"] = "Vorlage:Nutshell"
 
info["de"]["Template:Number"] = "Vorlage:Number"
 
info["de"]["Template:Number"] = "Vorlage:Number"
info["de"]["Template:Obsidian"] = "Vorlage:Obsidian"
 
 
info["de"]["Template:Npc infobox"] = "Vorlage:Npc infobox"
 
info["de"]["Template:Npc infobox"] = "Vorlage:Npc infobox"
 
info["de"]["Template:NpcIdFromName"] = "Vorlage:NpcIdFromName"
 
info["de"]["Template:NpcIdFromName"] = "Vorlage:NpcIdFromName"
2,327번째 줄: 2,327번째 줄:
 
info["de"]["Template:Navbox/v.d.e"] = "Vorlage:Navbox/v.d.e"
 
info["de"]["Template:Navbox/v.d.e"] = "Vorlage:Navbox/v.d.e"
 
info["de"]["Template:Navbar/right"] = "Vorlage:Navbar/right"
 
info["de"]["Template:Navbar/right"] = "Vorlage:Navbar/right"
info["de"]["Template:Navbar/left"] = "Vorlage:Navbar/left"
 
 
info["de"]["Template:Names list"] = "Vorlage:Names list"
 
info["de"]["Template:Names list"] = "Vorlage:Names list"
 
info["de"]["Template:Projectile melee weapons"] = "Vorlage:Nahkampfwaffen mit Projektil"
 
info["de"]["Template:Projectile melee weapons"] = "Vorlage:Nahkampfwaffen mit Projektil"
  +
info["de"]["Template:Navbar/left"] = "Vorlage:Navbar/left"
 
info["de"]["Template:Multi-column list"] = "Vorlage:Multi-column list"
 
info["de"]["Template:Multi-column list"] = "Vorlage:Multi-column list"
 
info["de"]["Template:Move"] = "Vorlage:Move"
 
info["de"]["Template:Move"] = "Vorlage:Move"
2,354번째 줄: 2,354번째 줄:
 
info["de"]["Template:Hp"] = "Vorlage:Lp"
 
info["de"]["Template:Hp"] = "Vorlage:Lp"
 
info["de"]["Template:Guides"] = "Vorlage:Leitfäden"
 
info["de"]["Template:Guides"] = "Vorlage:Leitfäden"
info["de"]["Template:Language info"] = "Vorlage:Language info"
 
 
info["de"]["Template:LangInfo"] = "Vorlage:LangInfo"
 
info["de"]["Template:LangInfo"] = "Vorlage:LangInfo"
 
info["de"]["Template:Pumpkin"] = "Vorlage:Kürbis"
 
info["de"]["Template:Pumpkin"] = "Vorlage:Kürbis"
 
info["de"]["Template:Copper"] = "Vorlage:Kupfer"
 
info["de"]["Template:Copper"] = "Vorlage:Kupfer"
info["de"]["Template:Bullets"] = "Vorlage:Kugeln"
 
 
info["de"]["Template:Herbs"] = "Vorlage:Kräuter"
 
info["de"]["Template:Herbs"] = "Vorlage:Kräuter"
  +
info["de"]["Template:Bullets"] = "Vorlage:Kugeln"
 
info["de"]["Template:Cobalt"] = "Vorlage:Kobalt"
 
info["de"]["Template:Cobalt"] = "Vorlage:Kobalt"
 
info["de"]["Template:Knockback"] = "Vorlage:Knockback"
 
info["de"]["Template:Knockback"] = "Vorlage:Knockback"
2,367번째 줄: 2,366번째 줄:
 
info["de"]["Template:Yoyos"] = "Vorlage:Jojos"
 
info["de"]["Template:Yoyos"] = "Vorlage:Jojos"
 
info["de"]["Template:Itemlist"] = "Vorlage:Itemlist"
 
info["de"]["Template:Itemlist"] = "Vorlage:Itemlist"
  +
info["de"]["Template:Language info"] = "Vorlage:Language info"
 
info["de"]["Template:Item infobox"] = "Vorlage:Item infobox"
 
info["de"]["Template:Item infobox"] = "Vorlage:Item infobox"
 
info["de"]["Template:ItemTooltip"] = "Vorlage:ItemTooltip"
 
info["de"]["Template:ItemTooltip"] = "Vorlage:ItemTooltip"
2,377번째 줄: 2,377번째 줄:
 
info["de"]["Template:Image"] = "Vorlage:Image"
 
info["de"]["Template:Image"] = "Vorlage:Image"
 
info["de"]["Template:Ifexists"] = "Vorlage:Ifexists"
 
info["de"]["Template:Ifexists"] = "Vorlage:Ifexists"
info["de"]["Template:Icon"] = "Vorlage:Icon"
 
 
info["de"]["Template:i18n-ready"] = "Vorlage:I18n-ready"
 
info["de"]["Template:i18n-ready"] = "Vorlage:I18n-ready"
  +
info["de"]["Template:Hrsp"] = "Vorlage:Hrsp"
 
info["de"]["Template:Hellstone"] = "Vorlage:Höllenstein"
 
info["de"]["Template:Hellstone"] = "Vorlage:Höllenstein"
info["de"]["Template:Hrsp"] = "Vorlage:Hrsp"
 
info["de"]["Template:Hp"] = "Vorlage:Hp"
 
 
info["de"]["Template:Wood"] = "Vorlage:Holz"
 
info["de"]["Template:Wood"] = "Vorlage:Holz"
 
info["de"]["Template:History/title"] = "Vorlage:History/title"
 
info["de"]["Template:History/title"] = "Vorlage:History/title"
2,387번째 줄: 2,385번째 줄:
 
info["de"]["Template:History"] = "Vorlage:History"
 
info["de"]["Template:History"] = "Vorlage:History"
 
info["de"]["Template:Hallowed"] = "Vorlage:Heiliges"
 
info["de"]["Template:Hallowed"] = "Vorlage:Heiliges"
  +
info["de"]["Template:Hp"] = "Vorlage:Hp"
 
info["de"]["Template:Hardmode accessories"] = "Vorlage:Hardmode-Accessoires"
 
info["de"]["Template:Hardmode accessories"] = "Vorlage:Hardmode-Accessoires"
 
info["de"]["Template:Hallowed"] = "Vorlage:Hallowed"
 
info["de"]["Template:Hallowed"] = "Vorlage:Hallowed"
 
info["de"]["Template:Hairsp"] = "Vorlage:Hairsp"
 
info["de"]["Template:Hairsp"] = "Vorlage:Hairsp"
 
info["de"]["Template:Chlorophyte"] = "Vorlage:Grünalge"
 
info["de"]["Template:Chlorophyte"] = "Vorlage:Grünalge"
info["de"]["Template:Goblin Invasion Enemies"] = "Vorlage:Goblin-Armee-Gegner"
 
 
info["de"]["Template:Gold"] = "Vorlage:Gold"
 
info["de"]["Template:Gold"] = "Vorlage:Gold"
  +
info["de"]["Template:Icon"] = "Vorlage:Icon"
  +
info["de"]["Template:Goblin Invasion Enemies"] = "Vorlage:Goblin-Armee-Gegner"
 
info["de"]["Template:GetWallInfo"] = "Vorlage:GetWallInfo"
 
info["de"]["Template:GetWallInfo"] = "Vorlage:GetWallInfo"
 
info["de"]["Template:GetSetInfo"] = "Vorlage:GetSetInfo"
 
info["de"]["Template:GetSetInfo"] = "Vorlage:GetSetInfo"
2,408번째 줄: 2,408번째 줄:
 
info["de"]["Template:Fossils"] = "Vorlage:Fossilien"
 
info["de"]["Template:Fossils"] = "Vorlage:Fossilien"
 
info["de"]["Template:Forums thread"] = "Vorlage:Forums thread"
 
info["de"]["Template:Forums thread"] = "Vorlage:Forums thread"
  +
info["de"]["Template:For"] = "Vorlage:For"
 
info["de"]["Template:Liquids"] = "Vorlage:Flüssigkeiten"
 
info["de"]["Template:Liquids"] = "Vorlage:Flüssigkeiten"
 
info["de"]["Template:Float file box"] = "Vorlage:Float file box"
 
info["de"]["Template:Float file box"] = "Vorlage:Float file box"
info["de"]["Template:For"] = "Vorlage:For"
+
info["de"]["Template:Flails"] = "Vorlage:Flegel"
 
info["de"]["Template:Flexbox"] = "Vorlage:Flexbox"
 
info["de"]["Template:Flexbox"] = "Vorlage:Flexbox"
info["de"]["Template:Flails"] = "Vorlage:Flegel"
 
 
info["de"]["Template:Bats"] = "Vorlage:Fledermäuse"
 
info["de"]["Template:Bats"] = "Vorlage:Fledermäuse"
 
info["de"]["Template:Traps"] = "Vorlage:Fallen"
 
info["de"]["Template:Traps"] = "Vorlage:Fallen"
2,422번째 줄: 2,422번째 줄:
 
info["de"]["Template:Events"] = "Vorlage:Events"
 
info["de"]["Template:Events"] = "Vorlage:Events"
 
info["de"]["Template:EditMainpage"] = "Vorlage:EditMainpage"
 
info["de"]["Template:EditMainpage"] = "Vorlage:EditMainpage"
info["de"]["Template:Gems"] = "Vorlage:Edelsteine"
 
 
info["de"]["Template:Demonite"] = "Vorlage:Dämonit"
 
info["de"]["Template:Demonite"] = "Vorlage:Dämonit"
 
info["de"]["Template:Duration/doc"] = "Vorlage:Duration/Dokumentation"
 
info["de"]["Template:Duration/doc"] = "Vorlage:Duration/Dokumentation"
 
info["de"]["Template:Duration"] = "Vorlage:Duration"
 
info["de"]["Template:Duration"] = "Vorlage:Duration"
  +
info["de"]["Template:Gems"] = "Vorlage:Edelsteine"
 
info["de"]["Template:Dotlist"] = "Vorlage:Dotlist"
 
info["de"]["Template:Dotlist"] = "Vorlage:Dotlist"
 
info["de"]["Template:Doc"] = "Vorlage:Doc"
 
info["de"]["Template:Doc"] = "Vorlage:Doc"
2,436번째 줄: 2,436번째 줄:
 
info["de"]["Template:Dablink"] = "Vorlage:Dablink"
 
info["de"]["Template:Dablink"] = "Vorlage:Dablink"
 
info["de"]["Template:Crafts top"] = "Vorlage:Crafts top"
 
info["de"]["Template:Crafts top"] = "Vorlage:Crafts top"
  +
info["de"]["Template:Crafts row"] = "Vorlage:Crafts row"
 
info["de"]["Template:Crafts bottom"] = "Vorlage:Crafts bottom"
 
info["de"]["Template:Crafts bottom"] = "Vorlage:Crafts bottom"
 
info["de"]["Template:Crafts/tool"] = "Vorlage:Crafts/tool"
 
info["de"]["Template:Crafts/tool"] = "Vorlage:Crafts/tool"
  +
info["de"]["Template:Crafts/ingredient"] = "Vorlage:Crafts/ingredient"
 
info["de"]["Template:Crafts/row"] = "Vorlage:Crafts/row"
 
info["de"]["Template:Crafts/row"] = "Vorlage:Crafts/row"
info["de"]["Template:Crafts row"] = "Vorlage:Crafts row"
 
info["de"]["Template:Crafts/ingredient"] = "Vorlage:Crafts/ingredient"
 
 
info["de"]["Template:Crafts/group"] = "Vorlage:Crafts/group"
 
info["de"]["Template:Crafts/group"] = "Vorlage:Crafts/group"
 
info["de"]["Template:Crafts/expand"] = "Vorlage:Crafts/expand"
 
info["de"]["Template:Crafts/expand"] = "Vorlage:Crafts/expand"
info["de"]["Template:Crafts"] = "Vorlage:Crafts"
 
 
info["de"]["Template:Console"] = "Vorlage:Console"
 
info["de"]["Template:Console"] = "Vorlage:Console"
 
info["de"]["Template:Collapse top"] = "Vorlage:Collapse top"
 
info["de"]["Template:Collapse top"] = "Vorlage:Collapse top"
2,453번째 줄: 2,452번째 줄:
 
info["de"]["Template:Cell"] = "Vorlage:Cell"
 
info["de"]["Template:Cell"] = "Vorlage:Cell"
 
info["de"]["Template:Cc"] = "Vorlage:Cc"
 
info["de"]["Template:Cc"] = "Vorlage:Cc"
  +
info["de"]["Template:Cargo query/Table footer"] = "Vorlage:Cargo query/Table footer"
 
info["de"]["Template:Category/db-de"] = "Vorlage:Category/db-de"
 
info["de"]["Template:Category/db-de"] = "Vorlage:Category/db-de"
 
info["de"]["Template:Buy expr"] = "Vorlage:Buy expr"
 
info["de"]["Template:Buy expr"] = "Vorlage:Buy expr"
info["de"]["Template:Cargo query"] = "Vorlage:Cargo query"
 
 
info["de"]["Template:Buffduration"] = "Vorlage:Buffduration"
 
info["de"]["Template:Buffduration"] = "Vorlage:Buffduration"
  +
info["de"]["Template:Cargo query"] = "Vorlage:Cargo query"
 
info["de"]["Template:Buff"] = "Vorlage:Buff"
 
info["de"]["Template:Buff"] = "Vorlage:Buff"
info["de"]["Template:Cargo query/Table footer"] = "Vorlage:Cargo query/Table footer"
 
 
info["de"]["Template:Biomes"] = "Vorlage:Biome"
 
info["de"]["Template:Biomes"] = "Vorlage:Biome"
  +
info["de"]["Template:Crafts"] = "Vorlage:Crafts"
 
info["de"]["Template:Armornosetbonus"] = "Vorlage:Armornosetbonus"
 
info["de"]["Template:Armornosetbonus"] = "Vorlage:Armornosetbonus"
 
info["de"]["Template:Anchor"] = "Vorlage:Anchor"
 
info["de"]["Template:Anchor"] = "Vorlage:Anchor"
2,465번째 줄: 2,465번째 줄:
 
info["de"]["Template:Ambox"] = "Vorlage:Ambox"
 
info["de"]["Template:Ambox"] = "Vorlage:Ambox"
 
info["de"]["Template:All versions"] = "Vorlage:All versions"
 
info["de"]["Template:All versions"] = "Vorlage:All versions"
info["de"]["Template:Age"] = "Vorlage:Age"
 
 
info["de"]["Template:Adamantite"] = "Vorlage:Adamantite"
 
info["de"]["Template:Adamantite"] = "Vorlage:Adamantite"
  +
info["de"]["Template:Age"] = "Vorlage:Age"
 
info["de"]["Template:Achievement"] = "Vorlage:Achievement"
 
info["de"]["Template:Achievement"] = "Vorlage:Achievement"
 
info["de"]["Template:="] = "Vorlage:="
 
info["de"]["Template:="] = "Vorlage:="
2,477번째 줄: 2,477번째 줄:
 
info["de"]["Template:!-"] = "Vorlage:!-"
 
info["de"]["Template:!-"] = "Vorlage:!-"
 
info["de"]["Template:!)"] = "Vorlage:!)"
 
info["de"]["Template:!)"] = "Vorlage:!)"
info["de"]["Superheated Blood"] = "Überhitztes Blut"
 
 
info["de"]["Template:!!"] = "Vorlage:!!"
 
info["de"]["Template:!!"] = "Vorlage:!!"
  +
info["de"]["Superheated Blood"] = "Überhitztes Blut"
 
info["de"]["Vicious Powder"] = "Übelpulver"
 
info["de"]["Vicious Powder"] = "Übelpulver"
info["de"]["Axes/row"] = "Äxte/row"
 
info["de"]["Wooden Fence"] = "Zäune"
 
 
info["de"]["Axes"] = "Äxte"
 
info["de"]["Axes"] = "Äxte"
  +
info["de"]["Wooden Fence"] = "Zäune"
 
info["de"]["Influx Waver"] = "Zuflussschwenken"
 
info["de"]["Influx Waver"] = "Zuflussschwenken"
 
info["de"]["Candy Cane Block"] = "Zuckerstangenblock"
 
info["de"]["Candy Cane Block"] = "Zuckerstangenblock"
2,488번째 줄: 2,487번째 줄:
 
info["de"]["Candy Cane Sword"] = "Zuckerstangen-Schwert"
 
info["de"]["Candy Cane Sword"] = "Zuckerstangen-Schwert"
 
info["de"]["Wrath Potion"] = "Zorntrank"
 
info["de"]["Wrath Potion"] = "Zorntrank"
  +
info["de"]["angry Nimbus"] = "Zorniger Nimbus"
  +
info["de"]["Zoologist"] = "Zoologin"
 
info["de"]["Angry Trapper"] = "Zorniger Fallensteller"
 
info["de"]["Angry Trapper"] = "Zorniger Fallensteller"
info["de"]["Candy Cane Wall"] = "Zuckerstangenwand"
 
 
info["de"]["Zombie Elf"] = "Zombie-Elf"
 
info["de"]["Zombie Elf"] = "Zombie-Elf"
info["de"]["Zombie Arm"] = "Zombiearm"
+
info["de"]["Axes/row"] = "Äxte/row"
info["de"]["Zoologist"] = "Zoologin"
+
info["de"]["Shiverthorn Seeds"] = "Zitterdorn-Saat"
  +
info["de"]["Zombies"] = "Zombie"
 
info["de"]["Tin Watch"] = "Zinnuhr"
 
info["de"]["Tin Watch"] = "Zinnuhr"
  +
info["de"]["Tin armor"] = "Zinnrüstung"
 
info["de"]["Tin Pickaxe"] = "Zinnspitzhacke"
 
info["de"]["Tin Pickaxe"] = "Zinnspitzhacke"
info["de"]["Tin armor"] = "Zinnrüstung"
 
info["de"]["Shiverthorn Seeds"] = "Zitterdorn-Saat"
 
 
info["de"]["Tin Shortsword"] = "Zinnkurzschwert"
 
info["de"]["Tin Shortsword"] = "Zinnkurzschwert"
info["de"]["Tin Hammer"] = "Zinnhammer"
 
 
info["de"]["Tin Ore"] = "Zinnerz"
 
info["de"]["Tin Ore"] = "Zinnerz"
info["de"]["Zombies"] = "Zombie"
+
info["de"]["Tin Bow"] = "Zinnbogen"
info["de"]["Tin Broadsword"] = "Zinnbreitschwert"
 
 
info["de"]["Tin Bar"] = "Zinnbarren"
 
info["de"]["Tin Bar"] = "Zinnbarren"
 
info["de"]["Tin Axe"] = "Zinnaxt"
 
info["de"]["Tin Axe"] = "Zinnaxt"
info["de"]["Tin Bow"] = "Zinnbogen"
 
 
info["de"]["Target Dummy"] = "Zielpuppe"
 
info["de"]["Target Dummy"] = "Zielpuppe"
info["de"]["angry Nimbus"] = "Zorniger Nimbus"
 
 
info["de"]["Rifle Scope"] = "Zielfernrohr"
 
info["de"]["Rifle Scope"] = "Zielfernrohr"
info["de"]["Goat Skull"] = "Ziegenschädel"
 
 
info["de"]["Bricks"] = "Ziegel"
 
info["de"]["Bricks"] = "Ziegel"
 
info["de"]["Ruined House"] = "Zerstörtes Haus"
 
info["de"]["Ruined House"] = "Zerstörtes Haus"
 
info["de"]["The Breaker"] = "Zerschmetterer"
 
info["de"]["The Breaker"] = "Zerschmetterer"
 
info["de"]["Ragged Caster"] = "Zerlumpter Zauberer"
 
info["de"]["Ragged Caster"] = "Zerlumpter Zauberer"
info["de"]["Tattered Cloth"] = "Zerfetzter Stoff"
 
 
info["de"]["Broken Hero Sword"] = "Zerbrochenes Heldenschwert"
 
info["de"]["Broken Hero Sword"] = "Zerbrochenes Heldenschwert"
 
info["de"]["Zenith/Crafting tree"] = "Zenith/Herstellungsbaum"
 
info["de"]["Zenith/Crafting tree"] = "Zenith/Herstellungsbaum"
 
info["de"]["Zenith"] = "Zenith"
 
info["de"]["Zenith"] = "Zenith"
 
info["de"]["Spell Tome"] = "Zauberspruchband"
 
info["de"]["Spell Tome"] = "Zauberspruchband"
  +
info["de"]["Tattered Cloth"] = "Zerfetzter Stoff"
 
info["de"]["Wizard Hat"] = "Zauberhut"
 
info["de"]["Wizard Hat"] = "Zauberhut"
info["de"]["Wizard/Names"] = "Zauberer/Namen"
 
 
info["de"]["Wizard"] = "Zauberer"
 
info["de"]["Wizard"] = "Zauberer"
 
info["de"]["Zapinator"] = "Zapinator"
 
info["de"]["Zapinator"] = "Zapinator"
 
info["de"]["Cog"] = "Zahnrad"
 
info["de"]["Cog"] = "Zahnrad"
 
info["de"]["Yoraiz0r's Spell"] = "Yoraiz0rs Zauber"
 
info["de"]["Yoraiz0r's Spell"] = "Yoraiz0rs Zauber"
info["de"]["Yeti"] = "Yeti"
 
 
info["de"]["Xeno Staff"] = "Xenostab"
 
info["de"]["Xeno Staff"] = "Xenostab"
  +
info["de"]["Wizard/Names"] = "Zauberer/Namen"
 
info["de"]["Xenopopper"] = "Xenopopper"
 
info["de"]["Xenopopper"] = "Xenopopper"
info["de"]["Angry Tumbler"] = "Wütender Steppenroller"
 
 
info["de"]["Desert Spirit Lamp"] = "Wüstengeistlampe"
 
info["de"]["Desert Spirit Lamp"] = "Wüstengeistlampe"
 
info["de"]["Desert Spirit"] = "Wüstengeist"
 
info["de"]["Desert Spirit"] = "Wüstengeist"
 
info["de"]["Desert"] = "Wüste"
 
info["de"]["Desert"] = "Wüste"
info["de"]["desert fossil"] = "Wüstenfossil"
 
 
info["de"]["Cloud"] = "Wölkchen"
 
info["de"]["Cloud"] = "Wölkchen"
 
info["de"]["Angry Bones"] = "Wutknochen"
 
info["de"]["Angry Bones"] = "Wutknochen"
 
info["de"]["Sky Dragon's Fury"] = "Wut des Himmelsdrachen"
 
info["de"]["Sky Dragon's Fury"] = "Wut des Himmelsdrachen"
info["de"]["Wormscarf"] = "Wurmschal"
 
 
info["de"]["Worm Tooth"] = "Wurmzahn"
 
info["de"]["Worm Tooth"] = "Wurmzahn"
  +
info["de"]["Wormscarf"] = "Wurmschal"
 
info["de"]["Wormhole Potion"] = "Wurmlochtrank"
 
info["de"]["Wormhole Potion"] = "Wurmlochtrank"
 
info["de"]["Worm Food"] = "Wurmköder"
 
info["de"]["Worm Food"] = "Wurmköder"
info["de"]["Worm AI"] = "Wurm-KI"
 
 
info["de"]["Worm"] = "Wurm"
 
info["de"]["Worm"] = "Wurm"
 
info["de"]["Shuriken"] = "Wurfstern"
 
info["de"]["Shuriken"] = "Wurfstern"
info["de"]["Throwing Knife"] = "Wurfmesser"
+
info["de"]["Darts"] = "Wurfpfeile"
  +
info["de"]["Adhesive Bandage"] = "Wundschnellverband"
 
info["de"]["Goodie Bag"] = "Wundertüte"
 
info["de"]["Goodie Bag"] = "Wundertüte"
info["de"]["Adhesive Bandage"] = "Wundschnellverband"
+
info["de"]["Worm AI"] = "Wurm-KI"
info["de"]["Darts"] = "Wurfpfeile"
 
info["de"]["Cloud Wall"] = "Wolkenwand"
 
 
info["de"]["Cloud in a Bottle"] = "Wolke in einer Flasche"
 
info["de"]["Cloud in a Bottle"] = "Wolke in einer Flasche"
 
info["de"]["Cloud in a Balloon"] = "Wolke in einem Ballon"
 
info["de"]["Cloud in a Balloon"] = "Wolke in einem Ballon"
info["de"]["Wolf Fang"] = "Wolfszahn"
 
info["de"]["Wolf Mask"] = "Wolfsset"
 
info["de"]["Tungsten Watch"] = "Wolframuhr"
 
 
info["de"]["Tungsten Pickaxe"] = "Wolframspitzhacke"
 
info["de"]["Tungsten Pickaxe"] = "Wolframspitzhacke"
 
info["de"]["Tungsten armor"] = "Wolframrüstung"
 
info["de"]["Tungsten armor"] = "Wolframrüstung"
info["de"]["Tungsten Shortsword"] = "Wolframkurzschwert"
 
info["de"]["Tungsten Hammer"] = "Wolframhammer"
 
 
info["de"]["Tungsten Ore"] = "Wolframerz"
 
info["de"]["Tungsten Ore"] = "Wolframerz"
info["de"]["Tungstenbroadsword"] = "Wolframbreitschwert"
 
 
info["de"]["Tungsten Bar"] = "Wolframbarren"
 
info["de"]["Tungsten Bar"] = "Wolframbarren"
 
info["de"]["Tungsten Axe"] = "Wolframaxt"
 
info["de"]["Tungsten Axe"] = "Wolframaxt"
 
info["de"]["Wolf"] = "Wolf"
 
info["de"]["Wolf"] = "Wolf"
 
info["de"]["Feral Claws"] = "Wilde Klauen"
 
info["de"]["Feral Claws"] = "Wilde Klauen"
info["de"]["Viking Helmet"] = "Wikingerhelm"
 
 
info["de"]["Restoration Potion"] = "Wiederherstellungstrank (Statuseffekt-Trank)"
 
info["de"]["Restoration Potion"] = "Wiederherstellungstrank (Statuseffekt-Trank)"
 
info["de"]["Regeneration Potion"] = "Wiederherstellungstrank"
 
info["de"]["Regeneration Potion"] = "Wiederherstellungstrank"
 
info["de"]["Band of Regeneration"] = "Wiederherstellungsband"
 
info["de"]["Band of Regeneration"] = "Wiederherstellungsband"
 
info["de"]["Sturdy Fossile"] = "Widerstandsfähiges Fossil"
 
info["de"]["Sturdy Fossile"] = "Widerstandsfähiges Fossil"
info["de"]["Weather Radio"] = "Wetterradio"
 
 
info["de"]["Hardy Saddle"] = "Widerstandsfähiger Sattel"
 
info["de"]["Hardy Saddle"] = "Widerstandsfähiger Sattel"
  +
info["de"]["Weather Radio"] = "Wetterradio"
  +
info["de"]["desert fossil"] = "Wüstenfossil"
 
info["de"]["Wasp Gun"] = "Wespenpistole"
 
info["de"]["Wasp Gun"] = "Wespenpistole"
 
info["de"]["Werewolf"] = "Werwolf"
 
info["de"]["Werewolf"] = "Werwolf"
 
info["de"]["Value"] = "Wert"
 
info["de"]["Value"] = "Wert"
  +
info["de"]["Zombie Arm"] = "Zombiearm"
 
info["de"]["Toolbelt"] = "Werkzeuggürtel"
 
info["de"]["Toolbelt"] = "Werkzeuggürtel"
  +
info["de"]["Wolf Fang"] = "Wolfszahn"
 
info["de"]["Tools"] = "Werkzeuge"
 
info["de"]["Tools"] = "Werkzeuge"
  +
info["de"]["Tin Broadsword"] = "Zinnbreitschwert"
 
info["de"]["Work Bench"] = "Werkbänke"
 
info["de"]["Work Bench"] = "Werkbänke"
info["de"]["Launchers/row"] = "Werfer/row"
 
 
info["de"]["Launchers"] = "Werfer"
 
info["de"]["Launchers"] = "Werfer"
info["de"]["Space Creature Mask"] = "Weltraumwesenset"
 
 
info["de"]["World Feeder"] = "Weltspeiser"
 
info["de"]["World Feeder"] = "Weltspeiser"
  +
info["de"]["Space Creature Mask"] = "Weltraumwesenset"
  +
info["de"]["Candy Cane Wall"] = "Zuckerstangenwand"
 
info["de"]["Space Gun"] = "Weltraumpistole"
 
info["de"]["Space Gun"] = "Weltraumpistole"
info["de"]["Space"] = "Weltraum"
+
info["de"]["Launchers/row"] = "Werfer/row"
 
info["de"]["World size"] = "Weltgröße"
 
info["de"]["World size"] = "Weltgröße"
  +
info["de"]["Tin Hammer"] = "Zinnhammer"
 
info["de"]["Spawn"] = "Welterscheinungspunkt"
 
info["de"]["Spawn"] = "Welterscheinungspunkt"
 
info["de"]["Eater of Worlds"] = "Weltenfresser"
 
info["de"]["Eater of Worlds"] = "Weltenfresser"
 
info["de"]["Blue Horseshoe Balloon"] = "Weißer Hufeisenballon"
 
info["de"]["Blue Horseshoe Balloon"] = "Weißer Hufeisenballon"
info["de"]["Santa NK1"] = "Weihnachtspanzer"
 
 
info["de"]["Santa Claus"] = "Weihnachtsmann"
 
info["de"]["Santa Claus"] = "Weihnachtsmann"
 
info["de"]["Christmas Tree decorations"] = "Weihnachtsbaumschmuck"
 
info["de"]["Christmas Tree decorations"] = "Weihnachtsbaumschmuck"
2,595번째 줄: 2,582번째 줄:
 
info["de"]["Water Gun"] = "Wasserpistole"
 
info["de"]["Water Gun"] = "Wasserpistole"
 
info["de"]["Water Walking Potion"] = "Wasserlauftrank"
 
info["de"]["Water Walking Potion"] = "Wasserlauftrank"
info["de"]["Water Sphere"] = "Wasserkugel"
 
 
info["de"]["Water Candle"] = "Wasserkerze"
 
info["de"]["Water Candle"] = "Wasserkerze"
 
info["de"]["Water Bolt"] = "Wasserbolzen"
 
info["de"]["Water Bolt"] = "Wasserbolzen"
2,601번째 줄: 2,587번째 줄:
 
info["de"]["Waterleaf"] = "Wasserblatt"
 
info["de"]["Waterleaf"] = "Wasserblatt"
 
info["de"]["Water"] = "Wasser"
 
info["de"]["Water"] = "Wasser"
info["de"]["Wall Skeleton"] = "Wandskelett"
 
 
info["de"]["Wandering Eye"] = "Wanderndes Auge"
 
info["de"]["Wandering Eye"] = "Wanderndes Auge"
 
info["de"]["Wall IDs"] = "Wand-IDs"
 
info["de"]["Wall IDs"] = "Wand-IDs"
info["de"]["Valkyries"] = "Walküre"
 
 
info["de"]["Forest"] = "Wald"
 
info["de"]["Forest"] = "Wald"
info["de"]["Arms Dealer/Names"] = "Waffenhändler/Namen"
+
info["de"]["Angry Tumbler"] = "Wütender Steppenroller"
 
info["de"]["Arms Dealer"] = "Waffenhändler"
 
info["de"]["Arms Dealer"] = "Waffenhändler"
  +
info["de"]["Tungsten Shortsword"] = "Wolframkurzschwert"
  +
info["de"]["Arms Dealer/Names"] = "Waffenhändler/Namen"
 
info["de"]["Weapons"] = "Waffen"
 
info["de"]["Weapons"] = "Waffen"
 
info["de"]["S.D.M.G."] = "W.D.M.G."
 
info["de"]["S.D.M.G."] = "W.D.M.G."
  +
info["de"]["Tungstenbroadsword"] = "Wolframbreitschwert"
  +
info["de"]["Tungsten Watch"] = "Wolframuhr"
  +
info["de"]["Cloud Wall"] = "Wolkenwand"
  +
info["de"]["Goat Skull"] = "Ziegenschädel"
  +
info["de"]["Yeti"] = "Yeti"
 
info["de"]["Vortex armor"] = "Vortexrüstung"
 
info["de"]["Vortex armor"] = "Vortexrüstung"
info["de"]["Vortex Fragment Block"] = "Vortex-Fragment-Block"
+
info["de"]["Tungsten Hammer"] = "Wolframhammer"
info["de"]["Vortex Dye"] = "Vortex-Farbstoff"
+
info["de"]["Viking Helmet"] = "Wikingerhelm"
 
info["de"]["Fast Clock"] = "Vorgehender Wecker"
 
info["de"]["Fast Clock"] = "Vorgehender Wecker"
 
info["de"]["Voodoo Demon"] = "Voodoo-Dämon"
 
info["de"]["Voodoo Demon"] = "Voodoo-Dämon"
2,618번째 줄: 2,609번째 줄:
 
info["de"]["Birds"] = "Vogel"
 
info["de"]["Birds"] = "Vogel"
 
info["de"]["Vitamins"] = "Vitamine"
 
info["de"]["Vitamins"] = "Vitamine"
info["de"]["Enchanted Sword (NPC)"] = "Verzaubertes Schwert (NPC)"
 
info["de"]["Enchanted Sword Shrine"] = "Verzaubertes-Schwert-Schrein"
 
info["de"]["Enchanted Boomerang"] = "Verzauberter Bumerang"
 
 
info["de"]["Violet Husk"] = "Violette Hülse"
 
info["de"]["Violet Husk"] = "Violette Hülse"
  +
info["de"]["Enchanted Sword (NPC)"] = "Verzaubertes Schwert (NPC)"
 
info["de"]["Enchanted Sword Shrine"] = "Verzaubertes Schwert (Gegenstand)"
 
info["de"]["Enchanted Sword Shrine"] = "Verzaubertes Schwert (Gegenstand)"
  +
info["de"]["Enchanted Sword Shrine"] = "Verzaubertes-Schwert-Schrein"
 
info["de"]["Enchanted Sundial"] = "Verzauberte Sonnenuhr"
 
info["de"]["Enchanted Sundial"] = "Verzauberte Sonnenuhr"
info["de"]["Defense items"] = "Verteidigungsgegenstände"
+
info["de"]["Wolf Mask"] = "Wolfsset"
  +
info["de"]["Throwing Knife"] = "Wurfmesser"
 
info["de"]["Familiar Clothes"] = "Vertrautes Set"
 
info["de"]["Familiar Clothes"] = "Vertrautes Set"
  +
info["de"]["Defense items"] = "Verteidigungsgegenstände"
 
info["de"]["Defender Medal"] = "Verteidigermedaille"
 
info["de"]["Defender Medal"] = "Verteidigermedaille"
 
info["de"]["Devourer"] = "Verschlinger"
 
info["de"]["Devourer"] = "Verschlinger"
  +
info["de"]["Santa NK1"] = "Weihnachtspanzer"
 
info["de"]["Miscellaneous"] = "Verschiedenes"
 
info["de"]["Miscellaneous"] = "Verschiedenes"
 
info["de"]["Dungeon Bricks"] = "Verliesziegel"
 
info["de"]["Dungeon Bricks"] = "Verliesziegel"
info["de"]["Dungeon Slime"] = "Verliesschleim"
 
 
info["de"]["Dungeon Crate"] = "Verlieskiste"
 
info["de"]["Dungeon Crate"] = "Verlieskiste"
  +
info["de"]["Dungeon Slime"] = "Verliesschleim"
 
info["de"]["Dungeon Spirit"] = "Verliesgeist"
 
info["de"]["Dungeon Spirit"] = "Verliesgeist"
 
info["de"]["Dungeon Guardian"] = "Verlies-Wächter"
 
info["de"]["Dungeon Guardian"] = "Verlies-Wächter"
 
info["de"]["Dungeon"] = "Verlies"
 
info["de"]["Dungeon"] = "Verlies"
 
info["de"]["Celebration Mk2"] = "Verherrlichung Mk2"
 
info["de"]["Celebration Mk2"] = "Verherrlichung Mk2"
info["de"]["Poisoned Knife"] = "Vergiftetes Messer"
 
 
info["de"]["Posion"] = "Vergiftet"
 
info["de"]["Posion"] = "Vergiftet"
 
info["de"]["Cursed Arrow"] = "Verfluchter Pfeil"
 
info["de"]["Cursed Arrow"] = "Verfluchter Pfeil"
 
info["de"]["Cursed Hammer"] = "Verfluchter Hammer"
 
info["de"]["Cursed Hammer"] = "Verfluchter Hammer"
info["de"]["Cursed Bullet"] = "Verfluchte Patrone"
 
 
info["de"]["Cursed Bullet"] = "Verfluchte Kugel"
 
info["de"]["Cursed Bullet"] = "Verfluchte Kugel"
 
info["de"]["Cursed Flames"] = "Verfluchte Flammen"
 
info["de"]["Cursed Flames"] = "Verfluchte Flammen"
 
info["de"]["Cursed Flame"] = "Verfluchte Flamme"
 
info["de"]["Cursed Flame"] = "Verfluchte Flamme"
 
info["de"]["Rotten Chunk"] = "Verfaulter Fleischbrocken"
 
info["de"]["Rotten Chunk"] = "Verfaulter Fleischbrocken"
  +
info["de"]["Space"] = "Weltraum"
 
info["de"]["Suspicious Looking Tentacle"] = "Verdächtig aussehendes Tentakel"
 
info["de"]["Suspicious Looking Tentacle"] = "Verdächtig aussehendes Tentakel"
 
info["de"]["Suspicious Looking Egg"] = "Verdächtig aussehendes Ei"
 
info["de"]["Suspicious Looking Egg"] = "Verdächtig aussehendes Ei"
  +
info["de"]["Corrupt Seeds"] = "Verderbte Saat"
 
info["de"]["Suspicious Looking Eye"] = "Verdächtig aussehendes Auge"
 
info["de"]["Suspicious Looking Eye"] = "Verdächtig aussehendes Auge"
 
info["de"]["Corrupt Crate"] = "Verdorbene Kiste"
 
info["de"]["Corrupt Crate"] = "Verdorbene Kiste"
info["de"]["Corrupt Seeds"] = "Verderbte Saat"
+
info["de"]["Corrupto"] = "Verderber"
info["de"]["Corrupt Slime"] = "Verderbnisschleim"
+
info["de"]["Water Sphere"] = "Wasserkugel"
info["de"]["corrupt penguin"] = "Verderbnispinguin"
+
info["de"]["Valkyries"] = "Walküre"
info["de"]["Corrupt Goldfish"] = "Verderbnisgoldfisch"
 
info["de"]["Corrupt Bunny"] = "Verderbnishase"
 
 
info["de"]["Burning"] = "Verbrennung"
 
info["de"]["Burning"] = "Verbrennung"
info["de"]["Corrupto"] = "Verderber"
 
 
info["de"]["Forbidden Fragment"] = "Verbotenes Fragment"
 
info["de"]["Forbidden Fragment"] = "Verbotenes Fragment"
 
info["de"]["Forbidden Armor"] = "Verbotene Rüstung"
 
info["de"]["Forbidden Armor"] = "Verbotene Rüstung"
 
info["de"]["Venus Magnum"] = "Venus-Magnum"
 
info["de"]["Venus Magnum"] = "Venus-Magnum"
info["de"]["Vases"] = "Vasen"
 
info["de"]["Vampire Mask"] = "Vampirset"
 
 
info["de"]["Vampire Knives"] = "Vampirmesser"
 
info["de"]["Vampire Knives"] = "Vampirmesser"
 
info["de"]["Vampire"] = "Vampir"
 
info["de"]["Vampire"] = "Vampir"
 
info["de"]["Valor"] = "Valor"
 
info["de"]["Valor"] = "Valor"
info["de"]["Valentine Ring"] = "Valentinsring"
 
 
info["de"]["Uzi"] = "Uzi"
 
info["de"]["Uzi"] = "Uzi"
 
info["de"]["Ancient Manipulator"] = "Uralter Manipulator"
 
info["de"]["Ancient Manipulator"] = "Uralter Manipulator"
 
info["de"]["Ancient Shadow Armor"] = "Uralte Schattenrüstung"
 
info["de"]["Ancient Shadow Armor"] = "Uralte Schattenrüstung"
 
info["de"]["Ancient Cobalt Armor"] = "Uralte Kobaltrüstung"
 
info["de"]["Ancient Cobalt Armor"] = "Uralte Kobaltrüstung"
info["de"]["Undead Viking"] = "Untoter Wikinger"
+
info["de"]["Undead Miner"] = "Untoter Minenarbeiter"
 
info["de"]["The Underworld"] = "Unterwelt"
 
info["de"]["The Underworld"] = "Unterwelt"
 
info["de"]["Mandible Blade"] = "Unterkieferknochenklinge"
 
info["de"]["Mandible Blade"] = "Unterkieferknochenklinge"
info["de"]["Undead Miner"] = "Untoter Minenarbeiter"
 
 
info["de"]["Underground Desert"] = "Untergrund-Wüste"
 
info["de"]["Underground Desert"] = "Untergrund-Wüste"
 
info["de"]["Ice biome"] = "Untergrund-Tundra"
 
info["de"]["Ice biome"] = "Untergrund-Tundra"
info["de"]["Biome backgrounds"] = "Untergrund-Purpur"
 
 
info["de"]["Underground Jungle"] = "Untergrund-Dschungel"
 
info["de"]["Underground Jungle"] = "Untergrund-Dschungel"
 
info["de"]["Underground"] = "Untergrund"
 
info["de"]["Underground"] = "Untergrund"
 
info["de"]["Invisibility Potion"] = "Unsichtbarkeitstrank"
 
info["de"]["Invisibility Potion"] = "Unsichtbarkeitstrank"
  +
info["de"]["Wall Skeleton"] = "Wandskelett"
 
info["de"]["Unholy Arrow"] = "Unheiliger Pfeil"
 
info["de"]["Unholy Arrow"] = "Unheiliger Pfeil"
 
info["de"]["Unlucky Yarn"] = "Unglücksfaden"
 
info["de"]["Unlucky Yarn"] = "Unglücksfaden"
 
info["de"]["Naughty Present"] = "Unartiges Geschenk"
 
info["de"]["Naughty Present"] = "Unartiges Geschenk"
 
info["de"]["Capes"] = "Umhänge"
 
info["de"]["Capes"] = "Umhänge"
info["de"]["Doors/resultcell"] = "Türen/resultcell"
 
 
info["de"]["Doors"] = "Türen"
 
info["de"]["Doors"] = "Türen"
 
info["de"]["Tinkerer's Workshop"] = "Tüftler-Werkstatt"
 
info["de"]["Tinkerer's Workshop"] = "Tüftler-Werkstatt"
  +
info["de"]["Doors/resultcell"] = "Türen/resultcell"
 
info["de"]["Deadly Sphere Staff"] = "Tödliche Sphäre-Stab"
 
info["de"]["Deadly Sphere Staff"] = "Tödliche Sphäre-Stab"
 
info["de"]["Deadly Sphere"] = "Tödliche Sphäre"
 
info["de"]["Deadly Sphere"] = "Tödliche Sphäre"
2,691번째 줄: 2,677번째 줄:
 
info["de"]["Snow biome"] = "Tundra"
 
info["de"]["Snow biome"] = "Tundra"
 
info["de"]["Tsunami in a bottle"] = "Tsunami in der Flasche"
 
info["de"]["Tsunami in a bottle"] = "Tsunami in der Flasche"
  +
info["de"]["Vortex Fragment Block"] = "Vortex-Fragment-Block"
  +
info["de"]["Enchanted Boomerang"] = "Verzauberter Bumerang"
 
info["de"]["Tsunami"] = "Tsunami"
 
info["de"]["Tsunami"] = "Tsunami"
 
info["de"]["Truffle Worm"] = "Trüffelwurm"
 
info["de"]["Truffle Worm"] = "Trüffelwurm"
info["de"]["Truffle"] = "Trüffel"
+
info["de"]["corrupt penguin"] = "Verderbnispinguin"
info["de"]["Truffle/Names"] = "Trüffel/Namen"
+
info["de"]["Vortex Dye"] = "Vortex-Farbstoff"
 
info["de"]["Imbuing Station"] = "Tränkungsstation"
 
info["de"]["Imbuing Station"] = "Tränkungsstation"
 
info["de"]["Potions"] = "Tränke"
 
info["de"]["Potions"] = "Tränke"
  +
info["de"]["Drippler"] = "Tropfer"
 
info["de"]["Chests"] = "Truhen"
 
info["de"]["Chests"] = "Truhen"
 
info["de"]["Mirage Crate"] = "Trugbildkiste"
 
info["de"]["Mirage Crate"] = "Trugbildkiste"
  +
info["de"]["Truffle"] = "Trüffel"
  +
info["de"]["Valentine Ring"] = "Valentinsring"
  +
info["de"]["Truffle/Names"] = "Trüffel/Namen"
  +
info["de"]["Poisoned Knife"] = "Vergiftetes Messer"
 
info["de"]["Safe"] = "Tresor"
 
info["de"]["Safe"] = "Tresor"
 
info["de"]["Mourning Wood"] = "Trauerndes Holz"
 
info["de"]["Mourning Wood"] = "Trauerndes Holz"
 
info["de"]["Tragic Umbrella"] = "Tragischer Regenschirm"
 
info["de"]["Tragic Umbrella"] = "Tragischer Regenschirm"
  +
info["de"]["Cursed Bullet"] = "Verfluchte Patrone"
 
info["de"]["Portable Cement Mixer"] = "Tragbarer Zementmischer"
 
info["de"]["Portable Cement Mixer"] = "Tragbarer Zementmischer"
info["de"]["Drippler"] = "Tropfer"
 
