Terraria Wiki
Advertisement
Lua logo.svg Dokumentacja Poniższa dokumentacja jest załączona do Moduł:String/opis. (edytuj | historia)

Ten moduł ma na celu zapewnienie dostępu do podstawowych funkcji łańcuchów znakowych.

Większość przedstawionych tutaj funkcji można wywołać z parametrami nazwanymi, parametrami nienazwanymi lub ich mieszaniną. Jeśli używane są nazwane parametry, Mediawiki automatycznie usunie wszelkie początkowe lub końcowe białe znaki z parametru. W zależności od zamierzonego zastosowania może być korzystne zachowanie lub usunięcie takich białych znaków.

Opcje globalne

ignore_errors
Jeśli ustawione na 'true' lub 1, każdy warunek błędu spowoduje zwrócenie pustego ciągu zamiast komunikatu o błędzie.
error_category
Jeśli wystąpi błąd, określa nazwę kategorii, która ma być uwzględniona w komunikacie o błędzie. Domyślna kategoria to Kategoria:Błędy zgłoszone przez Moduł String.
no_category
Jeśli ustawione na 'true' lub 1, żadna kategoria nie zostanie dodana w przypadku wygenerowania błędu.

Testy jednostkowe dla tego modułu są dostępne pod adresem wikipedia:Moduł:String/testowane przypadki.

len

Ta funkcja zwraca długość ciągu docelowego.

Sposób użycia:

{{#invoke:String|len|target_string}}

LUB

{{#invoke:String|len|s= target_string }}

Parametry:

s
Ciąg, którego długość ma zostać zgłoszona

sub

Ta funkcja zwraca pod-łańcuch ciągu docelowego o określonych indeksach.

Sposób użycia:

{{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}

LUB

{{#invoke:String|sub|s= target_string |i= start_index |j= end_index }}

Parametry:

s
Ciąg, który ma zwrócić podzbiór
i
Pierwszy indeks podciągu do zwrócenia, domyślnie ma wartość 1.
j
Ostatni indeks ciągu do zwrócenia, domyślnie jest nim ostatni znak.

Pierwszemu znakowi ciągu przypisywany jest indeks 1. Jeśli i lub j jest wartością ujemną, jest interpretowane tak samo, jak wybieranie znaku przez liczenie od końca ciągu. W związku z tym wartość -1 jest taka sama, jak wybranie ostatniego znaku ciągu.

Jeśli żądane indeksy są poza zakresem dla podanego ciągu, zgłaszany jest błąd.

sublength

Ta funkcja implementuje cechy {{Str sub old}} i jest zachowywana w celu utrzymania tych starszych szablonów.

match

Ta funkcja zwraca podciąg z ciągu źródłowego, który pasuje do określonego wzorca.

Sposób użycia:

{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}

LUB

{{#invoke:String|match|s= source_string |pattern= pattern_string |start= start_index|match= match_number|plain= plain_flag |nomatch= nomatch_output }}

Parametry:

s
Ciąg do wyszukania
pattern
Wzorzec lub ciąg do znalezienia w ciągu
start
Indeks w ciągu źródłowym, aby rozpocząć wyszukiwanie. Pierwszy znak łańcucha ma indeks 1. Domyślnie 1.
match
W niektórych przypadkach może być możliwe wykonanie wielu dopasowań na jednym ciągu. Określa, które dopasowanie ma zostać zwrócone, gdzie pierwszym dopasowaniem jest dopasowanie = 1. Jeśli określono liczbę ujemną, zwracane jest dopasowanie licząc od ostatniego dopasowania. Stąd match = -1 jest tym samym, co żądanie ostatniego dopasowania. Domyślnie 1.
plain
Flaga wskazująca, że wzór należy rozumieć jako zwykły tekst. Domyślnie false.
nomatch
Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, wypisze wartość "nomatch" zamiast błędu.

