Terraria Wiki
Advertisement
Tin
 
Tin Ore.png Ore • Tin Bar.png Bar • Tin Brick.png Brick • Tin Brick Wall.png Brick Wall • Tin Plating.png Plating • Tin Plating Wall.png Plating Wall • Tin Chandelier.png Chandelier

Tin Pickaxe.png Pickaxe • Tin Axe.png Axe • Tin Hammer.png Hammer • Tin Shortsword.png Shortsword • Tin Broadsword.png Broadsword • Tin Bow.png Bow • Topaz Staff.png Topaz Staff • Tin Chainmail.png Armor • Tin Watch.png Watch
Advertisement