info["de"]["Venom Staff"] = "Toxikumstab"
 
 
info["de"]["Venom Arrow"] = "Toxikumpfeil"
 
info["de"]["Venom Arrow"] = "Toxikumpfeil"
  +
info["de"]["Venom Staff"] = "Toxikumstab"
 
info["de"]["Venom Bullet"] = "Toxikumkugel"
 
info["de"]["Venom Bullet"] = "Toxikumkugel"
 
info["de"]["Pot"] = "Topf"
 
info["de"]["Pot"] = "Topf"
info["de"]["Necromancer"] = "Totenbeschwörer"
 
 
info["de"]["Topaz Staff"] = "Topasstab"
 
info["de"]["Topaz Staff"] = "Topasstab"
info["de"]["Topaz Robe"] = "Topasrobe"
+
info["de"]["Corrupt Slime"] = "Verderbnisschleim"
 
info["de"]["Tooltips"] = "Tooltips"
 
info["de"]["Tooltips"] = "Tooltips"
 
info["de"]["Clay Pot"] = "Tontopf"
 
info["de"]["Clay Pot"] = "Tontopf"
 
info["de"]["Tonbogiri"] = "Tonbogiri"
 
info["de"]["Tonbogiri"] = "Tonbogiri"
 
info["de"]["Death Sickle"] = "Todessichel"
 
info["de"]["Death Sickle"] = "Todessichel"
info["de"]["Deathweed Seeds"] = "Todeskraut-Saat"
 
info["de"]["Deathweed"] = "Todeskraut"
 
 
info["de"]["Deathbringer Pickaxe"] = "Todbringerspitzhacke"
 
info["de"]["Deathbringer Pickaxe"] = "Todbringerspitzhacke"
info["de"]["Tizona"] = "Tizona"
 
 
info["de"]["Death"] = "Tod"
 
info["de"]["Death"] = "Tod"
  +
info["de"]["Tizona"] = "Tizona"
  +
info["de"]["Deathweed"] = "Todeskraut"
 
info["de"]["Titanstone Block"] = "Titansteinblock"
 
info["de"]["Titanstone Block"] = "Titansteinblock"
 
info["de"]["Titanium Pickaxe"] = "Titanspitzhacke"
 
info["de"]["Titanium Pickaxe"] = "Titanspitzhacke"
  +
info["de"]["Corrupt Bunny"] = "Verderbnishase"
 
info["de"]["Titanium Sword"] = "Titanschwert"
 
info["de"]["Titanium Sword"] = "Titanschwert"
info["de"]["Titan armor"] = "Titanrüstung (3DS)"
+
info["de"]["Vases"] = "Vasen"
  +
info["de"]["Corrupt Goldfish"] = "Verderbnisgoldfisch"
 
info["de"]["Titan armor"] = "Titanrüstung"
 
info["de"]["Titan armor"] = "Titanrüstung"
 
info["de"]["Titanium Repeater"] = "Titanrepetierer"
 
info["de"]["Titanium Repeater"] = "Titanrepetierer"
 
info["de"]["Titanium Waraxe"] = "Titankriegsaxt"
 
info["de"]["Titanium Waraxe"] = "Titankriegsaxt"
 
info["de"]["Titanium Crate"] = "Titankiste"
 
info["de"]["Titanium Crate"] = "Titankiste"
info["de"]["Titanium Chainsaw"] = "Titankettensäge"
 
 
info["de"]["Titan Glove"] = "Titanhandschuh"
 
info["de"]["Titan Glove"] = "Titanhandschuh"
 
info["de"]["Titanium Ore"] = "Titanerz"
 
info["de"]["Titanium Ore"] = "Titanerz"
  +
info["de"]["Vampire Mask"] = "Vampirset"
 
info["de"]["Titanium Drill"] = "Titanbohrer"
 
info["de"]["Titanium Drill"] = "Titanbohrer"
info["de"]["Titanium Trident"] = "Titandreizack"
+
info["de"]["Titanium Bar"] = "Titanbarren"
 
info["de"]["Tables"] = "Tische"
 
info["de"]["Tables"] = "Tische"
 
info["de"]["Squid"] = "Tintenfisch"
 
info["de"]["Squid"] = "Tintenfisch"
2,740번째 줄: 2,733번째 줄:
 
info["de"]["Tiki armor"] = "Tikirüstung"
 
info["de"]["Tiki armor"] = "Tikirüstung"
 
info["de"]["Critters"] = "Tiere"
 
info["de"]["Critters"] = "Tiere"
info["de"]["Titanium Bar"] = "Titanbarren"
 
info["de"]["Tesla Turret"] = "Teslakanonenturm"
 
 
info["de"]["Depth Meter"] = "Tiefenmesser"
 
info["de"]["Depth Meter"] = "Tiefenmesser"
 
info["de"]["Throne"] = "Thron"
 
info["de"]["Throne"] = "Thron"
  +
info["de"]["Biome backgrounds"] = "Untergrund-Purpur"
 
info["de"]["terrarium"] = "Terrarium"
 
info["de"]["terrarium"] = "Terrarium"
 
info["de"]["Terraria Wiki"] = "Terraria Wiki"
 
info["de"]["Terraria Wiki"] = "Terraria Wiki"
info["de"]["Terraria News"] = "Terraria-Neuigkeiten"
 
 
info["de"]["Terraria"] = "Terraria"
 
info["de"]["Terraria"] = "Terraria"
 
info["de"]["Terrarian"] = "Terraner"
 
info["de"]["Terrarian"] = "Terraner"
2,752번째 줄: 2,743번째 줄:
 
info["de"]["Terra Blade"] = "Terraklinge"
 
info["de"]["Terra Blade"] = "Terraklinge"
 
info["de"]["Temple Key"] = "Tempelschlüssel"
 
info["de"]["Temple Key"] = "Tempelschlüssel"
  +
info["de"]["Terraria News"] = "Terraria-Neuigkeiten"
  +
info["de"]["Undead Viking"] = "Untoter Wikinger"
 
info["de"]["Teleporter"] = "Teleporter"
 
info["de"]["Teleporter"] = "Teleporter"
info["de"]["Team Dye"] = "Team-Farbstoff"
 
info["de"]["Tavernkeep/Names"] = "Tavernenwirt/Namen"
 
 
info["de"]["Tavernkeeper"] = "Tavernenwirt"
 
info["de"]["Tavernkeeper"] = "Tavernenwirt"
info["de"]["Depth Meter"] = "Taucheruhr"
+
info["de"]["Tavernkeep/Names"] = "Tavernenwirt/Namen"
 
info["de"]["Diving Helmet"] = "Taucherhelm"
 
info["de"]["Diving Helmet"] = "Taucherhelm"
  +
info["de"]["Depth Meter"] = "Taucheruhr"
 
info["de"]["Diving gear"] = "Tauchausrüstung"
 
info["de"]["Diving gear"] = "Tauchausrüstung"
 
info["de"]["Pocket Mirror"] = "Taschenspiegel"
 
info["de"]["Pocket Mirror"] = "Taschenspiegel"
2,767번째 줄: 2,759번째 줄:
 
info["de"]["Tabi"] = "Tabi"
 
info["de"]["Tabi"] = "Tabi"
 
info["de"]["Acid Dye"] = "Säurefarbstoff"
 
info["de"]["Acid Dye"] = "Säurefarbstoff"
info["de"]["Seedling"] = "Sämling"
 
 
info["de"]["Sawmill"] = "Sägewerk"
 
info["de"]["Sawmill"] = "Sägewerk"
 
info["de"]["Super Mana Potion"] = "Supermanatrank"
 
info["de"]["Super Mana Potion"] = "Supermanatrank"
2,774번째 줄: 2,765번째 줄:
 
info["de"]["Chairs"] = "Stühle"
 
info["de"]["Chairs"] = "Stühle"
 
info["de"]["Tally Counter"] = "Stückzähler"
 
info["de"]["Tally Counter"] = "Stückzähler"
info["de"]["Stylist/Names"] = "Stylistin/Namen"
 
 
info["de"]["Tempest Staff"] = "Sturmstab"
 
info["de"]["Tempest Staff"] = "Sturmstab"
  +
info["de"]["Stylist/Names"] = "Stylistin/Namen"
 
info["de"]["Stucco"] = "Stuck"
 
info["de"]["Stucco"] = "Stuck"
 
info["de"]["Mace"] = "Streitkolben"
 
info["de"]["Mace"] = "Streitkolben"
 
info["de"]["Shine Potion"] = "Strahlentrank"
 
info["de"]["Shine Potion"] = "Strahlentrank"
info["de"]["Ray Gunner"] = "Strahlenschütze"
 
 
info["de"]["Beam Sword"] = "Strahlenschwert"
 
info["de"]["Beam Sword"] = "Strahlenschwert"
 
info["de"]["Stopwatch"] = "Stoppuhr"
 
info["de"]["Stopwatch"] = "Stoppuhr"
 
info["de"]["Fetid Baghnakhs"] = "Stinkende Tigerkrallen"
 
info["de"]["Fetid Baghnakhs"] = "Stinkende Tigerkrallen"
info["de"]["Tax Collector/Names"] = "Steuereintreiber/Namen"
 
 
info["de"]["Tax Collector"] = "Steuereintreiber"
 
info["de"]["Tax Collector"] = "Steuereintreiber"
 
info["de"]["Fallen Star"] = "Sternschnuppe"
 
info["de"]["Fallen Star"] = "Sternschnuppe"
 
info["de"]["Star Wrath"] = "Sternenzorn"
 
info["de"]["Star Wrath"] = "Sternenzorn"
  +
info["de"]["Titan armor"] = "Titanrüstung (3DS)"
  +
info["de"]["Tax Collector/Names"] = "Steuereintreiber/Namen"
 
info["de"]["Starfury"] = "Sternenwut"
 
info["de"]["Starfury"] = "Sternenwut"
 
info["de"]["Star Cloak"] = "Sternenumhang"
 
info["de"]["Star Cloak"] = "Sternenumhang"
  +
info["de"]["Topaz Robe"] = "Topasrobe"
 
info["de"]["Stardust Armor"] = "Sternenstaubrüstung"
 
info["de"]["Stardust Armor"] = "Sternenstaubrüstung"
 
info["de"]["Stardust Fragment Block"] = "Sternenstaubfragment-Block"
 
info["de"]["Stardust Fragment Block"] = "Sternenstaubfragment-Block"
 
info["de"]["Stardust Fragment"] = "Sternenstaubfragment"
 
info["de"]["Stardust Fragment"] = "Sternenstaubfragment"
 
info["de"]["Stardust Cell Staff"] = "Sternenstaub-Zellenstab"
 
info["de"]["Stardust Cell Staff"] = "Sternenstaub-Zellenstab"
info["de"]["Stardust Dye"] = "Sternenstaub-Farbstoff"
 
 
info["de"]["Stardust Dragon Staff"] = "Sternenstaub-Drachenstab"
 
info["de"]["Stardust Dragon Staff"] = "Sternenstaub-Drachenstab"
info["de"]["Star Veil"] = "Sternenschleier"
 
 
info["de"]["Starlight"] = "Sternenlicht"
 
info["de"]["Starlight"] = "Sternenlicht"
 
info["de"]["Band of Starpower"] = "Sternenkraftband"
 
info["de"]["Band of Starpower"] = "Sternenkraftband"
  +
info["de"]["Star Veil"] = "Sternenschleier"
 
info["de"]["Star Cannon"] = "Sternenkanone"
 
info["de"]["Star Cannon"] = "Sternenkanone"
info["de"]["Star Anise"] = "Sternanis"
 
 
info["de"]["Star in a bottle"] = "Stern in der Flasche"
 
info["de"]["Star in a bottle"] = "Stern in der Flasche"
 
info["de"]["Star"] = "Stern"
 
info["de"]["Star"] = "Stern"
info["de"]["Stone Wall"] = "Steinwand"
 
 
info["de"]["Flintlock Pistol"] = "Steinschlosspistole"
 
info["de"]["Flintlock Pistol"] = "Steinschlosspistole"
  +
info["de"]["Philosopher's Stone"] = "Stein der Weisen"
 
info["de"]["Stone Block"] = "Steinblock"
 
info["de"]["Stone Block"] = "Steinblock"
info["de"]["Philosopher's Stone"] = "Stein der Weisen"
 
 
info["de"]["Steampunk set"] = "Steampunkset"
 
info["de"]["Steampunk set"] = "Steampunkset"
 
info["de"]["Steampunk Boiler"] = "Steampunkheizkessel"
 
info["de"]["Steampunk Boiler"] = "Steampunkheizkessel"
  +
info["de"]["Steampunker"] = "Steampunkerin"
 
info["de"]["Steampunker/Names"] = "Steampunkerin/Namen"
 
info["de"]["Steampunker/Names"] = "Steampunkerin/Namen"
info["de"]["Steampunk Goggles"] = "Steampunk-Schutzbrille"
 
info["de"]["Steampunker"] = "Steampunkerin"
 
 
info["de"]["Statues"] = "Statuen"
 
info["de"]["Statues"] = "Statuen"
 
info["de"]["Grandfather Clock"] = "Standuhren"
 
info["de"]["Grandfather Clock"] = "Standuhren"
 
info["de"]["Stynger Bolt"] = "Stachlerbolzen"
 
info["de"]["Stynger Bolt"] = "Stachlerbolzen"
 
info["de"]["Stynger"] = "Stachler"
 
info["de"]["Stynger"] = "Stachler"
  +
info["de"]["Titanium Chainsaw"] = "Titankettensäge"
  +
info["de"]["Titanium Trident"] = "Titandreizack"
  +
info["de"]["Deathweed Seeds"] = "Todeskraut-Saat"
  +
info["de"]["Necromancer"] = "Totenbeschwörer"
 
info["de"]["Spiky Ball Trap"] = "Stachelkugelfalle"
 
info["de"]["Spiky Ball Trap"] = "Stachelkugelfalle"
info["de"]["Spike"] = "Stachel (Block)"
 
 
info["de"]["Stinger"] = "Stachel"
 
info["de"]["Stinger"] = "Stachel"
  +
info["de"]["Staff of Regrowth"] = "Stab des Nachwachsens"
 
info["de"]["Staff of Earth"] = "Stab der Erde"
 
info["de"]["Staff of Earth"] = "Stab der Erde"
info["de"]["Staff of Regrowth"] = "Stab des Nachwachsens"
+
info["de"]["Sign"] = "Spruchschild"
 
info["de"]["Hydra Staff"] = "Stab der Eishydra"
 
info["de"]["Hydra Staff"] = "Stab der Eishydra"
info["de"]["Sign"] = "Spruchschild"
 
info["de"]["Explosives"] = "Sprengstoff"
 
info["de"]["Explosive Powder"] = "Sprengpulver"
 
info["de"]["Demolitionist/Names"] = "Sprengmeister/Namen"
 
 
info["de"]["Demolitionist"] = "Sprengmeister"
 
info["de"]["Demolitionist"] = "Sprengmeister"
 
info["de"]["Splinterling"] = "Splitterling"
 
info["de"]["Splinterling"] = "Splitterling"
info["de"]["Spore Sac"] = "Sporenbläschen"
+
info["de"]["Demolitionist/Names"] = "Sprengmeister/Namen"
info["de"]["Pickaxe Axe"] = "Spitzhackenaxt"
 
 
info["de"]["Picksaw"] = "Spitzsäge"
 
info["de"]["Picksaw"] = "Spitzsäge"
info["de"]["Pickaxes/row"] = "Spitzhacken/row"
+
info["de"]["Pickaxe Axe"] = "Spitzhackenaxt"
 
info["de"]["Pickaxes"] = "Spitzhacken"
 
info["de"]["Pickaxes"] = "Spitzhacken"
info["de"]["Spider armor"] = "Spinnenrüstung"
 
 
info["de"]["Spider Staff"] = "Spinnenstab"
 
info["de"]["Spider Staff"] = "Spinnenstab"
  +
info["de"]["Spider armor"] = "Spinnenrüstung"
  +
info["de"]["Pickaxes/row"] = "Spitzhacken/row"
 
info["de"]["Cobweb"] = "Spinnennetz"
 
info["de"]["Cobweb"] = "Spinnennetz"
 
info["de"]["Queen Spider Staff"] = "Spinnenköniginnenstab"
 
info["de"]["Queen Spider Staff"] = "Spinnenköniginnenstab"
  +
info["de"]["Team Dye"] = "Team-Farbstoff"
 
info["de"]["Spider Fang"] = "Spinnengiftzahn"
 
info["de"]["Spider Fang"] = "Spinnengiftzahn"
info["de"]["Music Box"] = "Spieluhren"
 
info["de"]["Game platform"] = "Spielplattform"
 
 
info["de"]["Game mechanics"] = "Spielmechaniken"
 
info["de"]["Game mechanics"] = "Spielmechaniken"
 
info["de"]["Spectral Arrow"] = "Spektralpfeil"
 
info["de"]["Spectral Arrow"] = "Spektralpfeil"
info["de"]["Spear Trap"] = "Speerfalle"
 
 
info["de"]["Sailfish Boots"] = "Speerfischstiefel"
 
info["de"]["Sailfish Boots"] = "Speerfischstiefel"
  +
info["de"]["Spear Trap"] = "Speerfalle"
  +
info["de"]["Tesla Turret"] = "Teslakanonenturm"
 
info["de"]["Spears/row"] = "Speere/row"
 
info["de"]["Spears/row"] = "Speere/row"
 
info["de"]["Piggy Bank"] = "Sparschwein"
 
info["de"]["Piggy Bank"] = "Sparschwein"
info["de"]["Spear"] = "Speer"
+
info["de"]["Game platform"] = "Spielplattform"
info["de"]["Soul Scythe"] = "Soul Scythe"
+
info["de"]["Seedling"] = "Sämling"
 
info["de"]["Sunfury"] = "Sonnenzorn"
 
info["de"]["Sunfury"] = "Sonnenzorn"
  +
info["de"]["Soul Scythe"] = "Soul Scythe"
 
info["de"]["Solar Tablet Fragment"] = "Sonnentafelfragment"
 
info["de"]["Solar Tablet Fragment"] = "Sonnentafelfragment"
  +
info["de"]["Spear"] = "Speer"
 
info["de"]["Sun Stone"] = "Sonnenstein"
 
info["de"]["Sun Stone"] = "Sonnenstein"
 
info["de"]["Sunplate Block"] = "Sonnenplattenblock"
 
info["de"]["Sunplate Block"] = "Sonnenplattenblock"
info["de"]["Solar Fragment Block"] = "Sonnenfragment-Block"
 
 
info["de"]["Solar Dye"] = "Sonnenfarbstoff"
 
info["de"]["Solar Dye"] = "Sonnenfarbstoff"
 
info["de"]["Sunglasses"] = "Sonnenbrille"
 
info["de"]["Sunglasses"] = "Sonnenbrille"
  +
info["de"]["Solar Flare Armor"] = "Sonneneruptionsrüstung"
 
info["de"]["Sunflower"] = "Sonnenblume"
 
info["de"]["Sunflower"] = "Sonnenblume"
  +
info["de"]["Solar Eruption"] = "Sonnenausbruch"
 
info["de"]["Probe"] = "Sonde"
 
info["de"]["Probe"] = "Sonde"
 
info["de"]["Sonar Potion"] = "Sonartrank"
 
info["de"]["Sonar Potion"] = "Sonartrank"
info["de"]["Solar Flare Armor"] = "Sonneneruptionsrüstung"
 
info["de"]["Summer Hat"] = "Sommerhut"
 
info["de"]["Solar Eruption"] = "Sonnenausbruch"
 
info["de"]["Sofas/resultcell"] = "Sofas/resultcell"
 
 
info["de"]["Sofas"] = "Sofas"
 
info["de"]["Sofas"] = "Sofas"
  +
info["de"]["Sniper Scope"] = "Sniper-Zielfernrohr"
 
info["de"]["Sniper Rifle"] = "Snipergewehr"
 
info["de"]["Sniper Rifle"] = "Snipergewehr"
  +
info["de"]["Sofas/resultcell"] = "Sofas/resultcell"
 
info["de"]["Tuxedo"] = "Smokingset"
 
info["de"]["Tuxedo"] = "Smokingset"
info["de"]["Sniper Scope"] = "Sniper-Zielfernrohr"
 
 
info["de"]["Smaragd Staff"] = "Smaragdstab"
 
info["de"]["Smaragd Staff"] = "Smaragdstab"
info["de"]["Emerald Robe"] = "Smaragdrobe"
+
info["de"]["Ray Gunner"] = "Strahlenschütze"
 
info["de"]["Sluggy"] = "Sluggy"
 
info["de"]["Sluggy"] = "Sluggy"
 
info["de"]["Skeleton Sniper"] = "Skelettsniper"
 
info["de"]["Skeleton Sniper"] = "Skelettsniper"
info["de"]["Skeleton Merchant/Names"] = "Skeletthändler/Namen"
 
 
info["de"]["Skeleton Merchant"] = "Skeletthändler"
 
info["de"]["Skeleton Merchant"] = "Skeletthändler"
 
info["de"]["Skeleton Archer"] = "Skelettbogenschütze"
 
info["de"]["Skeleton Archer"] = "Skelettbogenschütze"
  +
info["de"]["Skeleton Merchant/Names"] = "Skeletthändler/Namen"
  +
info["de"]["Stardust Dye"] = "Sternenstaub-Farbstoff"
 
info["de"]["Skeleton"] = "Skelett"
 
info["de"]["Skeleton"] = "Skelett"
  +
info["de"]["Skeletron"] = "Skeletron"
  +
info["de"]["Silver Brick"] = "Silberziegel"
 
info["de"]["Skeletron Prime"] = "Skeletron Prime"
 
info["de"]["Skeletron Prime"] = "Skeletron Prime"
info["de"]["Silver Brick"] = "Silberziegel"
 
info["de"]["Skeletron"] = "Skeletron"
 
info["de"]["Silver Watch"] = "Silberuhr"
 
info["de"]["Silver armor"] = "Silberrüstung"
 
 
info["de"]["Silver Pickaxe"] = "Silberspitzhacke"
 
info["de"]["Silver Pickaxe"] = "Silberspitzhacke"
info["de"]["Silver Brick Wall"] = "Silberne Ziegelwand"
 
info["de"]["Silver Shortsword"] = "Silberkurzschwert"
 
 
info["de"]["Silver Bullet"] = "Silberkugel"
 
info["de"]["Silver Bullet"] = "Silberkugel"
info["de"]["Silver Hammer"] = "Silberhammer"
 
info["de"]["Silver Broadsword"] = "Silberbreitschwert"
 
 
info["de"]["Silver Ore"] = "Silbererz"
 
info["de"]["Silver Ore"] = "Silbererz"
 
info["de"]["Silver Bow"] = "Silberbogen"
 
info["de"]["Silver Bow"] = "Silberbogen"
info["de"]["Silver Axe"] = "Silberaxt"
 
 
info["de"]["Silver Bar"] = "Silberbarren"
 
info["de"]["Silver Bar"] = "Silberbarren"
 
info["de"]["Destroyer Emblem"] = "Siegel des Zerstörers"
 
info["de"]["Destroyer Emblem"] = "Siegel des Zerstörers"
 
info["de"]["Ranger Emblem"] = "Siegel des Schützen"
 
info["de"]["Ranger Emblem"] = "Siegel des Schützen"
  +
info["de"]["Stone Wall"] = "Steinwand"
 
info["de"]["Avenger Emblem"] = "Siegel des Rächers"
 
info["de"]["Avenger Emblem"] = "Siegel des Rächers"
  +
info["de"]["Spike"] = "Stachel (Block)"
 
info["de"]["Sorcerer Emblem"] = "Siegel des Magiers"
 
info["de"]["Sorcerer Emblem"] = "Siegel des Magiers"
  +
info["de"]["Steampunk Goggles"] = "Steampunk-Schutzbrille"
 
info["de"]["Warrior Emblem"] = "Siegel des Kriegers"
 
info["de"]["Warrior Emblem"] = "Siegel des Kriegers"
info["de"]["Summoner Emblem"] = "Siegel des Beschwörers"
 
 
info["de"]["Celestial Emblem"] = "Siegel des Himmlischen"
 
info["de"]["Celestial Emblem"] = "Siegel des Himmlischen"
  +
info["de"]["Summoner Emblem"] = "Siegel des Beschwörers"
 
info["de"]["Sickle"] = "Sichel"
 
info["de"]["Sickle"] = "Sichel"
info["de"]["Sharanga"] = "Sharanga"
 
 
info["de"]["Sextant"] = "Sextant"
 
info["de"]["Sextant"] = "Sextant"
  +
info["de"]["Explosive Powder"] = "Sprengpulver"
 
info["de"]["Seedler"] = "Setzling"
 
info["de"]["Seedler"] = "Setzling"
  +
info["de"]["Spore Sac"] = "Sporenbläschen"
  +
info["de"]["Explosives"] = "Sprengstoff"
 
info["de"]["Sergeant United Shield"] = "Sergeant United-Schild"
 
info["de"]["Sergeant United Shield"] = "Sergeant United-Schild"
 
info["de"]["Reaper Hood"] = "Sensenmannset"
 
info["de"]["Reaper Hood"] = "Sensenmannset"
 
info["de"]["Reaper"] = "Sensenmann"
 
info["de"]["Reaper"] = "Sensenmann"
  +
info["de"]["Star Anise"] = "Sternanis"
 
info["de"]["Scythe"] = "Sense"
 
info["de"]["Scythe"] = "Sense"
 
info["de"]["Strange Plants"] = "Seltsame Pflanze"
 
info["de"]["Strange Plants"] = "Seltsame Pflanze"
 
info["de"]["Rarity"] = "Seltenheit"
 
info["de"]["Rarity"] = "Seltenheit"
info["de"]["Selenian"] = "Selenier"
 
 
info["de"]["Ropes"] = "Seile"
 
info["de"]["Ropes"] = "Seile"
  +
info["de"]["Silk"] = "Seide"
 
info["de"]["Tendon Bow"] = "Sehnenbogen"
 
info["de"]["Tendon Bow"] = "Sehnenbogen"
  +
info["de"]["Silver armor"] = "Silberrüstung"
  +
info["de"]["Music Box"] = "Spieluhren"
 
info["de"]["Angler Fish"] = "Seeteufel"
 
info["de"]["Angler Fish"] = "Seeteufel"
info["de"]["Silk"] = "Seide"
 
 
info["de"]["Sea Slug"] = "Seeschnecke"
 
info["de"]["Sea Slug"] = "Seeschnecke"
 
info["de"]["Eater of Souls"] = "Seelenfresser"
 
info["de"]["Eater of Souls"] = "Seelenfresser"
 
info["de"]["Soul of Fright"] = "Seele des Schreckens"
 
info["de"]["Soul of Fright"] = "Seele des Schreckens"
info["de"]["Strange Glowing Mushroom"] = "Seltsam leuchtender Pilz"
 
 
info["de"]["Soul of Light"] = "Seele des Lichts"
 
info["de"]["Soul of Light"] = "Seele des Lichts"
 
info["de"]["Soul of Flight"] = "Seele des Flugs"
 
info["de"]["Soul of Flight"] = "Seele des Flugs"
 
info["de"]["Soul of Night"] = "Seele der Nacht"
 
info["de"]["Soul of Night"] = "Seele der Nacht"
  +
info["de"]["Soul of Might"] = "Seele der Macht"
 
info["de"]["Soul of Sight"] = "Seele der Einsicht"
 
info["de"]["Soul of Sight"] = "Seele der Einsicht"
info["de"]["Soul of Might"] = "Seele der Macht"
 
 
info["de"]["Scutlix"] = "Scutlix"
 
info["de"]["Scutlix"] = "Scutlix"
info["de"]["Bowl"] = "Schüsseln"
+
info["de"]["Solar Fragment Block"] = "Sonnenfragment-Block"
 
info["de"]["Bowl of Soup"] = "Schüssel mit Suppe"
 
info["de"]["Bowl of Soup"] = "Schüssel mit Suppe"
info["de"]["Skull Lantern"] = "Schädellaterne"
 
 
info["de"]["Pigronata"] = "Schwrachnata"
 
info["de"]["Pigronata"] = "Schwrachnata"
 
info["de"]["Pigron"] = "Schwrache"
 
info["de"]["Pigron"] = "Schwrache"
 
info["de"]["Difficulty"] = "Schwierigkeit"
 
info["de"]["Difficulty"] = "Schwierigkeit"
info["de"]["Swordfish"] = "Schwertfisch"
 
info["de"]["Swords/row"] = "Schwerter/row"
 
 
info["de"]["Swords"] = "Schwerter"
 
info["de"]["Swords"] = "Schwerter"
info["de"]["Gravity Globe"] = "Schwerkraftglobus"
 
 
info["de"]["Heavy Work Bench"] = "Schwere Werkbank"
 
info["de"]["Heavy Work Bench"] = "Schwere Werkbank"
  +
info["de"]["Swords/row"] = "Schwerter/row"
  +
info["de"]["Silver Watch"] = "Silberuhr"
 
info["de"]["Floaty Gross"] = "Schwebender Ekel"
 
info["de"]["Floaty Gross"] = "Schwebender Ekel"
 
info["de"]["Black Scorpion"] = "Schwarzer Skorpion"
 
info["de"]["Black Scorpion"] = "Schwarzer Skorpion"
 
info["de"]["Black Belt"] = "Schwarzer Gürtel"
 
info["de"]["Black Belt"] = "Schwarzer Gürtel"
info["de"]["Black Slime"] = "Schwarzer Schleim"
+
info["de"]["Summer Hat"] = "Sommerhut"
 
info["de"]["Black Fairy Dust"] = "Schwarzer Feenstaub"
 
info["de"]["Black Fairy Dust"] = "Schwarzer Feenstaub"
 
info["de"]["Black Ink"] = "Schwarze Tinte"
 
info["de"]["Black Ink"] = "Schwarze Tinte"
 
info["de"]["Black Lens"] = "Schwarze Linsen"
 
info["de"]["Black Lens"] = "Schwarze Linsen"
 
info["de"]["Black Recluse"] = "Schwarze Einsiedlerin"
 
info["de"]["Black Recluse"] = "Schwarze Einsiedlerin"
info["de"]["Lesser Restoration Potion"] = "Schwacher Wiederherstellungstrank"
+
info["de"]["Silver Axe"] = "Silberaxt"
 
info["de"]["Lesser Mana Potion"] = "Schwacher Manatrank"
 
info["de"]["Lesser Mana Potion"] = "Schwacher Manatrank"
 
info["de"]["Lesser Healing Potion"] = "Schwacher Heiltrank"
 
info["de"]["Lesser Healing Potion"] = "Schwacher Heiltrank"
2,949번째 줄: 2,935번째 줄:
 
info["de"]["Shotgun"] = "Schrotflinte"
 
info["de"]["Shotgun"] = "Schrotflinte"
 
info["de"]["Light's Bane"] = "Schrecken des Tages"
 
info["de"]["Light's Bane"] = "Schrecken des Tages"
  +
info["de"]["Emerald Robe"] = "Smaragdrobe"
 
info["de"]["Wrench"] = "Schraubenschlüssel"
 
info["de"]["Wrench"] = "Schraubenschlüssel"
 
info["de"]["Chimney"] = "Schornstein"
 
info["de"]["Chimney"] = "Schornstein"
info["de"]["White String"] = "Schnüre"
 
 
info["de"]["Aglet"] = "Schnürsenkelkappe"
 
info["de"]["Aglet"] = "Schnürsenkelkappe"
info["de"]["Clothier/Names"] = "Schneider/Namen"
+
info["de"]["White String"] = "Schnüre"
info["de"]["Clothier Voodoo Doll"] = "Schneider-Voodoopuppe"
+
info["de"]["Silver Hammer"] = "Silberhammer"
 
info["de"]["Clothier"] = "Schneider"
 
info["de"]["Clothier"] = "Schneider"
info["de"]["Snow Brick"] = "Schneeziegel"
+
info["de"]["Silver Shortsword"] = "Silberkurzschwert"
 
info["de"]["Blizzard Staff"] = "Schneesturmstab"
 
info["de"]["Blizzard Staff"] = "Schneesturmstab"
  +
info["de"]["Clothier Voodoo Doll"] = "Schneider-Voodoopuppe"
  +
info["de"]["Silver Broadsword"] = "Silberbreitschwert"
 
info["de"]["Snowstrorm in Baloon"] = "Schneesturm im Ballon"
 
info["de"]["Snowstrorm in Baloon"] = "Schneesturm im Ballon"
 
info["de"]["Snowman Cannon"] = "Schneemannkanone"
 
info["de"]["Snowman Cannon"] = "Schneemannkanone"
  +
info["de"]["Clothier/Names"] = "Schneider/Namen"
  +
info["de"]["Silver Brick Wall"] = "Silberne Ziegelwand"
 
info["de"]["Snow Globe"] = "Schneekugel"
 
info["de"]["Snow Globe"] = "Schneekugel"
info["de"]["Snowfall Block"] = "Schneefallblock"
 
info["de"]["Snowball Launcher"] = "Schneeballwerfer"
 
 
info["de"]["Snowball Cannon"] = "Schneeballkanone"
 
info["de"]["Snowball Cannon"] = "Schneeballkanone"
info["de"]["Snow Balla"] = "Schnee Balla"
 
 
info["de"]["Snow Brick Wall"] = "Schnee-Ziegelwand"
 
info["de"]["Snow Brick Wall"] = "Schnee-Ziegelwand"
  +
info["de"]["Snowfall Block"] = "Schneefallblock"
 
info["de"]["Snow Block"] = "Schnee-Block"
 
info["de"]["Snow Block"] = "Schnee-Block"
info["de"]["Snail"] = "Schnecke"
 
 
info["de"]["Snatcher"] = "Schnapper"
 
info["de"]["Snatcher"] = "Schnapper"
  +
info["de"]["Selenian"] = "Selenier"
 
info["de"]["Breaker Blade"] = "Schmetterklinge"
 
info["de"]["Breaker Blade"] = "Schmetterklinge"
  +
info["de"]["Furnace"] = "Schmelzofen"
 
info["de"]["Ball 'O Hurt"] = "Schmerzball"
 
info["de"]["Ball 'O Hurt"] = "Schmerzball"
info["de"]["Furnace"] = "Schmelzofen"
+
info["de"]["Sharanga"] = "Sharanga"
  +
info["de"]["Key of Night"] = "Schlüssel der Nacht"
 
info["de"]["Key of Light"] = "Schlüssel des Lichts"
 
info["de"]["Key of Light"] = "Schlüssel des Lichts"
info["de"]["Key of Night"] = "Schlüssel der Nacht"
+
info["de"]["Slime Staff"] = "Schleimstab"
  +
info["de"]["Ice Skates"] = "Schlittschuhe"
 
info["de"]["Keys"] = "Schlüssel"
 
info["de"]["Keys"] = "Schlüssel"
info["de"]["Ice Skates"] = "Schlittschuhe"
 
 
info["de"]["Silt Block"] = "Schlickblock"
 
info["de"]["Silt Block"] = "Schlickblock"
info["de"]["Slime Staff"] = "Schleimstab"
 
 
info["de"]["Slimy Saddle"] = "Schleimsattel"
 
info["de"]["Slimy Saddle"] = "Schleimsattel"
 
info["de"]["Slime Rain"] = "Schleimregen"
 
info["de"]["Slime Rain"] = "Schleimregen"
info["de"]["Mother Slime"] = "Schleimmami"
+
info["de"]["Strange Glowing Mushroom"] = "Seltsam leuchtender Pilz"
info["de"]["Slimeling"] = "Schleimling"
+
info["de"]["King Slime"] = "Schleimkönig"
 
info["de"]["queen slime"] = "Schleimkönigin"
 
info["de"]["queen slime"] = "Schleimkönigin"
info["de"]["King Slime"] = "Schleimkönig"
 
 
info["de"]["Slime Crown"] = "Schleimkrone"
 
info["de"]["Slime Crown"] = "Schleimkrone"
info["de"]["Slimer"] = "Schleimer"
+
info["de"]["Swordfish"] = "Schwertfisch"
 
info["de"]["Slimes"] = "Schleime"
 
info["de"]["Slimes"] = "Schleime"
 
info["de"]["Slime Block Wall"] = "Schleimblockwand"
 
info["de"]["Slime Block Wall"] = "Schleimblockwand"
 
info["de"]["Slimeblock"] = "Schleimblock"
 
info["de"]["Slimeblock"] = "Schleimblock"
info["de"]["Mudstone Block"] = "Schlammsteinziegel"
+
info["de"]["Skull Lantern"] = "Schädellaterne"
 
info["de"]["Sharpening Station"] = "Schleifstation"
 
info["de"]["Sharpening Station"] = "Schleifstation"
  +
info["de"]["Mudstone Brick Wall"] = "Schlammstein-Ziegelwand"
 
info["de"]["Mud Block"] = "Schlammblock"
 
info["de"]["Mud Block"] = "Schlammblock"
 
info["de"]["Slush Block"] = "Schlackeblock"
 
info["de"]["Slush Block"] = "Schlackeblock"
 
info["de"]["Butcher"] = "Schlachter"
 
info["de"]["Butcher"] = "Schlachter"
info["de"]["Iridescent Brick Wall"] = "Schillernde Ziegelwand"
 
info["de"]["Mudstone Brick Wall"] = "Schlammstein-Ziegelwand"
 
 
info["de"]["Iridescent Brick"] = "Schillernder Ziegel"
 
info["de"]["Iridescent Brick"] = "Schillernder Ziegel"
info["de"]["Breathing Reed"] = "Schilfrohr"
 
 
info["de"]["Turtle amor"] = "Schildkrötenrüstung"
 
info["de"]["Turtle amor"] = "Schildkrötenrüstung"
  +
info["de"]["Gravity Globe"] = "Schwerkraftglobus"
 
info["de"]["Turtle Shell"] = "Schildkrötenpanzer"
 
info["de"]["Turtle Shell"] = "Schildkrötenpanzer"
 
info["de"]["Shield of Cthulhu"] = "Schild von Cthulhu"
 
info["de"]["Shield of Cthulhu"] = "Schild von Cthulhu"
info["de"]["Disc Wall"] = "Scheibenwand"
 
 
info["de"]["Spooky Wood"] = "Schauriges Holz"
 
info["de"]["Spooky Wood"] = "Schauriges Holz"
 
info["de"]["Spooky armor"] = "Schaurige Rüstung"
 
info["de"]["Spooky armor"] = "Schaurige Rüstung"
info["de"]["Mannequin"] = "Schaufensterpuppe"
 
 
info["de"]["Treasure Hunter Shirt"] = "Schatzjägerset"
 
info["de"]["Treasure Hunter Shirt"] = "Schatzjägerset"
info["de"]["Shadow Chest"] = "Schattentruhe"
 
 
info["de"]["Treasure Bag"] = "Schatzbeutel"
 
info["de"]["Treasure Bag"] = "Schatzbeutel"
  +
info["de"]["Shadow Chest"] = "Schattentruhe"
 
info["de"]["Shadowbeam Staff"] = "Schattenstrahlstab"
 
info["de"]["Shadowbeam Staff"] = "Schattenstrahlstab"
  +
info["de"]["Bowl"] = "Schüsseln"
 
info["de"]["Shadow Scale"] = "Schattenschuppe"
 
info["de"]["Shadow Scale"] = "Schattenschuppe"
 
info["de"]["Shadow Key"] = "Schattenschlüssel"
 
info["de"]["Shadow Key"] = "Schattenschlüssel"
 
info["de"]["Shadow Armor"] = "Schattenrüstung"
 
info["de"]["Shadow Armor"] = "Schattenrüstung"
info["de"]["Shadow Orb (item)"] = "Schattenkugel (Gegenstand)"
+
info["de"]["Black Slime"] = "Schwarzer Schleim"
 
info["de"]["Shadow Orb"] = "Schattenkugel"
 
info["de"]["Shadow Orb"] = "Schattenkugel"
info["de"]["Shadewood Sword"] = "Schattenholzschwert"
+
info["de"]["Lesser Restoration Potion"] = "Schwacher Wiederherstellungstrank"
info["de"]["Shadewood armor"] = "Schattenholzrüstung"
 
info["de"]["Shadewood Hammer"] = "Schattenholzhammer"
 
info["de"]["Shadewood Bow"] = "Schattenholzbogen"
 
 
info["de"]["Shadewood"] = "Schattenholz"
 
info["de"]["Shadewood"] = "Schattenholz"
 
info["de"]["Shadowflame Knife"] = "Schattenflammenmesser"
 
info["de"]["Shadowflame Knife"] = "Schattenflammenmesser"
info["de"]["Shadowflame Apparition"] = "Schattenflammenerscheinung"
+
info["de"]["Snowball Launcher"] = "Schneeballwerfer"
 
info["de"]["Shadowflame Bow"] = "Schattenflammenbogen"
 
info["de"]["Shadowflame Bow"] = "Schattenflammenbogen"
 
info["de"]["Shadowflame Hex Doll"] = "Schattenflammen-Voodoopuppe"
 
info["de"]["Shadowflame Hex Doll"] = "Schattenflammen-Voodoopuppe"
3,026번째 줄: 3,009번째 줄:
 
info["de"]["Switch"] = "Schalter"
 
info["de"]["Switch"] = "Schalter"
 
info["de"]["Damage"] = "Schaden"
 
info["de"]["Damage"] = "Schaden"
  +
info["de"]["Snow Brick"] = "Schneeziegel"
 
info["de"]["Sapphire"] = "Sapphire"
 
info["de"]["Sapphire"] = "Sapphire"
 
info["de"]["Sapphire Staff"] = "Saphirstab"
 
info["de"]["Sapphire Staff"] = "Saphirstab"
 
info["de"]["Sapphire Robe"] = "Saphirrobe"
 
info["de"]["Sapphire Robe"] = "Saphirrobe"
  +
info["de"]["Mudstone Block"] = "Schlammsteinziegel"
 
info["de"]["Sandstorm in a Bottle"] = "Sandsturm in der Flasche"
 
info["de"]["Sandstorm in a Bottle"] = "Sandsturm in der Flasche"
 
info["de"]["Sandstorm in a Baloon"] = "Sandsturm im Ballon"
 
info["de"]["Sandstorm in a Baloon"] = "Sandsturm im Ballon"
3,034번째 줄: 3,019번째 줄:
 
info["de"]["Sandfall Block"] = "Sandstromblock"
 
info["de"]["Sandfall Block"] = "Sandstromblock"
 
info["de"]["Sandstone Chest"] = "Sandsteintruhe"
 
info["de"]["Sandstone Chest"] = "Sandsteintruhe"
  +
info["de"]["Slimer"] = "Schleimer"
  +
info["de"]["Snail"] = "Schnecke"
 
info["de"]["Sandstone Block"] = "Sandstein-Block"
 
info["de"]["Sandstone Block"] = "Sandstein-Block"
  +
info["de"]["Snow Balla"] = "Schnee Balla"
 
info["de"]["Sand Sharks"] = "Sandhaie"
 
info["de"]["Sand Sharks"] = "Sandhaie"
 
info["de"]["Sandgun"] = "Sandgewehr"
 
info["de"]["Sandgun"] = "Sandgewehr"
 
info["de"]["Sand Blocks"] = "Sandblöcke"
 
info["de"]["Sand Blocks"] = "Sandblöcke"
 
info["de"]["Sand Elemental"] = "Sand-Elementar"
 
info["de"]["Sand Elemental"] = "Sand-Elementar"
info["de"]["Seed"] = "Samen"
+
info["de"]["Slimeling"] = "Schleimling"
info["de"]["Seeds"] = "Saat"
 
info["de"]["SWAT Helmet"] = "SWAT-Helm"
 
 
info["de"]["Salamander"] = "Salamander"
 
info["de"]["Salamander"] = "Salamander"
  +
info["de"]["Seeds"] = "Saat"
 
info["de"]["DPS Meter"] = "SPS-Meter"
 
info["de"]["DPS Meter"] = "SPS-Meter"
 
info["de"]["Armor Polish"] = "Rüstungspolitur"
 
info["de"]["Armor Polish"] = "Rüstungspolitur"
  +
info["de"]["Disc Wall"] = "Scheibenwand"
 
info["de"]["Armor Bracing"] = "Rüstungskorsett"
 
info["de"]["Armor Bracing"] = "Rüstungskorsett"
 
info["de"]["Armor"] = "Rüstung"
 
info["de"]["Armor"] = "Rüstung"
 
info["de"]["Knockback"] = "Rückstoß"
 
info["de"]["Knockback"] = "Rückstoß"
info["de"]["Vertebrae"] = "Rückenwirbel"
 
 
info["de"]["Recall Potion"] = "Rückruftrank"
 
info["de"]["Recall Potion"] = "Rückruftrank"
  +
info["de"]["Vertebrae"] = "Rückenwirbel"
 
info["de"]["Reaver Shark"] = "Räuberhai"
 
info["de"]["Reaver Shark"] = "Räuberhai"
 
info["de"]["Rod of Discord"] = "Rute der Zwietracht"
 
info["de"]["Rod of Discord"] = "Rute der Zwietracht"
 
info["de"]["Rune Wizard"] = "Runenzauberer"
 
info["de"]["Rune Wizard"] = "Runenzauberer"
info["de"]["Ruby Robe"] = "Rubinrobe"
+
info["de"]["Breathing Reed"] = "Schilfrohr"
info["de"]["Rune set"] = "Runenset"
 
info["de"]["Red Brick"] = "Roter Ziegel"
 
 
info["de"]["Ruby"] = "Ruby"
 
info["de"]["Ruby"] = "Ruby"
 
info["de"]["Rubin Staff"] = "Rubinstab"
 