Jeśli match_number lub start_index są poza zakresem dla ciągu, którego dotyczy zapytanie, ta funkcja wygeneruje błąd. Jeśli nie zostanie znalezione dopasowanie, wygenerowany zostanie również błąd. Jeśli dodamy parametr ignore_errors = true, to błąd zostanie zniesiony, a pusty ciąg zostanie zwrócony w przypadku każdego niepowodzenia.

Aby uzyskać informacje na temat konstruowania wzorców Lua, postaci wyrażeń regularnych, zobacz:

pos

Ta funkcja zwraca pojedynczy znak z ciągu docelowego na pozycji pos.

Sposób użycia:

{{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}

LUB

{{#invoke:String|pos|target= target_string |pos= index_value }}

Parametry:

target
Ciąg do wyszukania
pos
Indeks znaku do zwrócenia

Pierwszy znak ma wartość indeksu 1.

Jeśli zażąda się wartości ujemnej, funkcja ta wybierze znak licząc wstecz od końca łańcucha. Innymi słowy pos = -1 to to samo, co pytanie o ostatni znak.

Żądanie wartości zero lub wartości większej niż długość ciągu zwróci błąd.

find

Ta funkcja umożliwia wyszukanie docelowego ciągu lub wzorca w innym ciągu.

Sposób użycia:

{{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}

LUB

{{#invoke:String|find|source= source_str |target= target_str |start= start_index|plain= plain_flag }}

Parametry:

source
Ciąg do wyszukania
target
Ciąg lub wzorzec do znalezienia w źródle
start
Indeks w ciągu źródłowym do rozpoczęcia wyszukiwania, domyślna wartość 1
plain
Flaga logiczna wskazująca, że cel powinien być rozumiany jako zwykły tekst, a nie jako wyrażenia regularnego Lua, domyślnie jest to true

Ta funkcja zwraca pierwszy indeks >= "start", gdzie "target" można znaleźć w "target". Indeksy zaczynają się od 1. Jeśli "target" nie zostanie znaleziony, funkcja zwróci 0. Jeśli brakuje elementu "source" lub "target" / jest ono puste, ta funkcja również zwróci 0.

Ta funkcja powinna być bezpieczna dla łańcuchów UTF-8.

replace

Ta funkcja pozwala zastąpić docelowy ciąg lub wzorzec w innym ciągu.

Sposób użycia:

{{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}

LUB

{{#invoke:String|replace|source= source_string |pattern= pattern_string|replace= replace_string |count= replacement_count |plain= plain_flag }}

Parametry:

source
Ciąg do wyszukania
pattern
Ciąg lub wzorzec do znalezienia w źródle
replace
Tekst zastępczy
count
Liczba wystąpień do zastąpienia; domyślnie all
plain
Flaga logiczna wskazująca, że wzorzec powinien być rozumiany jako zwykły tekst, a nie jako Wzorzec ustringowy Scribunto (przyjazny dla Unicode wyrażenia regularnego Lua); domyślnie true

rep

Powtarza ciąg n razy. Prosta funkcja wyprowadzająca string.rep do szablonów.

Sposób użycia:

{{#invoke:String|rep|source|count}}

Parametry:

source
Ciąg do powtórzenia
count
Liczba powtórzeń.

Przykład {{#invoke:String|rep|hello|3}} zwraca hellohellohello


--[[ 

This module is intended to provide access to basic string functions.

Most of the functions provided here can be invoked with named parameters, 
unnamed parameters, or a mixture. If named parameters are used, Mediawiki will 
automatically remove any leading or trailing whitespace from the parameter. 
Depending on the intended use, it may be advantageous to either preserve or
remove such whitespace.

Global options
  ignore_errors: If set to 'true' or 1, any error condition will result in 
    an empty string being returned rather than an error message. 
    
  error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to 
    include with the error message. The default category is 
    [Category:Pages with errors reported by Module:String].
    
  no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
    is generated.
    
Unit tests for this module are available at Module:String/tests.
]]

local str = {}

--[[
len

This function returns the length of the target string.