info["de"]["Rubin Staff"] = "Rubinstab"
  +
info["de"]["Red Brick"] = "Roter Ziegel"
  +
info["de"]["Mother Slime"] = "Schleimmami"
 
info["de"]["Red Devil"] = "Roter Teufel"
 
info["de"]["Red Devil"] = "Roter Teufel"
 
info["de"]["Red Slime"] = "Roter Schleim"
 
info["de"]["Red Slime"] = "Roter Schleim"
info["de"]["Red Squirrel"] = "Roteichhörnchen"
+
info["de"]["Shadewood armor"] = "Schattenholzrüstung"
 
info["de"]["Red Brick Wall"] = "Rote Ziegelwand"
 
info["de"]["Red Brick Wall"] = "Rote Ziegelwand"
 
info["de"]["Rusty Armored Bones"] = "Rostige Gepanzerte Knochen"
 
info["de"]["Rusty Armored Bones"] = "Rostige Gepanzerte Knochen"
3,066번째 줄: 3,054번째 줄:
 
info["de"]["pink prickly pear"] = "Rosa Kaktusfeige"
 
info["de"]["pink prickly pear"] = "Rosa Kaktusfeige"
 
info["de"]["Pink Gel"] = "Rosa Glibber"
 
info["de"]["Pink Gel"] = "Rosa Glibber"
info["de"]["Rolling Cactus"] = "Rollender Kaktus"
 
info["de"]["Robot Mask"] = "Roboterset"
 
 
info["de"]["Giant Flying Fox"] = "Riesiger Flughund"
 
info["de"]["Giant Flying Fox"] = "Riesiger Flughund"
 
info["de"]["Robe"] = "Robe"
 
info["de"]["Robe"] = "Robe"
 
info["de"]["Antlion Charger"] = "Riesiger Ameisenlöwenläufer"
 
info["de"]["Antlion Charger"] = "Riesiger Ameisenlöwenläufer"
info["de"]["Giant Fungi Bulb"] = "Riesige Pilzknolle"
 
info["de"]["Antlion Swarmer"] = "Riesieger Ameisenlöwenschwärmer"
 
 
info["de"]["Giant Worm"] = "Riesenwurm"
 
info["de"]["Giant Worm"] = "Riesenwurm"
 
info["de"]["Giant Tortoise"] = "Riesenschildkröte"
 
info["de"]["Giant Tortoise"] = "Riesenschildkröte"
 
info["de"]["Big glowing mushroom"] = "Riesenpilz"
 
info["de"]["Big glowing mushroom"] = "Riesenpilz"
info["de"]["Giant Bat"] = "Riesenfledermaus"
+
info["de"]["Iridescent Brick Wall"] = "Schillernde Ziegelwand"
info["de"]["Recipes/Loom"] = "Rezepte/Webstuhl"
 
 
info["de"]["Recipes/Work Bench"] = "Rezepte/Werkbank"
 
info["de"]["Recipes/Work Bench"] = "Rezepte/Werkbank"
  +
info["de"]["Recipes/Loom"] = "Rezepte/Webstuhl"
  +
info["de"]["Shadewood Bow"] = "Schattenholzbogen"
 
info["de"]["Recipes/Water"] = "Rezepte/Wasser"
 
info["de"]["Recipes/Water"] = "Rezepte/Wasser"
  +
info["de"]["Mannequin"] = "Schaufensterpuppe"
 
info["de"]["Recipes/Ancient Manipulator"] = "Rezepte/Uralter Manipulator"
 
info["de"]["Recipes/Ancient Manipulator"] = "Rezepte/Uralter Manipulator"
  +
info["de"]["Shadewood Sword"] = "Schattenholzschwert"
 
info["de"]["Recipes/Tinkerer's Workshop"] = "Rezepte/Tüftler-Werkstatt"
 
info["de"]["Recipes/Tinkerer's Workshop"] = "Rezepte/Tüftler-Werkstatt"
info["de"]["Recipes/Imbuing Station"] = "Rezepte/Tränkungsstation"
+
info["de"]["Shadewood Hammer"] = "Schattenholzhammer"
info["de"]["Recipes/Table"] = "Rezepte/Tisch"
 
 
info["de"]["Recipes/Teapot"] = "Rezepte/Teapot"
 
info["de"]["Recipes/Teapot"] = "Rezepte/Teapot"
 
info["de"]["Recipes/Sawmill"] = "Rezepte/Sägewerk"
 
info["de"]["Recipes/Sawmill"] = "Rezepte/Sägewerk"
info["de"]["Recipes/Steampunk Boiler"] = "Rezepte/Steampunkkessel"
 
info["de"]["Recipes/Heavy Work Bench"] = "Rezepte/Schwere Werkbank"
 
 
info["de"]["Recipes/Furnace"] = "Rezepte/Schmelzofen"
 
info["de"]["Recipes/Furnace"] = "Rezepte/Schmelzofen"
  +
info["de"]["Recipes/Heavy Work Bench"] = "Rezepte/Schwere Werkbank"
 
info["de"]["Recipes/Placed Bottle"] = "Rezepte/Platzierte Flasche"
 
info["de"]["Recipes/Placed Bottle"] = "Rezepte/Platzierte Flasche"
info["de"]["Recipes/Pre-Hardmode Anvil"] = "Rezepte/Pre-Hardmode-Amboss"
 
info["de"]["Recipes/Blend-O-Matic"] = "Rezepte/Misch-O-Matik"
 
 
info["de"]["Recipes/Lihzahrd Furnace"] = "Rezepte/Lihzahrd-Schmelzofen"
 
info["de"]["Recipes/Lihzahrd Furnace"] = "Rezepte/Lihzahrd-Schmelzofen"
info["de"]["Recipes/Living Loom"] = "Rezepte/Lebender Webstuhl"
+
info["de"]["Shadow Orb (item)"] = "Schattenkugel (Gegenstand)"
info["de"]["Recipes/Lava"] = "Rezepte/Lava"
+
info["de"]["Recipes/Table"] = "Rezepte/Tisch"
 
info["de"]["Recipes/Campfire"] = "Rezepte/Lagerfeuer"
 
info["de"]["Recipes/Campfire"] = "Rezepte/Lagerfeuer"
  +
info["de"]["Recipes/Imbuing Station"] = "Rezepte/Tränkungsstation"
 
info["de"]["Recipes/Crystal Ball"] = "Rezepte/Kristallkugel"
 
info["de"]["Recipes/Crystal Ball"] = "Rezepte/Kristallkugel"
  +
info["de"]["Shadowflame Apparition"] = "Schattenflammenerscheinung"
 
info["de"]["Recipes/Cooking Pot"] = "Rezepte/Kochtopf"
 
info["de"]["Recipes/Cooking Pot"] = "Rezepte/Kochtopf"
info["de"]["Recipes/Bone Welder"] = "Rezepte/Knochenschweißer"
+
info["de"]["SWAT Helmet"] = "SWAT-Helm"
 
info["de"]["Recipes/By Hand"] = "Rezepte/Kein Objekt"
 
info["de"]["Recipes/By Hand"] = "Rezepte/Kein Objekt"
info["de"]["Recipes/Hellforge"] = "Rezepte/Höllenschmiede"
+
info["de"]["Recipes/Steampunk Boiler"] = "Rezepte/Steampunkkessel"
info["de"]["Recipes/Honey Dispenser"] = "Rezepte/Honigspender"
+
info["de"]["Recipes/Blend-O-Matic"] = "Rezepte/Misch-O-Matik"
info["de"]["Recipes/Honey"] = "Rezepte/Honig"
+
info["de"]["Recipes/Living Loom"] = "Rezepte/Lebender Webstuhl"
 
info["de"]["Recipes/Sky Mill"] = "Rezepte/Himmelsmühle"
 
info["de"]["Recipes/Sky Mill"] = "Rezepte/Himmelsmühle"
info["de"]["Recipes/Hardmode Forge"] = "Rezepte/Hardmode-Schmiede"
+
info["de"]["Recipes/Lava"] = "Rezepte/Lava"
info["de"]["Recipes/Hardmode Anvil"] = "Rezepte/Hardmode-Amboss"
+
info["de"]["Seed"] = "Samen"
info["de"]["Recipes/Keg"] = "Rezepte/Gärbottich"
 
 
info["de"]["Recipes/Glass Kiln"] = "Rezepte/Glasmeiler"
 
info["de"]["Recipes/Glass Kiln"] = "Rezepte/Glasmeiler"
 
info["de"]["Recipes/Dye Vat"] = "Rezepte/Färbebottich"
 
info["de"]["Recipes/Dye Vat"] = "Rezepte/Färbebottich"
info["de"]["Recipes/Meat Grinder"] = "Rezepte/Fleischwolf"
 
 
info["de"]["Recipes/Solidifier"] = "Rezepte/Festiger"
 
info["de"]["Recipes/Solidifier"] = "Rezepte/Festiger"
info["de"]["Recipes/Ice Machine"] = "Rezepte/Eismaschine"
+
info["de"]["Recipes/Bone Welder"] = "Rezepte/Knochenschweißer"
 
info["de"]["Recipes/Ecto Mist"] = "Rezepte/Ecto Mist"
 
info["de"]["Recipes/Ecto Mist"] = "Rezepte/Ecto Mist"
  +
info["de"]["Recipes/Hellforge"] = "Rezepte/Höllenschmiede"
  +
info["de"]["Recipes/Honey"] = "Rezepte/Honig"
  +
info["de"]["Recipes/Meat Grinder"] = "Rezepte/Fleischwolf"
 
info["de"]["Recipes/Decay Chamber"] = "Rezepte/Decay Chamber"
 
info["de"]["Recipes/Decay Chamber"] = "Rezepte/Decay Chamber"
 
info["de"]["Recipes/Bookcase"] = "Rezepte/Bücherregal"
 
info["de"]["Recipes/Bookcase"] = "Rezepte/Bücherregal"
info["de"]["Recipes/Flesh Cloning Vat"] = "Rezepte/Bottich zum Fleischklonen"
+
info["de"]["Recipes/Keg"] = "Rezepte/Gärbottich"
info["de"]["Recipes/Autohammer"] = "Rezepte/Autohammer"
+
info["de"]["Recipes/Honey Dispenser"] = "Rezepte/Honigspender"
info["de"]["Recipes/Altar"] = "Rezepte/Altar"
+
info["de"]["Recipes/Hardmode Forge"] = "Rezepte/Hardmode-Schmiede"
info["de"]["Revolver"] = "Revolver"
 
 
info["de"]["Recipes"] = "Rezepte"
 
info["de"]["Recipes"] = "Rezepte"
info["de"]["Repeaters/row"] = "Repetierer/row"
+
info["de"]["Red Squirrel"] = "Roteichhörnchen"
  +
info["de"]["Ruby Robe"] = "Rubinrobe"
 
info["de"]["Repeaters"] = "Repetierer"
 
info["de"]["Repeaters"] = "Repetierer"
 
info["de"]["Mounts"] = "Reittiere"
 
info["de"]["Mounts"] = "Reittiere"
info["de"]["Mount IDs/row"] = "Reittier-IDs/row"
+
info["de"]["Repeaters/row"] = "Repetierer/row"
  +
info["de"]["Antlion Swarmer"] = "Riesieger Ameisenlöwenschwärmer"
 
info["de"]["Mount IDs"] = "Reittier-IDs"
 
info["de"]["Mount IDs"] = "Reittier-IDs"
 
info["de"]["Rich Mahogany Sword"] = "Reiches Mahagonischwert"
 
info["de"]["Rich Mahogany Sword"] = "Reiches Mahagonischwert"
 
info["de"]["Rich Mahogany"] = "Reiches Mahagoni"
 
info["de"]["Rich Mahogany"] = "Reiches Mahagoni"
info["de"]["Rich Mahogany Hammer"] = "Reicher Mahagonihammer"
+
info["de"]["Mount IDs/row"] = "Reittier-IDs/row"
  +
info["de"]["Rune set"] = "Runenset"
 
info["de"]["Rich Mahogany Bow"] = "Reicher Mahagonibogen"
 
info["de"]["Rich Mahogany Bow"] = "Reicher Mahagonibogen"
  +
info["de"]["Recipes/Ice Machine"] = "Rezepte/Eismaschine"
  +
info["de"]["Recipes/Autohammer"] = "Rezepte/Autohammer"
 
info["de"]["Rich Mahogany armor"] = "Reiche Mahagonirüstung"
 
info["de"]["Rich Mahogany armor"] = "Reiche Mahagonirüstung"
info["de"]["Rain Cloud"] = "Regenwolke"
+
info["de"]["Giant Fungi Bulb"] = "Riesige Pilzknolle"
  +
info["de"]["Robot Mask"] = "Roboterset"
 
info["de"]["Rainbow Brick"] = "Regenbogenziegel"
 
info["de"]["Rainbow Brick"] = "Regenbogenziegel"
 
info["de"]["Rainbow Slime"] = "Regenbogenschleim"
 
info["de"]["Rainbow Slime"] = "Regenbogenschleim"
info["de"]["Raincoat Zombie"] = "Regenmantelzombie"
 
info["de"]["Umbrella"] = "Regenschirm"
 
 
info["de"]["Rainbow Rod"] = "Regenbogenrute"
 
info["de"]["Rainbow Rod"] = "Regenbogenrute"
  +
info["de"]["Rainbow-Crystal-Staff"] = "Regenbogenkristallstab"
  +
info["de"]["Recipes/Flesh Cloning Vat"] = "Rezepte/Bottich zum Fleischklonen"
  +
info["de"]["Rainbow Gun"] = "Regenbogengewehr"
  +
info["de"]["Recipes/Altar"] = "Rezepte/Altar"
  +
info["de"]["Red's Throw"] = "Reds Überwurf"
  +
info["de"]["Red Ryder"] = "Red Ryder"
  +
info["de"]["Rain"] = "Regen"
 
info["de"]["Recipes/Tinkerer's Workshop/register"] = "Recipes/Tinkerer's Workshop/register"
 
info["de"]["Recipes/Tinkerer's Workshop/register"] = "Recipes/Tinkerer's Workshop/register"
  +
info["de"]["Giant Bat"] = "Riesenfledermaus"
 
info["de"]["Recipes/Teapot/register"] = "Recipes/Teapot/register"
 
info["de"]["Recipes/Teapot/register"] = "Recipes/Teapot/register"
  +
info["de"]["Rolling Cactus"] = "Rollender Kaktus"
 
info["de"]["Recipes/Table/register"] = "Recipes/Table/register"
 
info["de"]["Recipes/Table/register"] = "Recipes/Table/register"
 
info["de"]["Recipes/Meat Grinder/register"] = "Recipes/Meat Grinder/register"
 
info["de"]["Recipes/Meat Grinder/register"] = "Recipes/Meat Grinder/register"
 
info["de"]["Recipes/Lava/register"] = "Recipes/Lava/register"
 
info["de"]["Recipes/Lava/register"] = "Recipes/Lava/register"
 
info["de"]["Recipes/Keg/register"] = "Recipes/Keg/register"
 
info["de"]["Recipes/Keg/register"] = "Recipes/Keg/register"
  +
info["de"]["Recipes/Solidifier/register"] = "Recipes/Solidifier/register"
 
info["de"]["Recipes/Water/register"] = "Recipes/Water/register"
 
info["de"]["Recipes/Water/register"] = "Recipes/Water/register"
  +
info["de"]["Recipes/Sky Mill/register"] = "Recipes/Sky Mill/register"
  +
info["de"]["Revolver"] = "Revolver"
 
info["de"]["Recipes/Steampunk Boiler/register"] = "Recipes/Steampunk Boiler/register"
 
info["de"]["Recipes/Steampunk Boiler/register"] = "Recipes/Steampunk Boiler/register"
info["de"]["Recipes/Honey/register"] = "Recipes/Honey/register"
+
info["de"]["Recipes/Hardmode Anvil"] = "Rezepte/Hardmode-Amboss"
 
info["de"]["Recipes/Loom/register"] = "Recipes/Loom/register"
 
info["de"]["Recipes/Loom/register"] = "Recipes/Loom/register"
 
info["de"]["Recipes/Living Loom/register"] = "Recipes/Living Loom/register"
 
info["de"]["Recipes/Living Loom/register"] = "Recipes/Living Loom/register"
info["de"]["Recipes/Solidifier/register"] = "Recipes/Solidifier/register"
+
info["de"]["Recipes/Honey/register"] = "Recipes/Honey/register"
info["de"]["Recipes/Lihzahrd Furnace/register"] = "Recipes/Lihzahrd Furnace/register"
+
info["de"]["Recipes/Pre-Hardmode Anvil"] = "Rezepte/Pre-Hardmode-Amboss"
info["de"]["Recipes/Sky Mill/register"] = "Recipes/Sky Mill/register"
 
info["de"]["Recipes/Imbuing Station/register"] = "Recipes/Imbuing Station/register"
 
info["de"]["Recipes/Sawmill/register"] = "Recipes/Sawmill/register"
 
 
info["de"]["Recipes/Placed Bottle/register"] = "Recipes/Placed Bottle/register"
 
info["de"]["Recipes/Placed Bottle/register"] = "Recipes/Placed Bottle/register"
info["de"]["Recipes/Ice Machine/register"] = "Recipes/Ice Machine/register"
+
info["de"]["Recipes/Sawmill/register"] = "Recipes/Sawmill/register"
  +
info["de"]["Recipes/Hardmode Anvil/register"] = "Recipes/Hardmode Anvil/register"
 
info["de"]["Recipes/Flesh Cloning Vat/register"] = "Recipes/Flesh Cloning Vat/register"
 
info["de"]["Recipes/Flesh Cloning Vat/register"] = "Recipes/Flesh Cloning Vat/register"
  +
info["de"]["Recipes/Ice Machine/register"] = "Recipes/Ice Machine/register"
  +
info["de"]["Recipes/Lihzahrd Furnace/register"] = "Recipes/Lihzahrd Furnace/register"
  +
info["de"]["Recipes/Crystal Ball/register"] = "Recipes/Crystal Ball/register"
  +
info["de"]["Recipes/Cooking Pot/register"] = "Recipes/Cooking Pot/register"
 
info["de"]["Recipes/Decay Chamber/register"] = "Recipes/Decay Chamber/register"
 
info["de"]["Recipes/Decay Chamber/register"] = "Recipes/Decay Chamber/register"
info["de"]["Rain"] = "Regen"
+
info["de"]["Recipes/Imbuing Station/register"] = "Recipes/Imbuing Station/register"
info["de"]["Recipes/Hellforge/register"] = "Recipes/Hellforge/register"
 
 
info["de"]["Recipes/Campfire/register"] = "Recipes/Campfire/register"
 
info["de"]["Recipes/Campfire/register"] = "Recipes/Campfire/register"
  +
info["de"]["Recipes/Blend-O-Matic/register"] = "Recipes/Blend-O-Matic/register"
 
info["de"]["Recipes/Honey Dispenser/register"] = "Recipes/Honey Dispenser/register"
 
info["de"]["Recipes/Honey Dispenser/register"] = "Recipes/Honey Dispenser/register"
info["de"]["Recipes/Pre-Hardmode Anvil/register"] = "Recipes/Pre-Hardmode Anvil/register"
 
info["de"]["Recipes/Hardmode Forge/register"] = "Recipes/Hardmode Forge/register"
 
info["de"]["Recipes/Glass Kiln/register"] = "Recipes/Glass Kiln/register"
 
 
info["de"]["Recipes/Autohammer/register"] = "Recipes/Autohammer/register"
 
info["de"]["Recipes/Autohammer/register"] = "Recipes/Autohammer/register"
info["de"]["Recipes/Blend-O-Matic/register"] = "Recipes/Blend-O-Matic/register"
+
info["de"]["Recipes/Hellforge/register"] = "Recipes/Hellforge/register"
info["de"]["Re-Logic"] = "Re-Logic"
 
info["de"]["Rainbow-Crystal-Staff"] = "Regenbogenkristallstab"
 
info["de"]["Recipes/Dye Vat/register"] = "Recipes/Dye Vat/register"
 
info["de"]["Recipes/Crystal Ball/register"] = "Recipes/Crystal Ball/register"
 
info["de"]["Rainbow Gun"] = "Regenbogengewehr"
 
info["de"]["Recipes/Cooking Pot/register"] = "Recipes/Cooking Pot/register"
 
info["de"]["Red's Throw"] = "Reds Überwurf"
 
info["de"]["Recipes/Work Bench/register"] = "Recipes/Work Bench/register"
 
info["de"]["Vine"] = "Ranke"
 
 
info["de"]["Recipes/Heavy Work Bench/register"] = "Recipes/Heavy Work Bench/register"
 
info["de"]["Recipes/Heavy Work Bench/register"] = "Recipes/Heavy Work Bench/register"
info["de"]["Tattered Bee Wing"] = "Ramponierter Bienenflügel"
+
info["de"]["Recipes/Hardmode Forge/register"] = "Recipes/Hardmode Forge/register"
info["de"]["Red Ryder"] = "Red Ryder"
 
info["de"]["Recipes/Hardmode Anvil/register"] = "Recipes/Hardmode Anvil/register"
 
info["de"]["Recipes/Bookcase/register"] = "Recipes/Bookcase/register"
 
info["de"]["Raven Staff"] = "Rabenstab"
 
info["de"]["Recipes/Furnace/register"] = "Recipes/Furnace/register"
 
info["de"]["Recipes/Bone Welder/register"] = "Recipes/Bone Welder/register"
 
info["de"]["Recipes/Altar/register"] = "Recipes/Altar/register"
 
info["de"]["Crimtane Ore"] = "Purpurtanerz"
 
info["de"]["Recipes/Ancient Manipulator/register"] = "Recipes/Ancient Manipulator/register"
 
info["de"]["Recipes/By Hand/register"] = "Recipes/By Hand/register"
 
 
info["de"]["Smokegrenade"] = "Rauchbombe"
 
info["de"]["Smokegrenade"] = "Rauchbombe"
info["de"]["Rocket Boots"] = "Raketenstiefel"
 
info["de"]["pylon"] = "Pylonen"
 
info["de"]["Razorpine"] = "Rasierfichte"
 
 
info["de"]["Razorblade Typhoon"] = "Rasierklingentaifun"
 
info["de"]["Razorblade Typhoon"] = "Rasierklingentaifun"
info["de"]["Raven"] = "Rabe"
+
info["de"]["Rich Mahogany Hammer"] = "Reicher Mahagonihammer"
info["de"]["Jellyfish Necklace"] = "Quallenhalskette"
+
info["de"]["Razorpine"] = "Rasierfichte"
  +
info["de"]["Tattered Bee Wing"] = "Ramponierter Bienenflügel"
  +
info["de"]["Vine"] = "Ranke"
 
info["de"]["Rally"] = "Rally"
 
info["de"]["Rally"] = "Rally"
info["de"]["Jellyfish Diving Gear"] = "Quallentaucherausrüstung"
 
info["de"]["Crimson Crate"] = "Purpurkiste"
 
info["de"]["Rockets"] = "Raketen"
 
 
info["de"]["Rocket Launcher"] = "Raketenwerfer"
 
info["de"]["Rocket Launcher"] = "Raketenwerfer"
info["de"]["Inle/Outlet pump"] = "Pumpen"
+
info["de"]["Recipes/Glass Kiln/register"] = "Recipes/Glass Kiln/register"
  +
info["de"]["Rocket Boots"] = "Raketenstiefel"
  +
info["de"]["Recipes/Pre-Hardmode Anvil/register"] = "Recipes/Pre-Hardmode Anvil/register"
  +
info["de"]["Rain Cloud"] = "Regenwolke"
  +
info["de"]["Rockets"] = "Raketen"
  +
info["de"]["Umbrella"] = "Regenschirm"
 
info["de"]["Radar"] = "Radar"
 
info["de"]["Radar"] = "Radar"
  +
info["de"]["Raven Staff"] = "Rabenstab"
 
info["de"]["R.E.K. 3000"] = "R.E.K. 3000"
 
info["de"]["R.E.K. 3000"] = "R.E.K. 3000"
info["de"]["Projectile IDs"] = "Projektil-IDs"
+
info["de"]["Recipes/Bookcase/register"] = "Recipes/Bookcase/register"
info["de"]["Projectile IDs/row"] = "Projektil-IDs/row"
+
info["de"]["Recipes/Dye Vat/register"] = "Recipes/Dye Vat/register"
  +
info["de"]["Jellyfish Necklace"] = "Quallenhalskette"
  +
info["de"]["pylon"] = "Pylonen"
  +
info["de"]["Pygmy Staff"] = "Pygmäenstab"
  +
info["de"]["Recipes/Bone Welder/register"] = "Recipes/Bone Welder/register"
  +
info["de"]["Recipes/Furnace/register"] = "Recipes/Furnace/register"
 
info["de"]["Pygmy Necklace"] = "Pygmäenhalsband"
 
info["de"]["Pygmy Necklace"] = "Pygmäenhalsband"
info["de"]["Velocity"] = "Projektilgeschwindigkeit"
 
info["de"]["Pre-Hardmode Anvils"] = "Pre-Hardmode-Ambosse"
 
 
info["de"]["Pwnhammer"] = "Pwnhammer"
 
info["de"]["Pwnhammer"] = "Pwnhammer"
  +
info["de"]["Crimtane Ore"] = "Purpurtanerz"
 
info["de"]["Crimtane Bar"] = "Purpurtanbarren"
 
info["de"]["Crimtane Bar"] = "Purpurtanbarren"
 
info["de"]["Crimson Tigerfish"] = "Purpurner Tigerfisch"
 
info["de"]["Crimson Tigerfish"] = "Purpurner Tigerfisch"
info["de"]["Pygmy Staff"] = "Pygmäenstab"
+
info["de"]["Crimson armor"] = "Purpurne Rüstung"
info["de"]["Buffs"] = "Positive Statuseffekte"
 
info["de"]["Platinum Pickaxe"] = "Platinspitzhacke"
 
info["de"]["Pre-Hardmode"] = "Pre-Hardmode"
 
 
info["de"]["Crimson Rod"] = "Purpurne Rute"
 
info["de"]["Crimson Rod"] = "Purpurne Rute"
  +
info["de"]["Recipes/Work Bench/register"] = "Recipes/Work Bench/register"
  +
info["de"]["Crimson Crate"] = "Purpurkiste"
  +
info["de"]["Crimson Heart (item)"] = "Purpurherz (Gegenstand)"
  +
info["de"]["Recipes/Altar/register"] = "Recipes/Altar/register"
 
info["de"]["Crimson Heart"] = "Purpurherz"
 
info["de"]["Crimson Heart"] = "Purpurherz"
info["de"]["Crimson Axe"] = "Purpurne Axt"
+
info["de"]["Inle/Outlet pump"] = "Pumpen"
  +
info["de"]["Pulse Bow"] = "Pulsbogen"
 
info["de"]["Psycho Knife"] = "Psycho-Messer"
 
info["de"]["Psycho Knife"] = "Psycho-Messer"
info["de"]["Platinum armor"] = "Platinrüstung"
+
info["de"]["Projectile IDs/row"] = "Projektil-IDs/row"
  +
info["de"]["Projectile IDs"] = "Projektil-IDs"
  +
info["de"]["Raincoat Zombie"] = "Regenmantelzombie"
  +
info["de"]["Prismite"] = "Prismit"
  +
info["de"]["Princess Hat"] = "Prinzessinnenset"
 
info["de"]["Princess"] = "Prinzessin"
 
info["de"]["Princess"] = "Prinzessin"
info["de"]["Psycho"] = "Psycho"
+
info["de"]["Recipes/Ancient Manipulator/register"] = "Recipes/Ancient Manipulator/register"
  +
info["de"]["Pre-Hardmode Anvils"] = "Pre-Hardmode-Ambosse"
  +
info["de"]["Pre-Hardmode"] = "Pre-Hardmode"
 
info["de"]["Power Glove"] = "Powerhandschuh"
 
info["de"]["Power Glove"] = "Powerhandschuh"
info["de"]["Crimera"] = "Purmere"
+
info["de"]["Buffs"] = "Positive Statuseffekte"
info["de"]["Prismite"] = "Prismit"
+
info["de"]["Recipes/By Hand/register"] = "Recipes/By Hand/register"
info["de"]["Pulse Bow"] = "Pulsbogen"
 
info["de"]["Plantera's Bulb"] = "Planteras Knolle"
 
info["de"]["Plantera"] = "Plantera"
 
info["de"]["Crimson armor"] = "Purpurne Rüstung"
 
info["de"]["Platinum Watch"] = "Platinuhr"
 
 
info["de"]["Portal Gun"] = "Portalrevolver"
 
info["de"]["Portal Gun"] = "Portalrevolver"
info["de"]["Poltergeist"] = "Poltergeist"
 
info["de"]["Crimson Heart (item)"] = "Purpurherz (Gegenstand)"
 
info["de"]["Princess Hat"] = "Prinzessinnenset"
 
 
info["de"]["Portal Gun"] = "Portalkanone"
 
info["de"]["Portal Gun"] = "Portalkanone"
  +
info["de"]["Platinum Watch"] = "Platinuhr"
  +
info["de"]["Platinum Pickaxe"] = "Platinspitzhacke"
  +
info["de"]["Platinum Shortsword"] = "Platinkurzschwert"
  +
info["de"]["Platinum armor"] = "Platinrüstung"
  +
info["de"]["Velocity"] = "Projektilgeschwindigkeit"
 
info["de"]["Platinum Crown"] = "Platinkrone"
 
info["de"]["Platinum Crown"] = "Platinkrone"
info["de"]["Pirate Map"] = "Piratenkarte"
+
info["de"]["Platinum Ore"] = "Platinerz"
info["de"]["Platinum Shortsword"] = "Platinkurzschwert"
 
 
info["de"]["Platinum Broadsword"] = "Platinbreitschwert"
 
info["de"]["Platinum Broadsword"] = "Platinbreitschwert"
info["de"]["Platinum Hammer"] = "Platinhammer"
 
info["de"]["Platinum Ore"] = "Platinerz"
 
info["de"]["Pirate/Names"] = "Pirat/Namen"
 
info["de"]["Piranha"] = "Piranha"
 
 
info["de"]["Platinum Bar"] = "Platinbarren"
 
info["de"]["Platinum Bar"] = "Platinbarren"
info["de"]["Scourge of the Corruptor"] = "Plage des Verderbers"
+
info["de"]["Plantera's Bulb"] = "Planteras Knolle"
info["de"]["Pixie Dust"] = "Pixie-Staub"
+
info["de"]["Plantera"] = "Plantera"
info["de"]["Platinum Axe"] = "Platinaxt"
 
 
info["de"]["Platinum Bow"] = "Platinbogen"
 
info["de"]["Platinum Bow"] = "Platinbogen"
 
info["de"]["Planked Wall"] = "Plankenwand"
 
info["de"]["Planked Wall"] = "Plankenwand"
info["de"]["Pirate Invasion"] = "Pirateninvasion"
+
info["de"]["Pixie Dust"] = "Pixie-Staub"
info["de"]["Shroomite Digging Claw"] = "Pilzmitgrabeforke"
+
info["de"]["Scourge of the Corruptor"] = "Plage des Verderbers"
 
info["de"]["Handgun"] = "Pistole"
 
info["de"]["Handgun"] = "Pistole"
  +
info["de"]["Pixie"] = "Pixie"
 
info["de"]["Pirate Staff"] = "Piratenstab"
 
info["de"]["Pirate Staff"] = "Piratenstab"
info["de"]["Pixie Shirt"] = "Pixieset"
 
info["de"]["Mushrooms"] = "Pilze"
 
info["de"]["Pirate Deckhand"] = "Piratenmatrose"
 
info["de"]["Pixie"] = "Pixie"
 
 
info["de"]["Pirate Captain"] = "Piratenkäpt'n"
 
info["de"]["Pirate Captain"] = "Piratenkäpt'n"
info["de"]["Pirate"] = "Pirat"
+
info["de"]["Pirate Map"] = "Piratenkarte"
info["de"]["Pirate Crossbower"] = "Piratenarmbruster"
 
info["de"]["Piranha Gun"] = "Piranhapistole"
 
info["de"]["Shroomite armor"] = "Pilzmitrüstung"
 
 
info["de"]["Pirate Deadeye"] = "Piratenjungfer"
 
info["de"]["Pirate Deadeye"] = "Piratenjungfer"
info["de"]["Pirate Corsair"] = "Piratenkorsar"
+
info["de"]["Pirate"] = "Pirat"
info["de"]["Arrows"] = "Pfeile"
+
info["de"]["Pirate/Names"] = "Pirat/Namen"
info["de"]["Arrows/row"] = "Pfeile/row"
+
info["de"]["Pirate Invasion"] = "Pirateninvasion"
info["de"]["Pearlstone Block"] = "Perlsteinblock"
 
 
info["de"]["Pinky"] = "Pinky"
 
info["de"]["Pinky"] = "Pinky"
 
info["de"]["Mushroom Spear"] = "Pilzspeer"
 
info["de"]["Mushroom Spear"] = "Pilzspeer"
  +
info["de"]["Piranha"] = "Piranha"
 
info["de"]["Mushroom Cap"] = "Pilzmütze"
 
info["de"]["Mushroom Cap"] = "Pilzmütze"
info["de"]["Pearlwood Crate"] = "Perlholzkiste"
+
info["de"]["Shroomite armor"] = "Pilzmitrüstung"
info["de"]["Penguin"] = "Pinguin"
+
info["de"]["Shroomite Digging Claw"] = "Pilzmitgrabeforke"
info["de"]["Pearlwood Bow"] = "Perlholzbogen"
+
info["de"]["Shroomite Bar"] = "Pilzmitbarren"
info["de"]["Vial of Blood"] = "Phiole mit Blut"
 
 
info["de"]["Mushroom Grass Seeds"] = "Pilzgras-Saat"
 
info["de"]["Mushroom Grass Seeds"] = "Pilzgras-Saat"
info["de"]["Shroomerang"] = "Pilzerang"
+
info["de"]["Mushrooms"] = "Pilze"
info["de"]["Petri Dish"] = "Petrischale"
 
info["de"]["Shroomite Bar"] = "Pilzmitbarren"
 
info["de"]["Party Girl/Names"] = "Partygirl/Namen"
 
 
info["de"]["Glowing Mushroom biome"] = "Pilzbiom"
 
info["de"]["Glowing Mushroom biome"] = "Pilzbiom"
  +
info["de"]["Mushroom"] = "Pilz"
 
info["de"]["Piano"] = "Pianos"
 
info["de"]["Piano"] = "Pianos"
 
info["de"]["Phoenix Blaster"] = "Phoenix-Blaster"
 
info["de"]["Phoenix Blaster"] = "Phoenix-Blaster"
info["de"]["Plants"] = "Pflanzen"
 
info["de"]["Mushroom"] = "Pilz"
 
info["de"]["Party"] = "Party"
 
info["de"]["Pearlstonebrick Wall"] = "Perlstein-Ziegelwand"
 
info["de"]["Pearlwood armor"] = "Perlholzrüstung"
 
info["de"]["Panic Necklace"] = "Panikhalskette"
 
info["de"]["Pearlstone Brick"] = "Perlsteinziegel"
 
 
info["de"]["Vial of Venom"] = "Phiole mit Toxikum"
 
info["de"]["Vial of Venom"] = "Phiole mit Toxikum"
  +
info["de"]["Vial of Blood"] = "Phiole mit Blut"
 
info["de"]["Stake Launcher"] = "Pflockwerfer"
 
info["de"]["Stake Launcher"] = "Pflockwerfer"
info["de"]["Palladium Pickaxe"] = "Palladiumspitzhacke"
+
info["de"]["Plants"] = "Pflanzen"
 
info["de"]["Dart Trap"] = "Pfeilfalle"
 
info["de"]["Dart Trap"] = "Pfeilfalle"
  +
info["de"]["Arrows/row"] = "Pfeile/row"
  +
info["de"]["Arrows"] = "Pfeile"
  +
info["de"]["Jellyfish Diving Gear"] = "Quallentaucherausrüstung"
  +
info["de"]["Pearlstone Brick"] = "Perlsteinziegel"
  +
info["de"]["Pearlstone Block"] = "Perlsteinblock"
  +
info["de"]["Pearlstonebrick Wall"] = "Perlstein-Ziegelwand"
 
info["de"]["Pearlwood Sword"] = "Perlholzschwert"
 
info["de"]["Pearlwood Sword"] = "Perlholzschwert"
info["de"]["Stake"] = "Pflock"
+
info["de"]["Raven"] = "Rabe"
info["de"]["Palladium Ore"] = "Palladiumerz"
+
info["de"]["Pearlwood Crate"] = "Perlholzkiste"
info["de"]["Pearls"] = "Perlen"
+
info["de"]["Re-Logic"] = "Re-Logic"
info["de"]["Palladium Drill"] = "Palladiumbohrer"
+
info["de"]["Crimera"] = "Purmere"
info["de"]["Parka-Outfit"] = "Parka-Set"
+
info["de"]["Crimson Axe"] = "Purpurne Axt"
info["de"]["palladium bar"] = "Palladiumbarren"
 
 
info["de"]["Pearlwood"] = "Perlholz"
 
info["de"]["Pearlwood"] = "Perlholz"
info["de"]["Pearlwood Hammer"] = "Perlholzhammer"
+
info["de"]["Pearls"] = "Perlen"
 
info["de"]["Party Bullet"] = "Partykugel"
 
info["de"]["Party Bullet"] = "Partykugel"
info["de"]["PDA"] = "PDA"
+
info["de"]["Platinum Hammer"] = "Platinhammer"
info["de"]["Ocean Crate"] = "Ozeankiste"
+
info["de"]["Party Girl"] = "Partygirl"
  +
info["de"]["Party"] = "Party"
  +
info["de"]["Psycho"] = "Psycho"
  +
info["de"]["Party Girl/Names"] = "Partygirl/Namen"
  +
info["de"]["Papyrus Scarab"] = "Papyrusskarabäus"
  +
info["de"]["Parrot Cracker"] = "Papageienkräcker"
  +
info["de"]["Mime Mask"] = "Pantomimen-Maske"
  +
info["de"]["Panic Necklace"] = "Panikhalskette"
  +
info["de"]["Palm Wood Sword"] = "Palmholzschwert"
  +
info["de"]["Platinum Axe"] = "Platinaxt"
 
info["de"]["Palmwood"] = "Palmholz"
 
info["de"]["Palmwood"] = "Palmholz"
  +
info["de"]["Palladium Column"] = "Palladiumsäule"
  +
info["de"]["Palladium Pickaxe"] = "Palladiumspitzhacke"
  +
info["de"]["Poltergeist"] = "Poltergeist"
  +
info["de"]["Palladium Pike"] = "Palladiumspieß"
  +
info["de"]["Piranha Gun"] = "Piranhapistole"
 
info["de"]["Palladium armor"] = "Palladiumrüstung"
 
info["de"]["Palladium armor"] = "Palladiumrüstung"
info["de"]["Parrot Cracker"] = "Papageienkräcker"
 
info["de"]["Papyrus Scarab"] = "Papyrusskarabäus"
 
info["de"]["Palm Wood Bow"] = "Palmholzbogen"
 
info["de"]["Parrot"] = "Papagei"
 
 
info["de"]["Palladium Repeater"] = "Palladiumrepetierer"
 
info["de"]["Palladium Repeater"] = "Palladiumrepetierer"
  +
info["de"]["Petri Dish"] = "Petrischale"
  +
info["de"]["Pirate Corsair"] = "Piratenkorsar"
  +
info["de"]["Palladium Ore"] = "Palladiumerz"
  +
info["de"]["Penguin"] = "Pinguin"
  +
info["de"]["Palladium Drill"] = "Palladiumbohrer"
  +
info["de"]["Pixie Shirt"] = "Pixieset"
  +
info["de"]["palladium bar"] = "Palladiumbarren"
  +
info["de"]["Stockade Crate"] = "Palisadenkiste"
  +
info["de"]["Stake"] = "Pflock"
  +
info["de"]["Shroomerang"] = "Pilzerang"
  +
info["de"]["Paladin Hammer"] = "Paladins Hammer"
  +
info["de"]["Paladin"] = "Paladin"
  +
info["de"]["PDA"] = "PDA"
  +
info["de"]["Ocean Crate"] = "Ozeankiste"
  +
info["de"]["Pearlwood armor"] = "Perlholzrüstung"
 
info["de"]["Ocean"] = "Ozean"
 
info["de"]["Ocean"] = "Ozean"
info["de"]["Palladium Waraxe"] = "Palladiumkriegsaxt"
+
info["de"]["Obsidian Swordfish"] = "Osidianschwertfisch"
info["de"]["Palm Wood Sword"] = "Palmholzschwert"
+
info["de"]["Pirate Deckhand"] = "Piratenmatrose"
info["de"]["Mime Mask"] = "Pantomimen-Maske"
 
info["de"]["Party Girl"] = "Partygirl"
 
info["de"]["Orichalcum Drill"] = "Oreichalkosbohrer"
 
info["de"]["Orichalcum"] = "Oreichalkosbarren"
 
 
info["de"]["Orichalcum Pichaxe"] = "Oreichalkosspitzhacke"
 
info["de"]["Orichalcum Pichaxe"] = "Oreichalkosspitzhacke"
info["de"]["Palladium Column"] = "Palladiumsäule"
+
info["de"]["Orichalcum Armor"] = "Oreichalkosrüstung"
  +
info["de"]["Orichalcum Ore"] = "Oreichalkoserz"
  +
info["de"]["Orichalcum"] = "Oreichalkosbarren"
  +
info["de"]["Orichalcum Drill"] = "Oreichalkosbohrer"
 
info["de"]["Optic Staff"] = "Optischer Stab"
 
info["de"]["Optic Staff"] = "Optischer Stab"
info["de"]["Palladium Pike"] = "Palladiumspieß"
+
info["de"]["Old-gen console version"] = "Old-gen-Konsolenversion"
  +
info["de"]["Pirate Crossbower"] = "Piratenarmbruster"
 
info["de"]["Ocram"] = "Ocram"
 
info["de"]["Ocram"] = "Ocram"
  +
info["de"]["Obsidian Brick"] = "Obsidianziegel"
  +
info["de"]["Obsidian Water Walking Boots"] = "Obsidianwasserwanderstiefel"
 
info["de"]["Obsidian Skull"] = "Obsidianschädel"
 
info["de"]["Obsidian Skull"] = "Obsidianschädel"
info["de"]["Palladium Sword"] = "Palladiumschwert"
+
info["de"]["Obsidian Lock Box"] = "Obsidianschließkassette"
  +
info["de"]["Obsidian Shield"] = "Obsidianschild"
  +
info["de"]["Obsidian Rose"] = "Obsidianrose"
 
info["de"]["Obsidian Crate"] = "Obsidiankiste"
 
info["de"]["Obsidian Crate"] = "Obsidiankiste"
 
info["de"]["Obsidian Skin Potion"] = "Obsidianhaut-Trank"
 
info["de"]["Obsidian Skin Potion"] = "Obsidianhaut-Trank"
info["de"]["Paladin Hammer"] = "Paladins Hammer"
+
info["de"]["Obsidian Horseshoe"] = "Obsidian-Hufeisen"
 
info["de"]["Obsidian"] = "Obsidian"
 
info["de"]["Obsidian"] = "Obsidian"
  +
info["de"]["Parka-Outfit"] = "Parka-Set"
 
info["de"]["Oasis Crate"] = "Oasiskiste"
 
info["de"]["Oasis Crate"] = "Oasiskiste"
info["de"]["Paladin"] = "Paladin"
 
 
info["de"]["Nymph"] = "Nymphe"
 
info["de"]["Nymph"] = "Nymphe"
  +
info["de"]["Nutcracker"] = "Nussknacker"
 
info["de"]["North Pole"] = "Nordpol"
 
info["de"]["North Pole"] = "Nordpol"
info["de"]["Obsidian Swordfish"] = "Osidianschwertfisch"
 
info["de"]["Neptune's Shell"] = "Neptuns Muschel"
 
info["de"]["Stockade Crate"] = "Palisadenkiste"
 
info["de"]["Orichalcum Waraxe"] = "Oreichalkoskriegsaxt"
 
info["de"]["Orichalcum Repeater"] = "Oreichalkosrepetierer"
 
info["de"]["Old-gen console version"] = "Old-gen-Konsolenversion"
 
info["de"]["Orichalcum Sword"] = "Oreichalkosschwert"
 
info["de"]["Orichalcum Armor"] = "Oreichalkosrüstung"
 
info["de"]["Orichalcum Halberd"] = "Oreichalkoshellebarde"
 
info["de"]["Debuffs"] = "Negative Statuseffekte"
 
 
info["de"]["Ninja Clothes"] = "Ninjarüstung"
 
info["de"]["Ninja Clothes"] = "Ninjarüstung"
info["de"]["Orichalcum Ore"] = "Oreichalkoserz"
 
info["de"]["Obsidian Brick"] = "Obsidianziegel"
 
info["de"]["Obsidian Brick Wall"] = "Obsidianziegelwand"
 
info["de"]["Obsidian Shield"] = "Obsidianschild"
 
info["de"]["Obsidian Lock Box"] = "Obsidianschließkassette"
 
info["de"]["Obsidian Rose"] = "Obsidianrose"
 
info["de"]["Melee weapons/row"] = "Nahkampfwaffen/row"
 
info["de"]["Obsidian Water Walking Boots"] = "Obsidianwasserwanderstiefel"
 
info["de"]["Nutcracker"] = "Nussknacker"
 
info["de"]["Melee weapons"] = "Nahkampfwaffen"
 
info["de"]["Necro Armor"] = "Nekrorüstung"
 
info["de"]["Obsidian Horseshoe"] = "Obsidian-Hufeisen"
 
info["de"]["Nail"] = "Nagel"
 
 
info["de"]["Nimbus Rod"] = "Nimbusrute"
 
info["de"]["Nimbus Rod"] = "Nimbusrute"
info["de"]["NPCs"] = "NPCs"
+
info["de"]["Nettle Burst"] = "Nesselstoß"
info["de"]["Nebula Armor"] = "Nebularüstung"
+
info["de"]["Pearlwood Bow"] = "Perlholzbogen"
  +
info["de"]["Neptune's Shell"] = "Neptuns Muschel"
  +
info["de"]["Necro Armor"] = "Nekrorüstung"
 
info["de"]["Nectar"] = "Nektar"
 
info["de"]["Nectar"] = "Nektar"
info["de"]["Nettle Burst"] = "Nesselstoß"
 
 
info["de"]["Necromantic Scroll"] = "Nekromantische Schriftrolle"
 
info["de"]["Necromantic Scroll"] = "Nekromantische Schriftrolle"
info["de"]["NPC names"] = "NPC-Namen"
+
info["de"]["Debuffs"] = "Negative Statuseffekte"
info["de"]["Nebula Dye"] = "Nebula-Farbstoff"
+
info["de"]["Nebula Armor"] = "Nebularüstung"
info["de"]["Nebula Blaze"] = "Nebula Blaze"
+
info["de"]["Pearlwood Hammer"] = "Perlholzhammer"
info["de"]["Nazar"] = "Nazar"
+
info["de"]["Nano Bullet"] = "Nanokugel"
 
info["de"]["Nanites"] = "Naniten"
 
info["de"]["Nanites"] = "Naniten"
info["de"]["Nebula Arcanum"] = "Nebula Arcanum"
 
info["de"]["Musket Ball"] = "Musketenkugel"
 
info["de"]["NPC drops"] = "NPC-Drops"
 
info["de"]["Nebula Fragment Block"] = "Nebula-Fragment-Block"
 
 
info["de"]["Nebula Blaze"] = "Nebula-Aufflammen"
 
info["de"]["Nebula Blaze"] = "Nebula-Aufflammen"
info["de"]["Muramasa"] = "Muramasa"
+
info["de"]["Nazar"] = "Nazar"
info["de"]["Ammunition items"] = "Munition"
 
info["de"]["Spike Ball"] = "Nagelball"
 
info["de"]["Nano Bullet"] = "Nanokugel"
 
info["de"]["Nailgun"] = "Nagelpistole"
 
 
info["de"]["Jester's Arrow"] = "Narrenpfeil"
 
info["de"]["Jester's Arrow"] = "Narrenpfeil"
  +
info["de"]["Nebula Dye"] = "Nebula-Farbstoff"
  +
info["de"]["Nebula Arcanum"] = "Nebula Arcanum"
  +
info["de"]["Melee weapons/row"] = "Nahkampfwaffen/row"
  +
info["de"]["Melee weapons"] = "Nahkampfwaffen"
 
info["de"]["Nailhead"] = "Nagelkopf"
 
info["de"]["Nailhead"] = "Nagelkopf"
info["de"]["Moss"] = "Moos"
+
info["de"]["Nail"] = "Nagel"
 
info["de"]["Night Vision Helmet"] = "Nachtsichthelm"
 
info["de"]["Night Vision Helmet"] = "Nachtsichthelm"
 
info["de"]["Night Owl Potion"] = "Nachteulentrank"
 
info["de"]["Night Owl Potion"] = "Nachteulentrank"
info["de"]["Moon Lord"] = "Mondherr"
+
info["de"]["Palladium Sword"] = "Palladiumschwert"
  +
info["de"]["NPCs"] = "NPCs"
  +
info["de"]["NPC names"] = "NPC-Namen"
  +
info["de"]["Parrot"] = "Papagei"
  +
info["de"]["NPC drops"] = "NPC-Drops"
 
info["de"]["Coin Gun"] = "Münzgewehr"
 
info["de"]["Coin Gun"] = "Münzgewehr"
 
info["de"]["Coin Ring"] = "Münzenring"
 
info["de"]["Coin Ring"] = "Münzenring"
info["de"]["Modifiers/Universal"] = "Modifikation/Universell"
+
info["de"]["Trash Can"] = "Mülleimer"
info["de"]["Modifiers/Complete"] = "Modifikation/Vollständig"
 
info["de"]["Modifiers/Melee"] = "Modifikation/Nahkampf"
 
info["de"]["Modifiers/Magic"] = "Modifikation/Magie"
 
info["de"]["Modifiers/Common"] = "Modifikation/Gewöhnlich"
 
 
info["de"]["Coins"] = "Münzen"
 
info["de"]["Coins"] = "Münzen"
 
info["de"]["Mysterious Tablet"] = "Mysteriöse Tafel"
 
info["de"]["Mysterious Tablet"] = "Mysteriöse Tafel"
  +
info["de"]["Musket Ball"] = "Musketenkugel"
  +
info["de"]["Palladium Waraxe"] = "Palladiumkriegsaxt"
  +
info["de"]["Musket"] = "Muskete"
  +
info["de"]["Palm Wood Bow"] = "Palmholzbogen"
  +
info["de"]["Ammo Box"] = "Munitionskiste"
  +
info["de"]["Muramasa"] = "Muramasa"
  +
info["de"]["Ammo Reservation Potion"] = "Munitioneinsparungstrank"
  +
info["de"]["Ammunition items"] = "Munition"
  +
info["de"]["Mothron"] = "Mottron"
  +
info["de"]["Moss Hornet"] = "Mooshornisse"
  +
info["de"]["Moss"] = "Moos"
  +
info["de"]["Wraith"] = "Monstergeist"
  +
info["de"]["Moon Charm"] = "Mondzauber"
  +
info["de"]["Moon Stone"] = "Mondstein"
  +
info["de"]["Lunar Portal Staff"] = "Mondportalstab"
  +
info["de"]["Moon phase"] = "Mondphasen"
  +
info["de"]["Moon Shell"] = "Mondmuschel"
  +
info["de"]["Moonglow Seeds"] = "Mondschein-Saat"
  +
info["de"]["Moon Lord"] = "Mondherr"
  +
info["de"]["Moonglow"] = "Mondglanz"
  +
info["de"]["Lunar Flare"] = "Monderuption"
  +
info["de"]["Orichalcum Repeater"] = "Oreichalkosrepetierer"
  +
info["de"]["Modifiers/Complete"] = "Modifikation/Vollständig"
  +
info["de"]["Orichalcum Waraxe"] = "Oreichalkoskriegsaxt"
 
info["de"]["Modifiers/Ranged"] = "Modifikation/Fernkampf"
 
info["de"]["Modifiers/Ranged"] = "Modifikation/Fernkampf"
  +
info["de"]["Modifiers/Universal"] = "Modifikation/Universell"
  +
info["de"]["Modifiers/Melee"] = "Modifikation/Nahkampf"
  +
info["de"]["Stylish Scissors"] = "Modeschere"
  +
info["de"]["Modifiers/Magic"] = "Modifikation/Magie"
 
info["de"]["Modifiers"] = "Modifikation"
 
info["de"]["Modifiers"] = "Modifikation"
info["de"]["Trash Can"] = "Mülleimer"
+
info["de"]["Modifiers/Common"] = "Modifikation/Gewöhnlich"
 
info["de"]["Modifiers/Accessory"] = "Modifikation/Accessoire"
 
info["de"]["Modifiers/Accessory"] = "Modifikation/Accessoire"
info["de"]["Musket"] = "Muskete"
 
 
info["de"]["Vanity items"] = "Mode-Gegenstände"
 
info["de"]["Vanity items"] = "Mode-Gegenstände"
  +
info["de"]["Vanity Accessories"] = "Mode-Accessoires"
  +
info["de"]["Mobile version"] = "Mobilversion"
 
info["de"]["Vanity Accessories/row"] = "Mode-Accessoires/row"
 
info["de"]["Vanity Accessories/row"] = "Mode-Accessoires/row"
 
info["de"]["Vanity Accessories/tip"] = "Mode-Accessoires/Tipp"
 
info["de"]["Vanity Accessories/tip"] = "Mode-Accessoires/Tipp"
info["de"]["Moon Charm"] = "Mondzauber"
+
info["de"]["Mythril Pickaxe"] = "Mithrilspitzhacke"
info["de"]["Ammo Box"] = "Munitionskiste"
+
info["de"]["Mythril armor"] = "Mithrilrüstung"
info["de"]["Moon phase"] = "Mondphasen"
+
info["de"]["Mythril Sword"] = "Mithrilschwert"
info["de"]["Moonglow Seeds"] = "Mondschein-Saat"
+
info["de"]["Mythril Waraxe"] = "Mithrilkriegsaxt"
info["de"]["Moss Hornet"] = "Mooshornisse"
+
info["de"]["Mythril Crate"] = "Mithrilkiste"
info["de"]["Ammo Reservation Potion"] = "Munitioneinsparungstrank"
+
info["de"]["Orichalcum Sword"] = "Oreichalkosschwert"
info["de"]["Mobile version"] = "Mobilversion"
+
info["de"]["Orichalcum Halberd"] = "Oreichalkoshellebarde"
info["de"]["Moon Stone"] = "Mondstein"
 
 
info["de"]["Mythril Ore"] = "Mithrilerz"
 
info["de"]["Mythril Ore"] = "Mithrilerz"
info["de"]["Wraith"] = "Monstergeist"
 
 
info["de"]["Mythril Drill"] = "Mithrilbohrer"
 
info["de"]["Mythril Drill"] = "Mithrilbohrer"
 
info["de"]["Mythril Bar"] = "Mithrilbarren"
 
info["de"]["Mythril Bar"] = "Mithrilbarren"
info["de"]["Vanity Accessories"] = "Mode-Accessoires"
+
info["de"]["Blend-O-Matic"] = "Misch-O-Matik"
info["de"]["Lunar Portal Staff"] = "Mondportalstab"
 
info["de"]["Mothron"] = "Mottron"
 
info["de"]["Mimic"] = "Mimics"
 
 
info["de"]["Minishark"] = "Minihai"
 
info["de"]["Minishark"] = "Minihai"
info["de"]["Lunar Flare"] = "Monderuption"
+
info["de"]["Mimic"] = "Mimics"
 
info["de"]["Meteor Staff"] = "Meteorstab"
 
info["de"]["Meteor Staff"] = "Meteorstab"
  +
info["de"]["Meteor armor"] = "Meteorrüstung"
 
info["de"]["Meteorite Bar"] = "Meteoritenbarren"
 
info["de"]["Meteorite Bar"] = "Meteoritenbarren"
info["de"]["Moon Shell"] = "Mondmuschel"
 
 
info["de"]["Meteorite (biome)"] = "Meteorit (Biom)"
 
info["de"]["Meteorite (biome)"] = "Meteorit (Biom)"
info["de"]["Moonglow"] = "Mondglanz"
+
info["de"]["Meteorite"] = "Meteorit"
  +
info["de"]["Meteor Shot"] = "Meteorenschuss"
  +
info["de"]["Meteor Head"] = "Meteorenkopf"
  +
info["de"]["Meteor Hamaxe"] = "Meteor-Hamaxt"
 
info["de"]["Metal Detector"] = "Metalldetektor"
 
info["de"]["Metal Detector"] = "Metalldetektor"
info["de"]["Meowmere"] = "Meowmere"
 
 
info["de"]["Master Ninja Gear"] = "Meister-Ninjaausrüstung"
 
info["de"]["Master Ninja Gear"] = "Meister-Ninjaausrüstung"
info["de"]["Mythril Pickaxe"] = "Mithrilspitzhacke"
 
info["de"]["Megaphone"] = "Megafon"
 
info["de"]["Stylish Scissors"] = "Modeschere"
 
info["de"]["Mythril Brick"] = "Mithrilziegel"
 
 
info["de"]["Multiplayer"] = "Mehrspieler"
 
info["de"]["Multiplayer"] = "Mehrspieler"
info["de"]["Meteor armor"] = "Meteorrüstung"
+
info["de"]["Meowmere"] = "Meowmere"
  +
info["de"]["Man Eater"] = "Menschenfresser"
  +
info["de"]["Multicolor-Wrench"] = "Mehrfarbiger Schraubenschlüssel"
  +
info["de"]["Megaphone"] = "Megafon"
 
info["de"]["Medusa Head"] = "Medusa-Kopf"
 
info["de"]["Medusa Head"] = "Medusa-Kopf"
info["de"]["Mythril Waraxe"] = "Mithrilkriegsaxt"
+
info["de"]["Medusa"] = "Medusa"
 
info["de"]["Witch Doctor/Names"] = "Medizinmann/Namen"
 
info["de"]["Witch Doctor/Names"] = "Medizinmann/Namen"
info["de"]["Blend-O-Matic"] = "Misch-O-Matik"
+
info["de"]["Witch Doctor"] = "Medizinmann"
info["de"]["Mythril Halberd"] = "Mithrilhellebarde"
+
info["de"]["Mechanical Battery Piece"] = "Mechanisches Wagenstück"
 
info["de"]["Mechanical Wheel Piece"] = "Mechanisches Radstück"
 
info["de"]["Mechanical Wheel Piece"] = "Mechanisches Radstück"
  +
info["de"]["Mechanical Battery Piece"] = "Mechanisches Batteriestück"
 
info["de"]["Mechanical Eye"] = "Mechanisches Auge"
 
info["de"]["Mechanical Eye"] = "Mechanisches Auge"
info["de"]["Mythril Sword"] = "Mithrilschwert"
 
info["de"]["Mythril Crate"] = "Mithrilkiste"
 
 
info["de"]["Mechanical Worm"] = "Mechanischer Wurm"
 
info["de"]["Mechanical Worm"] = "Mechanischer Wurm"
 
info["de"]["Mechanical Skull"] = "Mechanischer Schädel"
 
info["de"]["Mechanical Skull"] = "Mechanischer Schädel"
info["de"]["Mythril Repeater"] = "Mithrilrepetierer"
+
info["de"]["Power Glove"] = "Mechanischer Handschuh"
info["de"]["Mythril Chainsaw"] = "Mithrilkettensäge"
+
info["de"]["Mechanical Lens"] = "Mechanische Linse"
info["de"]["Mythril Brick Wall"] = "Mithril-Ziegelwand"
 
 
info["de"]["Mechanic"] = "Mechanikerin"
 
info["de"]["Mechanic"] = "Mechanikerin"
 
info["de"]["Megashark"] = "Maxihai"
 
info["de"]["Megashark"] = "Maxihai"
info["de"]["Mechanic/Names"] = "Mechanikerin/Namen"
+
info["de"]["Mouse"] = "Maus"
 
info["de"]["Brick Layer"] = "Maurer"
 
info["de"]["Brick Layer"] = "Maurer"
  +
info["de"]["Mechanic/Names"] = "Mechanikerin/Namen"
 
info["de"]["Martian Madness"] = "Marsianerwahnsinn"
 
info["de"]["Martian Madness"] = "Marsianerwahnsinn"
  +
info["de"]["Masks"] = "Masken"
 
info["de"]["Martian Probe"] = "Marsianersonde"
 
info["de"]["Martian Probe"] = "Marsianersonde"
info["de"]["Meteor Shot"] = "Meteorenschuss"
+
info["de"]["Obsidian Brick Wall"] = "Obsidianziegelwand"
info["de"]["Multicolor-Wrench"] = "Mehrfarbiger Schraubenschlüssel"
+
info["de"]["Martian Saucer"] = "Marsianer-UFO"
info["de"]["Meteorite"] = "Meteorit"
+
info["de"]["Martian Drone"] = "Marsianer-Drohne"
info["de"]["Meteor Head"] = "Meteorenkopf"
+
info["de"]["Marshmallow on a Stick"] = "Marshmallow am Stock"
info["de"]["Meteor Hamaxe"] = "Meteor-Hamaxt"
+
info["de"]["Marshmallow"] = "Marshmallow"
  +
info["de"]["Marble Block"] = "Marmorblock"
 
info["de"]["Mana Potion"] = "Manatrank"
 
info["de"]["Mana Potion"] = "Manatrank"
info["de"]["Mythril armor"] = "Mithrilrüstung"
+
info["de"]["Mana Sickness"] = "Manakrankheit"
info["de"]["Man Eater"] = "Menschenfresser"
+
info["de"]["Mana Regeneration Potion"] = "Mana-Wiederherstellungstrank"
info["de"]["Medusa"] = "Medusa"
+
info["de"]["Mana regeneration band"] = "Mana-Regenerationsband"
  +
info["de"]["Mana Crystal"] = "Mana-Kristall"
 
info["de"]["Mana Flower"] = "Mana-Blume"
 
info["de"]["Mana Flower"] = "Mana-Blume"
info["de"]["Mouse"] = "Maus"
 
info["de"]["Mechanical Battery Piece"] = "Mechanisches Wagenstück"
 
 
info["de"]["Mana"] = "Mana"
 
info["de"]["Mana"] = "Mana"
info["de"]["Power Glove"] = "Mechanischer Handschuh"
+
info["de"]["Painter"] = "Maler"
info["de"]["Mechanical Lens"] = "Mechanische Linse"
+
info["de"]["Nebula Blaze"] = "Nebula Blaze"
  +
info["de"]["Malaise"] = "Malaise"
  +
info["de"]["Magnet Sphere"] = "Magnetsphäre"
 
info["de"]["Painter/Names"] = "Maler/Namen"
 
info["de"]["Painter/Names"] = "Maler/Namen"
info["de"]["Mechanical Battery Piece"] = "Mechanisches Batteriestück"
 
info["de"]["Martian Saucer"] = "Marsianer-UFO"
 
 
info["de"]["Magma Stone"] = "Magmastein"
 
info["de"]["Magma Stone"] = "Magmastein"
info["de"]["Witch Doctor"] = "Medizinmann"
+
info["de"]["Magic Missile"] = "Magische Rakete"
info["de"]["Martian Officer"] = "Marsianer-Offizier"
+
info["de"]["Nailgun"] = "Nagelpistole"
info["de"]["Mana Sickness"] = "Manakrankheit"
+
info["de"]["Nebula Fragment Block"] = "Nebula-Fragment-Block"
info["de"]["Martian Walker"] = "Marsianer-Läufer"
+
info["de"]["Magic Conch"] = "Magische Muschel"
  +
info["de"]["Magical Harp"] = "Magische Harfe"
 
info["de"]["Magic Cuffs"] = "Magische Handschellen"
 
info["de"]["Magic Cuffs"] = "Magische Handschellen"
 
info["de"]["Magic weapons"] = "Magiewaffen"
 
info["de"]["Magic weapons"] = "Magiewaffen"
info["de"]["Marshmallow on a Stick"] = "Marshmallow am Stock"
+
info["de"]["Spike Ball"] = "Nagelball"
  +
info["de"]["Magic Lantern"] = "Magielaterne"
  +
info["de"]["Magic Power Potion"] = "Magiekraft-Trank"
 
info["de"]["Caster AI"] = "Magier-KI"
 
info["de"]["Caster AI"] = "Magier-KI"
info["de"]["Marshmallow"] = "Marshmallow"
+
info["de"]["Magic Hat"] = "Magiehut"
info["de"]["Marble Block"] = "Marmorblock"
+
info["de"]["Luminite Drills"] = "Luminitbohrer"
info["de"]["Martian Engineer"] = "Marsianer-Ingenieur"
+
info["de"]["Mythril Halberd"] = "Mithrilhellebarde"
info["de"]["Martian Drone"] = "Marsianer-Drohne"
 
info["de"]["Mana regeneration band"] = "Mana-Regenerationsband"
 
info["de"]["Mana Crystal"] = "Mana-Kristall"
 
 
info["de"]["Luminite Bar"] = "Luminitbarren"
 
info["de"]["Luminite Bar"] = "Luminitbarren"
 
info["de"]["Luminite Pickaxes"] = "Luminit-Spitzhacken"
 
info["de"]["Luminite Pickaxes"] = "Luminit-Spitzhacken"
 
info["de"]["Luminite"] = "Luminit"
 
info["de"]["Luminite"] = "Luminit"
 
info["de"]["Minecart Track"] = "Lorengleis"
 
info["de"]["Minecart Track"] = "Lorengleis"
info["de"]["Masks"] = "Masken"
+
info["de"]["Minecarts"] = "Lore"
info["de"]["Mana Regeneration Potion"] = "Mana-Wiederherstellungstrank"
+
info["de"]["Pin Flags"] = "Lochfahnen"
  +
info["de"]["List of weapons"] = "Liste der Waffen"
  +
info["de"]["List of tooltips"] = "Liste der Tooltips"
  +
info["de"]["List of melee weapons"] = "Liste der Nahkampfwaffen"
 
info["de"]["List of NPCs/row"] = "Liste der NPCs/row"
 
info["de"]["List of NPCs/row"] = "Liste der NPCs/row"
info["de"]["Magic Missile"] = "Magische Rakete"
+
info["de"]["List of magic weapons"] = "Liste der Magiewaffen"
info["de"]["Luminite Drills"] = "Luminitbohrer"
+
info["de"]["Mythril Brick"] = "Mithrilziegel"
info["de"]["Magnet Sphere"] = "Magnetsphäre"
+
info["de"]["Mythril Chainsaw"] = "Mithrilkettensäge"
info["de"]["Magic Conch"] = "Magische Muschel"
+
info["de"]["List of summon weapons"] = "Liste der Beschwörungswaffen"
info["de"]["Malaise"] = "Malaise"
 
info["de"]["Maggot"] = "Made"
 
info["de"]["Magic Dagger"] = "Magischer Dolch"
 
 
info["de"]["Lens"] = "Linse"
 
info["de"]["Lens"] = "Linse"
info["de"]["Magical Pumpkin Seed"] = "Magische Kürbissamen"
 
 
info["de"]["Ruler"] = "Lineal"
 
info["de"]["Ruler"] = "Lineal"
 
info["de"]["Wyvern"] = "Lindwurm"
 
info["de"]["Wyvern"] = "Lindwurm"
info["de"]["Painter"] = "Maler"
+
info["de"]["Purple Clubberfish"] = "Lila Keulenfisch"
info["de"]["Magical Harp"] = "Magische Harfe"
 
info["de"]["Magic Hat"] = "Magiehut"
 
info["de"]["Luminite Arrow"] = "Luminit-Pfeil"
 
info["de"]["Magic Lantern"] = "Magielaterne"
 
info["de"]["Magic Power Potion"] = "Magiekraft-Trank"
 
info["de"]["Pin Flags"] = "Lochfahnen"
 
info["de"]["Lihzahrd"] = "Lihzahrd"
 
info["de"]["Light Shard"] = "Lichtscherbe"
 
info["de"]["Blinkroot Seeds"] = "Leuchtwurzel-Saat"
 
info["de"]["List of summon weapons"] = "Liste der Beschwörungswaffen"
 
info["de"]["Minecarts"] = "Lore"
 
info["de"]["Flare Gun"] = "Leuchtpistole"
 
info["de"]["Lihzahrd Brick Block"] = "Lihzahrd-Ziegelwand"
 
info["de"]["List of magic weapons"] = "Liste der Magiewaffen"
 
info["de"]["Puple Slime"] = "Lila Schleim"
 
info["de"]["List of NPCs"] = "Liste der NPCs"
 
info["de"]["List of melee weapons"] = "Liste der Nahkampfwaffen"
 
 
info["de"]["Lihzahrd Brick"] = "Lihzahrdziegel"
 
info["de"]["Lihzahrd Brick"] = "Lihzahrdziegel"
info["de"]["Lihzahrd Chest"] = "Lihzahrdtruhe"
 
info["de"]["Leather"] = "Leder"
 
 
info["de"]["Lihzahrd Altar"] = "Lihzahrdaltar"
 
info["de"]["Lihzahrd Altar"] = "Lihzahrdaltar"
info["de"]["Purple Clubberfish"] = "Lila Keulenfisch"
 
info["de"]["Lihzahrd Furnace"] = "Lihzahrd-Schmelzofen"
 
info["de"]["Life Fruit"] = "Lebensfrucht"
 
 
info["de"]["Lihzahrd Power Cell"] = "Lihzahrd-Energiezelle"
 
info["de"]["Lihzahrd Power Cell"] = "Lihzahrd-Energiezelle"
  +
info["de"]["Mythril Brick Wall"] = "Mithril-Ziegelwand"
  +
info["de"]["Lihzahrd"] = "Lihzahrd"
  +
info["de"]["Mythril Repeater"] = "Mithrilrepetierer"
  +
info["de"]["Light Shard"] = "Lichtscherbe"
 
info["de"]["Light Disc"] = "Lichtscheibe"
 
info["de"]["Light Disc"] = "Lichtscheibe"
info["de"]["Lifeform Analyzer"] = "Lebensform-Analysator"
+
info["de"]["Blinkroot Seeds"] = "Leuchtwurzel-Saat"
info["de"]["List of ranged weapons"] = "Liste der Fernkampfwaffen"
+
info["de"]["Blinkroot"] = "Leuchtwurzel"
 
info["de"]["Glowstick"] = "Leuchtstab"
 
info["de"]["Glowstick"] = "Leuchtstab"
info["de"]["Blinkroot"] = "Leuchtwurzel"
+
info["de"]["Flare Gun"] = "Leuchtpistole"
 
info["de"]["Shiny Red Balloon"] = "Leuchtend roter Ballon"
 
info["de"]["Shiny Red Balloon"] = "Leuchtend roter Ballon"
info["de"]["Illuminant Bat"] = "Leuchtfledermaus"
 
info["de"]["Clay"] = "Lehmblock"
 
 
info["de"]["Last Prism"] = "Letztes Prisma"
 
info["de"]["Last Prism"] = "Letztes Prisma"
 
info["de"]["Lepus"] = "Lepus"
 
info["de"]["Lepus"] = "Lepus"
info["de"]["Lava Waders"] = "Lavawatstiefel"
+
info["de"]["Clay"] = "Lehmblock"
 
info["de"]["Empty Bullet"] = "Leere Kugel"
 
info["de"]["Empty Bullet"] = "Leere Kugel"
info["de"]["Lava Charm"] = "Lavaamulet"
+
info["de"]["Martian Engineer"] = "Marsianer-Ingenieur"
info["de"]["Lava"] = "Lava"
+
info["de"]["Leather"] = "Leder"
info["de"]["Template:Lifeform Analyzer note"] = "Lebensform-Analysator/Hinweis"
+
info["de"]["Gingerbread Man"] = "Lebkuchenmann"
info["de"]["Illuminant Slime"] = "Leuchtschleim"
 
info["de"]["List of tooltips"] = "Liste der Tooltips"
 
 
info["de"]["Life Crystal"] = "Lebenskristall"
 
info["de"]["Life Crystal"] = "Lebenskristall"
info["de"]["List of weapons"] = "Liste der Waffen"
 
 
info["de"]["Lifeforce Potion"] = "Lebenskrafttrank"
 
info["de"]["Lifeforce Potion"] = "Lebenskrafttrank"
  +
info["de"]["Life Fruit"] = "Lebensfrucht"
info["de"]["Lifeform Analyzer/List of detected creatures"] = "Lebensform-Analysator/Liste der Kreaturen"
 
info["de"]["Living Wood"] = "Lebendes Holz"
+
info["de"]["Template:Lifeform Analyzer note"] = "Lebensform-Analysator/Hinweis"
  +
info["de"]["Lifeform Analyzer"] = "Lebensform-Analysator"
  +
info["de"]["Martian Walker"] = "Marsianer-Läufer"
  +
info["de"]["Magic Dagger"] = "Magischer Dolch"
 
info["de"]["Life drain"] = "Lebensentweichung"
 
info["de"]["Life drain"] = "Lebensentweichung"
info["de"]["Gingerbread Man"] = "Lebkuchenmann"
+
info["de"]["Puple Slime"] = "Lila Schleim"
info["de"]["Leprechaun Hat"] = "Leprechaunset"
+
info["de"]["Life Drain"] = "Lebensabfluss"
info["de"]["Seaside Crate"] = "Küstenkiste"
+
info["de"]["Living Wood"] = "Lebendes Holz"
 
info["de"]["Living Wood Chest"] = "Lebendes-Holz-Truhe"
 
info["de"]["Living Wood Chest"] = "Lebendes-Holz-Truhe"
info["de"]["Pumpkin Moon Medallion"] = "Kürbismondmedaillon"
+
info["de"]["Luminite Arrow"] = "Luminit-Pfeil"
info["de"]["Pumpking"] = "Kürbiskönig"
+
info["de"]["Living Fire Block"] = "Lebendes-Feuer-Block"
info["de"]["Life Drain"] = "Lebensabfluss"
+
info["de"]["Lava Waders"] = "Lavawatstiefel"
info["de"]["Pumpkin"] = "Kürbis"
+
info["de"]["Lava Slime"] = "Lavaschleim"
  +
info["de"]["Lihzahrd Brick Block"] = "Lihzahrd-Ziegelwand"
  +
info["de"]["Lava Bat"] = "Lavafledermaus"
  +
info["de"]["Lava Charm"] = "Lavaamulet"
  +
info["de"]["Maggot"] = "Made"
  +
info["de"]["Lava"] = "Lava"
  +
info["de"]["Martian Officer"] = "Marsianer-Offizier"
  +
info["de"]["Lamp Post"] = "Laternen"
 
info["de"]["Phasesaber"] = "Laserschwerter"
 
info["de"]["Phasesaber"] = "Laserschwerter"
info["de"]["Bait/row"] = "Köder/row"
 
info["de"]["Bait"] = "Köder"
 
 
info["de"]["Phaseblade"] = "Laserklinge"
 
info["de"]["Phaseblade"] = "Laserklinge"
info["de"]["Leaf Blower"] = "Laubsauger"
 
info["de"]["Fighter AI"] = "Kämpfer-KI"
 
info["de"]["Beetle Armor"] = "Käferrüstung"
 
info["de"]["Living Fire Block"] = "Lebendes-Feuer-Block"
 
 
info["de"]["Laser Rifle"] = "Lasergewehr"
 
info["de"]["Laser Rifle"] = "Lasergewehr"
info["de"]["Lava Bat"] = "Lavafledermaus"
+
info["de"]["Laser Drill"] = "Laserbohrer"
info["de"]["Lava Slime"] = "Lavaschleim"
 
info["de"]["Lamp Post"] = "Laternen"
 
 
info["de"]["Laser Machinegun"] = "Laser-Maschinengewehr"
 
info["de"]["Laser Machinegun"] = "Laser-Maschinengewehr"
info["de"]["Laser Drill"] = "Laserbohrer"
+
info["de"]["Proximity Mine Launcher"] = "Landminenwerfer"
 
info["de"]["Land Mine"] = "Landmine"
 
info["de"]["Land Mine"] = "Landmine"
  +
info["de"]["Magical Pumpkin Seed"] = "Magische Kürbissamen"
 
info["de"]["Campfire"] = "Lagerfeuer"
 
info["de"]["Campfire"] = "Lagerfeuer"
  +
info["de"]["Seaside Crate"] = "Küstenkiste"
 
info["de"]["Pumpkin Seed"] = "Kürbissamen"
 
info["de"]["Pumpkin Seed"] = "Kürbissamen"
info["de"]["Proximity Mine Launcher"] = "Landminenwerfer"
+
info["de"]["Pumpkin Moon Medallion"] = "Kürbismondmedaillon"
info["de"]["Cultists"] = "Kultisten"
+
info["de"]["Pumpking"] = "Kürbiskönig"
info["de"]["Copper armor"] = "Kupferrüstung"
+
info["de"]["Pumpkin Pie"] = "Kürbiskuchen"
info["de"]["Jack 'O Lantern Launcher"] = "Kürbislaternenwerfer"
+
info["de"]["Pumpkin"] = "Kürbis"
info["de"]["Bullets/row"] = "Kugeln/row"
 
 
info["de"]["Royal Gel"] = "Königlicher Glibber"
 
info["de"]["Royal Gel"] = "Königlicher Glibber"
info["de"]["Pumpkin Mask"] = "Kürbisset"
+
info["de"]["Bait"] = "Köder"
  +
info["de"]["Bait/row"] = "Köder/row"
 
info["de"]["Beetle Husk"] = "Käferschale"
 
info["de"]["Beetle Husk"] = "Käferschale"
  +
info["de"]["Beetle Armor"] = "Käferrüstung"
  +
info["de"]["Copper Brick"] = "Kupferziegel"
 
info["de"]["Copper Watch"] = "Kupferuhr"
 
info["de"]["Copper Watch"] = "Kupferuhr"
info["de"]["Pumpkin Pie"] = "Kürbiskuchen"
+
info["de"]["Copper Pickaxe"] = "Kupferspitzhacke"
  +
info["de"]["Copper Shortsword"] = "Kupferkurzschwert"
  +
info["de"]["Fighter AI"] = "Kämpfer-KI"
  +
info["de"]["Copper Ore"] = "Kupfererz"
  +
info["de"]["Lihzahrd Furnace"] = "Lihzahrd-Schmelzofen"
  +
info["de"]["Copper Bar"] = "Kupferbarren"
  +
info["de"]["Lihzahrd Chest"] = "Lihzahrdtruhe"
  +
info["de"]["Lifeform Analyzer/List of detected creatures"] = "Lebensform-Analysator/Liste der Kreaturen"
  +
info["de"]["Ornate Shadow Key"] = "Kunstvoller Schattenschlüssel"
  +
info["de"]["Discount Card"] = "Kundenkarte"
  +
info["de"]["Cultists"] = "Kultisten"
  +
info["de"]["Bullets"] = "Kugeln"
  +
info["de"]["Bullets/row"] = "Kugeln/row"
  +
info["de"]["Herbs"] = "Kräuter"
  +
info["de"]["Mug"] = "Krug"
 
info["de"]["Chandelier"] = "Kronleuchter"
 
info["de"]["Chandelier"] = "Kronleuchter"
info["de"]["Crystal Storm"] = "Kristallsturm"
+
info["de"]["Illuminant Bat"] = "Leuchtfledermaus"
  +
info["de"]["List of NPCs"] = "Liste der NPCs"
 
info["de"]["Critical hit/row"] = "Kritischer Treffer/row"
 
info["de"]["Critical hit/row"] = "Kritischer Treffer/row"
info["de"]["Copper Brick Wall"] = "Kupferne Ziegelwand"
+
info["de"]["Critical hit"] = "Kritischer Treffer"
  +
info["de"]["Crystal Storm"] = "Kristallsturm"
 
info["de"]["Crystal Shard"] = "Kristallsplitter"
 
info["de"]["Crystal Shard"] = "Kristallsplitter"
info["de"]["Copper Ore"] = "Kupfererz"
+
info["de"]["Crystal Vile Shard"] = "Kristallschandsplitter"
info["de"]["Copper Brick"] = "Kupferziegel"
+
info["de"]["Crystal Heart"] = "Kristallherz"
info["de"]["Copper Shortsword"] = "Kupferkurzschwert"
+
info["de"]["Leprechaun Hat"] = "Leprechaunset"
info["de"]["Copper Pickaxe"] = "Kupferspitzhacke"
+
info["de"]["Illuminant Slime"] = "Leuchtschleim"
  +
info["de"]["Crystal Ball"] = "Kristallglaskugel"
  +
info["de"]["War Axe of the Night"] = "Kriegsaxt der Nacht"
  +
info["de"]["Creeper Mask"] = "Kriecherset"
 
info["de"]["Creeper Egg"] = "Kriecherei"
 
info["de"]["Creeper Egg"] = "Kriecherei"
info["de"]["Bullets"] = "Kugeln"
+
info["de"]["Creature from the Deep"] = "Kreatur aus der Tiefe"
info["de"]["Copper Hammer"] = "Kupferhammer"
 
 
info["de"]["Cross Necklace"] = "Kreuzhalskette"
 
info["de"]["Cross Necklace"] = "Kreuzhalskette"
info["de"]["Copper Broadsword"] = "Kupferbreitschwert"
 
info["de"]["Copper Bow"] = "Kupferbogen"
 
 
info["de"]["Nurse"] = "Krankenschwester"
 
info["de"]["Nurse"] = "Krankenschwester"
  +
info["de"]["Kraken"] = "Kraken"
 
info["de"]["Nurse/Names"] = "Krankenschwester/Namen"
 
info["de"]["Nurse/Names"] = "Krankenschwester/Namen"
info["de"]["Copper Axe"] = "Kupferaxt"
 
info["de"]["Copper Bar"] = "Kupferbarren"
 
info["de"]["Herbs"] = "Kräuter"
 
info["de"]["Discount Card"] = "Kundenkarte"
 
info["de"]["Ornate Shadow Key"] = "Kunstvoller Schattenschlüssel"
 
info["de"]["Critical hit"] = "Kritischer Treffer"
 
info["de"]["Crystal Heart"] = "Kristallherz"
 
info["de"]["Cooking Pots"] = "Kochtöpfe"
 
info["de"]["Crystal Vile Shard"] = "Kristallschandsplitter"
 
info["de"]["Herb Bag"] = "Kräuterbeutel"
 
info["de"]["Mug"] = "Krug"
 
info["de"]["Crystal Ball"] = "Kristallglaskugel"
 
info["de"]["Console version"] = "Konsolenversion"
 
info["de"]["Cobalt Shield"] = "Kobaltschild"
 
info["de"]["Creeper Mask"] = "Kriecherset"
 
info["de"]["War Axe of the Night"] = "Kriegsaxt der Nacht"
 
 
info["de"]["Crawltipede"] = "Krabbelfüßler"
 
info["de"]["Crawltipede"] = "Krabbelfüßler"
info["de"]["Kraken"] = "Kraken"
 
info["de"]["Cabbage"] = "Kohl"
 
info["de"]["Creature from the Deep"] = "Kreatur aus der Tiefe"
 
info["de"]["Krampus"] = "Krampus"
 
info["de"]["Cobalt Ore"] = "Kobalterz"
 
info["de"]["Crab"] = "Krabbe"
 
 
info["de"]["Cosmic Car Key"] = "Kosmische Autoschlüssel"
 
info["de"]["Cosmic Car Key"] = "Kosmische Autoschlüssel"
  +
info["de"]["List of ranged weapons"] = "Liste der Fernkampfwaffen"
 
info["de"]["Coral"] = "Koralle"
 
info["de"]["Coral"] = "Koralle"
 
info["de"]["Headless Horseman"] = "Kopfloser Reiter"
 
info["de"]["Headless Horseman"] = "Kopfloser Reiter"
  +
info["de"]["Console version"] = "Konsolenversion"
 
info["de"]["Confetti"] = "Konfetti"
 
info["de"]["Confetti"] = "Konfetti"
  +
info["de"]["Compass"] = "Kompass"
 
info["de"]["Dresser"] = "Kommoden"
 
info["de"]["Dresser"] = "Kommoden"
info["de"]["Compass"] = "Kompass"
+
info["de"]["Cabbage"] = "Kohl"
info["de"]["Crispy Honey"] = "Knuspriger Honigblock"
+
info["de"]["Cooking Pots"] = "Kochtöpfe"
  +
info["de"]["Imp Staff"] = "Koboldstab"
 
info["de"]["Cobalt Pickaxe"] = "Kobaltspitzhacke"
 
info["de"]["Cobalt Pickaxe"] = "Kobaltspitzhacke"
info["de"]["Imp Staff"] = "Koboldstab"
+
info["de"]["Copper armor"] = "Kupferrüstung"
  +
info["de"]["Cobalt Shield"] = "Kobaltschild"
 
info["de"]["Cobalt armor"] = "Kobaltrüstung"
 
info["de"]["Cobalt armor"] = "Kobaltrüstung"
info["de"]["Cobalt Brick"] = "Kobaltziegel"
 
 
info["de"]["Cobalt Bar"] = "Kobaltrepetierer"
 
info["de"]["Cobalt Bar"] = "Kobaltrepetierer"
info["de"]["Cobalt Sword"] = "Kobaltschwert"
+
info["de"]["Cobalt Ore"] = "Kobalterz"
info["de"]["Blade tongue"] = "Klingenzunge"
+
info["de"]["Cobalt Repeater"] = "Kobaltarmbrust"
info["de"]["Night's Edge"] = "Klinge der Nacht"
 
info["de"]["Cobalt Chainsaw"] = "Kobaltkettensäge"
 
info["de"]["Cobalt Waraxe"] = "Kobaltkriegsaxt"
 
info["de"]["Bone Throwing Knife"] = "Knochenwurfmesser"
 
info["de"]["Clinger Staff"] = "Klettenstab"
 
info["de"]["Cobalt Chainsaw"] = "Kobalt-Kettensäge"
 
 
info["de"]["Cobalt Drill"] = "Kobalt-Bohrer"
 
info["de"]["Cobalt Drill"] = "Kobalt-Bohrer"
  +
info["de"]["Crispy Honey"] = "Knuspriger Honigblock"
  +
info["de"]["Leaf Blower"] = "Laubsauger"
 
info["de"]["Bone Pickaxe"] = "Knochenspitzhacke"
 
info["de"]["Bone Pickaxe"] = "Knochenspitzhacke"
info["de"]["Bone Javelin"] = "Knochenwurfspeer"
 
 
info["de"]["Bone Sword"] = "Knochenschwert"
 
info["de"]["Bone Sword"] = "Knochenschwert"
info["de"]["Cobalt Naginata"] = "Kobalt-Naginata"
 
 
info["de"]["Bone Welder"] = "Knochenschweißer"
 
info["de"]["Bone Welder"] = "Knochenschweißer"
info["de"]["Cobalt Repeater"] = "Kobaltarmbrust"
+
info["de"]["Bone Key"] = "Knochenschlüssel"
info["de"]["Chainsaws/row"] = "Kettensägen/row"
+
info["de"]["Copper Axe"] = "Kupferaxt"
  +
info["de"]["Pumpkin Mask"] = "Kürbisset"
 
info["de"]["Bone Serpent"] = "Knochenschlange"
 
info["de"]["Bone Serpent"] = "Knochenschlange"
info["de"]["Bone Key"] = "Knochenschlüssel"
+
info["de"]["Bone Rattle"] = "Knochenrassel"
info["de"]["Chain"] = "Kette"
+
info["de"]["Copper Broadsword"] = "Kupferbreitschwert"
  +
info["de"]["Marrow"] = "Knochenmark"
  +
info["de"]["Jack 'O Lantern Launcher"] = "Kürbislaternenwerfer"
 
info["de"]["Bone Feather"] = "Knochenfeder"
 
info["de"]["Bone Feather"] = "Knochenfeder"
  +
info["de"]["Copper Hammer"] = "Kupferhammer"
  +
info["de"]["Bone Block"] = "Knochenblock"
  +
info["de"]["Bone"] = "Knochen"
  +
info["de"]["Copper Bow"] = "Kupferbogen"
  +
info["de"]["Blade tongue"] = "Klingenzunge"
 
info["de"]["Bladed Glove"] = "Klingenhandschuh"
 
info["de"]["Bladed Glove"] = "Klingenhandschuh"
info["de"]["Plumber's Clothes"] = "Klempnerset"
+
info["de"]["Night's Edge"] = "Klinge der Nacht"
info["de"]["Marrow"] = "Knochenmark"
 
 
info["de"]["Climbing Claws"] = "Kletterklauen"
 
info["de"]["Climbing Claws"] = "Kletterklauen"
  +
info["de"]["Clinger Staff"] = "Klettenstab"
  +
info["de"]["Clinger"] = "Klette"
 
info["de"]["Well Fed"] = "Kleine Stärkung"
 
info["de"]["Well Fed"] = "Kleine Stärkung"
info["de"]["Bone"] = "Knochen"
+
info["de"]["Platforms"] = "Klappen"
info["de"]["Bone Block"] = "Knochenblock"
 
info["de"]["Bone Rattle"] = "Knochenrassel"
 
info["de"]["Classy Cane"] = "Klassischer Stock"
 
info["de"]["Gills Potion"] = "Kiementrank"
 
info["de"]["Clinger"] = "Klette"
 
 
info["de"]["Crate Potion"] = "Kistentrank"
 
info["de"]["Crate Potion"] = "Kistentrank"
info["de"]["Battle Potion"] = "Kampftrank"
 
info["de"]["Keybrand"] = "Keybrand"
 
info["de"]["Chain Guillotines"] = "Kettenguillotinen"
 
info["de"]["Combat Accessories"] = "Kampf-Accessoires"
 
 
info["de"]["User:Blaust/1.3 Update"] = "Kisten"
 
info["de"]["User:Blaust/1.3 Update"] = "Kisten"
  +
info["de"]["Gills Potion"] = "Kiementrank"
  +
info["de"]["Copper Brick Wall"] = "Kupferne Ziegelwand"
 
info["de"]["Chain Knife"] = "Kettenmesser"
 
info["de"]["Chain Knife"] = "Kettenmesser"
info["de"]["Exmpress of Light"] = "Kaiserin des Lichts"
+
info["de"]["Chain Guillotines"] = "Kettenguillotinen"
info["de"]["Butcher's Chainsaw"] = "Kettensäge des Schlachters"
+
info["de"]["Chainsaws/row"] = "Kettensägen/row"
info["de"]["Cat Ears"] = "Katzenohren"
+
info["de"]["Chain"] = "Kette"
 
info["de"]["Candle"] = "Kerzen"
 
info["de"]["Candle"] = "Kerzen"
  +
info["de"]["Bubblegum Block"] = "Kaugummiblock"
  +
info["de"]["Herb Bag"] = "Kräuterbeutel"
  +
info["de"]["Cat Ears"] = "Katzenohren"
  +
info["de"]["Cat Mask"] = "Katzenset"
  +
info["de"]["Katana"] = "Katana"
 