Usage:
{{#invoke:String|len|target_string|}}
OR
{{#invoke:String|len|s=target_string}}

Parameters
  s: The string whose length to report

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. 
]]
function str.len( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  return mw.ustring.len( s )
end

--[[
sub

This function returns a substring of the target string at specified indices.

Usage:
{{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
OR
{{#invoke:String|sub|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Parameters
  s: The string to return a subset of
  i: The fist index of the substring to return, defaults to 1.
  j: The last index of the string to return, defaults to the last character.
  
The first character of the string is assigned an index of 1. If either i or j
is a negative value, it is interpreted the same as selecting a character by 
counting from the end of the string. Hence, a value of -1 is the same as 
selecting the last character of the string.

If the requested indices are out of range for the given string, an error is 
reported.
]]
function str.sub( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } );
  local s = new_args['s'] or '';
  local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1;
  local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1;
  
  local len = mw.ustring.len( s );

  -- Convert negatives for range checking
  if i < 0 then
    i = len + i + 1;
  end
  if j < 0 then
    j = len + j + 1;
  end

  if j > len then
    j = len;
  end
  
  if i > len or i < 1 or j < 1 then
    return str._error( 'String subset index out of range' );
  end
  if j < i then
    return str._error( 'String subset indices out of order' );
  end
  
  return mw.ustring.sub( s, i, j )
end

--[[
This function implements that features of {{str sub old}} and is kept in order
to maintain these older templates.
]]
function str.sublength( frame )
  local i = tonumber( frame.args.i ) or 0
  local len = tonumber( frame.args.len )
  return mw.ustring.sub( frame.args.s, i + 1, len and ( i + len ) )
end

--[[
match

This function returns a substring from the source string that matches a 
specified pattern.

Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:String|pos|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
  |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}

Parameters
  s: The string to search
  pattern: The pattern or string to find within the string
  start: The index within the source string to start the search. The first
    character of the string has index 1. Defaults to 1.
  match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single 
    string. This specifies which match to return, where the first match is 
    match= 1. If a negative number is specified then a match is returned 
    counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
    the last match. Defaults to 1.
  plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
    text. Defaults to false.
  nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and 
an empty string will be returned on any failure.

For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:

* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns

]]
function str.match( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1;
  local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false );
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 );
  local nomatch = new_args['nomatch'];
  
  if s == '' then
    return str._error( 'Target string is empty' );
  end
  if pattern == '' then
    return str._error( 'Pattern string is empty' );
  end
  if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
    return str._error( 'Requested start is out of range' );
  end
  if match_index == 0 then
    return str._error( 'Match index is out of range' );
  end
  if plain_flag then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
  end
  
  local result
  if match_index == 1 then
    -- Find first match is simple case
    result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
  else
    if start > 1 then
      s = mw.ustring.sub( s, start );
    end
    
    local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern);
    if match_index > 0 then
      -- Forward search
      for w in iterator do
        match_index = match_index - 1;
        if match_index == 0 then
          result = w;
          break;
        end
      end  
    else
      -- Reverse search
      local result_table = {};
      local count = 1;
      for w in iterator do
        result_table[count] = w;
        count = count + 1;
      end
      
      result = result_table[ count + match_index ];      
    end
  end    
  
  if result == nil then
    if nomatch == nil then
      return str._error( 'Match not found' );
    else
      return nomatch;
    end
  else
    return result;
  end
end

--[[
pos

This function returns a single character from the target string at position pos.

Usage:
{{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}
OR
{{#invoke:String|pos|target=target_string|pos=index_value}}

Parameters
  target: The string to search
  pos: The index for the character to return

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

The first character has an index value of 1.

If one requests a negative value, this function will select a character by counting backwards 
from the end of the string. In other words pos = -1 is the same as asking for the last character.

A requested value of zero, or a value greater than the length of the string returns an error.
]]
function str.pos( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} );
  local target_str = new_args['target'] or '';
  local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0;

  if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
    return str._error( 'String index out of range' );
  end  
  
  return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos );
end

--[[
str_find

This function duplicates the behavior of {{str_find}}, including all of its quirks.
This is provided in order to support existing templates, but is NOT RECOMMENDED for 
new code and templates. New code is recommended to use the "find" function instead.