info["de"]["Cascade"] = "Kaskade"
 
info["de"]["Cascade"] = "Kaskade"
  +
info["de"]["Crab"] = "Krabbe"
  +
info["de"]["Carrot"] = "Karotte"
  +
info["de"]["Cobalt Brick"] = "Kobaltziegel"
  +
info["de"]["Battle Potion"] = "Kampftrank"
  +
info["de"]["Cobalt Waraxe"] = "Kobaltkriegsaxt"
  +
info["de"]["Cobalt Chainsaw"] = "Kobaltkettensäge"
  +
info["de"]["Combat Accessories"] = "Kampf-Accessoires"
  +
info["de"]["Cactus armor"] = "Kaktusrüstung"
  +
info["de"]["Krampus"] = "Krampus"
  +
info["de"]["Cactus Sword"] = "Kaktus-Schwert"
  +
info["de"]["Cactus Pickaxe"] = "Kaktus-Spitzhacke"
  +
info["de"]["Cobalt Sword"] = "Kobaltschwert"
  +
info["de"]["Cactus"] = "Kaktus"
  +
info["de"]["Exmpress of Light"] = "Kaiserin des Lichts"
  +
info["de"]["Wire"] = "Kabel"
  +
info["de"]["AI"] = "KI"
  +
info["de"]["KO Cannon"] = "K.O.-Kanone"
 
info["de"]["AI/row"] = "KI/row"
 
info["de"]["AI/row"] = "KI/row"
  +
info["de"]["Cobalt Naginata"] = "Kobalt-Naginata"
 
info["de"]["Hunter Potion"] = "Jägertrank"
 
info["de"]["Hunter Potion"] = "Jägertrank"
info["de"]["Carrot"] = "Karotte"
+
info["de"]["Plumber's Clothes"] = "Klempnerset"
info["de"]["Yoyos/row"] = "Jojos/row"
+
info["de"]["Cobalt Chainsaw"] = "Kobalt-Kettensäge"
 
info["de"]["Yoyos"] = "Jojos"
 
info["de"]["Yoyos"] = "Jojos"
info["de"]["Bubblegum Block"] = "Kaugummiblock"
 
 
info["de"]["Yoyo Glove"] = "Jojohandschuh"
 
info["de"]["Yoyo Glove"] = "Jojohandschuh"
info["de"]["By Hand"] = "Kein Objekt"
+
info["de"]["Yoyos/row"] = "Jojos/row"
info["de"]["Cactus armor"] = "Kaktusrüstung"
+
info["de"]["YoYo bag"] = "Jojobeutel"
info["de"]["Cannonball"] = "Kanonenkugel"
+
info["de"]["Yelets"] = "Jelez"
info["de"]["Cat Mask"] = "Katzenset"
 
info["de"]["Katana"] = "Katana"
 
info["de"]["Informational Accessories/row"] = "Informations-Accessoires/row"
 
info["de"]["Karate Tortoise Mask"] = "Karate-Schildkröten-Set"
 
info["de"]["Candelabra"] = "Kandelaber"
 
 
info["de"]["Inventory"] = "Inventar"
 
info["de"]["Inventory"] = "Inventar"
  +
info["de"]["Inferno Fork"] = "Infernogabel"
  +
info["de"]["Bone Javelin"] = "Knochenwurfspeer"
  +
info["de"]["Informational Accessories/row"] = "Informations-Accessoires/row"
  +
info["de"]["Medicated Bandage"] = "Imprägnierter Verband"
  +
info["de"]["Everscream"] = "Immerschrei"
 
info["de"]["Informational Accessories/note"] = "Informations-Accessoires/Hinweis"
 
info["de"]["Informational Accessories/note"] = "Informations-Accessoires/Hinweis"
info["de"]["Platforms"] = "Klappen"
+
info["de"]["Bone Throwing Knife"] = "Knochenwurfmesser"
info["de"]["Combat Wrench"] = "Kampfschraubenschlüssel"
+
info["de"]["Illegal Gun Parts"] = "Illegale Gewehrteile"
  +
info["de"]["Ichor Arrow"] = "Ichorpfeil"
  +
info["de"]["Ichor Sticker"] = "Ichor-Sticker"
 
info["de"]["Ichor"] = "Ichor"
 
info["de"]["Ichor"] = "Ichor"
info["de"]["Cactus Sword"] = "Kaktus-Schwert"
 
info["de"]["Wire Cutter"] = "Kabelabschneider"
 
info["de"]["YoYo bag"] = "Jojobeutel"
 
 
info["de"]["Icemourne"] = "Icemourne"
 
info["de"]["Icemourne"] = "Icemourne"
info["de"]["Cactus Pickaxe"] = "Kaktus-Spitzhacke"
+
info["de"]["Woods"] = "Hölzer"
  +
info["de"]["Hellstone Brick"] = "Höllensteinziegel"
 
info["de"]["Hellstone Crate"] = "Höllensteinkiste"
 
info["de"]["Hellstone Crate"] = "Höllensteinkiste"
info["de"]["Cactus"] = "Kaktus"
 
 
info["de"]["Hellstone Bar"] = "Höllenstein-Barren"
 
info["de"]["Hellstone Bar"] = "Höllenstein-Barren"
info["de"]["KO Cannon"] = "K.O.-Kanone"
 
 
info["de"]["Hellstone"] = "Höllenstein"
 
info["de"]["Hellstone"] = "Höllenstein"
 
info["de"]["Hellforge"] = "Höllenschmiede"
 
info["de"]["Hellforge"] = "Höllenschmiede"
info["de"]["On Fire!"] = "In Brand stehen!"
+
info["de"]["Hellhound"] = "Höllenhund"
info["de"]["Wire"] = "Kabel"
+
info["de"]["Hellbat"] = "Höllenfledermaus"
info["de"]["Yelets"] = "Jelez"
+
info["de"]["Hellfire Arrow"] = "Höllenfeuerpfeil"
info["de"]["Inferno Fork"] = "Infernogabel"
+
info["de"]["Hel-Fire"] = "Höllenfeuer"
  +
info["de"]["Brand of the Inferno"] = "Höllenbrand"
  +
info["de"]["Spelunker Glowstick"] = "Höhlengänger-Leuchtstab"
 
info["de"]["Spelunker Potion"] = "Höhlenforschertrank"
 
info["de"]["Spelunker Potion"] = "Höhlenforschertrank"
info["de"]["Wisp in a Bottle"] = "Irrlicht aus der Flasche"
+
info["de"]["Cave Bat"] = "Höhlenfledermaus"
 
info["de"]["Cavern"] = "Höhle"
 
info["de"]["Cavern"] = "Höhle"
info["de"]["Everscream"] = "Immerschrei"
+
info["de"]["Bunny Cannon"] = "Häschenkanone"
 
info["de"]["Merchant/Names"] = "Händler/Namen"
 
info["de"]["Merchant/Names"] = "Händler/Namen"
info["de"]["Medicated Bandage"] = "Imprägnierter Verband"
+
info["de"]["Merchant"] = "Händler"
info["de"]["Informational Accessories"] = "Informations-Accessoires"
 
info["de"]["Hell armored Bones"] = "Höllisch gepanzerte Knochen"
 
 
info["de"]["Hammers/row"] = "Hämmer/row"
 
info["de"]["Hammers/row"] = "Hämmer/row"
info["de"]["Ichor Dart"] = "Ichorwurfpfeil"
+
info["de"]["Classy Cane"] = "Klassischer Stock"
 
info["de"]["Hammers"] = "Hämmer"
 
info["de"]["Hammers"] = "Hämmer"
info["de"]["Illegal Gun Parts"] = "Illegale Gewehrteile"
+
info["de"]["Hematic Crate"] = "Hämatische Kiste"
info["de"]["AI"] = "KI"
+
info["de"]["Hoverboard"] = "Hoverboard"
info["de"]["Ichor Arrow"] = "Ichorpfeil"
+
info["de"]["Hornet Staff"] = "Hornissenstab"
info["de"]["Ichor Sticker"] = "Ichor-Sticker"
+
info["de"]["Hornet"] = "Hornissen"
  +
info["de"]["Horned God set"] = "Horned-God-Set"
  +
info["de"]["Unicorn on a Stick"] = "Hoppe-Reiter-Einhorn"
 
info["de"]["Unicorn Horn"] = "Horn des Einhorns"
 
info["de"]["Unicorn Horn"] = "Horn des Einhorns"
info["de"]["Hellstone Brick"] = "Höllensteinziegel"
+
info["de"]["Honeyed Goggles"] = "Honigsüße Brille"
info["de"]["Hellbat"] = "Höllenfledermaus"
+
info["de"]["Keybrand"] = "Keybrand"
info["de"]["Honey"] = "Honig"
 
info["de"]["Brand of the Inferno"] = "Höllenbrand"
 
info["de"]["Hel-Fire"] = "Höllenfeuer"
 
info["de"]["Hellhound"] = "Höllenhund"
 
info["de"]["Woods"] = "Hölzer"
 
info["de"]["Spelunker Glowstick"] = "Höhlengänger-Leuchtstab"
 
info["de"]["Hellfire Arrow"] = "Höllenfeuerpfeil"
 
info["de"]["Cave Bat"] = "Höhlenfledermaus"
 
info["de"]["Wooden Boomerang"] = "Holzbumerang"
 
 
info["de"]["Honey Dispender"] = "Honigspender"
 
info["de"]["Honey Dispender"] = "Honigspender"
info["de"]["Hoverboard"] = "Hoverboard"
+
info["de"]["Butcher's Chainsaw"] = "Kettensäge des Schlachters"
info["de"]["Bunny Cannon"] = "Häschenkanone"
+
info["de"]["Cannonball"] = "Kanonenkugel"
info["de"]["Void Bag"] = "Hohlraumbeutel"
 
info["de"]["Wizard's Hat"] = "Hut des Zauberers"
 
 
info["de"]["Honey Balloon"] = "Honigballon"
 
info["de"]["Honey Balloon"] = "Honigballon"
info["de"]["Wooden armor"] = "Holzrüstung"
 
info["de"]["Unicorn on a Stick"] = "Hoppe-Reiter-Einhorn"
 
info["de"]["Background walls"] = "Hintergrundwände"
 
 
info["de"]["Wood Wall"] = "Holzwand"
 
info["de"]["Wood Wall"] = "Holzwand"
info["de"]["Honeyed Goggles"] = "Honigsüße Brille"
+
info["de"]["Honey"] = "Honig"
  +
info["de"]["Wooden Sword"] = "Holzschwert"
 
info["de"]["Arrow"] = "Holzpfeil"
 
info["de"]["Arrow"] = "Holzpfeil"
  +
info["de"]["Wooden Crate"] = "Holzkiste"
 
info["de"]["Wooden Yo-Yo"] = "Holzjojo"
 
info["de"]["Wooden Yo-Yo"] = "Holzjojo"
info["de"]["Hornet Staff"] = "Hornissenstab"
+
info["de"]["Wooden Boomerang"] = "Holzbumerang"
info["de"]["Wooden Sword"] = "Holzschwert"
+
info["de"]["On Fire!"] = "In Brand stehen!"
info["de"]["Hematic Crate"] = "Hämatische Kiste"
 
info["de"]["Merchant"] = "Händler"
 
info["de"]["Horned God set"] = "Horned-God-Set"
 
info["de"]["Duke Fishron"] = "Herzog Fischron"
 
info["de"]["Heart Lantern"] = "Herzlaterne"
 
info["de"]["Crafting stations"] = "Herstellungsobjekte"
 
 
info["de"]["Wooden Bow"] = "Holzbogen"
 
info["de"]["Wooden Bow"] = "Holzbogen"
info["de"]["Wooden Hammer"] = "Holzhammer"
+
info["de"]["Void Bag"] = "Hohlraumbeutel"
  +
info["de"]["High Velocity Bullet"] = "Hochgeschwindigkeitskugel"
 
info["de"]["Heat Ray"] = "Hitzestrahl"
 
info["de"]["Heat Ray"] = "Hitzestrahl"
info["de"]["Wooden Crate"] = "Holzkiste"
+
info["de"]["Combat Wrench"] = "Kampfschraubenschlüssel"
info["de"]["Hornet"] = "Hornissen"
+
info["de"]["Background walls"] = "Hintergrundwände"
info["de"]["Healing Potion"] = "Heiltrank"
+
info["de"]["Candelabra"] = "Kandelaber"
info["de"]["High Velocity Bullet"] = "Hochgeschwindigkeitskugel"
+
info["de"]["Celestial Sigil"] = "Himmlisches Siegel"
 
info["de"]["Celestial Stone"] = "Himmlischer Stein"
 
info["de"]["Celestial Stone"] = "Himmlischer Stein"
info["de"]["Skyware Chest"] = "Himmelswarentruhe"
 
info["de"]["Holy Arrow"] = "Heiliger Pfeil"
 
info["de"]["Celestial Sigil"] = "Himmlisches Siegel"
 
info["de"]["Sky Mill"] = "Himmelsmühle"
 
info["de"]["Hallowed armor"] = "Heilige Rüstung"
 
 
info["de"]["Celestial Magnet"] = "Himmlischer Magnet"
 
info["de"]["Celestial Magnet"] = "Himmlischer Magnet"
 
info["de"]["Celestial Shell"] = "Himmlische Hülle"
 
info["de"]["Celestial Shell"] = "Himmlische Hülle"
info["de"]["Pets"] = "Haustiere"
+
info["de"]["Skyware Chest"] = "Himmelswarentruhe"
info["de"]["House"] = "Haus"
 
info["de"]["Witch Hat"] = "Hexenset"
 
 
info["de"]["Sky Crate"] = "Himmelskiste"
 
info["de"]["Sky Crate"] = "Himmelskiste"
info["de"]["Heart Arrow"] = "Herzpfeil"
+
info["de"]["Sky Mill"] = "Himmelsmühle"
  +
info["de"]["Karate Tortoise Mask"] = "Karate-Schildkröten-Set"
  +
info["de"]["Hay"] = "Heu"
  +
info["de"]["Duke Fishron"] = "Herzog Fischron"
 
info["de"]["Heart"] = "Herz"
 
info["de"]["Heart"] = "Herz"
info["de"]["Hay"] = "Heu"
+
info["de"]["Crafting stations"] = "Herstellungsobjekte"
info["de"]["Crafted walls"] = "Hergestellte Wände"
+
info["de"]["Heart Lantern"] = "Herzlaterne"
 
info["de"]["Hermes Boots"] = "Hermes-Stiefel"
 
info["de"]["Hermes Boots"] = "Hermes-Stiefel"
info["de"]["Hardmode Forges"] = "Hardmode-Schmieden"
 
info["de"]["Hay Wall"] = "Heuwand"
 
info["de"]["Herpling"] = "Herpling"
 
 
info["de"]["Hercules Beetle"] = "Herkuleskäfer"
 
info["de"]["Hercules Beetle"] = "Herkuleskäfer"
info["de"]["Mister Stabby"] = "Herr Stabby"
+
info["de"]["Informational Accessories"] = "Informations-Accessoires"
info["de"]["Hardmode Anvils"] = "Hardmode-Ambosse"
+
info["de"]["Crafted walls"] = "Hergestellte Wände"
info["de"]["Hardmode"] = "Hardmode"
+
info["de"]["Hero's set"] = "Heldenset"
info["de"]["Traveling Merchant/Names"] = "Handelsreisender/Namen"
+
info["de"]["Hell armored Bones"] = "Höllisch gepanzerte Knochen"
info["de"]["Hammush"] = "Hammpilz"
+
info["de"]["Healing Potion"] = "Heiltrank"
info["de"]["Hamaxes"] = "Hamäxte"
+
info["de"]["Hallowed Repeater"] = "Heiliger Repetierer"
info["de"]["Shark Fin"] = "Haifinne"
+
info["de"]["Wire Cutter"] = "Kabelabschneider"
  +
info["de"]["By Hand"] = "Kein Objekt"
  +
info["de"]["Hallowed Crate"] = "Heilige Kiste"
  +
info["de"]["Holy Arrow"] = "Heiliger Pfeil"
  +
info["de"]["Hallowed armor"] = "Heilige Rüstung"
 
info["de"]["Holy Hand Grenade"] = "Heilige Handgranate"
 
info["de"]["Holy Hand Grenade"] = "Heilige Handgranate"
 
info["de"]["Hallowed Seeds"] = "Heilige Saat"
 
info["de"]["Hallowed Seeds"] = "Heilige Saat"
info["de"]["Hallowed Repeater"] = "Heiliger Repetierer"
 
info["de"]["Hero's set"] = "Heldenset"
 
info["de"]["Bunny Hood"] = "Hasenkapuze"
 
info["de"]["Harpy"] = "Harpyie"
 
 
info["de"]["Lever"] = "Hebel"
 
info["de"]["Lever"] = "Hebel"
info["de"]["Halloween"] = "Halloween"
+
info["de"]["Pets"] = "Haustiere"
  +
info["de"]["House"] = "Haus"
  +
info["de"]["Bunny"] = "Hase"
  +
info["de"]["Harpy"] = "Harpyie"
 
info["de"]["Giant Harpy Feather"] = "Harpyenfeder"
 
info["de"]["Giant Harpy Feather"] = "Harpyenfeder"
info["de"]["Hook"] = "Haken"
 
info["de"]["Cell Phone"] = "Handy"
 
 
info["de"]["Harp"] = "Harfe"
 
info["de"]["Harp"] = "Harfe"
info["de"]["Harpoon"] = "Harpune"
+
info["de"]["Wooden armor"] = "Holzrüstung"
info["de"]["Hallowed Crate"] = "Heilige Kiste"
+
info["de"]["Ichor Dart"] = "Ichorwurfpfeil"
info["de"]["Bunny"] = "Hase"
+
info["de"]["Hardmode"] = "Hardmode"
info["de"]["Slap Hand"] = "Handklatsche"
+
info["de"]["Cell Phone"] = "Handy"
  +
info["de"]["Traveling Merchant"] = "Handelsreisender"
  +
info["de"]["Hardmode Anvils"] = "Hardmode-Ambosse"
  +
info["de"]["Hardmode Forges"] = "Hardmode-Schmieden"
 
info["de"]["Fisherman's Pocket Guide"] = "Handbuch für Angler"
 
info["de"]["Fisherman's Pocket Guide"] = "Handbuch für Angler"
info["de"]["Chlorophyte Partisan"] = "Grünalgenpartisane"
+
info["de"]["Traveling Merchant/Names"] = "Handelsreisender/Namen"
info["de"]["Sticky Bomb"] = "Haftbombe"
+
info["de"]["Wisp in a Bottle"] = "Irrlicht aus der Flasche"
info["de"]["Green Candy Cane-Block"] = "Grüner Zuckerstangenblock"
+
info["de"]["Hamaxes"] = "Hamäxte"
info["de"]["Shark"] = "Hai"
+
info["de"]["Hammush"] = "Hammpilz"
  +
info["de"]["Halloween"] = "Halloween"
  +
info["de"]["Hook"] = "Haken"
 
info["de"]["Shark Bait"] = "Haiköder"
 
info["de"]["Shark Bait"] = "Haiköder"
info["de"]["Sticky Glowstick"] = "Haftleuchtstab"
+
info["de"]["Shark Fin"] = "Haifinne"
info["de"]["Chlorophyte Ore"] = "Grünalgenerz"
+
info["de"]["Shark"] = "Hai"
info["de"]["Flesh Grinder"] = "Hackfleischmacher"
+
info["de"]["Wizard's Hat"] = "Hut des Zauberers"
info["de"]["Green Slime"] = "Grüner Schleim"
 
info["de"]["Gungnir"] = "Gungnir"
 
 
info["de"]["Greedy Ring"] = "Habgierring"
 
info["de"]["Greedy Ring"] = "Habgierring"
 
info["de"]["Keg"] = "Gärbottich"
 
info["de"]["Keg"] = "Gärbottich"
info["de"]["Chlorophythe Shotbow"] = "Grünalgenschussbogen"
+
info["de"]["Gungnir"] = "Gungnir"
info["de"]["Chlorophyte Bar"] = "Grünalgenbarren"
+
info["de"]["Green Candy Cane Wall"] = "Grüne Zuckerstangenwand"
info["de"]["Green Mushroom"] = "Grüner Pilz"
 
info["de"]["Chlorophyte Pickaxe"] = "Grünalgenspitzhacke"
 
 
info["de"]["Green Cap"] = "Grüne Mütze"
 
info["de"]["Green Cap"] = "Grüne Mütze"
info["de"]["Green Candy Cane Wall"] = "Grüne Zuckerstangenwand"
 
info["de"]["Hooks"] = "Greifhaken"
 
info["de"]["Traveling Merchant"] = "Handelsreisender"
 
 
info["de"]["Chlorophyre Saber"] = "Grünalgensäbel"
 
info["de"]["Chlorophyre Saber"] = "Grünalgensäbel"
  +
info["de"]["Chlorophyte Pickaxe"] = "Grünalgenspitzhacke"
  +
info["de"]["Chlorophyte Armor"] = "Grünalgenrüstung"
  +
info["de"]["Chlorophyte Partisan"] = "Grünalgenpartisane"
 
info["de"]["Chlorophyte Arrow"] = "Grünalgenpfeil"
 
info["de"]["Chlorophyte Arrow"] = "Grünalgenpfeil"
  +
info["de"]["Chlorophyte Bullet"] = "Grünalgenkugel"
  +
info["de"]["Chlorophyte Warhammer"] = "Grünalgenkriegshammer"
  +
info["de"]["Chlorophyte Ore"] = "Grünalgenerz"
 
info["de"]["Chlorophyte Claymore"] = "Grünalgenclaymore"
 
info["de"]["Chlorophyte Claymore"] = "Grünalgenclaymore"
info["de"]["blade of grass"] = "Grasklinge"
+
info["de"]["Heart Arrow"] = "Herzpfeil"
info["de"]["Chlorophyte Warhammer"] = "Grünalgenkriegshammer"
+
info["de"]["Chlorophyte Drill"] = "Grünalgenbohrer"
info["de"]["Chlorophyte Bullet"] = "Grünalgenkugel"
+
info["de"]["Wooden Hammer"] = "Holzhammer"
info["de"]["Chlorophyte Armor"] = "Grünalgenrüstung"
+
info["de"]["Hay Wall"] = "Heuwand"
info["de"]["Chlorophyte Chainsaw"] = "Grünalgenkettensäge"
+
info["de"]["Herpling"] = "Herpling"
info["de"]["Chlorophyte Greataxe"] = "Grünalgengroßaxt"
+
info["de"]["Chlorophyte Bar"] = "Grünalgenbarren"
info["de"]["Grasses"] = "Gras"
 
 
info["de"]["Digger"] = "Gräber"
 
info["de"]["Digger"] = "Gräber"
info["de"]["Grenade"] = "Granate"
+
info["de"]["Grubby"] = "Grubby"
info["de"]["Chlorophyte Drill"] = "Grünalgenbohrer"
+
info["de"]["Witch Hat"] = "Hexenset"
info["de"]["Gradient"] = "Gradient"
 
 
info["de"]["Greater Mana Potion"] = "Großer Manatrank"
 
info["de"]["Greater Mana Potion"] = "Großer Manatrank"
info["de"]["Gras Seeds"] = "Grassaat"
 
 
info["de"]["Greater Healing Potion"] = "Großer Heiltrank"
 
info["de"]["Greater Healing Potion"] = "Großer Heiltrank"
info["de"]["Chlorophyte Jackhammer"] = "Grünalgendrucklufthammer"
+
info["de"]["Green Candy Cane-Block"] = "Grüner Zuckerstangenblock"
info["de"]["Giant Cursed Skull"] = "Großer verfluchter Schädel"
 
info["de"]["Golem"] = "Golem"
 
 
info["de"]["Old Man"] = "Greis"
 
info["de"]["Old Man"] = "Greis"
info["de"]["Gold Watch"] = "Golduhr"
+
info["de"]["Hooks"] = "Greifhaken"
info["de"]["Grubby"] = "Grubby"
 
info["de"]["Gray Grunt"] = "Graugrunzer"
 
 
info["de"]["Gravitation Potion"] = "Gravitationstrank"
 
info["de"]["Gravitation Potion"] = "Gravitationstrank"
 
info["de"]["Gray Brick"] = "Grauer Ziegel"
 
info["de"]["Gray Brick"] = "Grauer Ziegel"
info["de"]["Granite Golem"] = "Granitgolem"
 
info["de"]["Grasshopper"] = "Grashüpfer"
 
 
info["de"]["Gray Brick Wall"] = "Graue Ziegelwand"
 
info["de"]["Gray Brick Wall"] = "Graue Ziegelwand"
info["de"]["Granite Elemental"] = "Granit-Elementar"
+
info["de"]["Gras Seeds"] = "Grassaat"
info["de"]["Eye of the Golem"] = "Golemauge"
+
info["de"]["Mister Stabby"] = "Herr Stabby"
  +
info["de"]["blade of grass"] = "Grasklinge"
  +
info["de"]["Grasses"] = "Gras"
  +
info["de"]["Bunny Hood"] = "Hasenkapuze"
  +
info["de"]["Chlorophythe Shotbow"] = "Grünalgenschussbogen"
 
info["de"]["Granite Chest"] = "Granite Chest"
 
info["de"]["Granite Chest"] = "Granite Chest"
  +
info["de"]["Harpoon"] = "Harpune"
  +
info["de"]["Grenade Launcher"] = "Granatwerfer"
  +
info["de"]["Grenade"] = "Granate"
  +
info["de"]["Gradient"] = "Gradient"
 
info["de"]["Tombstone"] = "Grabsteine"
 
info["de"]["Tombstone"] = "Grabsteine"
 
info["de"]["Tomb Crawler"] = "Grabkriecher"
 
info["de"]["Tomb Crawler"] = "Grabkriecher"
info["de"]["Gold armor"] = "Goldrüstung"
+
info["de"]["Golfer"] = "Golfer"
info["de"]["Golden Shower"] = "Goldener Schauer"
+
info["de"]["Golemfist"] = "Golemfaust"
info["de"]["Golden Lock Box"] = "Goldene Schließkassette"
+
info["de"]["Eye of the Golem"] = "Golemauge"
info["de"]["Grenade Launcher"] = "Granatwerfer"
+
info["de"]["Golem"] = "Golem"
 
info["de"]["Gold Brick"] = "Goldziegel"
 
info["de"]["Gold Brick"] = "Goldziegel"
info["de"]["Golden Crate"] = "Goldene Kiste"
+
info["de"]["Gold Watch"] = "Golduhr"
info["de"]["Gold Chest"] = "Goldtruhe"
+
info["de"]["Flesh Grinder"] = "Hackfleischmacher"
info["de"]["Gold Butterfly"] = "Goldschmetterling"
 
info["de"]["Golemfist"] = "Golemfaust"
 
info["de"]["Gold Bar"] = "Goldbarren"
 
 
info["de"]["Gold Dust"] = "Goldstaub"
 
info["de"]["Gold Dust"] = "Goldstaub"
info["de"]["Gold Axe"] = "Goldaxt"
 
info["de"]["Gold Ring"] = "Goldring"
 
info["de"]["Goblin Tinkerer"] = "Goblin-Tüftler"
 
info["de"]["Angler/Names"] = "Goblin-Tüftler/Namen"
 
 
info["de"]["Gold Pickaxe"] = "Goldspitzhacke"
 
info["de"]["Gold Pickaxe"] = "Goldspitzhacke"
info["de"]["Gold Shortsword"] = "Goldkurzschwert"
+
info["de"]["Green Slime"] = "Grüner Schleim"
info["de"]["Gold Hammer"] = "Goldhammer"
+
info["de"]["Gold armor"] = "Goldrüstung"
info["de"]["Goblin Army"] = "Goblin-Armee"
+
info["de"]["Gold Ring"] = "Goldring"
info["de"]["Golfer"] = "Golfer"
 
 
info["de"]["Roman candle"] = "Goldregen"
 
info["de"]["Roman candle"] = "Goldregen"
  +
info["de"]["Gold Shortsword"] = "Goldkurzschwert"
  +
info["de"]["Slap Hand"] = "Handklatsche"
 
info["de"]["Gold Crown"] = "Goldkrone"
 
info["de"]["Gold Crown"] = "Goldkrone"
info["de"]["Lucky Horseshoe"] = "Glückshufeisen"
+
info["de"]["Sticky Glowstick"] = "Haftleuchtstab"
  +
info["de"]["Gold Hammer"] = "Goldhammer"
  +
info["de"]["Goldfish"] = "Goldfisch"
  +
info["de"]["Gold Chest"] = "Goldtruhe"
  +
info["de"]["Green Mushroom"] = "Grüner Pilz"
 
info["de"]["Gold Ore"] = "Golderz"
 
info["de"]["Gold Ore"] = "Golderz"
info["de"]["Grab bags"] = "Glücksbeutel"
 
 
info["de"]["Golden Key"] = "Goldener Schlüssel"
 
info["de"]["Golden Key"] = "Goldener Schlüssel"
info["de"]["Goldfish"] = "Goldfisch"
+
info["de"]["Golden Shower"] = "Goldener Schauer"
  +
info["de"]["Sticky Bomb"] = "Haftbombe"
 
info["de"]["Gold Brick Wall"] = "Goldene Ziegelwand"
 
info["de"]["Gold Brick Wall"] = "Goldene Ziegelwand"
info["de"]["Goblin Thief"] = "Goblin-Dieb"
+
info["de"]["Golden Lock Box"] = "Goldene Schließkassette"
 
info["de"]["Golden Bullet"] = "Goldene Kugel"
 
info["de"]["Golden Bullet"] = "Goldene Kugel"
  +
info["de"]["Golden Crate"] = "Goldene Kiste"
 
info["de"]["Gold Bow"] = "Goldbogen"
 
info["de"]["Gold Bow"] = "Goldbogen"
  +
info["de"]["Gold Bar"] = "Goldbarren"
  +
info["de"]["Angler/Names"] = "Goblin-Tüftler/Namen"
 
info["de"]["Goblin Tech"] = "Goblin-Technik"
 
info["de"]["Goblin Tech"] = "Goblin-Technik"
info["de"]["Gold Broadsword"] = "Goldbreitschwert"
+
info["de"]["Goblin Tinkerer"] = "Goblin-Tüftler"
info["de"]["Gold Squirrel"] = "Goldeichhörnchen"
 
info["de"]["Goblin Sorcerer"] = "Goblin-Hexer"
 
 
info["de"]["Goblin Scout"] = "Goblin-Späher"
 
info["de"]["Goblin Scout"] = "Goblin-Späher"
info["de"]["Goblin Peon"] = "Goblin-Arbeiter"
 
info["de"]["Tissue Sample"] = "Gewebeprobe"
 
 
info["de"]["Goblin Battle Standard"] = "Goblin-Kampfstandarte"
 
info["de"]["Goblin Battle Standard"] = "Goblin-Kampfstandarte"
info["de"]["Health and Mana Accessories"] = "Gesundheits- und Mana-Accessoires"
+
info["de"]["Chlorophyte Chainsaw"] = "Grünalgenkettensäge"
info["de"]["Goblin Warrior"] = "Goblin-Krieger"
+
info["de"]["Goblin Thief"] = "Goblin-Dieb"
info["de"]["Goblin Archer"] = "Goblin-Bogenschütze"
+
info["de"]["Chlorophyte Greataxe"] = "Grünalgengroßaxt"
info["de"]["Flurry Boots"] = "Gestöberstiefel"
 
info["de"]["Glowing Mushroom"] = "Glühender Pilz"
 
 
info["de"]["Goblin Summoner"] = "Goblin-Beschwörer"
 
info["de"]["Goblin Summoner"] = "Goblin-Beschwörer"
  +
info["de"]["Goblin Army"] = "Goblin-Armee"
  +
info["de"]["Glowing Mushroom"] = "Glühender Pilz"
 
info["de"]["Lucky Coin"] = "Glücksmünze"
 
info["de"]["Lucky Coin"] = "Glücksmünze"
  +
info["de"]["Grab bags"] = "Glücksbeutel"
  +
info["de"]["Lucky Horseshoe"] = "Glückshufeisen"
  +
info["de"]["Bell"] = "Glocke"
  +
info["de"]["Gel"] = "Glibber"
  +
info["de"]["Glass Wall"] = "Glaswand"
  +
info["de"]["Glass Kiln"] = "Glasmeiler"
  +
info["de"]["Glass"] = "Glas"
  +
info["de"]["Stinger"] = "Giftstachel"
  +
info["de"]["Chlorophyte Jackhammer"] = "Grünalgendrucklufthammer"
  +
info["de"]["Poison Staff"] = "Giftstab"
  +
info["de"]["Toxic Sludge"] = "Giftiger Schlamm"
  +
info["de"]["Ghouls"] = "Ghule"
  +
info["de"]["Tissue Sample"] = "Gewebeprobe"
  +
info["de"]["Health and Mana Accessories"] = "Gesundheits- und Mana-Accessoires"
  +
info["de"]["Gray Grunt"] = "Graugrunzer"
 
info["de"]["Health"] = "Gesundheit"
 
info["de"]["Health"] = "Gesundheit"
  +
info["de"]["Flurry Boots"] = "Gestöberstiefel"
  +
info["de"]["Spectre Staff"] = "Gespensterstab"
 
info["de"]["Spectre Pickaxe"] = "Gespensterspitzhacke"
 
info["de"]["Spectre Pickaxe"] = "Gespensterspitzhacke"
  +
info["de"]["Giant Cursed Skull"] = "Großer verfluchter Schädel"
  +
info["de"]["Spectre Armor"] = "Gespensterrüstung"
  +
info["de"]["Spectre Hamaxe"] = "Gespensterhammaxt"
 
info["de"]["Ghost (enemy)"] = "Gespenst (NPC)"
 
info["de"]["Ghost (enemy)"] = "Gespenst (NPC)"
  +
info["de"]["Gold Butterfly"] = "Goldschmetterling"
 
info["de"]["Blessed Apple"] = "Gesegneter Apfel"
 
info["de"]["Blessed Apple"] = "Gesegneter Apfel"
  +
info["de"]["Molten Fury"] = "Geschmolzene Wut"
  +
info["de"]["Grasshopper"] = "Grashüpfer"
  +
info["de"]["Molten Armor"] = "Geschmolzene Rüstung"
 
info["de"]["Molten Pickaxe"] = "Geschmolzene Spitzhacke"
 
info["de"]["Molten Pickaxe"] = "Geschmolzene Spitzhacke"
info["de"]["Shiny Stone"] = "Glänzender Stein"
+
info["de"]["Molten Hamaxe"] = "Geschmolzene Hamaxt"
  +
info["de"]["Granite Golem"] = "Granitgolem"
  +
info["de"]["Granite Elemental"] = "Granit-Elementar"
  +
info["de"]["Gender Change Potion"] = "Geschlechtsumwandlungstrank"
 
info["de"]["Presents"] = "Geschenke"
 
info["de"]["Presents"] = "Geschenke"
info["de"]["Bell"] = "Glocke"
 
info["de"]["Gel"] = "Glibber"
 
 
info["de"]["Nature's Gift"] = "Geschenk der Natur"
 
info["de"]["Nature's Gift"] = "Geschenk der Natur"
info["de"]["Glass Kiln"] = "Glasmeiler"
+
info["de"]["Present Mimic"] = "Geschenk-Mimic"
info["de"]["Glass Wall"] = "Glaswand"
+
info["de"]["Tortured Soul"] = "Gequälite Seele"
info["de"]["Poison Staff"] = "Giftstab"
+
info["de"]["Armored Skeleton"] = "Gepanzertes Skelett"
info["de"]["Toxic Sludge"] = "Giftiger Schlamm"
+
info["de"]["Armored Cavefish"] = "Gepanzerter Blindfisch"
 
info["de"]["Money Trough"] = "Geldtrog"
 
info["de"]["Money Trough"] = "Geldtrog"
info["de"]["Stinger"] = "Giftstachel"
+
info["de"]["Yellow Slime"] = "Gelber Schleim"
info["de"]["Glass"] = "Glas"
+
info["de"]["Yellow Horseshoe Balloon"] = "Gelber Hufeisenballon"
info["de"]["Poison Dart"] = "Giftdartpfeil"
+
info["de"]["Yellow Marigold"] = "Gelbe Ringelblume"
info["de"]["Molten Armor"] = "Geschmolzene Rüstung"
+
info["de"]["Spectre Boots"] = "Geisterstiefel"
info["de"]["Gigazapper"] = "Gigazapper"
 
 
info["de"]["Ghost Mask"] = "Geisterset"
 
info["de"]["Ghost Mask"] = "Geisterset"
info["de"]["Face Monster"] = "Gesichtsmonster"
+
info["de"]["Possessed Armor"] = "Geisterrüstung"
  +
info["de"]["Spirit Flame"] = "Geisterflamme"
 
info["de"]["Spectre Bar"] = "Geisterbarren"
 
info["de"]["Spectre Bar"] = "Geisterbarren"
info["de"]["Spectre Staff"] = "Gespensterstab"
 
info["de"]["Molten Hamaxe"] = "Geschmolzene Hamaxt"
 
info["de"]["Molten Fury"] = "Geschmolzene Wut"
 
 
info["de"]["Ghost"] = "Geist"
 
info["de"]["Ghost"] = "Geist"
info["de"]["Gender Change Potion"] = "Geschlechtsumwandlungstrank"
+
info["de"]["Brain Scrambler"] = "Gehirnverwirrer (Gegenstand)"
info["de"]["Spectre Hamaxe"] = "Gespensterhammaxt"
+
info["de"]["Gold Broadsword"] = "Goldbreitschwert"
info["de"]["Present Mimic"] = "Geschenk-Mimic"
+
info["de"]["Brain of Cthulhu"] = "Gehirn von Cthulhu"
info["de"]["Ghouls"] = "Ghule"
 
 
info["de"]["Hallowed Bar"] = "Geheiligter Barren"
 
info["de"]["Hallowed Bar"] = "Geheiligter Barren"
info["de"]["Tortured Soul"] = "Gequälite Seele"
+
info["de"]["Divine Crate"] = "Geheiligte Kiste"
info["de"]["Spectre Armor"] = "Gespensterrüstung"
+
info["de"]["Goblin Sorcerer"] = "Goblin-Hexer"
info["de"]["Cooked Marshmallow"] = "Gerösteter Marshmallow"
 
 
info["de"]["Enemies"] = "Gegner"
 
info["de"]["Enemies"] = "Gegner"
 
info["de"]["Items"] = "Gegenstände"
 
info["de"]["Items"] = "Gegenstände"
 
info["de"]["Item IDs"] = "Gegenstands-IDs"
 
info["de"]["Item IDs"] = "Gegenstands-IDs"
  +
info["de"]["Counterweigth"] = "Gegengewichte"
 
info["de"]["Item IDs/row"] = "Gegenstands-IDs/row"
 
info["de"]["Item IDs/row"] = "Gegenstands-IDs/row"
info["de"]["Armored Cavefish"] = "Gepanzerter Blindfisch"
+
info["de"]["Gold Squirrel"] = "Goldeichhörnchen"
 
info["de"]["Frozen Chest"] = "Gefrorene Truhe"
 
info["de"]["Frozen Chest"] = "Gefrorene Truhe"
  +
info["de"]["Gold Axe"] = "Goldaxt"
  +
info["de"]["Goblin Peon"] = "Goblin-Arbeiter"
 
info["de"]["Frozen Crate"] = "Gefrorene Kiste"
 
info["de"]["Frozen Crate"] = "Gefrorene Kiste"
info["de"]["Yellow Slime"] = "Gelber Schleim"
 
info["de"]["Yellow Horseshoe Balloon"] = "Gelber Hufeisenballon"
 
info["de"]["Spectre Boots"] = "Geisterstiefel"
 
info["de"]["Armored Viking"] = "Gepanzerter Wikinger"
 
info["de"]["Yellow Marigold"] = "Gelbe Ringelblume"
 
info["de"]["Armored Skeleton"] = "Gepanzertes Skelett"
 
info["de"]["Counterweigth"] = "Gegengewichte"
 
info["de"]["Possessed Armor"] = "Geisterrüstung"
 
info["de"]["Brain"] = "Gehirn"
 
info["de"]["Brain Scrambler"] = "Gehirnverwirrer (Gegenstand)"
 
info["de"]["Spirit Flame"] = "Geisterflamme"
 
info["de"]["Anklet of the Wind"] = "Fusskette des Windes"
 
info["de"]["Broken bat Wings"] = "Gebrochener Fledermausflügel"
 
info["de"]["Fox Mask"] = "Fuchsset"
 
info["de"]["Vulture"] = "Geier"
 
 
info["de"]["Frostburn Arrow"] = "Gefrierbrandpfeil"
 
info["de"]["Frostburn Arrow"] = "Gefrierbrandpfeil"
info["de"]["Conveyor Belt"] = "Förderband"
+
info["de"]["Frostbrand"] = "Gefrierbrand"
info["de"]["Frost Legion"] = "Frostlegion"
+
info["de"]["Broken bat Wings"] = "Gebrochener Fledermausflügel"
info["de"]["Brain Scrambler"] = "Gehirnverwirrer"
 
info["de"]["Brain of Cthulhu"] = "Gehirn von Cthulhu"
 
 
info["de"]["Gatligator"] = "Gatligator"
 
info["de"]["Gatligator"] = "Gatligator"
info["de"]["Frostbrand"] = "Gefrierbrand"
 
info["de"]["Tiki Torch"] = "Gartenfackel"
 
info["de"]["Divine Crate"] = "Geheiligte Kiste"
 
info["de"]["Fart in a jar"] = "Furz im Glas"
 
 
info["de"]["GPS"] = "GPS"
 
info["de"]["GPS"] = "GPS"
info["de"]["Frost Moon"] = "Frostmond"
+
info["de"]["Conveyor Belt"] = "Förderband"
 
info["de"]["Putrid Scent"] = "Fäulnisgeruch"
 
info["de"]["Putrid Scent"] = "Fäulnisgeruch"
info["de"]["Guide/Names"] = "Fremdenführer/Namen"
 
 
info["de"]["Dye Vat"] = "Färbebottich"
 
info["de"]["Dye Vat"] = "Färbebottich"
  +
info["de"]["Goblin Warrior"] = "Goblin-Krieger"
  +
info["de"]["Threads"] = "Fäden"
  +
info["de"]["Anklet of the Wind"] = "Fusskette des Windes"
  +
info["de"]["Whoopie Cushion"] = "Furzkissen"
  +
info["de"]["Fart in a jar"] = "Furz im Glas"
 
info["de"]["Fart in a Balloon"] = "Furz im Ballon"
 
info["de"]["Fart in a Balloon"] = "Furz im Ballon"
info["de"]["Snowman Gangsta"] = "Gangster Schneemann"
+
info["de"]["Fox Mask"] = "Fuchsset"
info["de"]["Whoopie Cushion"] = "Furzkissen"
+
info["de"]["Shiny Stone"] = "Glänzender Stein"
info["de"]["Wings/List"] = "Flügel/List"
 
info["de"]["Wings"] = "Flügel"
 
 
info["de"]["Fruitcake Chakram"] = "Früchtebrot-Chakram"
 
info["de"]["Fruitcake Chakram"] = "Früchtebrot-Chakram"
info["de"]["Cursed Skull"] = "Fluchschädel"
+
info["de"]["Goblin Archer"] = "Goblin-Bogenschütze"
 
info["de"]["Frost Staff"] = "Froststab"
 
info["de"]["Frost Staff"] = "Froststab"
info["de"]["Threads"] = "Fäden"
+
info["de"]["Frost armor"] = "Frostrüstung"
info["de"]["Flipper"] = "Flosse"
+
info["de"]["Frost Moon"] = "Frostmond"
info["de"]["Frog"] = "Frosch"
+
info["de"]["Frost Legion"] = "Frostlegion"
info["de"]["Bug Net"] = "Fliegennetz"
 
info["de"]["Eaters Bone"] = "Fresserknochen"
 
info["de"]["Frost Core"] = "Frostkern"
 
 
info["de"]["Frostspark Boots"] = "Frostfunkenstiefel"
 
info["de"]["Frostspark Boots"] = "Frostfunkenstiefel"
info["de"]["Frostburn"] = "Frostbrand"
 
info["de"]["Flying Dragon"] = "Fliegender Drache"
 
 
info["de"]["Flower of Frost"] = "Frostblume"
 
info["de"]["Flower of Frost"] = "Frostblume"
info["de"]["Floating Island"] = "Fliegende Insel"
+
info["de"]["Frog"] = "Frosch"
info["de"]["Meat Grinder"] = "Fleischwolf"
+
info["de"]["Frost Core"] = "Frostkern"
info["de"]["fossil amor"] = "Fossilrüstung"
+
info["de"]["Face Monster"] = "Gesichtsmonster"
info["de"]["Flesh Knuckles"] = "Fleischknöchel"
 
 
info["de"]["Graveyard"] = "Friedhof"
 
info["de"]["Graveyard"] = "Friedhof"
info["de"]["Fritz"] = "Fritz"
+
info["de"]["Eaters Bone"] = "Fresserknochen"
info["de"]["Bottled Water"] = "Flaschenwasser"
 
info["de"]["Frost armor"] = "Frostrüstung"
 
info["de"]["Bride of Frankenstein Mask"] = "Frankensteins-Braut-Set"
 
 
info["de"]["Guide Voodoo Doll"] = "Fremdenführer-Voodoopuppe"
 
info["de"]["Guide Voodoo Doll"] = "Fremdenführer-Voodoopuppe"
info["de"]["Bats"] = "Fledermäuse"
+
info["de"]["Poison Dart"] = "Giftdartpfeil"
  +
info["de"]["Guide/Names"] = "Fremdenführer/Namen"
  +
info["de"]["Guide"] = "Fremdenführer"
 
info["de"]["Frankenstein"] = "Frankenstein"
 
info["de"]["Frankenstein"] = "Frankenstein"
  +
info["de"]["fossil amor"] = "Fossilrüstung"
 
info["de"]["Format:C"] = "Format:C"
 
info["de"]["Format:C"] = "Format:C"
info["de"]["Flocko"] = "Flocki"
+
info["de"]["Wings/List"] = "Flügel/List"
info["de"]["flying fish"] = "Fliegender Fisch"
+
info["de"]["Wings"] = "Flügel"
info["de"]["Guide"] = "Fremdenführer"
+
info["de"]["Cursed Skull"] = "Fluchschädel"
  +
info["de"]["Gigazapper"] = "Gigazapper"
  +
info["de"]["Flipper"] = "Flosse"
  +
info["de"]["Swiftness Potion"] = "Flinkheitstrank"
  +
info["de"]["Bug Net"] = "Fliegennetz"
 
info["de"]["Flying Carpet"] = "Fliegender Teppich"
 
info["de"]["Flying Carpet"] = "Fliegender Teppich"
  +
info["de"]["Flying Dutchman"] = "Fliegender Holländer"
  +
info["de"]["Flying Dragon"] = "Fliegender Drache"
 
info["de"]["Flying Snake"] = "Fliegende Schlange"
 
info["de"]["Flying Snake"] = "Fliegende Schlange"
info["de"]["Swiftness Potion"] = "Flinkheitstrank"
+
info["de"]["Floating Island"] = "Fliegende Insel"
info["de"]["Fish Bowl"] = "Fischgläser"
+
info["de"]["Meat Grinder"] = "Fleischwolf"
info["de"]["Pirate's Curse"] = "Fluch des Piraten"
+
info["de"]["Wall of Flesh"] = "Fleischwand"
info["de"]["Flesh Block"] = "Fleischblock"
+
info["de"]["Flesh Knuckles"] = "Fleischknöchel"
info["de"]["Fish (item)"] = "Fisch (Gegenstand)"
+
info["de"]["Cooked Marshmallow"] = "Gerösteter Marshmallow"
  +
info["de"]["Bats"] = "Fledermäuse"
 
info["de"]["Fuzzy Carrot"] = "Flaumkarotte"
 
info["de"]["Fuzzy Carrot"] = "Flaumkarotte"
info["de"]["Flying Dutchman"] = "Fliegender Holländer"
+
info["de"]["Flesh Block"] = "Fleischblock"
info["de"]["Flametrap"] = "Flammenfalle"
+
info["de"]["Bottled Water"] = "Flaschenwasser"
 
info["de"]["Bottle (crafting station)"] = "Flasche (Herstellungsobjekt)"
 
info["de"]["Bottle (crafting station)"] = "Flasche (Herstellungsobjekt)"
info["de"]["Bat Scepter"] = "Fledermauszepter"
+
info["de"]["Bottle"] = "Flasche"
  +
info["de"]["Blazing Wheel"] = "Flammenrad"
 
info["de"]["Flaming Arrow"] = "Flammenpfeil"
 
info["de"]["Flaming Arrow"] = "Flammenpfeil"
info["de"]["Solidifier"] = "Festiger"
+
info["de"]["Armored Viking"] = "Gepanzerter Wikinger"
 
info["de"]["Flamelash"] = "Flammenpeitsche"
 
info["de"]["Flamelash"] = "Flammenpeitsche"
info["de"]["Ranged weapons"] = "Fernkampfwaffen"
 
info["de"]["Binoculars"] = "Fernglas"
 
info["de"]["Blazing Wheel"] = "Flammenrad"
 
info["de"]["Bottle"] = "Flasche"
 
info["de"]["Flamarang"] = "Flammarang"
 
 
info["de"]["Burning Sphere"] = "Flammenkugel"
 
info["de"]["Burning Sphere"] = "Flammenkugel"
info["de"]["Fire feather"] = "Feuerfeder"
+
info["de"]["Flamarang"] = "Flammarang"
info["de"]["Fire Gauntlet/Crafting tree"] = "Feuerkampfhandschuh/Herstellungsbaum"
+
info["de"]["Vulture"] = "Geier"
info["de"]["Dye Trader/Names"] = "Farbstoffhändler/Namen"
 
info["de"]["Dye Trader"] = "Farbstoffhändler"
 
info["de"]["Wall of Flesh"] = "Fleischwand"
 
info["de"]["Dark Lance"] = "Finstere Lanze"
 
 
info["de"]["Flairon"] = "Flairon"
 
info["de"]["Flairon"] = "Flairon"
  +
info["de"]["Fish Finder"] = "Fischsucher"
  +
info["de"]["Fish Bowl"] = "Fischgläser"
  +
info["de"]["Fish (item)"] = "Fisch (Gegenstand)"
 
info["de"]["Fiery Greatsword"] = "Feuriges Großschwert"
 
info["de"]["Fiery Greatsword"] = "Feuriges Großschwert"
info["de"]["Dyes"] = "Farbstoffe"
+
info["de"]["Fire Gauntlet/Crafting tree"] = "Feuerkampfhandschuh/Herstellungsbaum"
  +
info["de"]["Fire Gauntlet"] = "Feuerkampfhandschuh"
  +
info["de"]["Fire feather"] = "Feuerfeder"
  +
info["de"]["Dark Lance"] = "Finstere Lanze"
 
info["de"]["Fireblossom Seeds"] = "Feuerblüten-Saat"
 
info["de"]["Fireblossom Seeds"] = "Feuerblüten-Saat"
info["de"]["Fish Finder"] = "Fischsucher"
+
info["de"]["Brain"] = "Gehirn"
info["de"]["Fire Imp"] = "Feuerkobold"
+
info["de"]["Brain Scrambler"] = "Gehirnverwirrer"
 
info["de"]["Flower of Fire"] = "Feuerblume"
 
info["de"]["Flower of Fire"] = "Feuerblume"
  +
info["de"]["Tiki Torch"] = "Gartenfackel"
 
info["de"]["Shackle"] = "Fessel"
 
info["de"]["Shackle"] = "Fessel"
info["de"]["Traps"] = "Fallen"
+
info["de"]["Solidifier"] = "Festiger"
info["de"]["Boulder"] = "Felsen"
+
info["de"]["Binoculars"] = "Fernglas"
info["de"]["Torches/color"] = "Fackeln/color"
+
info["de"]["Ranged weapons"] = "Fernkampfwaffen"
  +
info["de"]["Fairy Bell"] = "Feenglocke"
  +
info["de"]["Featherfall Potion"] = "Federsturz-Trank"
 
info["de"]["Feather"] = "Feder"
 
info["de"]["Feather"] = "Feder"
info["de"]["Fish set"] = "Fischkostüm-Set"
 
info["de"]["Fire Gauntlet"] = "Feuerkampfhandschuh"
 
info["de"]["Torches"] = "Fackeln"
 
info["de"]["Fall damage"] = "Fallschaden"
 
info["de"]["Explosives (class)"] = "Explosiva"
 
info["de"]["Explosives (class)/row"] = "Explosiva/row"
 
 
info["de"]["Rotten Egg"] = "Faules Ei"
 
info["de"]["Rotten Egg"] = "Faules Ei"
 
info["de"]["Barrel"] = "Fass"
 
info["de"]["Barrel"] = "Fass"
info["de"]["Featherfall Potion"] = "Federsturz-Trank"
+
info["de"]["Dye Trader/Names"] = "Farbstoffhändler/Namen"
info["de"]["Ores/row"] = "Erze/row"
+
info["de"]["Dye Trader"] = "Farbstoffhändler"
info["de"]["Ores"] = "Erze"
+
info["de"]["Dyes/Basic"] = "Farbstoffe/Grund-Farbstoffe"
info["de"]["Ores/ore"] = "Erze/ore"
+
info["de"]["flying fish"] = "Fliegender Fisch"
info["de"]["Explosion-proof objects"] = "Explosionsresistente Objekte"
+
info["de"]["Frostburn"] = "Frostbrand"
 
info["de"]["Dyes/Gradient"] = "Farbstoffe/Gradient-Farbstoffe"
 
info["de"]["Dyes/Gradient"] = "Farbstoffe/Gradient-Farbstoffe"
info["de"]["Expert Mode"] = "Experten-Modus"
+
info["de"]["Dyes"] = "Farbstoffe"
info["de"]["Dyes/Bright"] = "Farbstoffe/Helle Farbstoffe"
 
info["de"]["Paint Sprayer"] = "Farbensprüher"
 
info["de"]["Dyes/Basic"] = "Farbstoffe/Grund-Farbstoffe"
 
info["de"]["NPC spawning"] = "Erscheinen von NPCs"
 
 
info["de"]["Paintbrush"] = "Farbpinsel"
 
info["de"]["Paintbrush"] = "Farbpinsel"
info["de"]["Fairy Bell"] = "Feenglocke"
+
info["de"]["Paint Sprayer"] = "Farbensprüher"
info["de"]["Ectoplasm"] = "Ektoplasma"
+
info["de"]["Paints"] = "Farbe"
info["de"]["Vile Powder"] = "Ekelpulver"
+
info["de"]["Fall damage"] = "Fallschaden"
  +
info["de"]["Trapped Chests"] = "Fallen-Truhen"
  +
info["de"]["Traps"] = "Fallen"
 
info["de"]["Falcon Blade"] = "Falkenschneide"
 
info["de"]["Falcon Blade"] = "Falkenschneide"
info["de"]["Events"] = "Events"
+
info["de"]["Torches"] = "Fackeln"
info["de"]["Exploding Bullet"] = "Explodierende Kugel"
 
 
info["de"]["Extractinator"] = "Extraktinator"
 
info["de"]["Extractinator"] = "Extraktinator"
info["de"]["Dyes/Compound"] = "Farbstoffe/Zusammengesetzte Farbstoffe"
+
info["de"]["Explosives (class)"] = "Explosiva"
info["de"]["Paints"] = "Farbe"
+
info["de"]["Flametrap"] = "Flammenfalle"
  +
info["de"]["Explosion-proof objects"] = "Explosionsresistente Objekte"
  +
info["de"]["Torches/color"] = "Fackeln/color"
  +
info["de"]["Explosives (class)/row"] = "Explosiva/row"
  +
info["de"]["Exploding Bullet"] = "Explodierende Kugel"
  +
info["de"]["Expert Mode"] = "Experten-Modus"
 
info["de"]["Excalibur"] = "Excalibur"
 
info["de"]["Excalibur"] = "Excalibur"
info["de"]["Ice Blade"] = "Eisklinge"
+
info["de"]["Events"] = "Events"
info["de"]["Duck"] = "Enten"
 
 
info["de"]["Eternia Crystal"] = "Eternia-Kristall"
 
info["de"]["Eternia Crystal"] = "Eternia-Kristall"
info["de"]["Endless Quiver"] = "Endloser Köcher"
+
info["de"]["Snowman Gangsta"] = "Gangster Schneemann"
  +
info["de"]["Pirate's Curse"] = "Fluch des Piraten"
  +
info["de"]["Ores"] = "Erze"
  +
info["de"]["Ores/row"] = "Erze/row"
  +
info["de"]["Ores/ore"] = "Erze/ore"
  +
info["de"]["Fritz"] = "Fritz"
  +
info["de"]["Extendo Grip"] = "Erweiterungsgriff"
  +
info["de"]["Bride of Frankenstein Mask"] = "Frankensteins-Braut-Set"
  +
info["de"]["NPC spawning"] = "Erscheinen von NPCs"
  +
info["de"]["Achievements"] = "Erfolge"
 
info["de"]["Cutlass"] = "Entermesser"
 
info["de"]["Cutlass"] = "Entermesser"
  +
info["de"]["Duck"] = "Enten"
 
info["de"]["Endless Musket Pouch"] = "Endloser Musketenbeutel"
 
info["de"]["Endless Musket Pouch"] = "Endloser Musketenbeutel"
info["de"]["Extendo Grip"] = "Erweiterungsgriff"
+
info["de"]["Endless Quiver"] = "Endloser Köcher"
info["de"]["Vile Mushroom"] = "Ekelpilz"
 
info["de"]["Electrosphere Launcher"] = "Elektrosphärenraketenwerfer"
 
info["de"]["Elf Copter"] = "Elfkopter"
 
 
info["de"]["Elf Archer"] = "Elfenbogenschütze"
 
info["de"]["Elf Archer"] = "Elfenbogenschütze"
  +
info["de"]["Ectoplasm"] = "Ektoplasma"
  +
info["de"]["Electrosphere Launcher"] = "Elektrosphärenraketenwerfer"
  +
info["de"]["Vile Powder"] = "Ekelpulver"
  +
info["de"]["Vile Mushroom"] = "Ekelpilz"
 
info["de"]["Vilethorn"] = "Ekeldorn"
 
info["de"]["Vilethorn"] = "Ekeldorn"
info["de"]["Ice Slime"] = "Eisschleim"
+
info["de"]["Bat Scepter"] = "Fledermauszepter"
 
info["de"]["Ice Sickle"] = "Eissichel"
 
info["de"]["Ice Sickle"] = "Eissichel"
info["de"]["Achievements"] = "Erfolge"
+
info["de"]["Ice Slime"] = "Eisschleim"
info["de"]["Ice feather"] = "Eisfeder"
+
info["de"]["Ice Tortoise"] = "Eisschildkröte"
info["de"]["Iron armor"] = "Eisenrüstung"
 
info["de"]["Trapped Chests"] = "Fallen-Truhen"
 
 
info["de"]["Ice Machine"] = "Eismaschine"
 
info["de"]["Ice Machine"] = "Eismaschine"
 
info["de"]["Ice Queen"] = "Eiskönigin"
 
info["de"]["Ice Queen"] = "Eiskönigin"
 
info["de"]["Ice Rod"] = "Eisrute"
 
info["de"]["Ice Rod"] = "Eisrute"
info["de"]["Ice Tortoise"] = "Eisschildkröte"
+
info["de"]["Ice Blade"] = "Eisklinge"
  +
info["de"]["Ice Golem"] = "Eisgolem"
  +
info["de"]["Flocko"] = "Flocki"
  +
info["de"]["Ice feather"] = "Eisfeder"
 
info["de"]["Iron Pickaxe"] = "Eisenspitzhacke"
 
info["de"]["Iron Pickaxe"] = "Eisenspitzhacke"
info["de"]["Iron Ore"] = "Eisenerz"
 
info["de"]["Buckets"] = "Eimer"
 
info["de"]["Ice Golem"] = "Eisgolem"
 
info["de"]["Iron Shortsword"] = "Eisenkurzschwert"
 
info["de"]["Ice-Elemental"] = "Eis-Elementar"
 
info["de"]["Iron Broadsword"] = "Eisenbreitschwert"
 
info["de"]["Gems"] = "Edelsteine"
 
info["de"]["Iron Axe"] = "Eisenaxt"
 
 
info["de"]["Iron Crate"] = "Eisenkiste"
 
info["de"]["Iron Crate"] = "Eisenkiste"
info["de"]["Ebonstone Block"] = "Ebensteinblock"
 
 
info["de"]["Ironskin Potion"] = "Eisenhaut-Trank"
 
info["de"]["Ironskin Potion"] = "Eisenhaut-Trank"
  +
info["de"]["Iron armor"] = "Eisenrüstung"
  +
info["de"]["Dyes/Bright"] = "Farbstoffe/Helle Farbstoffe"
  +
info["de"]["Iron Ore"] = "Eisenerz"
 
info["de"]["Iron Bow"] = "Eisenbogen"
 
info["de"]["Iron Bow"] = "Eisenbogen"
info["de"]["Ebonwood Hammer"] = "Ebenholzhammer"
+
info["de"]["Fire Imp"] = "Feuerkobold"
info["de"]["Iron Hammer"] = "Eisenhammer"
 
info["de"]["Furniture"] = "Einrichtungsgegenstände"
 
info["de"]["Layers"] = "Ebenen"
 
info["de"]["Ice Bow"] = "Eisbogen"
 
 
info["de"]["Iron Bar"] = "Eisenbarren"
 
info["de"]["Iron Bar"] = "Eisenbarren"
info["de"]["Demonite Ore"] = "Dämoniterz"
+
info["de"]["Ice Boomerang"] = "Eisbumerang"
 
info["de"]["Ice Blocks"] = "Eisblöcke"
 
info["de"]["Ice Blocks"] = "Eisblöcke"
  +
info["de"]["Ice-Elemental"] = "Eis-Elementar"
  +
info["de"]["Ice Bow"] = "Eisbogen"
  +
info["de"]["Furniture"] = "Einrichtungsgegenstände"
  +
info["de"]["Unicorn"] = "Einhorn"
 
info["de"]["Web Covered Chest"] = "Eingesponnene Truhe"
 
info["de"]["Web Covered Chest"] = "Eingesponnene Truhe"
info["de"]["Demonite Bar"] = "Dämonitbarren"
+
info["de"]["Buckets"] = "Eimer"
info["de"]["Ice Boomerang"] = "Eisbumerang"
 
info["de"]["Unicorn Mask"] = "Einhornset"
 
 
info["de"]["Egg Cannon"] = "Eierkanone"
 
info["de"]["Egg Cannon"] = "Eierkanone"
info["de"]["Squirrel"] = "Eichhörnchen"
 
 
info["de"]["Acorn"] = "Eichel"
 
info["de"]["Acorn"] = "Eichel"
info["de"]["Unicorn"] = "Einhorn"
 
info["de"]["Ebonwood armor"] = "Ebenholzrüstung"
 
info["de"]["Dynamite"] = "Dynamit"
 
 
info["de"]["Lihzard Egg"] = "Echsenei"
 
info["de"]["Lihzard Egg"] = "Echsenei"
  +
info["de"]["Gems"] = "Edelsteine"
  +
info["de"]["Ebonstone Block"] = "Ebensteinblock"
  +
info["de"]["Layers"] = "Ebenen"
  +
info["de"]["Dark Caster"] = "Düstermagier"
  +
info["de"]["Fish set"] = "Fischkostüm-Set"
  +
info["de"]["Boulder"] = "Felsen"
  +
info["de"]["Dune Splicer"] = "Dünenstecher"
  +
info["de"]["Demonite Brick"] = "Dämonitziegel"
  +
info["de"]["Demonite Ore"] = "Dämoniterz"
  +
info["de"]["Demonite Bar"] = "Dämonitbarren"
  +
info["de"]["Demon Scythe"] = "Dämonensense"
  +
info["de"]["Demon Heart"] = "Dämonenherz"
  +
info["de"]["Demon Bow"] = "Dämonenbogen"
  +
info["de"]["Demon Eye"] = "Dämonenauge"
  +
info["de"]["Demon"] = "Dämon"
  +
info["de"]["Dryad's Blessing"] = "Dyradensegen"
  +
info["de"]["Dynamite"] = "Dynamit"
 
info["de"]["Dark Shard"] = "Dunkle Scherbe"
 
info["de"]["Dark Shard"] = "Dunkle Scherbe"
  +
info["de"]["Dark Harvest"] = "Dunkle Ernte"
 
info["de"]["Dark Mage"] = "Dunkelmagier"
 
info["de"]["Dark Mage"] = "Dunkelmagier"
  +
info["de"]["Jungle Temple"] = "Dschungeltempel"
 
info["de"]["Jungle Spores"] = "Dschungelsporen"
 
info["de"]["Jungle Spores"] = "Dschungelsporen"
info["de"]["Ivy Chest"] = "Efeutruhe"
+
info["de"]["Dyes/Compound"] = "Farbstoffe/Zusammengesetzte Farbstoffe"
info["de"]["Ebonkoi"] = "Ebenkoi"
+
info["de"]["Jungle Slime"] = "Dschungelschleim"
info["de"]["Ebonwood Bow"] = "Ebenholzbogen"
+
info["de"]["Jungle armor"] = "Dschungelrüstung"
  +
info["de"]["Jungle Rose"] = "Dschungelrose"
  +
info["de"]["Jungle Creeper"] = "Dschungelkriecher"
  +
info["de"]["Ebonwood armor"] = "Ebenholzrüstung"
 
info["de"]["Jungle Crate"] = "Dschungelkiste"
 
info["de"]["Jungle Crate"] = "Dschungelkiste"
 
info["de"]["Jungle Grass Seeds"] = "Dschungelgras-Saat"
 
info["de"]["Jungle Grass Seeds"] = "Dschungelgras-Saat"
info["de"]["Ebonwood Sword"] = "Ebenholzschwert"
+
info["de"]["Jungle"] = "Dschungel"
info["de"]["Demonite Brick"] = "Dämonitziegel"
 
info["de"]["Dryad"] = "Dryade"
 
 
info["de"]["Dryad/Names"] = "Dryade/Namen"
 
info["de"]["Dryad/Names"] = "Dryade/Namen"
info["de"]["Jungle Temple"] = "Dschungeltempel"
+
info["de"]["Dryad"] = "Dryade"
info["de"]["Trident"] = "Dreizack"
+
info["de"]["Iron Axe"] = "Eisenaxt"
info["de"]["Thin Ice"] = "Dünnes Eis"
+
info["de"]["Pressure Plates"] = "Druckplatten"
  +
info["de"]["Squirrel"] = "Eichhörnchen"
 
info["de"]["Trifold Map"] = "Dreifachkarte"
 
info["de"]["Trifold Map"] = "Dreifachkarte"
info["de"]["Dune Splicer"] = "Dünenstecher"
+
info["de"]["Dirt Wall"] = "Dreckwand"
info["de"]["Dryad's Blessing"] = "Dyradensegen"
+
info["de"]["Dirt Rod"] = "Dreckrute"
info["de"]["Demon Heart"] = "Dämonenherz"
+
info["de"]["Dirt Block"] = "Dreckblock"
info["de"]["Jungle armor"] = "Dschungelrüstung"
+
info["de"]["Iron Hammer"] = "Eisenhammer"
info["de"]["Dark Caster"] = "Düstermagier"
+
info["de"]["Drax"] = "Drax"
info["de"]["Demon Scythe"] = "Dämonensense"
+
info["de"]["Drakanian"] = "Drakanier"
info["de"]["Jungle"] = "Dschungel"
+
info["de"]["Dragon Armor"] = "Drachenrüstung"
info["de"]["Demon Bow"] = "Dämonenbogen"
+
info["de"]["Dr. Man Fly"] = "Dr. Mann-Fliege"
  +
info["de"]["Can Of Worms"] = "Dose Würmer"
 
info["de"]["Bramble Crate"] = "Dornenkiste"
 
info["de"]["Bramble Crate"] = "Dornenkiste"
info["de"]["Jungle Slime"] = "Dschungelschleim"
+
info["de"]["Thorn Chakram"] = "Dornen-Chakram"
info["de"]["Dark Harvest"] = "Dunkle Ernte"
+
info["de"]["Boomstick"] = "Donnerstock"
info["de"]["Pressure Plates"] = "Druckplatten"
+
info["de"]["Iron Shortsword"] = "Eisenkurzschwert"
info["de"]["Demon"] = "Dämon"
+
info["de"]["Dr. Bones"] = "Doktor Bones"
info["de"]["Jungle Rose"] = "Dschungelrose"
+
info["de"]["Elf Copter"] = "Elfkopter"
  +
info["de"]["Iron Broadsword"] = "Eisenbreitschwert"
 
info["de"]["True Night's Edge"] = "Die wahre Klinge der Nacht"
 
info["de"]["True Night's Edge"] = "Die wahre Klinge der Nacht"
  +
info["de"]["The Rotted Fork"] = "Die verwittere Gabel"
  +
info["de"]["Ivy Chest"] = "Efeutruhe"
 
info["de"]["The Twins"] = "Die Zwillinge"
 
info["de"]["The Twins"] = "Die Zwillinge"
info["de"]["Demon Eye"] = "Dämonenauge"
+
info["de"]["The Bee's Knees"] = "Die Knie der Biene"
info["de"]["Dragon Armor"] = "Drachenrüstung"
 
info["de"]["Jungle Creeper"] = "Dschungelkriecher"
 
 
info["de"]["The Axe"] = "Die Axt"
 
info["de"]["The Axe"] = "Die Axt"
info["de"]["Dirt Rod"] = "Dreckrute"
+
info["de"]["Diamond Staff"] = "Diamantstab"
info["de"]["Drax"] = "Drax"
+
info["de"]["Diamond Robe"] = "Diamantrobe"
info["de"]["Dirt Wall"] = "Dreckwand"
+
info["de"]["Diamond"] = "Diamant"
info["de"]["Dirt Block"] = "Dreckblock"
 
info["de"]["Can Of Worms"] = "Dose Würmer"
 
info["de"]["Jungle Bat"] = "Dschungelfledermaus"
 
 
info["de"]["Template:Desktop versions"] = "Desktopversionsgeschichte"
 
info["de"]["Template:Desktop versions"] = "Desktopversionsgeschichte"
 
info["de"]["The Horseman's Blade"] = "Des Reitersmannes Klinge"
 
info["de"]["The Horseman's Blade"] = "Des Reitersmannes Klinge"
info["de"]["Servants of Cthulhu"] = "Diener von Cthulhu"
+
info["de"]["Ebonwood Bow"] = "Ebenholzbogen"
 
info["de"]["The Destroyer"] = "Der Zerstörer"
 
info["de"]["The Destroyer"] = "Der Zerstörer"
 
info["de"]["The Plan"] = "Der Plan"
 
info["de"]["The Plan"] = "Der Plan"
info["de"]["Boomstick"] = "Donnerstock"
+
info["de"]["The Undertaker"] = "Der Leichenbestatter"
info["de"]["Dr. Bones"] = "Doktor Bones"
+
info["de"]["Unicorn Mask"] = "Einhornset"
info["de"]["Spiky Ball"] = "Dornenball"
+
info["de"]["The Meatball"] = "Der Fleischklops"
info["de"]["Drakanian"] = "Drakanier"
+
info["de"]["Ebonwood Hammer"] = "Ebenholzhammer"
info["de"]["Dr. Man Fly"] = "Dr. Mann-Fliege"
 
info["de"]["Double Cod"] = "Doppeldorsch"
 
 
info["de"]["True Excalibur"] = "Das wahre Excalibur"
 
info["de"]["True Excalibur"] = "Das wahre Excalibur"
info["de"]["The Corruption"] = "Das Verderben"
 
 
info["de"]["The Crimson"] = "Das Purpur"
 
info["de"]["The Crimson"] = "Das Purpur"
info["de"]["Thorn Chakram"] = "Dornen-Chakram"
+
info["de"]["Ebonkoi"] = "Ebenkoi"
  +
info["de"]["The Hallow"] = "Das Heilige"
  +
info["de"]["Swamp Thing"] = "Das Ding aus dem Sumpf"
 
info["de"]["Eye of Cthulhu"] = "Das Auge von Cthulhu"
 
info["de"]["Eye of Cthulhu"] = "Das Auge von Cthulhu"
  +
info["de"]["Dart Rifle"] = "Dartpfeilgewehr"
 
info["de"]["Dao of Pow"] = "Dao von Pow"
 
info["de"]["Dao of Pow"] = "Dao von Pow"
  +
info["de"]["The Corruption"] = "Das Verderben"
 
info["de"]["Daedalus Stormbow"] = "Daedalus Sturmbogen"
 
info["de"]["Daedalus Stormbow"] = "Daedalus Sturmbogen"
 
info["de"]["Cyborg/Names"] = "Cyborg/Namen"
 
info["de"]["Cyborg/Names"] = "Cyborg/Namen"
info["de"]["Disco Ball"] = "Diskokugel"
+
info["de"]["Cyborg"] = "Cyborg"
info["de"]["The Possessed"] = "Die Bessesene"
+
info["de"]["Code 2"] = "Code 2"
info["de"]["The Rotted Fork"] = "Die verwittere Gabel"
+
info["de"]["Code 1"] = "Code 1"
info["de"]["The Bee's Knees"] = "Die Knie der Biene"
+
info["de"]["Thin Ice"] = "Dünnes Eis"
  +
info["de"]["Clown"] = "Clown"
  +
info["de"]["Ebonwood Sword"] = "Ebenholzschwert"
 
info["de"]["Clentaminator"] = "Clentaminator"
 
info["de"]["Clentaminator"] = "Clentaminator"
 
info["de"]["Chik"] = "Chik"
 
info["de"]["Chik"] = "Chik"
info["de"]["Diamond"] = "Diamant"
+
info["de"]["Chaos Elemental"] = "Chaos-Elementar"
info["de"]["The Hallow"] = "Das Heilige"
+
info["de"]["Bookcase"] = "Bücherregale"
info["de"]["Diamond Robe"] = "Diamantrobe"
+
info["de"]["Bows"] = "Bögen"
info["de"]["Cyborg Costume"] = "Cyborgset"
+
info["de"]["Soils"] = "Böden"
info["de"]["Diamond Staff"] = "Diamantstab"
+
info["de"]["Trees"] = "Bäume"
 
info["de"]["Bows/row"] = "Bögen/row"
 
info["de"]["Bows/row"] = "Bögen/row"
info["de"]["The Undertaker"] = "Der Leichenbestatter"
 
info["de"]["Diabolist"] = "Diabolist"
 
info["de"]["Derpling"] = "Derpling"
 
 
info["de"]["Boomerangs/row"] = "Bumerangs/row"
 
info["de"]["Boomerangs/row"] = "Bumerangs/row"
info["de"]["The Meatball"] = "Der Fleischklops"
+
info["de"]["Buggy"] = "Buggy"
info["de"]["Cluster Rocket II"] = "Clusterrakete II"
+
info["de"]["Book of Skulls"] = "Buch der Schädel"
info["de"]["Cyborg"] = "Cyborg"
+
info["de"]["Book"] = "Buch"
info["de"]["Soils"] = "Böden"
+
info["de"]["Servants of Cthulhu"] = "Diener von Cthulhu"
  +
info["de"]["Jungle Bat"] = "Dschungelfledermaus"
  +
info["de"]["Trident"] = "Dreizack"
 
info["de"]["Bosses"] = "Bossgegner"
 
info["de"]["Bosses"] = "Bossgegner"
info["de"]["Code 2"] = "Code 2"
 
 
info["de"]["Bosses/box"] = "Bossgegner/box"
 
info["de"]["Bosses/box"] = "Bossgegner/box"
  +
info["de"]["Boreal Crate"] = "Borealkiste"
  +
info["de"]["Boreal Wood"] = "Borealholz"
  +
info["de"]["Bone Lee"] = "Bone Lee"
  +
info["de"]["Candy Corn Rifle"] = "Bonbonmaisgewehr"
 
info["de"]["Bomb"] = "Bombe"
 
info["de"]["Bomb"] = "Bombe"
info["de"]["Cluster Rocket I"] = "Clusterrakete I"
 
info["de"]["Bows"] = "Bögen"
 
info["de"]["Trees"] = "Bäume"
 
info["de"]["Dart Rifle"] = "Dartpfeilgewehr"
 
 
info["de"]["Drills"] = "Bohrer"
 
info["de"]["Drills"] = "Bohrer"
  +
info["de"]["Drill Containment Unit"] = "Bohrdämmungseinheit"
  +
info["de"]["Archery Potion"] = "Bogenschießtrank"
  +
info["de"]["Blood Butcherer"] = "Blutschlächter"
 
info["de"]["Drills/row"] = "Bohrer/row"
 
info["de"]["Drills/row"] = "Bohrer/row"
info["de"]["Bookcase"] = "Bücherregale"
 
info["de"]["Clown"] = "Clown"
 
 
info["de"]["Blocks"] = "Blöcke"
 
info["de"]["Blocks"] = "Blöcke"
info["de"]["Code 1"] = "Code 1"
 
 
info["de"]["Blood Moon"] = "Blutmond"
 
info["de"]["Blood Moon"] = "Blutmond"
info["de"]["Swamp Thing"] = "Das Ding aus dem Sumpf"
 
info["de"]["Clown set"] = "Clownsset"
 
info["de"]["Chaos Elemental"] = "Chaos-Elementar"
 
info["de"]["Book"] = "Buch"
 
info["de"]["Book of Skulls"] = "Buch der Schädel"
 
info["de"]["Candy Corn Rifle"] = "Bonbonmaisgewehr"
 
info["de"]["Bench"] = "Bänke"
 
info["de"]["Boreal Wood"] = "Borealholz"
 
info["de"]["Boreal Wood Sword"] = "Borealholzschwert"
 
info["de"]["Buggy"] = "Buggy"
 
info["de"]["Boreal Crate"] = "Borealkiste"
 
info["de"]["Bone Lee"] = "Bone Lee"
 
info["de"]["Drill Containment Unit"] = "Bohrdämmungseinheit"
 
info["de"]["Blood Butcherer"] = "Blutschlächter"
 
info["de"]["Bloody Machete"] = "Blutige Machete"
 
info["de"]["Lead armor"] = "Bleirüstung"
 
info["de"]["Blood Lust Cluster"] = "Blutrauschkluster"
 
info["de"]["Archery Potion"] = "Bogenschießtrank"
 
info["de"]["Leech"] = "Blutegel"
 
 
info["de"]["Blood Crawler"] = "Blutkriecher"
 
info["de"]["Blood Crawler"] = "Blutkriecher"
  +
info["de"]["Bloody Spine"] = "Blutige Wirbelsäule"
  +
info["de"]["Bloody Machete"] = "Blutige Machete"
  +
info["de"]["Disco Ball"] = "Diskokugel"
 
info["de"]["Flower Pow"] = "Blumenpeng"
 
info["de"]["Flower Pow"] = "Blumenpeng"
info["de"]["Biome Keys"] = "Biomschlüssel"
+
info["de"]["Block-placing wands"] = "Block-platzierende Stäbe"
  +
info["de"]["Spiky Ball"] = "Dornenball"
 
info["de"]["Lightning Boots"] = "Blitzstiefel"
 
info["de"]["Lightning Boots"] = "Blitzstiefel"
info["de"]["Bloody Spine"] = "Blutige Wirbelsäule"
+
info["de"]["Cyborg Costume"] = "Cyborgset"
info["de"]["Bee Keeper"] = "Bienenzüchter"
+
info["de"]["Double Cod"] = "Doppeldorsch"
 
info["de"]["Lead Pickaxe"] = "Bleispitzhacke"
 
info["de"]["Lead Pickaxe"] = "Bleispitzhacke"
  +
info["de"]["Lead armor"] = "Bleirüstung"
  +
info["de"]["Lead Broadsword"] = "Bleibreitschwert"
  +
info["de"]["Lead Bar"] = "Bleibarren"
  +
info["de"]["Lead Axe"] = "Bleiaxt"
  +
info["de"]["Blue Slime"] = "Blauer Schleim"
  +
info["de"]["Blue Moon"] = "Blauer Mond"
  +
info["de"]["Blue Horseshoe Balloon"] = "Blauer Hufeisenballon"
  +
info["de"]["Blowpipe"] = "Blasrohr"
  +
info["de"]["The Possessed"] = "Die Bessesene"
  +
info["de"]["Bubble Gun"] = "Blasenpistole"
  +
info["de"]["Diabolist"] = "Diabolist"
  +
info["de"]["Biome Keys"] = "Biomschlüssel"
 
info["de"]["Biomes"] = "Biome"
 
info["de"]["Biomes"] = "Biome"
info["de"]["Lead Ore"] = "Bleierz"
+
info["de"]["Ale"] = "Bier"
info["de"]["Lead Shortsword"] = "Bleikurzschwert"
+
info["de"]["Cluster Rocket I"] = "Clusterrakete I"
  +
info["de"]["Bee Keeper"] = "Bienenzüchter"
  +
info["de"]["Honeycomb"] = "Bienenwachs (3DS)"
  +
info["de"]["Bee Wax"] = "Bienenwachs"
  +
info["de"]["Derpling"] = "Derpling"
  +
info["de"]["Cluster Rocket II"] = "Clusterrakete II"
  +
info["de"]["Honey Comb"] = "Bienenwabe"
  +
info["de"]["Bee Hive"] = "Bienenwabe (Biom)"
 
info["de"]["Hive"] = "Bienenstock"
 
info["de"]["Hive"] = "Bienenstock"
info["de"]["Lead Axe"] = "Bleiaxt"
+
info["de"]["Beecostume"] = "Bienenset"
info["de"]["Lead Broadsword"] = "Bleibreitschwert"
+
info["de"]["Bee Armor"] = "Bienenrüstung"
info["de"]["Block-placing wands"] = "Block-platzierende Stäbe"
+
info["de"]["Bee Gun"] = "Bienenpistole"
 
info["de"]["Queen Bee"] = "Bienenkönigin"
 
info["de"]["Queen Bee"] = "Bienenkönigin"
info["de"]["Honeycomb"] = "Bienenwachs (3DS)"
+
info["de"]["Bezoar"] = "Bezoar"
info["de"]["Teal Mushroom"] = "Blaugrüner Pilz"
+
info["de"]["Bench"] = "Bänke"
info["de"]["Blue Slime"] = "Blauer Schleim"
 
 
info["de"]["Movement Accessories"] = "Bewegungs-Accessoires"
 
info["de"]["Movement Accessories"] = "Bewegungs-Accessoires"
info["de"]["Blowgun"] = "Blasgewehr"
 
 
info["de"]["Beds/resultcell"] = "Betten/resultcell"
 
info["de"]["Beds/resultcell"] = "Betten/resultcell"
info["de"]["Bee Hive"] = "Bienenwabe (Biom)"
 
info["de"]["Blue Moon"] = "Blauer Mond"
 
 
info["de"]["Beds"] = "Betten"
 
info["de"]["Beds"] = "Betten"
info["de"]["Blue Horseshoe Balloon"] = "Blauer Hufeisenballon"
+
info["de"]["Betsy"] = "Betsy"
info["de"]["Bubble Gun"] = "Blasenpistole"
+
info["de"]["Lead Ore"] = "Bleierz"
  +
info["de"]["Defiled Crate"] = "Besudelte Kiste"
 
info["de"]["Bestiary/List"] = "Bestiarium/Liste"
 
info["de"]["Bestiary/List"] = "Bestiarium/Liste"
  +
info["de"]["Bestiary"] = "Bestiarium"
  +
info["de"]["Boreal Wood Sword"] = "Borealholzschwert"
  +
info["de"]["Possessed Hatchet"] = "Besessenes Beil"
 
info["de"]["Summon weapons"] = "Beschwörungswaffen"
 
info["de"]["Summon weapons"] = "Beschwörungswaffen"
 
info["de"]["Calming Potion"] = "Beruhigungstrank"
 
info["de"]["Calming Potion"] = "Beruhigungstrank"
info["de"]["Blue Berries"] = "Blaubeeren"
+
info["de"]["Amber Staff"] = "Bernsteinstab"
info["de"]["Ale"] = "Bier"
+
info["de"]["Amber Mosquito"] = "Bernsteinmoskito"
info["de"]["Blowpipe"] = "Blasrohr"
+
info["de"]["Leech"] = "Blutegel"
info["de"]["Bubble Machine"] = "Blasenmaschine"
 
info["de"]["Beecostume"] = "Bienenset"
 
info["de"]["Bee Armor"] = "Bienenrüstung"
 
 
info["de"]["Mining Potion"] = "Bergbautrank"
 
info["de"]["Mining Potion"] = "Bergbautrank"
  +
info["de"]["Blood Lust Cluster"] = "Blutrauschkluster"
  +
info["de"]["Use time"] = "Benutzungsgeschwindigkeit"
  +
info["de"]["Gastropod"] = "Bauchfüßler"
 
info["de"]["Construction Accessories"] = "Bau-Accessoires"
 
info["de"]["Construction Accessories"] = "Bau-Accessoires"
info["de"]["Bars/result"] = "Barren/result"
 
info["de"]["Honey Comb"] = "Bienenwabe"
 
info["de"]["Lead Bar"] = "Bleibarren"
 
 
info["de"]["Bars"] = "Barren"
 
info["de"]["Bars"] = "Barren"
 
info["de"]["Banners (enemy)"] = "Banner (Gegner)"
 
info["de"]["Banners (enemy)"] = "Banner (Gegner)"
info["de"]["Bee Wax"] = "Bienenwachs"
+
info["de"]["Bars/result"] = "Barren/result"
info["de"]["Bundle of Balloons"] = "Ballonbündel"
+
info["de"]["Bananrang"] = "Bananarang"
info["de"]["Broken Armor"] = "Beschädigte Rüstung"
+
info["de"]["Wooden Beam"] = "Balken"
  +
info["de"]["Bamboo Leaf"] = "Bambusblatt"
  +
info["de"]["Bathtub"] = "Badewannen"
  +
info["de"]["Baby slime"] = "Babyschleim"
 
info["de"]["Azure Crate"] = "Azurblaue Kiste"
 
info["de"]["Azure Crate"] = "Azurblaue Kiste"
info["de"]["Bezoar"] = "Bezoar"
+
info["de"]["Clown set"] = "Clownsset"
info["de"]["Bee Gun"] = "Bienenpistole"
+
info["de"]["Autoswing"] = "Autoschwingen"
  +
info["de"]["Lead Shortsword"] = "Bleikurzschwert"
  +
info["de"]["Blue Berries"] = "Blaubeeren"
  +
info["de"]["Teal Mushroom"] = "Blaugrüner Pilz"
 
info["de"]["Clockwork Assault Rifle"] = "Automatiksturmwaffe"
 
info["de"]["Clockwork Assault Rifle"] = "Automatiksturmwaffe"
 
info["de"]["autohammer"] = "Autohammer"
 
info["de"]["autohammer"] = "Autohammer"
info["de"]["Bee"] = "Biene"
+
info["de"]["Oyster"] = "Auster"
info["de"]["Mining armor"] = "Bergbaurüstung"
+
info["de"]["Endurance Potion"] = "Ausdauertrank"
info["de"]["Beenade"] = "Bienate"
+
info["de"]["Eye Patch"] = "Augenklappe"
info["de"]["Betsy"] = "Betsy"
+
info["de"]["Bundle of Balloons"] = "Ballonbündel"
info["de"]["Use time"] = "Benutzungsgeschwindigkeit"
+
info["de"]["Blindfold"] = "Augenbinde"
info["de"]["Possessed Hatchet"] = "Besessenes Beil"
+
info["de"]["Charged Blaster Cannon"] = "Aufgeladene Blasterkanone"
 
info["de"]["Eye of Cthulhu"] = "Auge von Cthulhu"
 
info["de"]["Eye of Cthulhu"] = "Auge von Cthulhu"
info["de"]["Bestiary"] = "Bestiarium"
+
info["de"]["Artery"] = "Arterie"
info["de"]["basilisk"] = "Basilisk"
 
info["de"]["Autoswing"] = "Autoschwingen"
 
info["de"]["Baby slime"] = "Babyschleim"
 
info["de"]["Amber Staff"] = "Bernsteinstab"
 
info["de"]["Architect Gizmo Pack"] = "Architekten-Gizmo-Paket"
 
info["de"]["Gastropod"] = "Bauchfüßler"
 
 
info["de"]["Old One's Army"] = "Armee des Alten"
 
info["de"]["Old One's Army"] = "Armee des Alten"
info["de"]["Defiled Crate"] = "Besudelte Kiste"
+
info["de"]["Arctic Diving Gear"] = "Arktische Taucherausrüstung"
info["de"]["Bananrang"] = "Bananarang"
+
info["de"]["Arkhalis"] = "Arkhalis"
info["de"]["Wooden Beam"] = "Balken"
+
info["de"]["Archaeologist's Suit"] = "Archäologenset"
info["de"]["Bathtub"] = "Badewannen"
+
info["de"]["Architect Gizmo Pack"] = "Architekten-Gizmo-Paket"
info["de"]["Eye spring"] = "Augenfeder"
+
info["de"]["Aqua Scepter"] = "Aqua-Zepter"
info["de"]["Amber Mosquito"] = "Bernsteinmoskito"
+
info["de"]["Actuation Rod"] = "Antriebsstab"
info["de"]["Angler armor"] = "Anglerrüstung"
+
info["de"]["Bubble Machine"] = "Blasenmaschine"
  +
info["de"]["Anchor"] = "Anker"
  +
info["de"]["Fishing"] = "Angeln"
  +
info["de"]["Fishing Potion"] = "Angelertrank"
 
info["de"]["Attack speed"] = "Angriffsgeschwindigkeit"
 
info["de"]["Attack speed"] = "Angriffsgeschwindigkeit"
  +
info["de"]["Angler armor"] = "Anglerrüstung"
 
info["de"]["Angler"] = "Angler"
 
info["de"]["Angler"] = "Angler"
info["de"]["Bamboo Leaf"] = "Bambusblatt"
+
info["de"]["Blowgun"] = "Blasgewehr"
 
info["de"]["Angler/Names"] = "Angler/Namen"
 
info["de"]["Angler/Names"] = "Angler/Namen"
 
info["de"]["Fishing poles"] = "Angel"
 
info["de"]["Fishing poles"] = "Angel"
info["de"]["Blindfold"] = "Augenbinde"
 
info["de"]["Ankh Shield"] = "Anchschild"
 
info["de"]["Fishing"] = "Angeln"
 
info["de"]["Archaeologist's Suit"] = "Archäologenset"
 
info["de"]["Eye Patch"] = "Augenklappe"
 
 
info["de"]["Fishing Accessories"] = "Angel-Accessoires"
 
info["de"]["Fishing Accessories"] = "Angel-Accessoires"
info["de"]["Oyster"] = "Auster"
+
info["de"]["Mining armor"] = "Bergbaurüstung"
info["de"]["Endurance Potion"] = "Ausdauertrank"
+
info["de"]["Ankh Shield"] = "Anchschild"
  +
info["de"]["Ankh Charm"] = "Anchamulett"
  +
info["de"]["Broken Armor"] = "Beschädigte Rüstung"
  +
info["de"]["Amethyst Staff"] = "Amethyststab"
  +
info["de"]["Amethyst"] = "Amethyst"
  +
info["de"]["Antlion Mandible"] = "Ameisenlöwenkiefer"
  +
info["de"]["Antlion"] = "Ameisenlöwe"
 
info["de"]["Amazon"] = "Amazone"
 
info["de"]["Amazon"] = "Amazone"
  +
info["de"]["Amarok"] = "Amarok"
 
info["de"]["Altars"] = "Altäre"
 
info["de"]["Altars"] = "Altäre"
info["de"]["Arctic Diving Gear"] = "Arktische Taucherausrüstung"
+
info["de"]["Alternative crafting ingredients"] = "Alternative Herstellungsmaterialien"
info["de"]["Ash Block"] = "Aschenblock"
 
info["de"]["Arkhalis"] = "Arkhalis"
 
 
info["de"]["Nightmare Pickaxe"] = "Albtraum-Spitzhacke"
 
info["de"]["Nightmare Pickaxe"] = "Albtraum-Spitzhacke"
info["de"]["Ankh Shield/Crafting tree"] = "Anchschild/Herstellungsbaum"
+
info["de"]["Adamantite Pickaxe"] = "Adamantitspitzhacke"
info["de"]["Artery"] = "Arterie"
+
info["de"]["Adamantite armor"] = "Adamantitrüstung"
info["de"]["Arapaima"] = "Arapaima"
+
info["de"]["Adamantite Repeater"] = "Adamantitrepetierer"
info["de"]["Aqua Scepter"] = "Aqua-Zepter"
+
info["de"]["Adamantite Waraxe"] = "Adamantitkriegsaxt"
info["de"]["Charged Blaster Cannon"] = "Aufgeladene Blasterkanone"
 
 
info["de"]["Adamantite Ore"] = "Adamantiterz"
 
info["de"]["Adamantite Ore"] = "Adamantiterz"
 
info["de"]["Accessories"] = "Accessoires"
 
info["de"]["Accessories"] = "Accessoires"
 
info["de"]["Defense"] = "Abwehr"
 
info["de"]["Defense"] = "Abwehr"
info["de"]["Actuation Rod"] = "Antriebsstab"
+
info["de"]["Beenade"] = "Bienate"
  +
info["de"]["Abeemination"] = "Abiescheulichkeit"
  +
info["de"]["Bottled Honey"] = "Abgefüllter Honig"
 
info["de"]["3DS version"] = "3DS-Version"
 
info["de"]["3DS version"] = "3DS-Version"
info["de"]["Anchor"] = "Anker"
 
 
info["de"]["Template:Desktop versions"] = "1.4.0.1"
 
info["de"]["Template:Desktop versions"] = "1.4.0.1"
info["de"]["Amethyst Staff"] = "Amethyststab"
+
info["de"]["Eye spring"] = "Augenfeder"
info["de"]["Amethyst"] = "Amethyst"
+
info["de"]["Ankh Shield/Crafting tree"] = "Anchschild/Herstellungsbaum"
info["de"]["Ankh Charm"] = "Anchamulett"
+
info["de"]["basilisk"] = "Basilisk"
info["de"]["Fishing Potion"] = "Angelertrank"
+
info["de"]["Bee"] = "Biene"
  +
info["de"]["Arapaima"] = "Arapaima"
 
info["de"]["Amethyst Robe"] = "Amethystrobe"
 
info["de"]["Amethyst Robe"] = "Amethystrobe"
info["de"]["Amarok"] = "Amarok"
+
info["de"]["Ash Block"] = "Aschenblock"
info["de"]["Antlion Mandible"] = "Ameisenlöwenkiefer"
 
info["de"]["Antlion"] = "Ameisenlöwe"
 
 
info["de"]["Adamantite Chainsaw"] = "Adamantkettensäge"
 
info["de"]["Adamantite Chainsaw"] = "Adamantkettensäge"
info["de"]["Adamantite Pickaxe"] = "Adamantitspitzhacke"
 
info["de"]["Adamantite Waraxe"] = "Adamantitkriegsaxt"
 
info["de"]["Adamantite Repeater"] = "Adamantitrepetierer"
 
info["de"]["Alternative crafting ingredients"] = "Alternative Herstellungsmaterialien"
 
 
info["de"]["Adamantite Drill"] = "Adamant-Bohrer"
 
info["de"]["Adamantite Drill"] = "Adamant-Bohrer"
info["de"]["Abeemination"] = "Abiescheulichkeit"
 
info["de"]["Bottled Honey"] = "Abgefüllter Honig"
 
info["de"]["Adamantite armor"] = "Adamantitrüstung"
 