Returns the first index in "source" that is a match to "target". Indexing is 1-based,
and the function returns -1 if the "target" string is not present in "source".

Important Note: If the "target" string is empty / missing, this function returns a
value of "1", which is generally unexpected behavior, and must be accounted for
separatetly.
]]
function str.str_find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target'} );
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local target_str = new_args['target'] or '';

  if target_str == '' then
    return 1;
  end  
  
  local start = mw.ustring.find( source_str, target_str, 1, true )
  if start == nil then
    start = -1
  end
  
  return start
end

--[[
find

This function allows one to search for a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|find|source=source_str|target=target_str|start=start_index|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  target: The string or pattern to find within source
  start: The index within the source string to start the search, defaults to 1
  plain: Boolean flag indicating that target should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the parameter. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

This function returns the first index >= "start" where "target" can be found 
within "source". Indices are 1-based. If "target" is not found, then this 
function returns 0. If either "source" or "target" are missing / empty, this
function also returns 0.

This function should be safe for UTF-8 strings.
]]
function str.find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['target'] or '';
  local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1;
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return 0;
  end  
  
  plain = str._getBoolean( plain );

  local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
  if start == nil then
    start = 0
  end
  
  return start
end

--[[
replace

This function allows one to replace a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|replace|source=source_string|pattern=pattern_string|replace=replace_string|
  count=replacement_count|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  pattern: The string or pattern to find within source
  replace: The replacement text
  count: The number of occurences to replace, defaults to all.
  plain: Boolean flag indicating that pattern should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true 
]]
function str.replace( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local replace = new_args['replace'] or '';
  local count = tonumber( new_args['count'] );
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return source_str;
  end  
  plain = str._getBoolean( plain );

  if plain then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
    replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ); --Only need to escape replacement sequences.
  end
  
  local result;

  if count ~= nil then
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count );
  else
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace );
  end    

  return result;
end

--[[ 
  simple function to pipe string.rep to templates.
]]

function str.rep( frame )
  local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
  if not repetitions then 
    return str._error( 'function rep expects a number as second parameter, received "' .. ( frame.args[2] or '' ) .. '"' )
  end
  return string.rep( frame.args[1] or '', repetitions )
end

--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
  
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
  
  return new_args;
end    

--[[
Helper function to handle error messages.
]]
function str._error( error_str )
  local frame = mw.getCurrentFrame();
  local error_category = frame.args.error_category or 'Pages with errors reported by Module:String';
  local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false;
  local no_category = frame.args.no_category or false;
  
  if str._getBoolean(ignore_errors) then
    return '';
  end
  
  local error_str = '<strong class="error">String Module Error: ' .. error_str .. '</strong>';
  if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
    error_str = '[[Category:' .. error_category .. ']]' .. error_str;
  end    
  
  return error_str;
end

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
  local boolean_value;
  
  if type( boolean_str ) == 'string' then
    boolean_str = boolean_str:lower();
    if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
        or boolean_str == '' then
      boolean_value = false;
    else
      boolean_value = true;
    end  
  elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
    boolean_value = boolean_str;
  else
    error( 'No boolean value found' );
  end  
  return boolean_value
end

--[[
Helper function that escapes all pattern characters so that they will be treated 
as plain text.
]]
function str._escapePattern( pattern_str )
  return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
end

local ustring = mw.ustring

str._limit = function(s, len, suffix)
	if s == '' or not s then
		return ''
	end
	
	if suffix == '' or not suffix then
		suffix = ' ...'
	end
	len = tonumber(len) or -1
	-- truncate
	s = ustring.sub( s, 0, len )
	
	-- word pruning
	local s2 = ustring.match(s, '.+%s')
	
	return (s2 or s) .. suffix;
end

str.limit = function(frame)
	return str._limit(frame.args[1], frame.args[2], frame.args['suffix'])
end

return str
Advertisement