   
   
4,390번째 줄: 4,390번째 줄:
 
-- fr START -------------------------
 
-- fr START -------------------------
 
info["fr"] = {}
 
info["fr"] = {}
info["fr"]["Guide:Queen Bee strategies"] = "Guide:Stratégies de la Reine des abeilles"
+
info["fr"]["Guide:Skeletron strategies"] = "Guide:Stratégies du Squeletron"
info["fr"]["Guide:The Twins strategies"] = "Guide:Stratégies des Jumeaux"
+
info["fr"]["Guide:King Slime strategies"] = "Guide:Stratégies du Roi des gelées"
info["fr"]["Guide:Brain of Cthulhu strategies"] = "Guide:Stratégies du Cerveau de Cthulhu"
+
info["fr"]["Guide:Wall of Flesh strategies"] = "Guide:Stratégies du Mur de chair"
info["fr"]["Guide:Moon Lord strategies"] = "Guide:Stratégies du Seigneur de la lune"
 
 
info["fr"]["Guide:Walkthrough"] = "Guide:Walkthrough"
 
info["fr"]["Guide:Walkthrough"] = "Guide:Walkthrough"
info["fr"]["1.1"] = "1.1"
+
info["fr"]["Guide:Moon Lord strategies"] = "Guide:Stratégies du Seigneur de la lune"
info["fr"]["Guide:Walkthrough/box"] = "Guide:Walkthrough/box"
+
info["fr"]["Guide:Golem strategies"] = "Guide:Stratégies du Golem"
  +
info["fr"]["Guide:Eater of Worlds strategies"] = "Guide:Stratégies du Dévoreur des mondes"
  +
info["fr"]["Guide:The Destroyer strategies"] = "Guide:Stratégies du Destructeur"
  +
info["fr"]["Guide:Brain of Cthulhu strategies"] = "Guide:Stratégies du Cerveau de Cthulhu"
  +
info["fr"]["Guide:The Twins strategies"] = "Guide:Stratégies des Jumeaux"
  +
info["fr"]["Guide:Queen Bee strategies"] = "Guide:Stratégies de la Reine des abeilles"
  +
info["fr"]["Guide:Plantera strategies"] = "Guide:Stratégies de Plantera"
 
info["fr"]["Guide:Game progression"] = "Guide:Progression du jeu"
 
info["fr"]["Guide:Game progression"] = "Guide:Progression du jeu"
info["fr"]["Category:Seasonal events"] = "Catégorie:Évènements saisonniers"
+
info["fr"]["Guide:Skeletron Prime strategies"] = "Guide:Stratégies du Grand Squeletron"
  +
info["fr"]["Guide:Eye of Cthulhu strategies"] = "Guide:Stratégies de l'Œil de Cthulhu"
  +
info["fr"]["Guide:Walkthrough/box"] = "Guide:Walkthrough/box"
  +
info["fr"]["Guide:Game Progression graph"] = "Guide:Graphique de progression du jeu"
  +
info["fr"]["1.1"] = "1.1"
 
info["fr"]["Guide:Getting started"] = "Guide:Bien commencer"
 
info["fr"]["Guide:Getting started"] = "Guide:Bien commencer"
 
info["fr"]["Guide:Arena"] = "Guide:Arène"
 
info["fr"]["Guide:Arena"] = "Guide:Arène"
  +
info["fr"]["Category:Seasonal events"] = "Catégorie:Évènements saisonniers"
 
info["fr"]["Category:Summoned events"] = "Catégorie:Évènements invoqués"
 
info["fr"]["Category:Summoned events"] = "Catégorie:Évènements invoqués"
 
info["fr"]["Category:Random events"] = "Catégorie:Évènements aléatoirs"
 
info["fr"]["Category:Random events"] = "Catégorie:Évènements aléatoirs"
 
info["fr"]["Category:Events"] = "Catégorie:Évènements"
 
info["fr"]["Category:Events"] = "Catégorie:Évènements"
info["fr"]["Guide:Mining techniques"] = "Guide:Techniques de minage"
+
info["fr"]["Category:Versions"] = "Catégorie:Versions"
info["fr"]["Guide:Inventory management"] = "Guide:Gestion de l'inventaire"
 
info["fr"]["Guide:Crafting 101"] = "Guide:Artisanat 101"
 
info["fr"]["Guide:Crafting Quick Reference"] = "Guide:Référence rapide d'artisanat"
 
 
info["fr"]["Catégorie:Broadswords"] = "Catégorie:Épées longues"
 
info["fr"]["Catégorie:Broadswords"] = "Catégorie:Épées longues"
  +
info["fr"]["Category:Users"] = "Catégorie:Utilisateurs"
 
info["fr"]["Category:Workbench"] = "Catégorie:Établi"
 
info["fr"]["Category:Workbench"] = "Catégorie:Établi"
info["fr"]["Guide:Game Progression graph"] = "Guide:Graphique de progression du jeu"
+
info["fr"]["Category:Souls"] = "Catégorie:Âmes"
info["fr"]["Category:Versions"] = "Catégorie:Versions"
 
info["fr"]["Category:Users"] = "Catégorie:Utilisateurs"
 
 
info["fr"]["Catégory:User groups"] = "Catégorie:User groups"
 
info["fr"]["Catégory:User groups"] = "Catégorie:User groups"
 
info["fr"]["Category:Swords"] = "Catégorie:Épées"
 
info["fr"]["Category:Swords"] = "Catégorie:Épées"
info["fr"]["Category:Yoyos"] = "Catégorie:Yoyos"
+
info["fr"]["Category:Terraria Wiki"] = "Catégorie:Terraria Wiki"
info["fr"]["Category:Souls"] = "Catégorie:Âmes"
 
info["fr"]["Guide:Practical Tips"] = "Guide:Conseils pratiques"
 
info["fr"]["Category:Chainsaws"] = "Catégorie:Tronçonneuses"
 
 
info["fr"]["Category:Recipes table with unexpected total number of rows"] = "Catégorie:Table des recettes avec un nombre de lignes total inattendu"
 
info["fr"]["Category:Recipes table with unexpected total number of rows"] = "Catégorie:Table des recettes avec un nombre de lignes total inattendu"
info["fr"]["Category:Terraria Wiki"] = "Catégorie:Terraria Wiki"
 
 
info["fr"]["Category:Recipes table with no row"] = "Catégorie:Table des recettes avec aucune ligne"
 
info["fr"]["Category:Recipes table with no row"] = "Catégorie:Table des recettes avec aucune ligne"
  +
info["fr"]["Guide:Crafting 101"] = "Guide:Artisanat 101"
  +
info["fr"]["Category:Yoyos"] = "Catégorie:Yoyos"
 
info["fr"]["Category:Crafting tree subpages"] = "Catégorie:Sous-pages d'arbre d'artisanat"
 
info["fr"]["Category:Crafting tree subpages"] = "Catégorie:Sous-pages d'arbre d'artisanat"
 
info["fr"]["Category:Localization subtemplates"] = "Catégorie:Sous-modèles de localisation"
 
info["fr"]["Category:Localization subtemplates"] = "Catégorie:Sous-modèles de localisation"
  +
info["fr"]["Guide:Mining techniques"] = "Guide:Techniques de minage"
  +
info["fr"]["Guide:Inventory management"] = "Guide:Gestion de l'inventaire"
 
info["fr"]["Category:Terraria screenshots"] = "Catégorie:Screenshots de Terraria"
 
info["fr"]["Category:Terraria screenshots"] = "Catégorie:Screenshots de Terraria"
 
info["fr"]["Category:Options subtemplates"] = "Catégorie:Sous-modèles des options"
 
info["fr"]["Category:Options subtemplates"] = "Catégorie:Sous-modèles des options"
info["fr"]["Guide:King Slime strategies"] = "Guide:Stratégies du Roi des gelées"
 
 
info["fr"]["Category:Environments"] = "Catégorie:Salles aux trésors"
 
info["fr"]["Category:Environments"] = "Catégorie:Salles aux trésors"
  +
info["fr"]["Category:Chainsaws"] = "Catégorie:Tronçonneuses"
  +
info["fr"]["Category:Recipes"] = "Catégorie:Recettes"
  +
info["fr"]["Category:Quest rewards"] = "Catégorie:Récompenses de quête"
  +
info["fr"]["Guide:Crafting Quick Reference"] = "Guide:Référence rapide d'artisanat"
 
info["fr"]["Category:Staves"] = "Catégorie:Sceptres"
 
info["fr"]["Category:Staves"] = "Catégorie:Sceptres"
info["fr"]["Guide:Skeletron Prime strategies"] = "Guide:Stratégies du Grand Squeletron"
 
info["fr"]["Category:Recipes"] = "Catégorie:Recettes"
 
 
info["fr"]["Category:Pages to transclude"] = "Catégorie:Pages à transclure"
 
info["fr"]["Category:Pages to transclude"] = "Catégorie:Pages à transclure"
info["fr"]["Category:Quest rewards"] = "Catégorie:Récompenses de quête"
+
info["fr"]["Category:Pages using DynamicPageList dplvar parser function"] = "Catégorie:Pages using DynamicPageList dplvar parser function"
 
info["fr"]["Category:Pages using duplicate arguments in template calls"] = "Catégorie:Pages utilisant des arguments dupliqués dans les appels de modèle"
 
info["fr"]["Category:Pages using duplicate arguments in template calls"] = "Catégorie:Pages utilisant des arguments dupliqués dans les appels de modèle"
  +
info["fr"]["Category:Pages with information based on outdated versions of Terraria's source code"] = "Catégorie:Pages ayant des informations basées sur des versions obsolètes du code source de Terraria"
  +
info["fr"]["Category:Pickaxes"] = "Catégorie:Pioches"
  +
info["fr"]["Category:Pages where template include size is exceeded"] = "Catégorie:Pages contenant trop d'inclusions de modèles"
 
info["fr"]["Category:Coins"] = "Catégorie:Pièces"
 
info["fr"]["Category:Coins"] = "Catégorie:Pièces"
info["fr"]["Category:Pickaxes"] = "Catégorie:Pioches"
+
info["fr"]["Category:Pages with script errors"] = "Catégorie:Pages avec des erreurs de script"
 
info["fr"]["Category:Pages using DynamicPageList parser function"] = "Catégorie:Pages using DynamicPageList parser function"
 
info["fr"]["Category:Pages using DynamicPageList parser function"] = "Catégorie:Pages using DynamicPageList parser function"
info["fr"]["Guide:Wall of Flesh strategies"] = "Guide:Stratégies du Mur de chair"
+
info["fr"]["Category:Pages using DynamicPageList dplnum parser function"] = "Catégorie:Pages using DynamicPageList dplnum parser function"
info["fr"]["Guide:Eater of Worlds strategies"] = "Guide:Stratégies du Dévoreur des mondes"
 
info["fr"]["Category:Pages using DynamicPageList dplvar parser function"] = "Catégorie:Pages using DynamicPageList dplvar parser function"
 
info["fr"]["Guide:The Destroyer strategies"] = "Guide:Stratégies du Destructeur"
 
 
info["fr"]["Category:Pages using DynamicPageList dplreplace parser function"] = "Catégorie:Pages using DynamicPageList dplreplace parser function"
 
info["fr"]["Category:Pages using DynamicPageList dplreplace parser function"] = "Catégorie:Pages using DynamicPageList dplreplace parser function"
info["fr"]["Category:Pages with information based on outdated versions of Terraria's source code"] = "Catégorie:Pages ayant des informations basées sur des versions obsolètes du code source de Terraria"
 
info["fr"]["Category:Pages using DynamicPageList dplnum parser function"] = "Catégorie:Pages using DynamicPageList dplnum parser function"
 
info["fr"]["Category:Pages with script errors"] = "Catégorie:Pages avec des erreurs de script"
 
info["fr"]["Category:Pages where template include size is exceeded"] = "Catégorie:Pages contenant trop d'inclusions de modèles"
 
 
info["fr"]["Category:Pages with template errors"] = "Catégorie:Pages avec des erreurs de modèle"
 
info["fr"]["Category:Pages with template errors"] = "Catégorie:Pages avec des erreurs de modèle"
info["fr"]["Guide:Eye of Cthulhu strategies"] = "Guide:Stratégies de l'Œil de Cthulhu"
+
info["fr"]["Guide:Practical Tips"] = "Guide:Conseils pratiques"
info["fr"]["Guide:Skeletron strategies"] = "Guide:Stratégies du Squeletron"
 
 
info["fr"]["Category:Sand Shark AI NPCs"] = "Catégorie:PNJs suivant l'IA Requin des sables"
 
info["fr"]["Category:Sand Shark AI NPCs"] = "Catégorie:PNJs suivant l'IA Requin des sables"
info["fr"]["Guide:Golem strategies"] = "Guide:Stratégies du Golem"
 
 
info["fr"]["Category:Mimic AI NPCs"] = "Catégorie:PNJs suivant l'IA Imitation"
 
info["fr"]["Category:Mimic AI NPCs"] = "Catégorie:PNJs suivant l'IA Imitation"
 
info["fr"]["Category:Flocko AI NPCs"] = "Catégorie:PNJs suivant l'IA Flocko"
 
info["fr"]["Category:Flocko AI NPCs"] = "Catégorie:PNJs suivant l'IA Flocko"
info["fr"]["Guide:Plantera strategies"] = "Guide:Stratégies de Plantera"
 
 
info["fr"]["Category:Sandstorm NPCs"] = "Catégorie:PNJs provenant de l'évènement Tempête de sable"
 
info["fr"]["Category:Sandstorm NPCs"] = "Catégorie:PNJs provenant de l'évènement Tempête de sable"
 
info["fr"]["Category:Frost Moon NPCs"] = "Catégorie:PNJs provenant de l'évènement Lune de givre"
 
info["fr"]["Category:Frost Moon NPCs"] = "Catégorie:PNJs provenant de l'évènement Lune de givre"
4,461번째 줄: 4,461번째 줄:
 
info["fr"]["Category:NPCs by AI type"] = "Catégorie:PNJs ennemis par type d'IA"
 
info["fr"]["Category:NPCs by AI type"] = "Catégorie:PNJs ennemis par type d'IA"
 
info["fr"]["Category:Invincible NPCs"] = "Catégorie:PNJs de type Invincible"
 
info["fr"]["Category:Invincible NPCs"] = "Catégorie:PNJs de type Invincible"
info["fr"]["Aquatic NPCs"] = "Catégorie:PNJs de type Aquatique"
 
 
info["fr"]["Category:Enemy NPCs"] = "Catégorie:PNJs de type Ennemi"
 
info["fr"]["Category:Enemy NPCs"] = "Catégorie:PNJs de type Ennemi"
  +
info["fr"]["Aquatic NPCs"] = "Catégorie:PNJs de type Aquatique"
 
info["fr"]["Category:NPCs"] = "Catégorie:PNJs"
 
info["fr"]["Category:NPCs"] = "Catégorie:PNJs"
 
info["fr"]["Category:Autoswing items"] = "Catégorie:Objets utilisés en continu"
 
info["fr"]["Category:Autoswing items"] = "Catégorie:Objets utilisés en continu"
  +
info["fr"]["Category:Acquired through"] = "Catégorie:Obtenu via"
 
info["fr"]["Category:Consumable items"] = "Catégorie:Objets utilisables"
 
info["fr"]["Category:Consumable items"] = "Catégorie:Objets utilisables"
 
info["fr"]["Category:Unobtainable items"] = "Catégorie:Objets inobtenables"
 
info["fr"]["Category:Unobtainable items"] = "Catégorie:Objets inobtenables"
  +
info["fr"]["Category:Craftable items"] = "Catégorie:Objets façonnables"
 
info["fr"]["Category:Fished items"] = "Catégorie:Objets pêchés"
 
info["fr"]["Category:Fished items"] = "Catégorie:Objets pêchés"
info["fr"]["Category:Acquired through"] = "Catégorie:Obtenu via"
 
 
info["fr"]["Category:Drop items"] = "Catégorie:Objets lâchés"
 
info["fr"]["Category:Drop items"] = "Catégorie:Objets lâchés"
info["fr"]["Category:Craftable items"] = "Catégorie:Objets façonnables"
 
info["fr"]["Category:Storage items"] = "Catégorie:Objets de type Stockage"
 
 
info["fr"]["Category:Vanity items"] = "Catégorie:Objets de type Style"
 
info["fr"]["Category:Vanity items"] = "Catégorie:Objets de type Style"
 
info["fr"]["Category:Light source items"] = "Catégorie:Objets de type Source de lumière"
 
info["fr"]["Category:Light source items"] = "Catégorie:Objets de type Source de lumière"
  +
info["fr"]["Category:Plunder items"] = "Catégorie:Objets de type Pillage"
  +
info["fr"]["Category:Storage items"] = "Catégorie:Objets de type Stockage"
 
info["fr"]["Category:Crafting station items"] = "Catégorie:Objets de type Station d'artisanat"
 
info["fr"]["Category:Crafting station items"] = "Catégorie:Objets de type Station d'artisanat"
info["fr"]["Category:Potion items"] = "Catégorie:Objets de type Potion"
 
info["fr"]["Category:Plunder items"] = "Catégorie:Objets de type Pillage"
 
 
info["fr"]["Category:Tool items"] = "Catégorie:Objets de type Outil"
 
info["fr"]["Category:Tool items"] = "Catégorie:Objets de type Outil"
 
info["fr"]["Category:Wall items"] = "Catégorie:Objets de type Mur"
 
info["fr"]["Category:Wall items"] = "Catégorie:Objets de type Mur"
4,483번째 줄: 4,482번째 줄:
 
info["fr"]["Category:Ammunition items"] = "Catégorie:Objets de type Munition"
 
info["fr"]["Category:Ammunition items"] = "Catégorie:Objets de type Munition"
 
info["fr"]["Category:Minion summon items"] = "Catégorie:Objets de type Invocation de sbire"
 
info["fr"]["Category:Minion summon items"] = "Catégorie:Objets de type Invocation de sbire"
  +
info["fr"]["Category:Potion items"] = "Catégorie:Objets de type Potion"
 
info["fr"]["Category:Furniture items"] = "Catégorie:Objets de type Meuble"
 
info["fr"]["Category:Furniture items"] = "Catégorie:Objets de type Meuble"
 
info["fr"]["Category:Event summon items"] = "Catégorie:Objets de type Invocation d'évènement"
 
info["fr"]["Category:Event summon items"] = "Catégorie:Objets de type Invocation d'évènement"
 
info["fr"]["Category:Item summon items"] = "Catégorie:Objets de type Invocation d'objet"
 
info["fr"]["Category:Item summon items"] = "Catégorie:Objets de type Invocation d'objet"
  +
info["fr"]["Category:Summoning items"] = "Catégorie:Objets de type Invocation"
  +
info["fr"]["Category:Light pet items"] = "Catégorie:Objets de type Familier de lumière"
  +
info["fr"]["Category:Seeds items"] = "Catégorie:Objets de type Graines"
 
info["fr"]["Category:Miscellaneous items"] = "Catégorie:Objets de type Divers"
 
info["fr"]["Category:Miscellaneous items"] = "Catégorie:Objets de type Divers"
info["fr"]["Category:Seeds items"] = "Catégorie:Objets de type Graines"
 
info["fr"]["Guide:Class setups"] = "Guide:Configurations des classes"
 
info["fr"]["Category:Light pet items"] = "Catégorie:Objets de type Familier de lumière"
 
info["fr"]["Category:Hair dye items"] = "Catégorie:Objets de type Coloration de cheveux"
 
 
info["fr"]["Category:Key items"] = "Catégorie:Objets de type Clé"
 
info["fr"]["Category:Key items"] = "Catégorie:Objets de type Clé"
 
info["fr"]["Category:Brick items"] = "Catégorie:Objets de type Brique"
 
info["fr"]["Category:Brick items"] = "Catégorie:Objets de type Brique"
 
info["fr"]["Category:Shield items"] = "Catégorie:Objets de type Bouclier"
 
info["fr"]["Category:Shield items"] = "Catégorie:Objets de type Bouclier"
info["fr"]["Category:Summoning items"] = "Catégorie:Objets de type Invocation"
+
info["fr"]["Category:Hair dye items"] = "Catégorie:Objets de type Coloration de cheveux"
  +
info["fr"]["Category:Weapon items"] = "Catégorie:Objets de type Arme"
  +
info["fr"]["Category:Loot items"] = "Catégorie:Objets de type Butin"
  +
info["fr"]["Category:Storage items"] = "Catégorie:Objets de stockage"
 
info["fr"]["Category:Block items"] = "Catégorie:Objets de type Bloc"
 
info["fr"]["Category:Block items"] = "Catégorie:Objets de type Bloc"
info["fr"]["Category:Loot items"] = "Catégorie:Objets de type Butin"
 
 
info["fr"]["Category:Armor items"] = "Catégorie:Objets de type Armure"
 
info["fr"]["Category:Armor items"] = "Catégorie:Objets de type Armure"
info["fr"]["Category:Weapon items"] = "Catégorie:Objets de type Arme"
+
info["fr"]["Category:Items of rarity 9"] = "Catégorie:Objets de rareté 9"
 
info["fr"]["Category:Accessory items"] = "Catégorie:Objets de type Accessoire"
 
info["fr"]["Category:Accessory items"] = "Catégorie:Objets de type Accessoire"
info["fr"]["Category:Storage items"] = "Catégorie:Objets de stockage"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 9"] = "Catégorie:Objets de rareté 9"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 2"] = "Catégorie:Objets de rareté 2"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 0"] = "Catégorie:Objets de rareté 0"
 
info["fr"]["Category:Novelty items"] = "Catégorie:Objets de fantaisie"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity Fiery red"] = "Catégorie:Objets de rareté rouge ardent"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity"] = "Catégorie:Objets de rareté"
 
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 7"] = "Catégorie:Objets de rareté 7"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 7"] = "Catégorie:Objets de rareté 7"
info["fr"]["Category:Items of rarity Rainbow"] = "Catégorie:Objets de rareté arc-en-ciel"
 
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 5"] = "Catégorie:Objets de rareté 5"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 5"] = "Catégorie:Objets de rareté 5"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 4"] = "Catégorie:Objets de rareté 4"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 4"] = "Catégorie:Objets de rareté 4"
info["fr"]["Category:Items of rarity Quest"] = "Catégorie:Objets de rareté de quête"
 
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 3"] = "Catégorie:Objets de rareté 3"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 3"] = "Catégorie:Objets de rareté 3"
info["fr"]["Category:Items of rarity 6"] = "Catégorie:Objets de rareté 6"
 
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 1"] = "Catégorie:Objets de rareté 1"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 1"] = "Catégorie:Objets de rareté 1"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 10"] = "Catégorie:Objets de rareté 10"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 10"] = "Catégorie:Objets de rareté 10"
info["fr"]["Category:Items"] = "Catégorie:Objets"
+
info["fr"]["Category:Novelty items"] = "Catégorie:Objets de fantaisie"
  +
info["fr"]["Category:Items of rarity 0"] = "Catégorie:Objets de rareté 0"
  +
info["fr"]["Category:Items of rarity"] = "Catégorie:Objets de rareté"
 
info["fr"]["Category:Vendor items"] = "Catégorie:Objets achetables"
 
info["fr"]["Category:Vendor items"] = "Catégorie:Objets achetables"
info["fr"]["Category:Items of rarity 11"] = "Catégorie:Objets de rareté 11"
+
info["fr"]["Category:Items of rarity Quest"] = "Catégorie:Objets de rareté de quête"
info["fr"]["Category:Items of rarity -1"] = "Catégorie:Objets de rareté -1"
 
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 8"] = "Catégorie:Objets de rareté 8"
 
info["fr"]["Category:Items of rarity 8"] = "Catégorie:Objets de rareté 8"
  +
info["fr"]["Category:Items of rarity Rainbow"] = "Catégorie:Objets de rareté arc-en-ciel"
  +
info["fr"]["Category:Items"] = "Catégorie:Objets"
  +
info["fr"]["Category:Items of rarity 6"] = "Catégorie:Objets de rareté 6"
  +
info["fr"]["Category:Christmas"] = "Catégorie:Noël"
 
info["fr"]["Category:Projectile melee"] = "Catégorie:Mêlée avec projectile"
 
info["fr"]["Category:Projectile melee"] = "Catégorie:Mêlée avec projectile"
 
info["fr"]["Category:Npc infobox"] = "Catégorie:Npc infobox"
 
info["fr"]["Category:Npc infobox"] = "Catégorie:Npc infobox"
info["fr"]["Category:Christmas"] = "Catégorie:Noël"
+
info["fr"]["Category:Items of rarity Fiery red"] = "Catégorie:Objets de rareté rouge ardent"
  +
info["fr"]["Category:Items of rarity 11"] = "Catégorie:Objets de rareté 11"
  +
info["fr"]["Category:Items of rarity -1"] = "Catégorie:Objets de rareté -1"
 
info["fr"]["Category:ua-based templates"] = "Catégorie:Modèles utilisant Lua"
 
info["fr"]["Category:ua-based templates"] = "Catégorie:Modèles utilisant Lua"
info["fr"]["Template:Notice templates"] = "Catégorie:Modèles de notice"
+
info["fr"]["Category:Items of rarity 2"] = "Catégorie:Objets de rareté 2"
 
info["fr"]["Category:Templates with no documentation"] = "Catégorie:Modèles sans documentation"
 
info["fr"]["Category:Templates with no documentation"] = "Catégorie:Modèles sans documentation"
info["fr"]["Category:Recipes templates"] = "Catégorie:Modèles de recettes"
 
 
info["fr"]["Category:Version templates"] = "Catégorie:Modèles de version"
 
info["fr"]["Category:Version templates"] = "Catégorie:Modèles de version"
  +
info["fr"]["Template:Notice templates"] = "Catégorie:Modèles de notice"
  +
info["fr"]["Category:Recipes templates"] = "Catégorie:Modèles de recettes"
  +
info["fr"]["Category:I18n-ready templates"] = "Catégorie:Modèles prêts pour i18n"
 
info["fr"]["Category:Shortcut templates"] = "Catégorie:Modèles de raccourci"
 
info["fr"]["Category:Shortcut templates"] = "Catégorie:Modèles de raccourci"
 
info["fr"]["Category:Navigational templates"] = "Catégorie:Modèles de navigation"
 
info["fr"]["Category:Navigational templates"] = "Catégorie:Modèles de navigation"
4,534번째 줄: 4,534번째 줄:
 
info["fr"]["Category:Article management templates"] = "Catégorie:Modèles de gestion d'article"
 
info["fr"]["Category:Article management templates"] = "Catégorie:Modèles de gestion d'article"
 
info["fr"]["Category:Flexbox templates"] = "Catégorie:Modèles de flexbox"
 
info["fr"]["Category:Flexbox templates"] = "Catégorie:Modèles de flexbox"
  +
info["fr"]["Guide:Class setups"] = "Guide:Configurations des classes"
  +
info["fr"]["Category:Exclusive templates"] = "Catégorie:Modèles de Exclusive"
  +
info["fr"]["Category:Banner templates"] = "Catégorie:Modèles de bannière"
 
info["fr"]["Category:Data templates"] = "Catégorie:Modèles de database"
 
info["fr"]["Category:Data templates"] = "Catégorie:Modèles de database"
 
info["fr"]["Category:System interface templates"] = "Catégorie:Modèles d'interface système"
 
info["fr"]["Category:System interface templates"] = "Catégorie:Modèles d'interface système"
info["fr"]["Category:Exclusive templates"] = "Catégorie:Modèles de Exclusive"
 
 
info["fr"]["Category:Icon templates"] = "Catégorie:Modèles d'icône"
 
info["fr"]["Category:Icon templates"] = "Catégorie:Modèles d'icône"
info["fr"]["Category:Banner templates"] = "Catégorie:Modèles de bannière"
 
 
info["fr"]["Category:Extension templates"] = "Catégorie:Modèles d'extension"
 
info["fr"]["Category:Extension templates"] = "Catégorie:Modèles d'extension"
 
info["fr"]["Category:Infobox templates"] = "Catégorie:Modèles d'Infobox"
 
info["fr"]["Category:Infobox templates"] = "Catégorie:Modèles d'Infobox"
info["fr"]["Category:Templates"] = "Catégorie:Modèles"
 
info["fr"]["Category:I18n-ready templates"] = "Catégorie:Modèles prêts pour i18n"
 
 
info["fr"]["Category:Template DPL"] = "Catégorie:Modèle de DPL"
 
info["fr"]["Category:Template DPL"] = "Catégorie:Modèle de DPL"
 
info["fr"]["Category:Templates with unit test failed"] = "Catégorie:Modèles avec des tests unitaires ratés"
 
info["fr"]["Category:Templates with unit test failed"] = "Catégorie:Modèles avec des tests unitaires ratés"
info["fr"]["Category:Modules"] = "Catégorie:Modules"
+
info["fr"]["Category:Templates"] = "Catégorie:Modèles"
 
info["fr"]["Category:Modifiers"] = "Catégorie:Modificateurs"
 
info["fr"]["Category:Modifiers"] = "Catégorie:Modificateurs"
 
info["fr"]["Category:Honey"] = "Catégorie:Miel"
 
info["fr"]["Category:Honey"] = "Catégorie:Miel"
  +
info["fr"]["Category:Modules"] = "Catégorie:Modules"
 
info["fr"]["Category:Third party software"] = "Catégorie:Logiciel tiers"
 
info["fr"]["Category:Third party software"] = "Catégorie:Logiciel tiers"
info["fr"]["Category:Hammers"] = "Catégorie:Marteaux"
+
info["fr"]["Category:Lava"] = "Catégorie:Lave"
 
info["fr"]["Category:Liquids"] = "Catégorie:Liquides"
 
info["fr"]["Category:Liquids"] = "Catégorie:Liquides"
 
info["fr"]["Category:Issues related to recipes table"] = "Catégorie:Issues related to recipes table"
 
info["fr"]["Category:Issues related to recipes table"] = "Catégorie:Issues related to recipes table"
info["fr"]["Category:Lava"] = "Catégorie:Lave"
 
 
info["fr"]["Category:Instruments"] = "Catégorie:Instruments"
 
info["fr"]["Category:Instruments"] = "Catégorie:Instruments"
 
info["fr"]["Category:Item infobox"] = "Catégorie:Item infobox"
 
info["fr"]["Category:Item infobox"] = "Catégorie:Item infobox"
 
info["fr"]["Category:Hamaxes"] = "Catégorie:Martaches"
 
info["fr"]["Category:Hamaxes"] = "Catégorie:Martaches"
info["fr"]["Category:Halloween"] = "Catégorie:Halloween"
+
info["fr"]["Category:Axes"] = "Catégorie:Haches"
 
info["fr"]["Category:Naturally generated"] = "Catégorie:Généré naturellement"
 
info["fr"]["Category:Naturally generated"] = "Catégorie:Généré naturellement"
info["fr"]["Category:Spears"] = "Catégorie:Lances"
+
info["fr"]["Category:Halloween"] = "Catégorie:Halloween"
  +
info["fr"]["Category:Hammers"] = "Catégorie:Marteaux"
 
info["fr"]["Category:Launchers"] = "Catégorie:Lanceurs"
 
info["fr"]["Category:Launchers"] = "Catégorie:Lanceurs"
info["fr"]["Category:Flares"] = "Catégorie:Fusées de détresse"
 
 
info["fr"]["Category:Rockets"] = "Catégorie:Fusées (lanceur)"
 
info["fr"]["Category:Rockets"] = "Catégorie:Fusées (lanceur)"
info["fr"]["Category:Experimental features"] = "Catégorie:Fonctionnalités expérimentales"
+
info["fr"]["Category:Flares"] = "Catégorie:Fusées de détresse"
 
info["fr"]["Category:Whips"] = "Catégorie:Fouets"
 
info["fr"]["Category:Whips"] = "Catégorie:Fouets"
info["fr"]["Category:Axes"] = "Catégorie:Haches"
+
info["fr"]["Category:Experimental features"] = "Catégorie:Fonctionnalités expérimentales"
 
info["fr"]["Category:Flails"] = "Catégorie:Fléaux"
 
info["fr"]["Category:Flails"] = "Catégorie:Fléaux"
info["fr"]["Category:Wiki files"] = "Catégorie:Fichiers du wiki"
+
info["fr"]["Category:Spears"] = "Catégorie:Lances"
 
info["fr"]["Category:Rarity files"] = "Catégorie:Fichiers de rareté"
 
info["fr"]["Category:Rarity files"] = "Catégorie:Fichiers de rareté"
info["fr"]["Category:Exclusive not cached"] = "Catégorie:Exclusive not cached"
 
 
info["fr"]["Category:Files"] = "Catégorie:Fichiers"
 
info["fr"]["Category:Files"] = "Catégorie:Fichiers"
info["fr"]["Category:Drills"] = "Catégorie:Foreuses"
+
info["fr"]["Category:Exclusive not cached"] = "Catégorie:Exclusive not cached"
  +
info["fr"]["Category:Wiki files"] = "Catégorie:Fichiers du wiki"
 
info["fr"]["Category:Arrows"] = "Catégorie:Flèches"
 
info["fr"]["Category:Arrows"] = "Catégorie:Flèches"
  +
info["fr"]["Category:Drills"] = "Catégorie:Foreuses"
 
info["fr"]["Category:Darts"] = "Catégorie:Fléchettes"
 
info["fr"]["Category:Darts"] = "Catégorie:Fléchettes"
info["fr"]["Category:Rarity color examples"] = "Catégorie:Exemples de couleur de rareté"
 
 
info["fr"]["Category:Explosives"] = "Catégorie:Explosifs"
 
info["fr"]["Category:Explosives"] = "Catégorie:Explosifs"
  +
info["fr"]["Category:Rarity color examples"] = "Catégorie:Exemples de couleur de rareté"
 
info["fr"]["Category:Armor sets"] = "Catégorie:Ensembles d'armure"
 
info["fr"]["Category:Armor sets"] = "Catégorie:Ensembles d'armure"
 
info["fr"]["Category:Eicons template with all platforms"] = "Catégorie:Eicons template with all platforms"
 
info["fr"]["Category:Eicons template with all platforms"] = "Catégorie:Eicons template with all platforms"
 
info["fr"]["Category:Disambiguations"] = "Catégorie:Désambiguïsations"
 
info["fr"]["Category:Disambiguations"] = "Catégorie:Désambiguïsations"
 
info["fr"]["Category:Module documentation"] = "Catégorie:Documentation de module"
 
info["fr"]["Category:Module documentation"] = "Catégorie:Documentation de module"
info["fr"]["Category:Template documentation"] = "Catégorie:Documentation de modèle"
 
 
info["fr"]["Category:Debuffs"] = "Catégorie:Débuffs"
 
info["fr"]["Category:Debuffs"] = "Catégorie:Débuffs"
  +
info["fr"]["Category:Data IDs"] = "Catégorie:Data IDs"
  +
info["fr"]["Category:Template documentation"] = "Catégorie:Documentation de modèle"
  +
info["fr"]["Category:Edge of Space crossover content"] = "Catégorie:Contenu partagé avec Edge of Space"
 
info["fr"]["Category:DPL"] = "Catégorie:DPL"
 
info["fr"]["Category:DPL"] = "Catégorie:DPL"
 
info["fr"]["Category:Crossover content"] = "Catégorie:Contenu partagé"
 
info["fr"]["Category:Crossover content"] = "Catégorie:Contenu partagé"
 
info["fr"]["Category:Exclusive content"] = "Catégorie:Contenu exclusif"
 
info["fr"]["Category:Exclusive content"] = "Catégorie:Contenu exclusif"
info["fr"]["Category:Data IDs"] = "Catégorie:Data IDs"
 
info["fr"]["Category:Edge of Space crossover content"] = "Catégorie:Contenu partagé avec Edge of Space"
 
 
info["fr"]["Category:Version content"] = "Catégorie:Contenu de version"
 
info["fr"]["Category:Version content"] = "Catégorie:Contenu de version"
 
info["fr"]["Category:Old-gen console content"] = "Catégorie:Contenu de la Console old-gen"
 
info["fr"]["Category:Old-gen console content"] = "Catégorie:Contenu de la Console old-gen"
4,595번째 줄: 4,595번째 줄:
 
info["fr"]["Category:Edit notices about purging"] = "Catégorie:Avis de modification à propos des purges"
 
info["fr"]["Category:Edit notices about purging"] = "Catégorie:Avis de modification à propos des purges"
 
info["fr"]["Category:User avatars"] = "Catégorie:Avatars d'utilisateur"
 
info["fr"]["Category:User avatars"] = "Catégorie:Avatars d'utilisateur"
info["fr"]["Category:Guns"] = "Catégorie:Armes à feu"
 
 
info["fr"]["Category:Ranged weapons"] = "Catégorie:Armes à distance"
 
info["fr"]["Category:Ranged weapons"] = "Catégorie:Armes à distance"
 
info["fr"]["Category:Magic weapons"] = "Catégorie:Armes magiques"
 
info["fr"]["Category:Magic weapons"] = "Catégorie:Armes magiques"
info["fr"]["Category:Misc weapons"] = "Catégorie:Armes diverses"
+
info["fr"]["Category:Guns"] = "Catégorie:Armes à feu"
 
info["fr"]["Category:Throwing weapons"] = "Catégorie:Armes de lancer"
 
info["fr"]["Category:Throwing weapons"] = "Catégorie:Armes de lancer"
info["fr"]["Category:Melee weapons"] = "Catégorie:Armes de mêlée"
+
info["fr"]["Category:Misc weapons"] = "Catégorie:Armes diverses"
info["fr"]["Category:Bullets"] = "Catégorie:Balles"
+
info["fr"]["Category:Boomerangs"] = "Catégorie:Boomerangs"
 
info["fr"]["Category:Summon weapons"] = "Catégorie:Armes d'invocation"
 
info["fr"]["Category:Summon weapons"] = "Catégorie:Armes d'invocation"
  +
info["fr"]["Category:Melee weapons"] = "Catégorie:Armes de mêlée"
  +
info["fr"]["Template:•"] = "Modèle:•"
 
info["fr"]["Category:Bows"] = "Catégorie:Arcs"
 
info["fr"]["Category:Bows"] = "Catégorie:Arcs"
info["fr"]["Category:Boomerangs"] = "Catégorie:Boomerangs"
 
info["fr"]["Category:Repeaters"] = "Catégorie:Arbalètes"
 
 
info["fr"]["Template:Events"] = "Modèle:Évènements"
 
info["fr"]["Template:Events"] = "Modèle:Évènements"
info["fr"]["Template:Tin"] = "Modèle:Étain"
 
 
info["fr"]["Category:Help"] = "Catégorie:Aide"
 
info["fr"]["Category:Help"] = "Catégorie:Aide"
info["fr"]["Template:"] = "Modèle:"
+
info["fr"]["Category:Repeaters"] = "Catégorie:Arbalètes"
  +
info["fr"]["Template:Tin"] = "Modèle:Étain"
 
info["fr"]["Template:Souls"] = "Modèle:Âmes"
 
info["fr"]["Template:Souls"] = "Modèle:Âmes"
  +
info["fr"]["Category:Bullets"] = "Catégorie:Balles"
 
info["fr"]["Template:Yoyos"] = "Modèle:Yoyos"
 
info["fr"]["Template:Yoyos"] = "Modèle:Yoyos"
 
info["fr"]["Template:Yes"] = "Modèle:Yes"
 
info["fr"]["Template:Yes"] = "Modèle:Yes"
4,616번째 줄: 4,616번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Wooden furniture"] = "Modèle:Wooden furniture"
 
info["fr"]["Template:Wooden furniture"] = "Modèle:Wooden furniture"
 
info["fr"]["Template:Wood"] = "Modèle:Wood"
 
info["fr"]["Template:Wood"] = "Modèle:Wood"
info["fr"]["Template:Wiring"] = "Modèle:Wiring"
 
 
info["fr"]["Template:Wing material sell note"] = "Modèle:Wing material sell note"
 
info["fr"]["Template:Wing material sell note"] = "Modèle:Wing material sell note"
  +
info["fr"]["Template:Wiring"] = "Modèle:Wiring"
 
info["fr"]["Template:Whips"] = "Modèle:Whips"
 
info["fr"]["Template:Whips"] = "Modèle:Whips"
 
info["fr"]["Template:Void"] = "Modèle:Void"
 
info["fr"]["Template:Void"] = "Modèle:Void"
4,628번째 줄: 4,628번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Tungsten"] = "Modèle:Tungsten"
 
info["fr"]["Template:Tungsten"] = "Modèle:Tungsten"
 
info["fr"]["Template:Tocright"] = "Modèle:Tocright"
 
info["fr"]["Template:Tocright"] = "Modèle:Tocright"
info["fr"]["Template:Tl"] = "Modèle:Tl"
 
 
info["fr"]["Template:Titanium"] = "Modèle:Titane"
 
info["fr"]["Template:Titanium"] = "Modèle:Titane"
  +
info["fr"]["Template:Tl"] = "Modèle:Tl"
 
info["fr"]["Template:Summon weapons"] = "Modèle:Summon weapons"
 
info["fr"]["Template:Summon weapons"] = "Modèle:Summon weapons"
 
info["fr"]["Template:Stub"] = "Modèle:Stub"
 
info["fr"]["Template:Stub"] = "Modèle:Stub"
 
info["fr"]["Template:Spectre"] = "Modèle:Spectre"
 
info["fr"]["Template:Spectre"] = "Modèle:Spectre"
 
info["fr"]["Template:Spears"] = "Modèle:Spears"
 
info["fr"]["Template:Spears"] = "Modèle:Spears"
info["fr"]["Template:Software infobox"] = "Modèle:Software infobox"
 
 
info["fr"]["Template:Software navigation"] = "Modèle:Software nav"
 
info["fr"]["Template:Software navigation"] = "Modèle:Software nav"
  +
info["fr"]["Template:Software infobox"] = "Modèle:Software infobox"
 
info["fr"]["Template:Slimes"] = "Modèle:Slimes"
 
info["fr"]["Template:Slimes"] = "Modèle:Slimes"
 
info["fr"]["Template:Slime bonus drops"] = "Modèle:Slime bonus drops"
 
info["fr"]["Template:Slime bonus drops"] = "Modèle:Slime bonus drops"
info["fr"]["Template:Shroomite"] = "Modèle:Shroomite"
 
 
info["fr"]["Template:Sitenotice problem fixing"] = "Modèle:Sitenotice problem fixing"
 
info["fr"]["Template:Sitenotice problem fixing"] = "Modèle:Sitenotice problem fixing"
  +
info["fr"]["Template:Shroomite"] = "Modèle:Shroomite"
 
info["fr"]["Template:Beetles"] = "Modèle:Scarabées"
 
info["fr"]["Template:Beetles"] = "Modèle:Scarabées"
 
info["fr"]["Template:STDT"] = "Modèle:STDT"
 
info["fr"]["Template:STDT"] = "Modèle:STDT"
4,652번째 줄: 4,652번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Placed buff items"] = "Modèle:Placed buff items"
 
info["fr"]["Template:Placed buff items"] = "Modèle:Placed buff items"
 
info["fr"]["Template:Placed bottles"] = "Modèle:Placed Bottles"
 
info["fr"]["Template:Placed bottles"] = "Modèle:Placed Bottles"
info["fr"]["Template:Recipes"] = "Modèle:Recipes"
 
info["fr"]["Template:Pirate Invasion Enemies"] = "Modèle:Pirate Invasion Enemies"
 
 
info["fr"]["Template:Traps"] = "Modèle:Pièges"
 
info["fr"]["Template:Traps"] = "Modèle:Pièges"
  +
info["fr"]["Template:Pirate Invasion Enemies"] = "Modèle:Pirate Invasion Enemies"
  +
info["fr"]["Template:Recipes"] = "Modèle:Recipes"
 
info["fr"]["Template:Hellstone"] = "Modèle:Pierre de l'Enfer"
 
info["fr"]["Template:Hellstone"] = "Modèle:Pierre de l'Enfer"
 
info["fr"]["Template:Patch infobox"] = "Modèle:Patch infobox"
 
info["fr"]["Template:Patch infobox"] = "Modèle:Patch infobox"
4,662번째 줄: 4,662번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Obsidian"] = "Modèle:Obsidian"
 
info["fr"]["Template:Obsidian"] = "Modèle:Obsidian"
 
info["fr"]["Template:Expert mode items"] = "Modèle:Objets du mode Expert"
 
info["fr"]["Template:Expert mode items"] = "Modèle:Objets du mode Expert"
info["fr"]["Template:Orichalcum"] = "Modèle:Orichalcum"
 
 
info["fr"]["Modèle:Npc names/db-en"] = "Modèle:Npc names/db-en"
 
info["fr"]["Modèle:Npc names/db-en"] = "Modèle:Npc names/db-en"
 
info["fr"]["Modèle:Npc names/db"] = "Modèle:Npc names/db"
 
info["fr"]["Modèle:Npc names/db"] = "Modèle:Npc names/db"
  +
info["fr"]["Template:Orichalcum"] = "Modèle:Orichalcum"
 
info["fr"]["Template:Npc infobox"] = "Modèle:Npc infobox"
 
info["fr"]["Template:Npc infobox"] = "Modèle:Npc infobox"
 
info["fr"]["Template:Nowrap"] = "Modèle:Nowrap"
 
info["fr"]["Template:Nowrap"] = "Modèle:Nowrap"
 
info["fr"]["Template:Novelty items"] = "Modèle:Novelty items"
 
info["fr"]["Template:Novelty items"] = "Modèle:Novelty items"
 
info["fr"]["Template:No"] = "Modèle:No"
 
info["fr"]["Template:No"] = "Modèle:No"
  +
info["fr"]["Template:Na"] = "Modèle:Na"
 
info["fr"]["Template:Meteorite"] = "Modèle:Météorite"
 
info["fr"]["Template:Meteorite"] = "Modèle:Météorite"
 
info["fr"]["Template:Game mechanics"] = "Modèle:Mécaniques du jeu"
 
info["fr"]["Template:Game mechanics"] = "Modèle:Mécaniques du jeu"
 
info["fr"]["Template:Mythril"] = "Modèle:Mythril"
 
info["fr"]["Template:Mythril"] = "Modèle:Mythril"
info["fr"]["Template:Na"] = "Modèle:Na"
 
 
info["fr"]["Template:Moons"] = "Modèle:Moons"
 
info["fr"]["Template:Moons"] = "Modèle:Moons"
 
info["fr"]["Template:Watches"] = "Modèle:Montres"
 
info["fr"]["Template:Watches"] = "Modèle:Montres"
4,678번째 줄: 4,678번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Metal"] = "Modèle:Metal"
 
info["fr"]["Template:Metal"] = "Modèle:Metal"
 
info["fr"]["Template:Master Template Weapons/doc"] = "Modèle:Master Template Weapons/doc"
 
info["fr"]["Template:Master Template Weapons/doc"] = "Modèle:Master Template Weapons/doc"
info["fr"]["Template:Merge"] = "Modèle:Merge"
 
 
info["fr"]["Template:Master Template Weapons"] = "Modèle:Master Template Weapons"
 
info["fr"]["Template:Master Template Weapons"] = "Modèle:Master Template Weapons"
  +
info["fr"]["Template:Merge"] = "Modèle:Merge"
 
info["fr"]["Template:Master Template Furniture/content"] = "Modèle:Master Template Furniture/content"
 
info["fr"]["Template:Master Template Furniture/content"] = "Modèle:Master Template Furniture/content"
 
info["fr"]["Template:Master Template Equipables"] = "Modèle:Master Template Equipables"
 
info["fr"]["Template:Master Template Equipables"] = "Modèle:Master Template Equipables"
4,697번째 줄: 4,697번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Item"] = "Modèle:Item"
 
info["fr"]["Template:Item"] = "Modèle:Item"
 
info["fr"]["Template:Image/storeinfo"] = "Modèle:Image/storeinfo"
 
info["fr"]["Template:Image/storeinfo"] = "Modèle:Image/storeinfo"
info["fr"]["Template:Informational Accessories note/l10n"] = "Modèle:Informational Accessories note/l10n"
 
 
info["fr"]["Template:Image/size"] = "Modèle:Image/size"
 
info["fr"]["Template:Image/size"] = "Modèle:Image/size"
  +
info["fr"]["Template:Informational Accessories note/l10n"] = "Modèle:Informational Accessories note/l10n"
 
info["fr"]["Template:Image/query"] = "Modèle:Image/query"
 
info["fr"]["Template:Image/query"] = "Modèle:Image/query"
 
info["fr"]["Template:Image/info"] = "Modèle:Image/info"
 
info["fr"]["Template:Image/info"] = "Modèle:Image/info"
 
info["fr"]["Template:Image"] = "Modèle:Image"
 
info["fr"]["Template:Image"] = "Modèle:Image"
info["fr"]["Template:Informational Accessories note"] = "Modèle:Informational Accessories note"
 
 
info["fr"]["Template:History"] = "Modèle:History"
 
info["fr"]["Template:History"] = "Modèle:History"
  +
info["fr"]["Template:Informational Accessories note"] = "Modèle:Informational Accessories note"
 
info["fr"]["Template:Herbs"] = "Modèle:Herbes"
 
info["fr"]["Template:Herbs"] = "Modèle:Herbes"
 
info["fr"]["Template:Hardmode accessories"] = "Modèle:Hardmode accessories"
 
info["fr"]["Template:Hardmode accessories"] = "Modèle:Hardmode accessories"
 
info["fr"]["Tempalte:Hallowed"] = "Modèle:Hallowed"
 
info["fr"]["Tempalte:Hallowed"] = "Modèle:Hallowed"
 
info["fr"]["Template:Guides"] = "Modèle:Guides"
 
info["fr"]["Template:Guides"] = "Modèle:Guides"
info["fr"]["Template:Gold"] = "Modèle:Gold"
 
 
info["fr"]["Template:Guide header"] = "Modèle:Guide header"
 
info["fr"]["Template:Guide header"] = "Modèle:Guide header"
  +
info["fr"]["Template:Gold"] = "Modèle:Gold"
 
info["fr"]["Template:Gems"] = "Modèle:Gems"
 
info["fr"]["Template:Gems"] = "Modèle:Gems"
 
info["fr"]["Template:Gem Robe note"] = "Modèle:Gem Robe note"
 
info["fr"]["Template:Gem Robe note"] = "Modèle:Gem Robe note"
4,715번째 줄: 4,715번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Fossils"] = "Modèle:Fossile"
 
info["fr"]["Template:Fossils"] = "Modèle:Fossile"
 
info["fr"]["Template:Forums thread"] = "Modèle:Forums thread"
 
info["fr"]["Template:Forums thread"] = "Modèle:Forums thread"
info["fr"]["Template:Float file box"] = "Modèle:Float file box"
 
 
info["fr"]["Template:Flails"] = "Modèle:Fléaux"
 
info["fr"]["Template:Flails"] = "Modèle:Fléaux"
  +
info["fr"]["Template:Float file box"] = "Modèle:Float file box"
 
info["fr"]["Template:Flasks"] = "Modèle:Flasks"
 
info["fr"]["Template:Flasks"] = "Modèle:Flasks"
 
info["fr"]["Template:External link new tab"] = "Modèle:External link new tab"
 
info["fr"]["Template:External link new tab"] = "Modèle:External link new tab"
4,728번째 줄: 4,728번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Solar Eclipse Enemies"] = "Modèle:Ennemis de l'Éclipse solaire"
 
info["fr"]["Template:Solar Eclipse Enemies"] = "Modèle:Ennemis de l'Éclipse solaire"
 
info["fr"]["Template:Old One's Army Enemies"] = "Modèle:Ennemis de l'Armée de l'ancien"
 
info["fr"]["Template:Old One's Army Enemies"] = "Modèle:Ennemis de l'Armée de l'ancien"
info["fr"]["Template:Goblin Invasion Enemies"] = "Modèle:Ennemis de l'Armée de gobelins"
 
 
info["fr"]["Template:Empty doc"] = "Modèle:Empty doc"
 
info["fr"]["Template:Empty doc"] = "Modèle:Empty doc"
  +
info["fr"]["Template:Goblin Invasion Enemies"] = "Modèle:Ennemis de l'Armée de gobelins"
 
info["fr"]["Template:EditMainpage"] = "Modèle:EditMainpage"
 
info["fr"]["Template:EditMainpage"] = "Modèle:EditMainpage"
 
info["fr"]["Template:Demonite"] = "Modèle:Démonite"
 
info["fr"]["Template:Demonite"] = "Modèle:Démonite"
 
info["fr"]["Template:Dye Materials"] = "Modèle:Dye Materials"
 
info["fr"]["Template:Dye Materials"] = "Modèle:Dye Materials"
info["fr"]["Template:Duration/doc"] = "Modèle:Duration/doc"
 
 
info["fr"]["Template:Duration"] = "Modèle:Duration"
 
info["fr"]["Template:Duration"] = "Modèle:Duration"
  +
info["fr"]["Template:Duration/doc"] = "Modèle:Duration/doc"
 
info["fr"]["Template:Dts link"] = "Modèle:Dts link"
 
info["fr"]["Template:Dts link"] = "Modèle:Dts link"
 
info["fr"]["Template:Drop infobox"] = "Modèle:Drop infobox"
 
info["fr"]["Template:Drop infobox"] = "Modèle:Drop infobox"
 
info["fr"]["Template:Editnotice 1.4"] = "Modèle:Editnotice 1.4"
 
info["fr"]["Template:Editnotice 1.4"] = "Modèle:Editnotice 1.4"
  +
info["fr"]["Template:Diving equipment note"] = "Modèle:Diving equipment note"
 
info["fr"]["Template:Doc"] = "Modèle:Doc"
 
info["fr"]["Template:Doc"] = "Modèle:Doc"
 
info["fr"]["Template:Diving equipment"] = "Modèle:Diving equipment"
 
info["fr"]["Template:Diving equipment"] = "Modèle:Diving equipment"
4,743번째 줄: 4,744번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Disambig/l10n"] = "Modèle:Disambig/l10n"
 
info["fr"]["Template:Disambig/l10n"] = "Modèle:Disambig/l10n"
 
info["fr"]["Template:Disambig"] = "Modèle:Disambig"
 
info["fr"]["Template:Disambig"] = "Modèle:Disambig"
info["fr"]["Template:Diving equipment note"] = "Modèle:Diving equipment note"
 
 
info["fr"]["Template:Desktop versions"] = "Modèle:Desktop versions"
 
info["fr"]["Template:Desktop versions"] = "Modèle:Desktop versions"
 
info["fr"]["Template:Dablink"] = "Modèle:Dablink"
 
info["fr"]["Template:Dablink"] = "Modèle:Dablink"
info["fr"]["Template:Delete"] = "Modèle:Delete"
 
 
info["fr"]["Template:Delete/l10n"] = "Modèle:Delete/l10n"
 
info["fr"]["Template:Delete/l10n"] = "Modèle:Delete/l10n"
  +
info["fr"]["Template:Delete"] = "Modèle:Delete"
 
info["fr"]["Template:Copper"] = "Modèle:Cuivre"
 
info["fr"]["Template:Copper"] = "Modèle:Cuivre"
 
info["fr"]["Template:Critter info"] = "Modèle:Critter info"
 
info["fr"]["Template:Critter info"] = "Modèle:Critter info"
4,781번째 줄: 4,781번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Armornosetbonus"] = "Modèle:Armornosetbonus"
 
info["fr"]["Template:Armornosetbonus"] = "Modèle:Armornosetbonus"
 
info["fr"]["Template:Silver"] = "Modèle:Argent"
 
info["fr"]["Template:Silver"] = "Modèle:Argent"
info["fr"]["Template:Archive-box"] = "Modèle:Archive-box"
 
info["fr"]["Template:Spiders"] = "Modèle:Araignées"
 
 
info["fr"]["Dungeon/Dungeon wall spawns"] = "Modèle:Apparition mur donjon"
 
info["fr"]["Dungeon/Dungeon wall spawns"] = "Modèle:Apparition mur donjon"
  +
info["fr"]["Template:Spiders"] = "Modèle:Araignées"
 
info["fr"]["Template:Antlions"] = "Modèle:Antlions"
 
info["fr"]["Template:Antlions"] = "Modèle:Antlions"
 
info["fr"]["Template:All versions"] = "Modèle:All versions/doc"
 
info["fr"]["Template:All versions"] = "Modèle:All versions/doc"
4,792번째 줄: 4,791번째 줄:
 
info["fr"]["Template:Adamantite"] = "Modèle:Adamantite"
 
info["fr"]["Template:Adamantite"] = "Modèle:Adamantite"
 
info["fr"]["Template:About"] = "Modèle:About"
 
info["fr"]["Template:About"] = "Modèle:About"
  +
info["fr"]["Template:Archive-box"] = "Modèle:Archive-box"
 
info["fr"]["Template:="] = "Modèle:="
 
info["fr"]["Template:="] = "Modèle:="
 
info["fr"]["Template:-"] = "Modèle:-"
 
info["fr"]["Template:-"] = "Modèle:-"
4,798번째 줄: 4,798번째 줄:
 
info["fr"]["Template:!-"] = "Modèle:!-"
 
info["fr"]["Template:!-"] = "Modèle:!-"
 
info["fr"]["Template:!!"] = "Modèle:!!"
 
info["fr"]["Template:!!"] = "Modèle:!!"
  +
info["fr"]["Gato Egg"] = "Œuf de gato"
  +
info["fr"]["Dragon Egg"] = "Œuf de dragon"
  +
info["fr"]["Creeper Egg"] = "Œuf de Creeper"
  +
info["fr"]["Rotten Egg"] = "Œuf pourri"
 
info["fr"]["Betsy's Egg"] = "Œuf de Betsy"
 
info["fr"]["Betsy's Egg"] = "Œuf de Betsy"
info["fr"]["Modèle:Achievement/db"] = "Modèle:Achievement/db"
+
info["fr"]["Suspicious Grinning Eye"] = "Œil suspect souriant"
 
info["fr"]["Suspicious Looking Eye"] = "Œil suspect"
 
info["fr"]["Suspicious Looking Eye"] = "Œil suspect"
  +
info["fr"]["Modèle:Achievement/db"] = "Modèle:Achievement/db"
 
info["fr"]["Mechanical Eye"] = "Œil mécanique"
 
info["fr"]["Mechanical Eye"] = "Œil mécanique"
info["fr"]["Demon Eye"] = "Œil de démon"
+
info["fr"]["Eye of the Golem"] = "Œil du golem"
  +
info["fr"]["Wandering Eye"] = "Œil errant"
  +
info["fr"]["Deerclops Eyeball"] = "Œil de Deerclops"
 
info["fr"]["Eye of Cthulhu"] = "Œil de Cthulhu"
 
info["fr"]["Eye of Cthulhu"] = "Œil de Cthulhu"
  +
info["fr"]["Eye"] = "Œil"
  +
info["fr"]["Demon Eye"] = "Œil de démon"
 
info["fr"]["Floating Island"] = "Île flottante"
 
info["fr"]["Floating Island"] = "Île flottante"
 
info["fr"]["Lunar Events"] = "Évènements lunaires"
 
info["fr"]["Lunar Events"] = "Évènements lunaires"
  +
info["fr"]["Eyebrella"] = "Œilbrella"
 
info["fr"]["Sinks/resultcell"] = "Éviers/resultcell"
 
info["fr"]["Sinks/resultcell"] = "Éviers/resultcell"
info["fr"]["Events/box"] = "Évènements/box"
+
info["fr"]["Sinks"] = "Éviers"
info["fr"]["Eye"] = "Œil"
+
info["fr"]["Star in a Bottle"] = "Étoile en bouteille"
info["fr"]["Seasonal events"] = "Évènements saisonniers"
+
info["fr"]["Star"] = "Étoile"
info["fr"]["Fallen Star"] = "Étoile filante"
 
info["fr"]["Suspicious Looking Egg"] = "Œuf douteux"
 
info["fr"]["Antlion Eggs"] = "Œufs de fourmilion"
 
info["fr"]["Eye of the Golem"] = "Œil du golem"
 
info["fr"]["Lizard Egg"] = "Œuf de lézard"
 
info["fr"]["Rotten Egg"] = "Œuf pourri"
 
info["fr"]["Suspicious Grinning Eye"] = "Œil suspect souriant"
 
 
info["fr"]["Goblin Battle Standard"] = "Étendard de bataille de gobelins"
 
info["fr"]["Goblin Battle Standard"] = "Étendard de bataille de gobelins"
  +
info["fr"]["Fallen Star"] = "Étoile filante"
  +
info["fr"]["Racks"] = "Étagères"
  +
info["fr"]["Work Benches"] = "Établis"
 
info["fr"]["Racks/resultcell"] = "Étagères/resultcell"
 
info["fr"]["Racks/resultcell"] = "Étagères/resultcell"
info["fr"]["Wandering Eye"] = "Œil errant"
+
info["fr"]["Events/box"] = "Évènements/box"
 
info["fr"]["Work Benches/resultcell"] = "Établis/resultcell"
 
info["fr"]["Work Benches/resultcell"] = "Établis/resultcell"
info["fr"]["Fried Egg"] = "Œufs au plat"
 
info["fr"]["Eye Spring"] = "Œil à ressort"
 
info["fr"]["Creeper Egg"] = "Œuf de Creeper"
 
 
info["fr"]["Solar Eruption"] = "Éruption solaire"
 
info["fr"]["Solar Eruption"] = "Éruption solaire"
info["fr"]["Dragon Egg"] = "Œuf de dragon"
+
info["fr"]["Frog Gear"] = "Équipement grenouille"
info["fr"]["Eyebrella"] = "Œilbrella"
+
info["fr"]["Heavy Work Bench"] = "Établi lourd"
info["fr"]["Gato Egg"] = "Œuf de gato"
+
info["fr"]["Swords"] = "Épées"
 
info["fr"]["Swords/row"] = "Épées/row"
 
info["fr"]["Swords/row"] = "Épées/row"
info["fr"]["Deerclops Eyeball"] = "Œil de Deerclops"
+
info["fr"]["Influx Waver"] = "Épée à flot"
info["fr"]["Tin"] = "Étain"
 
info["fr"]["Frog Gear/Crafting tree"] = "Équipement grenouille/Arbre d'artisanat"
 
info["fr"]["Spider Egg"] = "Œuf d'araignée"
 
info["fr"]["Strange Glowing Mushroom"] = "Étrange champignon luisant"
 
info["fr"]["Dazed"] = "Étourdissement"
 
info["fr"]["Star"] = "Étoile"
 
info["fr"]["Enchanted Sword (NPC)"] = "Épée envoûtée (PNJ)"
 
info["fr"]["Events"] = "Évènements"
 
info["fr"]["Enchanted Sword (item)"] = "Épée envoûtée"
 
info["fr"]["Star in a Bottle"] = "Étoile en bouteille"
 
 
info["fr"]["Beam Sword"] = "Épée rayonnante"
 
info["fr"]["Beam Sword"] = "Épée rayonnante"
info["fr"]["Racks"] = "Étagères"
 
info["fr"]["Frog Gear"] = "Équipement grenouille"
 
info["fr"]["Influx Waver"] = "Épée à flot"
 
 
info["fr"]["Tin Broadsword"] = "Épée longue en étain"
 
info["fr"]["Tin Broadsword"] = "Épée longue en étain"
  +
info["fr"]["Platinum Broadsword"] = "Épée longue en platine"
 
info["fr"]["Gold Broadsword"] = "Épée longue en or"
 
info["fr"]["Gold Broadsword"] = "Épée longue en or"
info["fr"]["Tungsten Broadsword"] = "Épée longue en tungstène"
+
info["fr"]["Seasonal events"] = "Évènements saisonniers"
  +
info["fr"]["Enchanted Sword (NPC)"] = "Épée envoûtée (PNJ)"
 
info["fr"]["Silver Broadsword"] = "Épée longue en argent"
 
info["fr"]["Silver Broadsword"] = "Épée longue en argent"
info["fr"]["Platinum Broadsword"] = "Épée longue en platine"
+
info["fr"]["Tin"] = "Étain"
info["fr"]["Iron Broadsword"] = "Épée longue en fer"
 
info["fr"]["Cobalt Sword"] = "Épée en cobalt"
 
 
info["fr"]["Copper Broadsword"] = "Épée longue en cuivre"
 
info["fr"]["Copper Broadsword"] = "Épée longue en cuivre"
  +
info["fr"]["Frog Gear/Crafting tree"] = "Équipement grenouille/Arbre d'artisanat"
  +
info["fr"]["Enchanted Sword (item)"] = "Épée envoûtée"
 
info["fr"]["Ebonwood Sword"] = "Épée en ébène"
 
info["fr"]["Ebonwood Sword"] = "Épée en ébène"
info["fr"]["Heavy Work Bench"] = "Établi lourd"
 
info["fr"]["Lead Broadsword"] = "Épée longue en plomb"
 
info["fr"]["Night's Edge"] = "Épée des ténèbres"
 
info["fr"]["Broken Hero Sword"] = "Épée de héros cassée"
 
info["fr"]["Candy Cane Sword"] = "Épée en sucre d'orge"
 
 
info["fr"]["Christmas Tree Sword"] = "Épée en sapin de Noël"
 
info["fr"]["Christmas Tree Sword"] = "Épée en sapin de Noël"
info["fr"]["Night's Edge/Crafting tree"] = "Épée des ténèbres/Arbre d'artisanat"
+
info["fr"]["Palm Wood Sword"] = "Épée en palmier"
 
info["fr"]["Bone Sword"] = "Épée en os"
 
info["fr"]["Bone Sword"] = "Épée en os"
 
info["fr"]["Palladium Sword"] = "Épée en palladium"
 
info["fr"]["Palladium Sword"] = "Épée en palladium"
  +
info["fr"]["Mythril Sword"] = "Épée en mithril"
  +
info["fr"]["Cobalt Sword"] = "Épée en cobalt"
  +
info["fr"]["Cactus Sword"] = "Épée en cactus"
 
info["fr"]["Shadewood Sword"] = "Épée en bois d'ombre"
 
info["fr"]["Shadewood Sword"] = "Épée en bois d'ombre"
info["fr"]["Mythril Sword"] = "Épée en mithril"
 
info["fr"]["Palm Wood Sword"] = "Épée en palmier"
 
info["fr"]["Adamantite Sword"] = "Épée en adamantite"
 
info["fr"]["Orichalcum Sword"] = "Épée en orichalque"
 
info["fr"]["Meowmere"] = "Épée arc-en-ciel"
 
info["fr"]["Pearlwood Sword"] = "Épée en bois perlé"
 
info["fr"]["Rich Mahogany Sword"] = "Épée en acajou riche"
 
 
info["fr"]["Boreal Wood Sword"] = "Épée en bois boréal"
 
info["fr"]["Boreal Wood Sword"] = "Épée en bois boréal"
info["fr"]["Super Absorbant Sponge"] = "Éponge très absorbante"
 
 
info["fr"]["Wooden Sword"] = "Épée en bois"
 
info["fr"]["Wooden Sword"] = "Épée en bois"
  +
info["fr"]["Antlion Eggs"] = "Œufs de fourmilion"
  +
info["fr"]["Adamantite Sword"] = "Épée en adamantite"
  +
info["fr"]["Night's Edge"] = "Épée des ténèbres"
  +
info["fr"]["Broken Hero Sword"] = "Épée de héros cassée"
 
info["fr"]["Titanium Sword"] = "Épée de titane"
 
info["fr"]["Titanium Sword"] = "Épée de titane"
info["fr"]["Sinks"] = "Éviers"
 
info["fr"]["Tin Shortsword"] = "Épée courte en étain"
 
info["fr"]["Ice Elemental"] = "Élémentaire de glace"
 
info["fr"]["Tungsten Shortsword"] = "Épée courte en tungstène"
 
info["fr"]["Chaos Elemental"] = "Élémentaire de chaos"
 
info["fr"]["Cactus Sword"] = "Épée en cactus"
 
 
info["fr"]["Ice Blade"] = "Épée de glace"
 
info["fr"]["Ice Blade"] = "Épée de glace"
info["fr"]["Swords"] = "Épées"
+
info["fr"]["Suspicious Looking Egg"] = "Œuf douteux"
  +
info["fr"]["Platinum Shortsword"] = "Épée courte en platine"
  +
info["fr"]["Dazed"] = "Étourdissement"
  +
info["fr"]["Gold Shortsword"] = "Épée courte en or"
  +
info["fr"]["Strange Glowing Mushroom"] = "Étrange champignon luisant"
  +
info["fr"]["Iron Shortsword"] = "Épée courte en fer"
  +
info["fr"]["Copper Shortsword"] = "Épée courte en cuivre"
  +
info["fr"]["Spider Egg"] = "Œuf d'araignée"
  +
info["fr"]["Lizard Egg"] = "Œuf de lézard"
  +
info["fr"]["Night's Edge/Crafting tree"] = "Épée des ténèbres/Arbre d'artisanat"
  +
info["fr"]["Meowmere"] = "Épée arc-en-ciel"
  +
info["fr"]["Lead Broadsword"] = "Épée longue en plomb"
 
info["fr"]["Mandible Blade"] = "Épée-mandibule"
 
info["fr"]["Mandible Blade"] = "Épée-mandibule"
info["fr"]["Inventory editors"] = "Éditeurs d'inventaire"
+
info["fr"]["Scarecrow"] = "Épouvantail"
info["fr"]["Lead Shortsword"] = "Épée courte en plomb"
+
info["fr"]["Super Absorbant Sponge"] = "Éponge très absorbante"
info["fr"]["Elemental"] = "Élémentaire"
 
info["fr"]["Copper Shortsword"] = "Épée courte en cuivre"
 
info["fr"]["Iron Shortsword"] = "Épée courte en fer"
 
info["fr"]["Gold Shortsword"] = "Épée courte en or"
 
 
info["fr"]["Lava Absorbant Sponge"] = "Éponge absorbe-lave"
 
info["fr"]["Lava Absorbant Sponge"] = "Éponge absorbe-lave"
info["fr"]["Platinum Shortsword"] = "Épée courte en platine"
+
info["fr"]["Iron Broadsword"] = "Épée longue en fer"
info["fr"]["Work Benches"] = "Établis"
 
info["fr"]["Emerald"] = "Émeraude"
 
info["fr"]["Silver Shortsword"] = "Épée courte en argent"
 
info["fr"]["Moonglow"] = "Éclalunaire"
 
info["fr"]["Phasic Warp Ejector"] = "Éjecteur de distorsion phasique"
 
 
info["fr"]["Blood Thorn"] = "Épine de sang"
 
info["fr"]["Blood Thorn"] = "Épine de sang"
  +
info["fr"]["Eye Spring"] = "Œil à ressort"
 
info["fr"]["Chlorophyte Partisan"] = "Épieu en chlorophyte"
 
info["fr"]["Chlorophyte Partisan"] = "Épieu en chlorophyte"
  +
info["fr"]["Tungsten Broadsword"] = "Épée longue en tungstène"
  +
info["fr"]["Sand Elemental"] = "Élémentaire de sable"
  +
info["fr"]["Granite Elemental"] = "Élémentaire de granite"
  +
info["fr"]["Ice Elemental"] = "Élémentaire de glace"
  +
info["fr"]["Fried Egg"] = "Œufs au plat"
  +
info["fr"]["Love Potion"] = "Élixir d'amour"
  +
info["fr"]["Electrified"] = "Électrification"
  +
info["fr"]["Chaos Elemental"] = "Élémentaire de chaos"
  +
info["fr"]["Inventory editors"] = "Éditeurs d'inventaire"
  +
info["fr"]["Gem Squirrels"] = "Écureuils de pierre précieuse"
  +
info["fr"]["Events"] = "Évènements"
  +
info["fr"]["Gold Squirrel"] = "Écureuil doré"
  +
info["fr"]["Squirrel"] = "Écureuil"
  +
info["fr"]["Sergeant United Shield"] = "Écu uni de sergent"
  +
info["fr"]["Moonglow"] = "Éclalunaire"
  +
info["fr"]["Goblin Scout"] = "Éclaireur gobelin"
  +
info["fr"]["Vulcan Bolt"] = "Éclair de Vulcain"
  +
info["fr"]["Worm Scarf"] = "Écharpe de ver"
  +
info["fr"]["Orichalcum Sword"] = "Épée en orichalque"
  +
info["fr"]["Apprentice's Scarf"] = "Écharpe d'apprenti"
  +
info["fr"]["Tin Shortsword"] = "Épée courte en étain"
  +
info["fr"]["Splinterling"] = "Échardet"
  +
info["fr"]["Pearlwood Sword"] = "Épée en bois perlé"
 
info["fr"]["Tissue Sample"] = "Échantillon de tissu"
 
info["fr"]["Tissue Sample"] = "Échantillon de tissu"
info["fr"]["Sand Elemental"] = "Élémentaire de sable"
+
info["fr"]["Block Swap"] = "Échange de blocs"
  +
info["fr"]["Elemental"] = "Élémentaire"
 
info["fr"]["Shadow Scale"] = "Écaille de l'ombre"
 
info["fr"]["Shadow Scale"] = "Écaille de l'ombre"
 
info["fr"]["Ebonwood"] = "Ébène"
 
info["fr"]["Ebonwood"] = "Ébène"
info["fr"]["Ankh"] = "Ânkh"
+
info["fr"]["Candy Cane Sword"] = "Épée en sucre d'orge"
  +
info["fr"]["Rich Mahogany Sword"] = "Épée en acajou riche"
 
info["fr"]["Tortured Soul"] = "Âme torturée"
 
info["fr"]["Tortured Soul"] = "Âme torturée"
info["fr"]["Solar Eclipse"] = "Éclipse solaire"
 
info["fr"]["Electrified"] = "Électrification"
 
info["fr"]["Soul of Blight"] = "Âme du fléau"
 
 
info["fr"]["Soul of Sight"] = "Âme de vision"
 
info["fr"]["Soul of Sight"] = "Âme de vision"
  +
info["fr"]["Soul of Light"] = "Âme de lumière"
  +
info["fr"]["Souls"] = "Âmes"
 
info["fr"]["Soul of Might"] = "Âme de puissance"
 
info["fr"]["Soul of Might"] = "Âme de puissance"
  +
info["fr"]["Soul of Flight"] = "Âme d'envol"
 
info["fr"]["Soul of Night"] = "Âme de nuit"
 
info["fr"]["Soul of Night"] = "Âme de nuit"
info["fr"]["Granite Elemental"] = "Élémentaire de granite"
+
info["fr"]["Soul of Blight"] = "Âme du fléau"
info["fr"]["Goblin Scout"] = "Éclaireur gobelin"
 
info["fr"]["Block Swap"] = "Échange de blocs"
 
info["fr"]["Soul of Light"] = "Âme de lumière"
 
info["fr"]["Grilled Squirrel"] = "Écureuil grillé"
 
 
info["fr"]["Soul of Fright"] = "Âme d'effroi"
 
info["fr"]["Soul of Fright"] = "Âme d'effroi"
  +
info["fr"]["By Hand"] = "À la main"
 
info["fr"]["Zenith/Crafting tree"] = "Zénith/Arbre d'artisanat"
 
info["fr"]["Zenith/Crafting tree"] = "Zénith/Arbre d'artisanat"
 
info["fr"]["Zenith"] = "Zénith"
 
info["fr"]["Zenith"] = "Zénith"
info["fr"]["Scarecrow"] = "Épouvantail"
 
 
info["fr"]["Zoologist"] = "Zoologiste"
 
info["fr"]["Zoologist"] = "Zoologiste"
info["fr"]["Apprentice's Scarf"] = "Écharpe d'apprenti"
+
info["fr"]["Spore Zombie"] = "Zombie à spores"
info["fr"]["Red Squirrel"] = "Écureuil roux"
+
info["fr"]["Frozen Zombie"] = "Zombie gelé"
info["fr"]["Love Potion"] = "Élixir d'amour"
+
info["fr"]["Blood Zombie"] = "Zombie de sang"
info["fr"]["Souls"] = "Âmes"
+
info["fr"]["Maggot Zombie"] = "Zombie aux asticots"
info["fr"]["Vulcan Bolt"] = "Éclair de Vulcain"
+
info["fr"]["Zombie"] = "Zombie"
info["fr"]["Worm Scarf"] = "Écharpe de ver"
+
info["fr"]["Orange Zapinator"] = "Zapinator orange"
  +
info["fr"]["Ankh"] = "Ânkh"
  +
info["fr"]["Gray Zapinator"] = "Zapinator gris"
  +
info["fr"]["Zapinator"] = "Zapinator"
 
info["fr"]["Yoyos"] = "Yoyos"
 
info["fr"]["Yoyos"] = "Yoyos"
info["fr"]["Yoyos/row"] = "Yoyos/row"
 
info["fr"]["Sergeant United Shield"] = "Écu uni de sergent"
 
info["fr"]["Splinterling"] = "Échardet"
 
 
info["fr"]["Valkyrie Yoyo"] = "Yoyo Valkyrie"
 
info["fr"]["Valkyrie Yoyo"] = "Yoyo Valkyrie"
  +
info["fr"]["Wiesnbräu"] = "Wiesnbräu"
 
info["fr"]["Yelets"] = "Yelets"
 
info["fr"]["Yelets"] = "Yelets"
info["fr"]["Gold Squirrel"] = "Écureuil doré"
+
info["fr"]["Silver Shortsword"] = "Épée courte en argent"
info["fr"]["Soul of Flight"] = "Âme d'envol"
+
info["fr"]["Wall IDs"] = "Wall IDs"
  +
info["fr"]["Tungsten Shortsword"] = "Épée courte en tungstène"
  +
info["fr"]["Digging Molecart"] = "Wagontaupe"
  +
info["fr"]["Yoyos/row"] = "Yoyos/row"
  +
info["fr"]["Wooden Yoyo"] = "Yoyo en bois"
  +
info["fr"]["Lead Shortsword"] = "Épée courte en plomb"
 
info["fr"]["Mechanical Cart"] = "Wagonnet mécanique"
 
info["fr"]["Mechanical Cart"] = "Wagonnet mécanique"
info["fr"]["Squirrel"] = "Écureuil"
+
info["fr"]["True Excalibur/Crafting tree"] = "Véritable Excalibur/Arbre d'artisanat"
info["fr"]["Gem Squirrels"] = "Écureuils de pierre précieuse"
+
info["fr"]["Minecarts"] = "Wagonnets"
 
info["fr"]["True Eye of Cthulhu"] = "Véritable Œil de Cthulhu"
 
info["fr"]["True Eye of Cthulhu"] = "Véritable Œil de Cthulhu"
 
info["fr"]["True Excalibur"] = "Véritable Excalibur"
 
info["fr"]["True Excalibur"] = "Véritable Excalibur"
 
info["fr"]["Velocity"] = "Vélocité"
 
info["fr"]["Velocity"] = "Vélocité"
 
info["fr"]["True Night's Edge"] = "Vraie Épée des ténèbres"
 
info["fr"]["True Night's Edge"] = "Vraie Épée des ténèbres"
info["fr"]["True Excalibur/Crafting tree"] = "Véritable Excalibur/Arbre d'artisanat"
+
info["fr"]["Etherian Wyvern"] = "Vouivre d'Etheria"
info["fr"]["Maggot Zombie"] = "Zombie aux asticots"
+
info["fr"]["Phasic Warp Ejector"] = "Éjecteur de distorsion phasique"
info["fr"]["Orange Zapinator"] = "Zapinator orange"
+
info["fr"]["Wyvern"] = "Vouivre"
info["fr"]["Yeti"] = "Yéti"
+
info["fr"]["Solar Eclipse"] = "Éclipse solaire"
info["fr"]["Zapinator"] = "Zapinator"
+
info["fr"]["Vortex"] = "Vortex"
info["fr"]["Raincoat Zombie"] = "Zombie en imper"
+
info["fr"]["Wisp in a Bottle"] = "Volute en bouteille"
info["fr"]["Gray Zapinator"] = "Zapinator gris"
+
info["fr"]["Star Veil"] = "Voile d'étoiles"
info["fr"]["Spore Zombie"] = "Zombie à spores"
+
info["fr"]["Sail"] = "Voile"
info["fr"]["Eyezor"] = "Zombolaire"
 
info["fr"]["Blood Zombie"] = "Zombie de sang"
 
info["fr"]["Wooden Yoyo"] = "Yoyo en bois"
 
info["fr"]["True Night's Edge/Crafting tree"] = "Vraie Épée des ténèbres/Arbre d'artisanat"
 
info["fr"]["Frozen Zombie"] = "Zombie gelé"
 
 
info["fr"]["Stained Glass"] = "Vitraux"
 
info["fr"]["Stained Glass"] = "Vitraux"
 
info["fr"]["Vitamins"] = "Vitamines"
 
info["fr"]["Vitamins"] = "Vitamines"
info["fr"]["Wiesnbräu"] = "Wiesnbräu"
 
info["fr"]["Vortex"] = "Vortex"
 
info["fr"]["Map viewers"] = "Visualiseurs de carte"
 
info["fr"]["Vilethorn"] = "Vilépine"
 
info["fr"]["Digging Molecart"] = "Wagontaupe"
 
 
info["fr"]["Attack speed"] = "Vitesse d'attaque"
 
info["fr"]["Attack speed"] = "Vitesse d'attaque"
info["fr"]["Armored Viking"] = "Viking en armure"
 
info["fr"]["Old Walking Stick"] = "Vieille cane"
 
info["fr"]["Wall IDs"] = "Wall IDs"
 
info["fr"]["Star Veil"] = "Voile d'étoiles"
 
info["fr"]["Town"] = "Ville"
 
info["fr"]["Etherian Wyvern"] = "Vouivre d'Etheria"
 
info["fr"]["Vortexian"] = "Vortexien"
 
info["fr"]["Green"] = "Vert"
 
info["fr"]["By Hand"] = "À la main"
 
info["fr"]["Goblin Thief"] = "Voleur gobelin"
 
info["fr"]["Sail"] = "Voile"
 
info["fr"]["Mining speed"] = "Vitesse de minage"
 
info["fr"]["Truffle Worm"] = "Ver truffe"
 
info["fr"]["Wisp in a Bottle"] = "Volute en bouteille"
 
info["fr"]["Mechanical Worm"] = "Ver mécanique"
 
info["fr"]["Roasted Bird"] = "Volaille rôtie"
 
info["fr"]["Mobile version"] = "Version Mobile"
 
 
info["fr"]["Ancient Vision"] = "Vision antique"
 
info["fr"]["Ancient Vision"] = "Vision antique"
info["fr"]["Worm"] = "Ver"
 
info["fr"]["Console version"] = "Version Console"
 
info["fr"]["Lock on"] = "Verrouillage"
 
 
info["fr"]["Angry Tumbler"] = "Virevoltant furieux"
 
info["fr"]["Angry Tumbler"] = "Virevoltant furieux"
info["fr"]["Vertebra"] = "Vertèbre"
+
info["fr"]["Vilethorn"] = "Vilépine"
info["fr"]["3DS version"] = "Version 3DS"
+
info["fr"]["Emerald"] = "Émeraude"
info["fr"]["Arms Dealer"] = "Vendeur d'armes"
+
info["fr"]["Town"] = "Ville"
  +
info["fr"]["Undead Viking"] = "Viking mort-vivant"
  +
info["fr"]["Map viewers"] = "Visualiseurs de carte"
 
info["fr"]["Old Man"] = "Vieil homme"
 
info["fr"]["Old Man"] = "Vieil homme"
info["fr"]["Worm (disambiguation)"] = "Ver (désambiguïsation)"
 
info["fr"]["Minecarts"] = "Wagonnets"
 
 
info["fr"]["Monster Meat"] = "Viande de monstre"
 
info["fr"]["Monster Meat"] = "Viande de monstre"
  +
info["fr"]["Vertebra"] = "Vertèbre"
  +
info["fr"]["Green"] = "Vert"
  +
info["fr"]["Mobile version"] = "Version Mobile"
  +
info["fr"]["Console version"] = "Version Console"
 
info["fr"]["Old-gen console version"] = "Version Console old-gen"
 
info["fr"]["Old-gen console version"] = "Version Console old-gen"
info["fr"]["Wyvern"] = "Vouivre"
+
info["fr"]["3DS version"] = "Version 3DS"
info["fr"]["Undead Viking"] = "Viking mort-vivant"
+
info["fr"]["Lock on"] = "Verrouillage"
info["fr"]["Wind"] = "Vent"
 
info["fr"]["Zombie"] = "Zombie"
 
info["fr"]["Vase"] = "Vase (désambiguïsation)"
 
info["fr"]["Value"] = "Valeur"
 
info["fr"]["Mighty Wind"] = "Vent puissant"
 
info["fr"]["Pink Vase"] = "Vase rose"
 
 
info["fr"]["Glass"] = "Verre"
 
info["fr"]["Glass"] = "Verre"
info["fr"]["Cell Phone"] = "Téléphone portable"
+
info["fr"]["Truffle Worm"] = "Ver truffe"
info["fr"]["Acid Venom"] = "Venin acide"
+
info["fr"]["Mechanical Worm"] = "Ver mécanique"
info["fr"]["Vases"] = "Vases"
+
info["fr"]["Etherian Lightning Bug"] = "Ver luisant d'Etheria"
 
info["fr"]["Lightning Bug"] = "Ver luisant"
 
info["fr"]["Lightning Bug"] = "Ver luisant"
info["fr"]["Recon Scope"] = "Télescope de reconnaissance"
 
info["fr"]["Etherian Lightning Bug"] = "Ver luisant d'Etheria"
 
info["fr"]["Razorblade Typhoon"] = "Typhon rasoir"
 
 
info["fr"]["Giant Worm"] = "Ver géant"
 
info["fr"]["Giant Worm"] = "Ver géant"
info["fr"]["Vulture"] = "Vautour"
 
info["fr"]["Tsunami in a Bottle"] = "Tsunami en bouteille"
 
 
info["fr"]["Gold Worm"] = "Ver doré"
 
info["fr"]["Gold Worm"] = "Ver doré"
info["fr"]["Uzi"] = "Uzi"
+
info["fr"]["Worm"] = "Ver"
info["fr"]["Valor"] = "Valeur (objet)"
+
info["fr"]["Mighty Wind"] = "Vent puissant"
info["fr"]["Cell Phone/Crafting tree"] = "Téléphone portable/Arbre d'artisanat"
+
info["fr"]["Wind"] = "Vent"
info["fr"]["Recon Scope/Crafting tree"] = "Télescope de reconnaissance/Arbre d'artisanat"
+
info["fr"]["Acid